Karvezide

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Ирбесартан, гидрохлортиазид

Предлага се от:

Sanofi Winthrop Industrie

АТС код:

C09DA04

INN (Международно Name):

irbesartan, hydrochlorothiazide

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония. Тази комбинация с фиксирана доза е показана при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно само с ирбесартан или хидрохлоротиазид.

Каталог на резюме:

Revision: 47

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-10-16

Листовка

                101
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА КУТИЯ
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Karvezide 150 mg/12,5 mg таблетки
ирбесартан/хидрохлоротиазид
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Всяка таблетка съдържа: ирбесартан 150
mg и хидрохлорoтиазид 12,5 mg
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Помощни вещества: съдържа също
лактоза монохидрат. За допълнителна
информация вижте
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
14 таблетки
28 таблетки
56 таблетки
56 x 1 таблетки
98 таблетки
5.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА
ВЪВЕЖДАНЕ
_ _
Перорално приложение.
Преди употреба прочетете листовката.
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧE ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е
НЕОБХОДИМО
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до:
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да не се съхранява над 30

C.
Да се съхранява в оригиналната
опаковка, за да се предпази от влага.
102
10.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ
ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ
ТЯХ, АКО СЕ И
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Karvezide 150 mg/12,5 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 150 mg ирбесартан
(irbesartan) и 12,5 mg хидрохлоротиазид
(hydrochlorothiazide).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 26,65 mg лактоза
(като лактоза монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Таблетки с цвят на праскова,
двойно-изпъкнали, с овална форма, с
гравирано сърце от едната
страна и числото 2775 от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертония.
Тази фиксирана дозова комбинация е
показана при възрастни пациенти,
чието кръвно налягане
не е адекватно контролирано от
самостоятелното приложение на
ирбесартан или
хидрохлоротиазид (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Karvezide може да се приема веднъж дневно,
със или без храна.
Може да се препоръча титриране на
дозата с отделните съставки (т.е
ирбесартан и
хидрохлоротиазид).
Когато е клинично подходящо
директното преминаване от
монотерапия към фиксираните
комбинации може да се има п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-03-2024
Листовка Листовка чешки 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-03-2024
Листовка Листовка датски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-03-2024
Листовка Листовка немски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-03-2024
Листовка Листовка естонски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-03-2024
Листовка Листовка гръцки 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-03-2024
Листовка Листовка английски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-09-2013
Листовка Листовка френски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-03-2024
Листовка Листовка италиански 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-09-2013
Листовка Листовка латвийски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-09-2013
Листовка Листовка литовски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-03-2024
Листовка Листовка унгарски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-03-2024
Листовка Листовка малтийски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-09-2013
Листовка Листовка нидерландски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-09-2013
Листовка Листовка полски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-03-2024
Листовка Листовка португалски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-09-2013
Листовка Листовка румънски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-03-2024
Листовка Листовка словашки 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-03-2024
Листовка Листовка словенски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-09-2013
Листовка Листовка фински 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-03-2024
Листовка Листовка шведски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-03-2024
Листовка Листовка норвежки 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-03-2024
Листовка Листовка исландски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-03-2024
Листовка Листовка хърватски 26-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 24-09-2013

Преглед на историята на документите