Menveo

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Menveo
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Menveo
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • БАКТЕРИАЛНИ ВАКСИНИ
 • Терапевтична област:
 • Имунизация, Менингит, Менингококковая
 • Терапевтични показания:
 • Посочи syringeMenveo е показан за активна имунизация тийнейджъри (от 11 години) и възрастните в групата на риска от излагане на менингококк група А, C, W135 и y, за да се предотврати инвазионные болест. Използването на тази ваксина трябва да бъде приложена в съответствие с официалните препоръки. VialsMenveo е показан за активна имунизация на деца (от две години), младежи и възрастни, изложени на риск от експозиция на менингококк група А, C, W135 и y, за да се предотврати инвазионные болест. Използването на тази ваксина трябва да бъде приложена в съответствие с официалните препоръки.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 28

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/001095
 • Дата Оторизация:
 • 14-03-2010
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/001095
 • Последна актуализация:
 • 24-09-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/595072/2015

EMEA/H/C/001095

Резюме на EPAR за обществено ползване

Menveo

Конюгатна ваксина срещу менингококи от групи A, C, W-135 и Y

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Menveo. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Menveo.

Какво представлява Menveo?

Menveo е ваксина. Представлява прах и разтворител, които се смесват, за да образуват

инжекционен разтвор. Съдържа части от бактерията Neisseria meningitidis (N. meningitidis).

За какво се използва Menveo?

Menveo се използва за защита на възрастни и деца на възраст над 2 години срещу инвазивни

заболявания, причинени от четири групи бактерии N. meningitidis (A, C, W135 и Y).

Menveo се прилага при хора, при които има риск от излагане на тези бактерии. Инвазивното

заболяване възниква, когато бактериите се разпространяват в организма и причиняват сериозни

инфекции, например менингит (инфекция на обвивките на главния и гръбначния мозък) и

септицемия (инфекция на кръвта).

Ваксината трябва да се прилага съгласно официалните препоръки.

Ваксината се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Menveo?

Menveo се прилага като еднократна инжекция за предпочитане в мускула на рамото. Menveo не

трябва да се поставя в кръвоносен съд, в кожата или под нея.

Menveo

EMA/595072/2015

Страница 2/3

Как действа Menveo?

Ваксините действат, като „учат“ имунната система (естествените защитни сили на организма) да

се защитава срещу дадено заболяване. При ваксиниране имунната система разпознава частите от

съдържащата се във ваксината бактерия като „чужди“ и произвежда антитела срещу тях. Ако

ваксинирано лице бъде изложено след това на бактерията, антителата заедно с други компоненти

на имунната система ще бъдат способни да убият бактериите и да подпомогнат защитата срещу

заболяването.

Menveo съдържа малки количества олигозахариди (вид захар), извлечени от четири групи

бактерии N. meningitidis: A, C, W135 и Y. Те са пречистени и след това „конюгирани” (свързани) с

протеин от бактерията Corynebacterium diphtheriae. Това допринася за усилване на имунния

отговор.

Как е проучен Menveo?

Способността на Menveo да предизвиква производство на антитела (имуногенност) е оценена в

едно основно проучване, обхващащо около 4000 участници на възраст 11 години и повече, както

и във второ основно проучване, обхващащо около 3000 деца на възраст между две и 10 години.

Menveo е сравнен с подобна конюгирана ваксина срещу N. meningitidis. Основната мярка за

ефективност е дали Menveo е също толкова ефективен, колкото сравнителната ваксина за

стимулиране на имунен отговор срещу четирите типа олигозахариди от N. meningitidis.

Какви ползи от Menveo са установени проучванията?

Резултатите от основните проучвания показват, че Menveo е също толкова ефективен, колкото

сравнителната ваксина за стимулиране на имунен отговор срещу всичките четири типа

олигозахариди от N. meningitidis при възрастни и деца на възраст над две години. Броят на

хората, при които се наблюдава имунен отговор срещу олигозахаридите, е подобен при двете

ваксини.

Какви са рисковете, свързани с Menveo?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Menveo при възрастни и деца над 11 години

(наблюдавани при повече от 1 на 10 пациенти) са главоболие, гадене (позиви за повръщане),

неразположение (чувство на дискомфорт), миалгия (болки в мускулите), както и болка, еритем

(зачервяване на кожата) и индурация (втвърдяване) на мястото на инжектиране. При деца на

възраст между две и 10 години най-честите нежелани лекарствени реакции са сходни, като

включват сънливост и раздразнителност. За пълния списък на всички нежелани лекарствени

реакции, съобщени Menveo, вижте листовката.

Menveo не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към активните

вещества или към някоя от останалите съставки, включително дифтериен токсоид. Ваксината не

трябва да се прилага на лица, които в миналото са имали животозастрашаваща реакция към

ваксина със сходни компоненти. Ваксинацията трябва да се отложи при лица с висока

температура.

Защо Menveo е разрешен за употреба?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) отбеляза, че инвазивни

заболявания се причиняват от пет групи бактерии N. meningitidis (A, В, C, W135 и Y) и че Menveo

Menveo

EMA/595072/2015

Страница 3/3

предоставя по-широка защита от другите налични ваксини. Комитетът отбеляза, че Menveo

предлага ползите на конюгатните ваксини в сравнение с конвенционалните ваксини,

включително произвежда силен имунен отговор при малки деца. Поради това Комитетът реши, че

ползите от Menveo са по-големи от рисковете при лица с риск от експозиция на бактерията

N. meningitidis, и препоръча да се издаде разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Menveo?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Menveo се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Menveo, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за Menveo:

На 15 март 2010 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Menveo, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Menveo може да се намери на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports . За

повече информация относно лечението с Menveo прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 09-2015.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: Информация за потребителя

Menveo прах и разтвор за инжекционен разтвор

Конюгатна ваксина срещу менингококи групи A, C, W-135 и Y

(Meningococcal Group A, C, W-135 and Y conjugate vaccine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди това лекарство да бъде приложено на

Вас или Вашето дете, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт

или медицинска сестра.

Тази ваксина е предписана лично на Вас или Вашето дете.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани

реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Menveo и за какво се прилага

Какво трябва да знаете, преди Menveo да бъде приложен на Вас или Вашето дете

Как да използвате Menveo

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Menveo

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Menveo и за какво се прилага

Menveo е ваксина, която се прилага за активна имунизация на деца (на и над 2-годишна

възраст), юноши и възрастни с риск от инфектиране с бактерия, наречена

Neisseria meningitidis

серогрупи A, C, W-135 и Y, с цел предотвратяване на инвазивно заболяване.

Ваксината действа,

като стимулира организма Ви да изработи собствена защита (антитела) срещу тези бактерии.

Бактериите

Neisseria meningitidis

групи A, C, W-135 и Y могат да причинят сериозни и

понякога животозастрашаващи инфекции като менингит и сепсис (отравяне на кръвта).

Menveo не може да причини бактериален менингит. Ваксината съдържа белтък (наречен

) от бактерии, които причиняват дифтерия. Menveo не предпазва от дифтерия.

Това означава, че Вие (или Вашето дете) трябва да получите други ваксини за предпазване

от дифтерия по графика, определен с имунизационния календар или когато сте посъветвани

от Вашия лекар.

2.

Какво трябва да знаете, преди Menveo да бъде приложен на Вас или Вашето дете

Menveo не трябва да се прилага, ако Вие или Вашето дете

сте имали алергична реакция към активните вещества или към някоя от останалите

съставки на тази ваксина (изброени в точка 6)

сте имали алергична реакция към дифтериен токсоид (вещество, използвано в редица

други ваксини)

имате заболяване с висока температура. Въпреки това леко повишена температура или

инфекция на горните дихателни пътища (например простуда) сами по себе си не са причина да

се отлага ваксинацията.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, преди Menveo да бъде приложен на Вас или

Вашето дете, ако Вие или детето Ви:

имате отслабена имунна система. Малко се знае за ефективността на Menveo, когато се

прилага на лица с отслабен имунитет поради използването на имуносупресивни лекарства или

ХИВ инфекция, както и други възможни причини. Възможно е ефективността на Menveo да

бъде намалена при такива лица.

имате хемофилия или всякакъв друг проблем, който може да попречи на нормалното

съсирване на кръвта – например лечение с противосъсирващи средства (антикоагуланти).

получавате лечение, което блокира действието на част от имунната ситема, познато като

активация на комплемента, като екулизумаб. Дори ако сте ваксинирани с Menveo, вие оставате

с повишен риск от заболяване, причинено от бактерии

Neisseria meningitidis

групи A, C,

W-135 и Y.

Като отговор спрямо инжектирането с игла може да настъпи припадък, прималяване или други,

свързани със стрес реакции. Уведомете Вашия лекар или медицинска сестра, ако преди това сте

получавали такава реакция.

Тази ваксина осигурява защита само срещу менингококови бактерии от групите A, C, W-135,

и Y. Тя не осигурява защита срещу други типове менингококови бактерии, различни от групите

A, C, W-135, и Y, или срещу други причинители на менингит и сепсис (отравяне на кръвта).

Както при всички ваксини и Menveo може да не осигури 100% защита за индивидите, на които

е приложена ваксината.

Ако Вие или Вашето дете сте получили доза Menveo преди повече от една година и оставате

изложени на особен риск от инфектиране с менингококови бактерии от група A, може да се

помисли за прилагане на бустер (усилваща) доза за поддържане на защитата. Вашият лекар

ще Ви посъветва дали и кога трябва да получите бустер доза.

Други лекарства и Menveo

Информирайте Вашия лекар или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте приемали или

е възможно да приемете други лекарства.

Menveo може да се прилага едновременно с други ваксини, но е за предпочитане другите

инжекционни ваксини да се прилагат в другата ръка, а не в тази, в която е приложена

инжекцията с Menveo.

Тези ваксини включват: ваксина срещу тетанус, дифтерия с намалено антигенно съдържание и

безклетъчна коклюшна ваксина (Tdap), ваксина срещу човешки папиломен вирус (HPV), жълта

треска, коремен тиф (Vi полизахаридна), японски енцефалит, бяс, ваксини срещу хепатит A и B

и менингококи група B (Bexsero).

Ефектът на Menveo може да бъде намален при прилагане на индивиди, които приемат

лекарства, потискащи имунната система.

Трябва да се използват различни места за инжектиране, когато едновременно се прилага повече

от една ваксина.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди прилагането на това лекарство. Вашият лекар или

медицинска сестра въпреки това могат да Ви препоръчат Menveo, ако сте изложена на висок

риск от инфекция с менингококови бактерии от групите A, C, W-135 и Y.

Шофиране и работа с машини

Не са провеждани изследвания на ефектите върху способността за шофиране и работа

с машини. Много рядко след ваксинация е съобщавано за замайване. Това може временно

да засегне способността за шофиране и работа с машини.

Menveo съдържа

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) в една доза, т.е.

практически не съдържа натрий.

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol калий (39 mg) в една доза, т.е.

практически не съдържа калий.

3.

Как се прилага Menveo

Menveo ще се прилага на Вас или Вашето дете от лекар или медицинска сестра.

Ваксината обикновено се прилага в раменния (делтовиден) мускул на деца (на и над 2-годишна

възраст), юноши и възрастни. Вашият лекар или медицинска сестра ще има грижата да

гарантира, че ваксината не се инжектира в кръвоносен съд, и ще провери дали се инжектира

в мускула, а не в кожата.

За деца (на и над 2-годишна възраст), юноши и възрастни: прилага се еднократна инжекция

(0,5 ml).

Безопасността и ефикасността на Menveo при деца на възраст под 2 години все още не са

установени. Съществуват ограничени данни при индивиди на възраст 56-65 години и липсват

данни при лица на възраст над 65 години.

Информирайте Вашия лекар, ако преди това сте получавали инжекция с Menveo или друга

менингококова ваксина. Той ще Ви каже дали имате нужда от допълнителна инжекция с

Menveo.

За информация относно разтварянето на ваксината вижте раздела за медицински специалисти

в края на тази листовка.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че

не всеки ги получава.

Най-честите нежелани реакции, съобщени по време на клиничните проучвания, обикновено

са продължавали само един-два дни и не са били тежки.

Съобщените по време на клиничните проучвания нежелани реакции при деца

(от 2 до 10-годишна възраст) са изброени по-долу.

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души): сънливост, главоболие,

раздразнителност, неразположение, болка на мястото на инжектиране, зачервяване на

мястото на инжектиране (≤50 mm), втвърдяване на мястото на инжектиране (≤50 mm)

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души): промяна в навиците за хранене, гадене,

повръщане, диария, обрив, мускулни болки, ставни болки, студени тръпки, повишена

температура ≥38°C, зачервяване на мястото на инжектиране (>50 mm) и втвърдяване

на мястото на инжектиране (>50 mm)

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души): сърбеж на мястото на инжектиране

Съобщените по време на клиничните проучвания нежелани реакции при юноши

(на и над 11-годишна възраст) и възрастни са изброени по-долу.

Много чести: главоболие, гадене, болка на мястото на инжектиране, зачервяване на мястото

на инжектиране (≤50 mm), втвърдяване на мястото на инжектиране (≤50 mm), мускулни болки,

общо неразположение

Чести: обрив, зачервяване на мястото на инжектиране (>50 mm), втвърдяване на мястото

на инжектиране (>50 mm), ставни болки, повишена температура ≥38°C, студени тръпки

Нечести: замаяност, сърбеж на мястото на инжектиране

Нежеланите лекарствени реакции, съобщени след пускането в продажба, включват:

Алергични реакции, които могат да включват силно подуване на устните, устата и гърлото

(което може да затрудни преглъщането), затруднено дишане с хрипове или кашлица, обрив

и подуване на ръцете, ходилата и глезените, загуба на съзнание, много ниско кръвно налягане;

припадъци (конвулсии), включително свързани с повишена температура; нарушение на

равновесието; прималяване; инфекция на кожата на мястото на инжектиране; подуване на

мястото на инжектиране, включително обширно подуване на инжектирания крайник.

Ако получите тежка алергична реакция, незабавно уведомете Вашия лекар или

отидете/заведете детето си в най-близкото спешно отделение, защото може да е необходима

спешна медицинска помощ.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Menveo

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка

след Годен до:/EXP. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

C). Да не се замразява. Флаконите трябва да

се съхраняват в картонената опаковка, за да се предпазят от светлина.

След разтваряне продуктът трябва да се приложи незабавно.

Доказана е обаче химическа

и физическа стабилност след разтваряне в продължение на 8 часа при температура под 25°C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Вашият

лекар или медицинска сестра ще изхвърли това лекарство. Тези мерки ще спомогнат за

опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Menveo

Една доза (0,5 ml от разтворената ваксина) съдържа:

Активните вещества са:

(Съдържа се в праха)

Менингококов олигозахарид група А

10 микрограма

Конюгиран с

Corynebacterium diphtheriae

протеин

16,7 до 33,3 микрограма

(Съдържат се в разтвора)

Менингококов олигозахарид група C

5 микрограма

Конюгиран с

Corynebacterium diphtheriae

протеин

7,1 до 12,5 микрограма

Менингококов олигозахарид група W-135

5 микрограма

Конюгиран с

Corynebacterium diphtheriae

протеин

3,3 до 8,3 микрограма

Менингококов олигозахарид група Y

5 микрограма

Конюгиран с

Corynebacterium diphtheriae

протеин

5,6 до 10,0 микрограма

Другите съставки (помощни вещества) са:

В праха: калиев дихидрогенфосфат и захароза.

В разтвора: натриев хлорид, натриев дихидрогенфосфат монохидрат, натриев

хидрогенфосфат дихидрат и вода за инжекции (вижте също края на Точка 2).

Как изглежда Menveo и какво съдържа опаковката

Menveo представлява прах и инжекционен разтвор.

Всяка доза Menveo се доставя като:

1 флакон, съдържащ MenA лиофилизирана конюгатна съставка като бял до почти

бял прах

1 флакон, съдържащ MenCWY течна конюгатна съставка като бистър разтвор

Опаковка с една доза (2 флакона) или 5 дози (10 флакона). Не всички видове

опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Съдържанията на двете съставки (флакон и флакон) трябва да бъдат смесени преди

ваксинацията, което дава 1 доза от 0,5 ml.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

GSK Vaccines S.r.l.,

Via Fiorentina 1, 53100 Siena,

Италия

Производител:

GSK Vaccines S.r.l.,

Bellaria-Rosia, 53018 Sovicille (Siena),

Италия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: +370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Тел. + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36-1-2255300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0)89 36044 8701

de.impfservice@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E

Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 900 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (22) 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos,

Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel.: + 385 (0)1 6051999

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel.: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: +39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: +44 (0)800 221 441

customercontactuk@gsk.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Разтваряне на ваксината

Menveo трябва да се приготвя за прилагане чрез разтваряне на праха с разтвора.

Съдържанието на двата различни флакона (прах MenA и разтвор MenCWY) трябва да се смеси

преди ваксинацията, което дава една доза от 0,5 ml.

Със спринцовка и подходяща игла (21G с дължина 40 mm или 21G с дължина 1 ½ инча)

изтеглете цялото съдържание на флакона с разтвор и го инжектирайте във флакона с прах за

разтваряне на MenA конюгатния компонент.

Обърнете и енергично разклатете флакона, след което изтеглете 0,5 ml от приготвения продукт.

Моля, забележете, че е нормално малко количество от течността да остане във флакона след

изтеглянето на дозата. Преди инжектиране иглата трябва да се замени с друга, подходяща

за прилагане на ваксината. Уверете се, че няма въздушни мехурчета в спринцовката преди

инжектирането на ваксината.

След разтварянето ваксината представлява бистър, безцветен или светложълт разтвор без

видими чужди частици. Ако се наблюдават каквито и да е чужди частици и/или промяна на

външния вид, ваксината трябва да се изхвърли.

Menveo се прилага под формата на интрамускулна инжекция, за предпочитане в делтовидния

мускул.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.