Karvezide

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
16-02-2022
Активна съставка:
Ирбесартан, гидрохлортиазид
Предлага се от:
Sanofi-aventis groupe
АТС код:
C09DA04
INN (Международно Name):
irbesartan, hydrochlorothiazide
Терапевтична група:
Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин
Терапевтична област:
Хипертония
Терапевтични показания:
Лечение на есенциална хипертония. Тази комбинация с фиксирана доза е показана при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно само с ирбесартан или хидрохлоротиазид.
Каталог на резюме:
Revision: 43
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000221
Дата Оторизация:
1998-10-16
EMEA код:
EMEA/H/C/000221

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 16-02-2022
Листовка Листовка
чешки 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 16-02-2022
Листовка Листовка
датски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 16-02-2022
Листовка Листовка
немски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 16-02-2022
Листовка Листовка
естонски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 16-02-2022
Листовка Листовка
гръцки 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 16-02-2022
Листовка Листовка
английски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 16-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 24-09-2013
Листовка Листовка
френски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 16-02-2022
Листовка Листовка
италиански 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 16-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 24-09-2013
Листовка Листовка
латвийски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 16-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 24-09-2013
Листовка Листовка
литовски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 16-02-2022
Листовка Листовка
унгарски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 16-02-2022
Листовка Листовка
малтийски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 16-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 24-09-2013
Листовка Листовка
нидерландски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 16-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 24-09-2013
Листовка Листовка
полски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 16-02-2022
Листовка Листовка
португалски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 16-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 24-09-2013
Листовка Листовка
румънски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 16-02-2022
Листовка Листовка
словашки 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 16-02-2022
Листовка Листовка
словенски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 16-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 24-09-2013
Листовка Листовка
фински 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 16-02-2022
Листовка Листовка
шведски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 16-02-2022
Листовка Листовка
норвежки 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 16-02-2022
Листовка Листовка
исландски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 16-02-2022
Листовка Листовка
хърватски 16-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 16-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 24-09-2013

Прочетете целия документ

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Karvezide 150 mg/12,5 mg таблетки

ирбесартан/хидрохлоротиазид

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка таблетка съдържа: ирбесартан 150 mg и хидрохлорoтиазид 12,5 mg

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: съдържа също лактоза монохидрат. За допълнителна информация вижте

листовката.

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

14 таблетки

28 таблетки

56 таблетки

56 x 1 таблетки

98 таблетки

5.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧE ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Франция

12.

НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/98/085/007 - 14 таблетки

EU/1/98/085/001 - 28 таблетки

EU/1/98/085/002 - 56 таблетки

EU/1/98/085/009 - 56 x 1 таблетки

EU/1/98/085/003 - 98 таблетки

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №:

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Karvezide 150 mg/12,5 mg

17.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор.

18.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ ИЛИ

ЛЕНТИТЕ

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Karvezide 150 mg/12,5 mg таблетки

ирбесартан/хидрохлоротиазид

2.

ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

sanofi-aventis groupe

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №

5.

ДРУГО

14-28-56-98 таблетки:

пн

вт

ср

чт

пт

сб

нд

56 x 1 таблетки

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Karvezide 300 mg/12,5 mg таблетки

ирбесартан/хидрохлоротиазид

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка таблетка съдържа: ирбесартан 300 mg и хидрохлорoтиазид 12,5 mg

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: съдържа също лактоза монохидрат. За допълнителна информация вижте

листовката.

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

14 таблетки

28 таблетки

56 таблетки

56 x 1 таблетки

98 таблетки

5.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧE ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Франция

12.

НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/98/085/008 - 14 таблетки

EU/1/98/085/004 - 28 таблетки

EU/1/98/085/005 - 56 таблетки

EU/1/98/085/010 - 56 x 1 таблетки

EU/1/98/085/006 - 98 таблетки

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №:

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Karvezide 300 mg/12,5 mg

17.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор.

18.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ ИЛИ

ЛЕНТИТЕ

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Karvezide 300 mg/12,5 mg таблетки

ирбесартан/хидрохлоротиазид

2.

ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

sanofi-aventis groupe

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №

5.

ДРУГО

14-28-56-98 таблетки:

пн

вт

ср

чт

пт

сб

нд

56 x 1 таблетки

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Karvezide 150 mg/12,5 mg филмирани таблетки

ирбесартан/хидрохлоротиазид

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка таблетка съдържа: ирбесартан 150 mg и хидрохлорoтиазид 12,5 mg

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества: съдържа също лактоза монохидрат. За допълнителна информация вижте

листовката.

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

14 таблетки

28 таблетки

30 таблетки

56 таблетки

56 x 1 таблетки

84 таблетки

90 таблетки

98 таблетки

5.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Перорално приложение.

Преди употреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧE ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява над 30

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F-75008 Paris - Франция

12.

НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/98/085/011 - 14 таблетки

EU/1/98/085/012 - 28 таблетки

EU/1/98/085/029 - 30 таблетки

EU/1/98/085/013 - 56 таблетки

EU/1/98/085/014 - 56 x 1 таблетки

EU/1/98/085/021 - 84 таблетки

EU/1/98/085/032 - 90 таблетки

EU/1/98/085/015 - 98 таблетки

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №:

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Karvezide 150 mg/12,5 mg

17.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор.

18.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ БЛИСТЕРИТЕ ИЛИ

ЛЕНТИТЕ

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Karvezide 150 mg/12,5 mg таблетки

ирбесартан/хидрохлоротиазид

2.

ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

sanofi-aventis groupe

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №

5.

ДРУГО

14-28-56-84-98 таблетки:

пн

вт

ср

чт

пт

сб

нд

30 - 56 x 1 - 90 таблетки

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Karvezide 150 mg/12,5 mg таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа 150 mg ирбесартан (irbesartan) и 12,5 mg хидрохлоротиазид

(hydrochlorothiazide).

Помощно вещество с известно действие:

Всяка таблетка съдържа 26,65 mg лактоза (като лактоза монохидрат).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетка

Таблетки с цвят на праскова, двойно-изпъкнали, с овална форма, с гравирано сърце от едната

страна и числото 2775 от другата страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Лечение на есенциална хипертония.

Тази фиксирана дозова комбинация е показана при възрастни пациенти, чието кръвно налягане

не е адекватно контролирано от самостоятелното приложение на ирбесартан или

хидрохлоротиазид (вж. точка 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Karvezide може да се приема веднъж дневно, със или без храна.

Може да се препоръча титриране на дозата с отделните съставки (т.е ирбесартан и

хидрохлоротиазид).

Когато е клинично подходящо директното преминаване от монотерапия към фиксираните

комбинации може да се има предвид следното:

Karvezide 150 mg/12,5 mg може да се прилага при пациенти, чието кръвно налягане не е

адекватно контролирано със самостоятелното приложение на хидрохлоротиазид или

ирбесартан 150 mg;

Karvezide 300 mg/12,5 mg може да се прилага при пациенти, при които не е постигнат

достатъчен контрол със самостоятелното приложение на ирбесартан 300 mg или

Karvezide 150 mg/12,5 mg.

Karvezide 300 mg/25 mg може да се прилага при пациенти, при които не е постигнат

достатъчен контрол с Karvezide 300 mg/12,5 mg.

Не се препоръчва еднократен дневен прием на дози по-високи от

300 mg ирбесартан/25 mg хидрохлоротиазид. Когато е необходимо, Karvezide може да бъде

прилаган заедно с друг антихипертензивен лекарствен продукт (вж. точки 4.3, 4.4, 4.5 и 5.1).

Специални популации

Бъбречно увреждане

Поради съдържанието на хидрохлоротиазид, Karvezide не се препоръчва при пациенти с тежка

бъбречна дисфункция (креатининов

клирънс < 30 ml/min). При тази група за предпочитане са

бримковите, вместо тиазидните диуретици. Не е необходимо коригиране на дозата при

пациенти с увредена бъбречна функция, чийто креатининов клирънс е ≥ 30 ml/min (вж.

точки 4.3 и 4.4).

Чернодробно увреждане

Karvezide не е показан при пациенти с тежко чернодробно увреждане. Необходимо е повишено

внимание при приложението на тиазиди при пациенти с увредена чернодробна функция. Не е

необходимо коригиране на дозата при пациенти с леко до умерено чернодробно увреждане (вж.

точка 4.3).

Старческа възраст

Не се налага коригиране на дозата на Karvezide при хора в старческа възраст.

Педиатрична популация

Karvezide не се препоръчва за употреба при деца и юноши, тъй като безопасността и

ефикасността не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

За перорално приложение

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1, или към други производни на сулфонамидите (хидрохлоротиазид е

производно на сулфонамидите)

Втори и трети триместър на бременността (вж. точки 4.4 и 4.6)

Тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 30 ml/min)

Рефрактерна хипокалиемия, хиперкалцемия

Тежко чернодробно увреждане, билиарна цироза и холестаза

Едновременното приложение на Karvezide с алискирен-съдътжащи продукти е

противопоказано при пациенти със захарен диабет или бъбречно увреждане (скорост на

гломерулна филтрация (GFR) <60 ml/min/1,73 m²) (вж. точки 4.5 и 5.1).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Хипотония - пациенти с намален вътресъдов обем: Karvezide рядко води до симптоматична

хипотония при хипертензивни пациенти без други рискови фактори за хипотония.

Симптоматична хипотония може да се очаква при пациенти с недостатъчен обем и/или

недостиг на натрий в резултат на интензивна диуретична терапия, диета с ограничен прием на

натрий или повръщане. Тези състояния трябва да бъдат коригирани преди започване на

лечението с Karvezide.

Стеноза на бъбречната артерия - Реноваскуларна хипертония: съществува повишен риск от

тежка хипотония и бъбречна недостатъчност, в случай, че пациенти с двустранна стеноза на

бъбречната артерия или стеноза на артерията на единствения функциониращ бъбрек, бъдат

лекувани с инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим или ангиотензин-

II рецепторни

антагонисти. Въпреки че това не е документирано при Karvezide, подобен ефект трябва да се

очаква.

Бъбречно увреждане и бъбречна трансплантация: в случай, че Karvezide се прилага при

пациенти с увредена бъбречна функция, се препоръчва периодично проследяване на серумните

нива на калий, креатинина и пикочната киселина. Няма опит с приложението на Karvezide при

пациенти със скорошна бъбречна трансплантация. Karvezide не трябва да се прилага при

пациенти с тежко бьбречно увреждане (креатининов клирънс <

30 ml/min) (вж. т. 4.3). Свързана

с тиазидните диуретици азотемия може да се появи при пациенти с увредена бъбречна

функция. Не е необходима промяна на дозата при пациенти с бъбречно увреждане, чийто

креатининов клирънс е ≥ 30 ml/min. Въпреки това, при пациентите с леко до умерено бъбречно

увреждане (креатининов клирънс ≥ 30 ml/min, но < 60 ml/min), тази фиксирана дозова

комбинация трябва да се прилага с повишено внимание.

Двойно блокиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС): има данни, че

едновременната употреба на АСЕ инхибитори, ангиотензин II-рецепторни блокери или

алискирен повишава риска от хипотония, хиперкалиемия и намаляване на бъбречната функция

(включително остра бъбречна недостатъчност). Поради това не се препоръчва двойно

блокиране на РAAС чрез комбинираната употреба на АСЕ инхибитори, ангиотензин II-

рецепторни блокери или алискирен (вж. точки 4.5 и 5.1).

Ако се прецени, че терапията с двойно блокиране е абсолютно необходима, това трябва да

става само под наблюдението на специалист и при често внимателно мониториране на

бъбречната функция, електролитите и кръвното налягане.

АСЕ инхибитори и ангиотензин II-рецепторни блокери не трябва да се използват едновременно

при пациенти с диабетна нефропатия..

Чернодробно увреждане: тиазидите трябва да се прилагат с внимание при пациентите с

увредена чернодробна функция или прогресивно чернодробно заболяване, тъй като малки

промени във водно-електролитния баланс може да ускорят появата на чернодробна кома. Няма

клиничен опит с Karvezide при пациенти с чернодробно увреждане.

Аортна стеноза и стеноза на митралната клапа, обструктивна хипертрофична кардиомиопатия

:

както и при останалите вазодилататори, необходимо е повишено внимание при пациентите

страдащи от аортна стеноза или стеноза на митралната клапа, или обструктивна хипертрофична

кардиомиопатия.

Първичен алдостеронизъм: пациентите с първичен алдостеронизъм обикновено не отговарят на

антихипертензивни лекарствени продукти, действащи чрез инхибиране на ренин-

ангиотензиновата система. Ето защо, не се препоръчва употребата на Karvezide.

Метаболитни и ендокринни ефекти: лечението с тиазиди може да наруши глюкозния толеранс.

Латентният захарен диабет може да стане манифестен по време на лечението с тиазиди.

Ирбесартан

може да предизвика хипогликемия, особено при пациенти с диабет. При пациенти,

лекувани с инсулин или антидиабетни средства, трябва да се обмисли подходящо проследяване

на кръвната захар. Когато е показано, може да се наложи коригиране на дозата инсулин или на

антидиабетните средства (вж. точка 4.5).

Повишение на холестерола и нивата на триглицеридите може да бъде свързано с тиазидната

диуретична терапия, въпреки че при доза от 12,5 mg съдържаща се в Karvezide, е съобщаван

минимален ефект или липса на такъв.

При някои пациенти, приемащи тиазиди, може да настъпи хиперурикемия или да се ускори

появата на подагра.

Нарушен електролитен баланс: както при всички пациенти на диуретично лечение, е

необходимо периодично проследяване на серумните електролити през определен интервал от

време.

Тиазидите, включително хидрохлоротиазид може да доведат до нарушение във водно-

електролитния баланс (хипокалиемия, хипонатриемия и хипохлоремична алкалоза).

Предупредителни признаци на водния или електролитен дисбаланс са сухота в устата, жажда,

слабост, летаргия, сънливост, безпокойство, мускулна болка и крампи, мускулна слабост,

хипотония, олигурия, тахикардия и нарушения от страна на стомашно-чревния тракт, като

гадене или повръщане.

Въпреки че при употребата на тиазидни диуретици е възможно развитието на хипокалиемия,

едновременното лечение с ирбесартан може да намали индуцираната от диуретика

хипокалиемия. Рискът от хипокалиемия е по-голям при пациентите с чернодробна цироза, при

пациентите с форсирана диуреза, при пациентите с неадекватен перорален прием на

електролити и при пациентите на съпътстващо лечение с кортикостероиди или АКТХ. Обратно

на това, поради съдържанието на ирбесартан в Karvezide е възможна появата на хиперкалиемия,

особено при наличието на бъбречно увреждане и/или сърдечна недостатъчност и захарен

диабет. При пациентите с повишен риск се препоръчва съответно проследяване на серумния

калий. Калий-съхраняващи диуретици, калиеви добавки или калий съдържащи заместители на

солта трябва да се прилагат внимателно по време на лечението с Karvezide (вж. точка 4.5).

Няма данни, че ирбесартан може да намали или предотврати индуцираната от диуретици

хипонатриемия. Недостигът на хлориди обикновено е лек и не изисква лечение.

Тиазидите може да понижат екскрецията на калций чрез урината и да доведат да появата на

интермитентно и леко повишение на серумния калций при липса на известни нарушения на

калциевия метаболизъм. Значителната хиперкалциемия може да бъде признак на скрит

хиперпаратиреоидизъм. Приемът на тиазиди трябва да бъде преустановен преди провеждането

на изследвания на функцията на паращитовидните жлези.

Тиазидите са показали повишение на екскрецията на магнезия с урината, което може да доведе

до хипомагнезиемия.

Литий: комбинирането на литий и Karvezide не се препоръчва (вж. точка

4.5).

Анти-допинг тест: хидрохлоротиазид, съдържащ се в този лекарствен продукт може да доведе

до положителен аналитичен резултат при анти-допинг тест.

Общи: при пациентите, чийто съдов тонус и бъбречна функция зависят предимно от

активността на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (напр. пациенти с тежка

конгестивна сърдечна недостатъчност или подлежащо бъбречно заболяване, включително

стеноза на бъбречната артерия), лечението с инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим

или ангиотензин-

II рецепторни антагонисти, повлияващи тази система, е свързано с остра

хипотония, азотемия, олигурия или рядко остра бъбречна недостатъчност (вж. точка 4.5). Както

при останалите антихипертензивни средства, прекомерното понижение на кръвното налягане

при пациенти с исхемична кардиопатия или исхемично сърдечно-съдово заболяване може да

доведе до инфаркт на миокарда или инсулт.

Реакции на свръхчувствителност към хидрохлоротиазид може да настъпят при пациенти с или

без анамнеза за алергия или бронхиална астма, но са по-характерни при пациентите с такава

анамнеза.

Има съобщения за екзацербация или активиране на системен лупус еритематодес при

употребата на тиазидни диуретици.

Съобщени са случаи на реакции на фоточуствителност при употреба на тиазидни диуретици

(вж. точка 4.8). Ако по време на лечението се прояви реакция на фоточуствителност,

препоръчва се лечението да се прекрати. Ако се счита за необходимо повторно прилагане на

диуретика, препоръчва се изложените на слънце или на изкуствена UVА светлина области да се

защитят.

Бременност: лечение с ангиотензин II рецепторни антагонисти (AIIRAs) не трябва да се започва

по време на бременност. Пациентките, които планират бременност, трябва да преминат на

алтернативно антихипертензивно лечение с установен профил на безопасност при употреба по

време на бременност, освен ако се счита, че е от особена важност да се продължи лечението с

AIIRAs. Когато се установи бременност, лечението с AIIRAs трябва незабавно да се прекрати и

ако е подходящо, да се започне алтернативно лечение (вж. точки 4.3 и 4.6).

Хороидален излив, остра миопия и вторична остра закритоъгълна глаукома: сулфонамидни

лекарствени продукти или производни на сулфонамидните лекарства, могат да причинят

реакция на идиосинкразия, водеща до хороидален излив с дефект на зрителното поле, преходна

миопия и остра закритоъгълна глаукома. Макар че хидрохлоротиазид е сулфонамид, досега са

докладвани само изолирани случаи на остра закритоъгълна глаукома с хидрохлоротиазид.

Симптомите включват остро начало на намалена зрителна острота или очна болка, които

обикновено се появяват в рамките на няколко часа до седмици от започване на приема.

Нелекуваната остра закритоъгълна глаукома може да доведе до трайна загуба на зрението.

Първичното лечение е възможно най-бързо прекратяване на приема на лекарствения продукт.

Може да се обсъди необходимостта от незабавно медицинско или хирургично лечение ако

вътреочното налягане остане неконтролирано. Рисковите фактори за развитие на остра

закритоъгълна глаукома може да включват анамнеза за алергия към сулфонамиди или

пеницилин (вж. точка 4.8).

Помощни вещества:

Karvezide 150 mg/12,5 mg таблетки съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми

на непоносимост към галактоза, пълна лактазна недостатъчност или глюкозо-галактозна

малабсорбция, не трябва да приемат това лекарство.

Karvezide 150 mg/12,5 mg таблетки съдържа натрий. Това лекарство съдържа по-малко от

1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

Немеланомен рак на кожата

В две епидемиологични проучвания, основаващи се на датския национален раков регистър, е

наблюдаван повишен риск от немеланомен рак на кожата (НМРК) [базалноклетъчен карцином

(БКК) и сквамозноклетъчен карцином (СКК)] при нарастваща експозиция на кумулативна доза

хидрохлоротиазид (ХХТЗ).

Фотосенсибилизиращите ефекти на ХХТЗ могат да действат като вероятен механизъм за

развитие на НМРК.

Пациентите, приемащи ХХТЗ, трябва да бъдат информирани за риска от НМРК и съветвани

редовно да проверяват кожата си за нови лезии и незабавно да съобщават при поява на

подозрителни кожни лезии. На пациентите трябва да се препоръчат възможни превантивни

мерки, като ограничено излагане на слънчева светлина и ултравиолетови лъчи, а в случай на

експозиция, подходяща защита, за да се сведе до минимум рискът от рак на кожата.

Подозрителните кожни лезии трябва да бъдат подложени на незабавно изследване,

потенциално включващо хистологични изследвания на биопсични материали. Преразглеждане

на употребата на ХХТЗ може да се наложи и при пациенти, които са имали предходен НМРК

(вж. също точка 4.8).

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Други антихипертензивни средства: антихипертензивният ефект на Karvezide може да бъде

повишен при едновременна употреба на други антихипертензивни средства. Ирбесартан и

хидрохлоротиазид (в дози до 300

mg ирбесартан/25 mg хидрохлоротиазид) са прилагани

безопасно заедно с други антихипертензивни средства, включително блокери на калциевите

канали и бета-адренергични блокери. Предшестващото лечение с висока доза диуретици може

да доведе до появата на хиповолемия и риск от хипотония при започване на лечението с

ирбесартан със или без тиазидни диуретици, освен ако първо не е коригирана хиповолемията

(вж. точка 4.4).

Продукти, съдържащи алискирен или АСЕ-инхибитори: данни от клинични проучвания

показват, че двойното блокиране на ренин ангиотензин алдостероновата система (РAAС) чрез

комбинираната употреба на АСЕ инхибитори, ангиотензин II-рецепторни блокери или

алискирен се свързва с по-висока честота на нежелани събития, като например хипотония,

хиперкалиемия и намаляване на бъбречната функция (включително остра бъбречна

недостатъчност), в сравнение с употребата само на едно средство, действащо върху РAAС (вж.

точки 4.3, 4.4 и 5.1).

Литий: докладвано е обратимо

повишаване на серумните концентрации на литий и литиева

токсичност при едновременното приложение на литий и инхибитори на ангиотензин

конвертиращия ензим. Подобни ефекти при ирбесартан са докладвани много рядко. Освен това,

тиазидите понижават бъбречният клирънс на литий така, че рискът от литиева токсичност може

да бъде повишен при Karvezide. Ето защо, комбинирането на литий и Karvezide не се

препоръчва (вж. точка

4.4). Ако тази комбинация е доказано необходима, то се препоръчва

внимателно проследяване на серумните нива на литий.

Лекарствени продукти, повлияващи калий: понижаващият съдържанието на калий ефект на

хидрохлоротиазид се намалява от калий-съхраняващия ефект на ирбесартан. Освен това, този

ефект на хидрохлоротиазид върху серумния калий може да се очаква да бъде потенциран от

други лекарствени продукти, свързани със загуба на калий и хипокалиемия (напр. други

калийуретични диуретици, лаксативи, амфотерицин, карбеноксолон, пеницилин

G натрий).

Обратно на това, въз основа на опита с употребата на други лекарства, повлияващи ренин-

ангиотензиновата система, едновременното приложение с калий-съхраняващи диуретици,

калиеви добавки, заместители на солта, съдържащи калий или други лекарства, които може да

повишат серумните нива на калия (напр. хепарин натрий), може да доведе до повишаване на

нивата на серумния калий. Препоръчва се съответно проследяване на серумния калий при

пациентите с повишен риск (вж. точка 4.4).

Лекарствени продукти, повлияващи се от нарушението на серумния калий: препоръчва се

периодично проследяване на серумния калий при приложението на Karvezide с лекарствени

продукти, повлияващи се от нарушението на серумния калий (например, сърдечни гликозиди,

антиаритмици).

Нестероидни противовъзпалителни средства: при едновременната употреба на ангиотензин-II

антагонисти и нестероидни противовъзпалителни средства (като селективни COX-2

инхибитори, ацетилсалицилова киселина (> 3 g/дневно) и не-селективни НПВС), може да

настъпи намаляване на антихипертензивния ефект.

Подобно на ACE инхибиторите, едновременното приложение на ангиотензин II антагонисти и

нестероидни противовъзпалителни средства може да доведе до повишаване на риска от

влошаване на бъбречната функция, включително възможността за поява на остра бъбречна

недостатъчност, повишение на серумния калий, особено при пациенти с предшестващо

нарушение на бъбречната функция. Комбинирането трябва да става с повишено внимание,

особено при пациентите в напреднала възраст. Пациентите трябва да бъдат съответно

хидратирани, като е необходимо проследяване на бъбречната функция след започване на

комбинираното лечение и периодично след това.

Репаглинид: ирбесартан има потенциал да инхибира OATP1B1.

В клинично проучване се

съобщава, че ирбесартан повишава C

и AUC на репаглинид (субстрат на OATP1B1)

съответно с 1,8 пъти и 1,3 пъти, когато се прилага 1 час преди репаглинид. В друго проучване

не се съобщава за съответно фармакокинетично взаимодействие при едновременно приложение

на двете лекарства. Поради това може да се наложи коригиране на дозата на антидиабетното

лекарство, като и на репаглинид (вж. точка 4.4).

Допълнителна информация относно взаимодействията на ирбесартан: при клинични

проучвания, фармакокинетиката на ирбесартан не е повлияна от хидрохлоротиазид. Ирбесартан

се метаболизира основно с помощта на

CYP2C9 и в по-малка степен чрез глюкорониране. Не са

наблюдавани значими фармакокинетични и фармакодинамични взаимодействия при

едновременното приложение на ирбесартан с варфарин, който се метаболизира с помощта на

CYP2C9. Ефектите на индукторите на CYP2C9 като, рифампицин върху фармакокинетиката на

ирбесартан, не са проучени. Фармакокинетиката на дигоксин не се променя при едновременно

приложение с ирбесартан.

Допълнителна информация относно взаимодействията на хидрохлоротиазид: при съвместното

им приложение, представените по-долу лекарствени продукти може да взаимодействат с

тиазидните диуретици:

Алкохол:

може да настъпи потенциране на ортостатична хипотония;

Антидиабетни лекарствени продукти (перорални средства и инсулини):

може да е необходимо

коригиране на дозата на антидиабетния лекарствен продукт (вж. точка 4.4);

Холестирамин и холестиполови смоли:

абсорбцията на хидрохлоротиазид е нарушена в

присъствието на анионни обменни смоли. Karvezide трябва да се приема поне един час преди

или четири часа след приема на такива лекарства.

Кортикостероиди, АКТХ:

недостигът на електролити, особено хипокалиемия, може да бъде

повишен;

Сърдечни гликозиди:

предизвиканата от тиазидите хипокалиемия или хипомагнезиемия

благоприятства появата на индуцирани от дигиталис сърдечни аритмии (вж. точка 4.4);

Нестероидни противовъзпалителни средства:

приложението на нестероидни

противовъзпалителни средства може да намали диуретичния, натриуретичния и

антихипертензивен ефект на тиазидните диуретици при някои пациенти;

Пресорни амини (напр. норадреналин):

ефектът на пресорните амини може да бъде намален, но

не в такава степен, че да изключи възможността за тяхната употреба;

Недеполяризиращи релаксанти на скелетната мускулатура (напр. тубокурарин):

ефектът на

недеполяризиращите релаксанти на скелетната мускулатура може да бъде потенциран от

хидрохлоротиазид;

Лекарствени продукти за лечение на подагра:

може да е необходима промяна на дозата на

антиподагрозните лекарствени продукти, тъй като хидрохлоротиазид може да повиши нивата

на серумната пикочна киселина. Може да е необходимо повишаване на дозата на пробенецид

или сулфинпиразон. Едновременното приложение с тиазидни диуретици може да повиши

честотата на реакциите на свръхчувствителност към алопуринол;

Калциеви соли:

тиазидните диуретици може да повишат нивата на серумния калций поради

понижена екскреция. Ако трябва да бъдат приложени калциеви добавки или лекарствени

продукти, съхраняващи калция (напр. лечение с витамин D), е необходимо проследяване нивата

на серумния калций и съответна промяна на дозата на калций;

Карбамазепин:

едновременната употреба на карбамазепин и хидрохлоротиазид се свързва с

риск от симптоматична хипонатриемия. При едновременна употреба електролитите трябва да

бъдат проследявани. Ако е възможно, трябва да се използва друг клас диуретици;

Други взаимодействия:

хипергликемичният ефект на бета-блокерите и диазоксид може да бъде

увеличен от тиазидите. Антихолинергичните средства (напр. атропин, бепериден) може да

повишат бионаличността на тиазидните диуретици чрез намаляване на стомашно-чревния

мотилитет и скоростта на изпразване на стомаха. Тиазидите може да повишат риска от

нежелани реакции, причинени от амантадин. Тиазидите може да понижат бъбречната екскреция

на цитотоксичните лекарствени продукти (напр. циклофосфамид, метотрексат) и да потенцират

техните миелосупресивни ефекти.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Ангиотензин II рецепторни антагонисти (AIIRAs)

Употребата на AIIRAs

не се препоръчва по време на първия триместър на бременността (вж.

точка 4.4). Употребата на AIIRAs е противопоказана по време на втория и третия триместър на

бременността (вж. точки 4.3 и 4.4).

Епидемиологичните данни относно риска от тератогенност след експозиция на АСЕ

инхибитори по време на първия триместър на бременността не са убедителни. Все пак леко

увеличение на риска не може да бъде изключено. Докато няма контролирани епидемиологични

данни относно риска при употреба на ангиотензин II рецепторни антагонисти (AIIRAs),

подобни рискове могат да съществуват и при този клас лекарства. Пациентките, които планират

бременност, трябва да преминат на алтернативно антихипертензивно лечение с установен

профил на безопасност при употреба по време на бременност, освен ако се счита, че е от

особена важност да се продължи лечението с AIIRAs. Когато се установи бременност,

лечението с AIIRAs трябва незабавно да се прекрати и ако е подходящо, да се започне

алтернативно лечение.

Известно е, че експозицията на AIIRAs по време на втория и третия триместър предизвиква

фетотоксичност при хора (намалена бъбречна функция, олигохидрамнион, забавена

осификация на черепа) и неонатална токсичност (бъбречна недостатъчност, хипотония,

хиперкалиемия) (вж. точка 5.3).

Препоръчва се ехографско изследване на бъбречната функция и черепа в случай, че AIIRAs са

прилагани през втория триместър на бременността и след това.

Новородените, чиито майки са приемали AIIRAs, трябва да се наблюдават внимателно за

наличие на хипотония (вж. точки 4.3 и 4.4).

Хидрохлоротиазид

Има ограничен опит с хидрохлоротиазид по време на бременност, особено по време на първия

триместър. Проучванията при животни са недостатъчни. Хидрохлоротиазид преминава през

плацентата. Въз основа на фармакологичния механизъм на действие, употребата на

хидрохлоротиазид по време на втория и третия триместър може да наруши фето-плацентарната

перфузия и може да причини фетални и неонатални ефекти като жълтеница, нарушение на

електролитния баланс и тромбоцитопения.

Хидрохлоротиазид не трябва да се използва за гестационен едем, гестационна хипертония или

прееклампсия, поради риска от намаляване на плазмения обем и плацентарна хипоперфузия,

без благоприятен ефект върху хода на болестта.

Хидрохлоротиазид не трябва да се използва за лечение на есенциална хипертония при

бременни жени, освен в редки случаи, когато не може да бъде приложено друго лечение.

Тъй като Karvezide съдържа хидрохлоротиазид, той не се препоръчва по време на първия

триместър на бременността. При планиране на бременност, пациентките трябва да преминат на

подходящо алтернативно лечение.

Кърмене

Ангиотензин II рецепторни антагонисти (AIIRAs)

Тъй като не е налична информация относно употребата на Karvezide по време на кърмене,

Karvezide не се препоръчва, а се предпочитат алтернативни терапии с по-добре установен

профил на безопасност по време на кърмене, особено при кърмене на новородено или

преждевременно родено дете.

Не е известно дали ирбесартан или неговите метаболити се екскретират в кърмата.

Наличните фармакодинамични/токсикологични данни при плъхове, показват екскреция на

ирбесартан или неговите метаболити в млякото (за подробности вж. точка 5.3).

Хидрохлоротиазид

Хидрохлоротиазид се екскретира в малки количества в кърмата. Тиазидите във високи дози,

водещи до интензивна диуреза, могат да подтиснат производството на кърма. Не се препоръчва

употребата на CoAprovel по време на кърмене. Ако Karvezide се използва по време на кърмене,

дозите трябва да се поддържат възможно най-ниски.

Фертилитет

Ирбесартан няма ефект върху фертилитета на третирани плъхове и тяхното потомство, до

дозови нива, причиняващи първите симптоми на токсичност при родителите (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Въз основа на фармакодинамичните си свойства, не се очаква Karvezide да повлияе на

способността за шофиране и работа с машини. В случай на шофиране или работа с машини,

трябва да се има предвид възможността за поява на замаяност или отпадналост по време на

лечението на хипертония.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Ирбесартан/хидрохлоротиазид комбинация

Oт 898 пациенти с хипертония, които са приемали различни дози ирбесартан/хидрохлортиазид

(от 37,5 mg/6,25 mg до 300 mg/25 mg) в плацебо-контролирани изпитвания, 29,5% от

пациентите са изпитали нежелани лекарствени реакции. Най-често съобщаваните нежелани

лекарствени реакции са били замаяност (5,6%), умора (4,9%), гадене/повръщане (1,8%) и

нарушено уриниране (1,4%). Освен това, повишаване на урейния азот в кръвта (BUN) (2,3%),

креатин киназата (1,7%) и креатинина (1,1%), също са наблюдавани често при изпитванията.

Таблица 1 показва нежеланите реакции, наблюдавани от спонтанни съобщения и при плацебо

контролирани изпитвания.

Честотата на представените по-долу нежеланите реакции е определена както следва:

много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000

до < 1/1 000); много редки (< 1/10 000). При всяко групиране в зависимост от честотата,

нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната

сериозност.

Таблица 1:

Нежелани реакции при плацебо-контролирани изпитвания и спонтанни

съобщения

Изследвания:

Чести:

повишаване на урейния азот в кръвта

(BUN), креатинина и креатин киназата

Нечести:

понижение на серумния калий и

Прочетете целия документ

EMA/428490/2013

EMEA/H/C/000221

Резюме на EPAR за обществено ползване

Karvezide

irbesartan / hydrochlorothiazide

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Karvezide. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Karvezide.

Какво представлява Karvezide?

Karvezide е лекарство, което съдържа две активни вещества – ирбесартан (irbesartan) и

хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Предлага се под формата на таблетки (150 mg или

300 mg ирбесартан и 12,5 mg хидрохлоротиазид; 300 mg ирбесартан и 25 mg хидрохлоротиазид).

За какво се използва Karvezide?

Karvezide се използва при възрастни с есенциална хипертония (високо кръвно налягане), която

не се контролира достатъчно добре със самостоятелното приложение на ирбесартан или

хидрохлоротиазид. „Есенциална“ означава, че няма ясна причина за хипертонията.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Karvezide?

Дозата Karvezide, която следва да се използва, зависи от дозата на ирбесартан или

хидрохлоротиазид, която пациентът е приемал преди това. Не се препоръчват дози, по-високи от

300 mg ирбесартан и 25 mg хидрохлоротиазид, веднъж дневно. Karvezide може да бъде добавен

към някои други лечения за хипертония.

Как действа Karvezide?

Karvezide съдържа две активни вещества, ирбесартан и хидрохлоротиазид.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Ирбесартан е „ангиотензин II рецепторен антагонист“, което означава, че блокира действието на

хормона в организма, наречен ангиотензин II. Ангиотензин ІІ е мощен вазоконстриктор

(вещество, което свива кръвоносните съдове). Като блокира рецепторите, с които обикновено се

свързва ангиотензин ІІ, ирбесартан спира действието на хормона и позволява на кръвоносните

съдове да се разширят.

Хидрохлоротиазид е диуретик, който представлява друг вид лечение за хипертония. Той действа,

като увеличава отделянето на урина, намалява количеството на течностите в кръвта и понижава

кръвното налягане.

Комбинацията от двете активни вещества има натрупващ се ефект и понижава в по-голяма степен

кръвното налягане в сравнение със самостоятелната им употреба. Чрез понижаване на кръвното

налягане се намаляват рисковете, свързани с високото кръвно налягане, например риска от

получаване на удар.

Как е проучен Karvezide?

Ирбесартан самостоятелно е одобрен в Европейския съюз (ЕС) от 1997 г. под имената Karvea и

Aprovel. Може да се прилага с хидрохлоротиазид за лечение на хипертония. Проучванията на

Karvea/Aprovel, прилагани заедно с хидрохлоротиазид като отделни таблетки, са използвани в

подкрепа на употребата на Karvezide. Проведени са също допълнителни проучвания с дози от

300 mg ирбесартан в комбинация с 25 mg хидрохлоротиазид. Основната мярка за ефективност е

понижаването на диастолното кръвно налягане (кръвното налягане, измерено между два удара на

сърцето).

Какви ползи от Karvezide са установени в проучванията?

Karvezide е по-ефективен от плацебо (сляпо лечение) и от хидрохлоротиазид, прилаган

самостоятелно, за понижаване на диастолното кръвно налягане. Увеличаването на дозата до

300 mg ирбесартан и 25 mg хидрохлоротиазид може да доведе до допълнително понижаване на

кръвното налягане.

Какви са рисковете, свързани с Karvezide?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Karvezide (наблюдавани при 1 до 10 на 100

пациенти) са замаяност, гадене (позиви за повръщане) или повръщане, ненормално уриниране,

умора и повишаване на кръвната уреа (BUN, продукт от разграждането на протеините),

креатинина (разпаден продукт от мускулите) и креатин киназата (ензим в мускулите). За пълния

списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Karvezide, вижте листовката.

Karvezide не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към

ирбесартан, хидрохлоротиазид, сулфонамиди или към някоя от останалите съставки. Не трябва да

се използва при бременни жени след първите три месеца на бременността. Не се препоръчва

употреба през първите три месеца от бременността. Karvezide не трябва да се използва също при

пациенти, които имат тежки проблеми с черния дроб, бъбреците или жлъчката, прекалено ниски

нива на калий в кръвта или прекалено високи нива на калций в кръвта.

Karvezide не трябва да се използва в комбинация с лекарства, съдържащи алискирен (използвани

за лечение на есенциална хипертония), при пациенти с диабет или с умерено или тежко бъбречно

увреждане. Karvezide трябва да се прилага с повишено внимание в комбинация с лекарства, които

влияят на нивата на калия в кръвта. Пълният списък на тези лекарства е даден в листовката.

Karvezide

EMA/428490/2013

Страница 2/3

Защо Karvezide е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Karvezide са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Karvezide:

На 16 октомври 1998 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Karvezide,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Karvezide може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Karvezide прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 07-2013.

Karvezide

EMA/428490/2013

Страница 3/3

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация