Naglazyme

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Naglazyme
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Naglazyme
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,
 • Терапевтична област:
 • Мукополизахаридоза VI
 • Терапевтични показания:
 • Naglazyme е показан за дългосрочно Ензим-заместителна терапия при пациенти с потвърдена диагноза за мукополизахаридоза VI (MPS VI; N-Ацетилгалактозаминидаза-4-сулфатаза дефицит; Maroteaux-Lamy синдром) (виж раздел 5. Както и за всички лизосомальных генетични нарушения, той е от първостепенно значение, особено в по-тежки форми, трябва да се започне лечение възможно най-рано, преди появата на необратими клиничните прояви на заболяването. Ключовият въпрос е за лечение на млади пациенти на възраст.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 14

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000640
 • Дата Оторизация:
 • 22-01-2006
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000640
 • Последна актуализация:
 • 24-09-2019

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/763262/2010

EMEA/H/C/000640

Резюме на EPAR за обществено ползване

Naglazyme

galsulfase

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) зa

Naglazyme. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна

употреба (CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на

разрешение за употреба и препоръки относно условията на употреба за Naglazyme.

Какво представлява Naglazyme?

Naglazyme представлява инфузионен разтвор (вливане във вена), съдържащ активното вещество

галсулфаза (galsulfase) (1 mg/ml)

За какво се използва Naglazyme?

Naglazyme се използва за лечение на пациенти с мукополизахаридоза VI (МПЗ VI или синдром на

Марото-Лами). Това заболяване се причинява от липсата на ензим, наречен N-

ацетилгалактозамин 4-сулфатаза, необходим за разграждането на вещества в организма,

наречени глюкозаминогликани (GAG). Когато ензимът липсва, GAG не могат да бъдат разградени

и се натрупват в клетките. В резултат на това се появяват сим

птомите на заболяването, като най-

забележимите са нисък ръст, голяма глава и затруднено движение. Обикновено заболяването се

диагностицира при деца на възраст между една и пет години.

Тъй като броят на пациентите с МПЗ VI е малък, заболяването се смята за рядко и на 14 февруари

2001 г. Nag

lazyme е определен за „лекарство сирак“.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Как да използвате Naglazyme?

Лечението с Naglazyme трябва да се наблюдава от лекар с опит в лечението на пациенти с МПЗ VI

или подобни заболявания. Прилагането на Naglazyme трябва да се извършва в условия с налично

оборудване за реанимация за оказване на спешна помощ.

Naglazyme се прилага като инфузия в продължение на четири часа веднъж седмично.

Препоръчителната доза е 1 mg на кил

ограм телесно тегло. Преди всяка инфузия на пациентите

трябва да се дава антихистамин за намаляване на риска от алергични реакции. На пациентите

може също да се дава лекарство, за да се предотврати повишаване на температурата.

Как действа Naglazyme?

Naglazyme е ензим-заместваща терапия. Ензим-заместващата терапия снабдява пациентите с

ензима, който им липсва. Активното вещество в Naglazyme, галсулфаза, е копие на човешкия

ензим N-ацетилгалактозамин 4-сулфатаза. Naglazyme спомага за разграждането на GAG и спира

натрупването им в клетките. Това може да подобри симптомите на МПЗ VI, включително

способностите за движение на пациентите.

Галсулфазата се произвежда по метод, познат като „рекомбинантна ДНК технология“: от клетка,

получила ген (ДНК), който я прави способна да произведе ензима.

Как е проучен Naglazyme?

Naglazyme е сравнен с плацебо (сляпо лечение) в едно основно проучване, обхващащо 39

пациенти с МПЗ VІ на възраст между пет и 29 години. Основната мярка за ефективност е

разстоянието, което пациентите могат да извървят след 24 седмици лечение.

Какви ползи от Naglazyme са установени в проучванията?

Naglazyme е по-ефективен от плацебо. След 24 седмици средното разстояние, извървяно за 12

минути, е увеличено със 109 метра при пациентите, лекувани с Naglazyme, и с 18 метра при

пациентите, лекувани с плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Naglazyme?

В проучванията най-честите нежелани реакции при Naglazyme (наблюдавани при повече от 1 на

10 пациенти) са болки в ушите, диспнея (затруднено дишане), абдоминални болки и общи болки.

Пациентите са проявили и реакции към инфузията (например повишена температура, тръпки,

обрив и уртикариален обрив). За пълния списък на всички наблюдавани при Naglazyme нежелани

реакции – вижте листов

ката.

Naglazyme е противопоказен за хора, които биха могли да проявят свръхчувствителност

(алергични реакции) към галсулфаза или някоя от другите съставки.

Какви са основанията за одобряване на Naglazyme?

CHMP решава, че ползите от Naglazyme са по-големи от рисковете, и препоръчва да му бъде

издадено разрешение за употреба.

Комитетът отбелязва, че въпреки че в основното проучване с Naglazyme не са включени пациенти

на възраст под пет години, важно е те да се лекуват, ако имат тежка форма на МПЗ VІ.

Naglazyme

EMA/763262/2010

Страница 2/3

Naglazyme

EMA/763262/2010

Страница 3/3

Naglazyme е разрешен при „извънредни обстоятелства“. Това означава, че тъй като заболяването

е рядко, не е било възможно да бъде получена пълна информация за Naglazyme. Всяка година

Европейската агенция по лекарствата ще разглежда всяка новопостъпила информация и

настоящото резюме ще бъде съответно актуализирано.

Каква информация все още се очаква да бъде получена за Naglazyme?

Компанията производител на Naglazyme провежда проучвания, разглеждащи продължителната

безопасност и ефективност на Nagalzyme при бременни и кърмачки и при деца на възраст под пет

години, за да се установи дали ще развият антитела (протеини, които се образуват в организма в

отговор на Naglazyme, които могат да повлияят на отговора към лечението), и за да раз

гледа

нежеланите реакции към лекарството. Компанията също провежда проучвания за определяне на

оптималната доза въз основа на редовно дългосрочно приложение.

Допълнителна информация за Naglazyme

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския съюз

за Naglazyme на BioMarin Europe Limited на 24 януари 2006 г. Разрешението за употреба е

безсрочно.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци относно Nagalzyme може да се намери

на уебсайта на Агенцията на адрес ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation

Пълният текст на EPAR за Nagalzyme може да се намери на уебсайта на

Агенцията:ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. За

повече информация относно лечението с Nagalzyme – прочетете листовката (също част от EPAR)

или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 12-2010.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Naglazyme 1 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

Галсулфаза (Galsulfase)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други,

неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява това лекарство и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложено това лекарство

Как се прилага това лекарство

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате това лекарство

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява това лекарство и за какво се използва

Naglazyme се използва за лечение на пациенти с мукополизахаридоза VI (МПЗ VI). Хората с МПЗ

VI имат ниско ниво или липса на ензим, наречен N-ацетилгалактозамин 4-сулфатаза, който

разгражда специфични вещества (гликозаминогликани) в организма. В резултат на това, тези

вещества не се разграждат и преработват, така както би трябвало. Те се натрупват в много тъкани

на тялото, което причинява симптомите на МПЗ VI.

Как действа това лекарство

Това лекарство съдържа рекомбинантен ензим, наречен галсулфаза. Така може да се замести

естествения ензим, който липсва при пациенти с МПЗ VI. Доказано е, че лечението подобрява

ходенето и изкачването по стълби, и понижава нивата на глюкозаминогликаните в организма. Това

лекарство може да подобри симптомите на МПЗ VI.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете това лекарство

Не трябва да приемате това лекарство

Ако сте имали тежки или животозастрашаващи реакции (на свръхчувствителност) към

галсулфаза или към някоя от останалите съставки на Naglazyme и повторното приложение на

лекарството е било неуспешно.

Предупреждения и предпазни мерки

Ако се лекувате с Naglazyme може да развиете реакции, свързани с инфузията. Реакция,

свързана с инфузията е всяка нежелана реакция, която настъпва по време на инфузията или

до края на деня на инфузията (вж. точка 4 ”Възможни нежелани реакции”). Ако имате

подобна реакция, трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар.

Ако имате алергична реакция, Вашият лекар може да намали скоростта или спре инфузията.

Вашият лекар може, също така, да Ви даде допълтителни лекарства, за овладяване на

всякакви алергични реакции.

Ако имате повишена температура или затруднено дишане, преди да Ви приложат това

лекарство, говорете с Вашия лекар за отлагане на инфузията с Naglazyme.

Това лекарство не е изпитвано при пациенти с бъбречни или чернодробни проблеми.

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако имате бъбречна или чернодробна недостатъчност.

Моля, говорете с Вашия лекар, ако получите мускулна болка, изтръпване на ръцете или

краката, или каквито и да било проблеми с уринирането или изхождането, тъй като те могат да

бъдат причинени от притискане на гръбначния мозък.

Други лекарства и Naglazyme

Моля информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства,

включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Naglazyme не трябва да се дава по време на бременност, освен при крайна необходимост.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Не се

знае дали галсулфазата се отделя с млякото, поради което кърменето трябва да се спре по време на

лечение с Naglazyme. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и

да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефекта върху шофиране и работа с машини.

Това лекарство съдържa натрий

Всеки флакон от 5 ml съдържа 0,8 mmol (18,4 mg) натрий. Да се има предвид при пациенти на

диета с контролиран прием на натрий.

3.

Как се прилага това лекарство

Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви приложат Naglazyme.

Дозата, която получавате, е въз основа на Вашето телесно тегло. Препоръчваната доза е 1 mg/kg

телесно тегло, приложена един път седмично чрез капково вливане във вена (като интравенозна

инфузия). Всяка инфузия трае приблизително 4 часа. През първия час скоростта на инфузията е

бавна (приблизително 2,5% от целия разтвор), като останалия обем (приблизително 97,5%) се

влива в продължение на следващите 3 часа.

Ако Ви е приложена повече от необходимата доза Naglazyme

Naglazyme се прилага под наблюдението на лекар или медицинска сестра. Той или тя ще проверят,

дали се прилага правилната доза и ще предприемат съответните действия, ако е необходимо.

Ако сте пропуснали прилагане на това лекарство

Ако сте пропуснали инфузия с Naglazyme, моля свържете се с Вашия лекар. Ако имате някакви

допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не

всеки ги получава.

Нежелани реакции са наблюдавани главно, докато на пациентите е прилагано лекарството или

скоро след това (“реакции, свързани с инфузията”). Най-сериозните нежелани реакции са оток на

лицето и повишена температура (много чести), удължени интервали между вдишванията,

затруднено дишане, астмa и уртикария (чести); и оток на езика и гърлото, както и сериозна

алергична реакция към това лекарство (с неизвестна честота). Ако получите някои от тези

реакции , моля уведомете Вашия лекар веднага. Може да се нуждаете от допълнителни

лекарства за предпазване от алергична реакция (като антихистамини и/или кортикостероиди) или

за понижаване на повишената температура (антипиретици).

Най-честите симптоми на реакции, свързани с инфузията, включват повишена температура,

втрисане, обрив, уртикария и задух.

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

възпалено гърло

гастроентерит

намалени рефлекси

главоболие

възпаление на окото

замъглено зрение

намален слух

високо кръвно налягане

запушен нос

изпъкване на пъпа

повръщане

гадене

сърбеж

болка (включително в ухото, корема,

ставите, гърдите)

общо неразположение

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 до 10 души):

треперене

ниско кръвно налягане

кашлица

хриптене

зачервена кожа

Други нежелани реакции с неизвестна честота:

шок

мравучкане

забавена сърдечна дейност

учестена сърдечна дейност

синкава кожа

бледа кожа

ниско ниво на кислород в кръвта

учестено дишане

Ако получите някои от тези симптоми или други симптоми, неописани в тази листовка, незабавно

уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя

принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате това лекарство

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху флакона, след ” Годен до:”.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Неотворени флакони:

Да се съхранява в хладилник (2°С - 8°С).

Да не се замразява.

Разреден разтвор:

Доказана е химична и физична стабилност при употреба до 4 дни при стайна температура

(23°С -

27°С).

Поради съображения за микробиологична безопасност, Naglazyme трябва да се използва незабавно.

В противен случай, потребителят е отговорен за времето и условията на съхранение, които не би

трябвало да превишават 24 часа при 2°С - 8°С, следвани от максимум 24 часа при стайна

температура (23°С - 27°С) по време на вливането.

Не приемайте Naglazyme, ако съдържа видими частици.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Naglazyme

Активната вещество е галсулфаза. 1 ml Naglazyme съдържа 1 mg галсулфаза. Един флакон от

5 ml съдържа 5 mg галсулфаза. Галсулфазата е рекомбинантна форма на човешка N-

ацетилгалактозамин 4-сулфатаза, произведена чрез генно инженерство от клетки от яйчник

на китайски хамстер (CHO).

Другите съставки са: натриев хлорид; натриев дихидроген фосфат монохидрат; динатриев

фосфат хептахидрат; полисорбат 80, вода за инжекции.

Как изглежда Naglazyme и какво съдържа опаковката

Naglazyme се доставя като концентрат за инфузионен разтвор. Бистрият до леко опалесциращ и

безцветен до бледожълт концентрат не трябва да съдържа видими частици. Разтворът трябва да

бъде допълнително разреден преди вливане.

Съдържание на опаковките: 1 и 6 флакона. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в

продажба.

Притежател на разрешението за употреба

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Ирландия

Производител

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Ирландия

Дата на последно преразглеждане на листовката MM/YYYY

Това лекарство е разрешено за употреба при „извънредни обстоятелства”.

Това означава, че поради рядкото разпространение на болестта, до момента не е възможно да се

разполага с пълната информация за този продукт.

Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация за

продукта и тази листовка ще се актуализира според изискванията.

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/. Там са посочени и връзки към други уеб

сайтове, където може да намерите информация за редки заболявания и лечение.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Naglazyme не трябва да се смесва с други лекарствени продукти в същата инфузия, с изключение

на тези, споменати по-долу.

Всеки флакон Naglazyme е предназначен само за еднократна употреба. Концентрираният разтвор

за инфузия трябва да се разреди с инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%), като се

използва асептична техника. Препоръчва се разредения разтвор на Naglazyme да се приложи, като

се използва набор за инфузия, снабден с 0,2 μm филтър.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие

с местните изисквания.

Приготвяне на Naglazyme за инфузия (Да се използва асептична техника)

Необходимите флакони за разреждане, чиито брой се определя от теглото на пациента, трябва да

бъдат извадени от хладилника приблизително 20 минути по-рано, за да достигнат стайна

температура.

Всеки флакон трябва да се огледа за видими частици и промяна на цвета преди разреждане.

Прозрачният до леко опалесциращ и безцветен до бледожълт разтвор не трябва да съдържа видими

частици.

Определен обем разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%), равен на общия обем необходим,

Naglazyme се изтегля от 250 ml инфузионна торбичка и изхвърля. Инфузионни торбички от 100 ml

се препоръчват при пациенти, склонни към обемно претоварване с течности и тегло под 20 кг. При

тези пациенти скоростта на инфузия (ml/min) трябва да се намали, като продължителността на

инфузията продължава не по-малко от 4 часа. При употреба на 100 ml торбички, Наглазим може да

бъде добавен директно в инфузионната торбичка.

Количеството на Naglazyme трябва да се прибавя бавно към разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml

(0,9%).

Разтворът трябва внимателно да се смеси преди инфузия.

Разтворът трябва да се огледа за наличие на частици преди употреба. Могат да се използват само

прозрачни и безцветни разтвори без видими частици.