Ivemend

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

фосапрепитант

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

A04AD12

INN (Международно Name):

fosaprepitant

Терапевтична група:

Антиеметични и antinauseants,

Терапевтична област:

Vomiting; Cancer

Терапевтични показания:

Профилактика на гадене и повръщане при високо и умерено emetogenic рак на химиотерапия при възрастни и педиатрични пациенти на възраст от 6 месеца и по-големи. Ivemend 150 mg се прилага като част от комбинирана терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-01-11

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
Листовка: информация за потребителя
IVEMEND 150
mg прах за инфузионен разтвор
фосапрепитант (fosaprepi
tant)
Прочетете внимателно цялата листовка,
преди да започнете да
приемате това лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси,
попитайте Вашия
лекар, фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар, фармацевт
или медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка
4.
Какво съдържа
тази листовка
1.
Какво представлява IVEMEND и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате IVEMEND
3.
Как да използвате IVEMEND
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
IVEMEND
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява IVEMEND и за какво се
използва
IVEMEND
съдържа активното вещество
фосапрепитант, което се превръща в
апрепитант във
Вашия организъм. То принадлежи към
група лекарства, наречени рецепторни
антагонисти на
неврокинин
1 (НК
1
).
Мозъкът има специфич
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
IVEMEND 150
mg прах за инфузионен разтвор
2.
КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа фосапрепитант
димеглумин (
fosaprepitant dimeglumine
), еквивалентен на
150
mg фосапрепитант (fosaprepitant), който
съответства на 130,5
mg апрепитант. След
разтваряне и разреждане 1
ml от разтвора съдържа 1
mg фосапрепитант (1
mg/ml) (вж.
точка
6.6).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инфузионен разтвор
Бял до почти бял аморфен прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
Предотвратяване на гадене и
повръщане,
свързани със силно и
умерено еметогенна
химиотерапия при карцином при
възрастни
и педиатрични пациенти
на възраст 6
месеца и по
-
големи
.
IVEMEND
150
mg се дава като част от комбинирано
лечение (вж. точка
4.2).
4.2
Дозировка и начин на приложение
Дозировка
Възрастни
Препоръчителната доза е 150
mg, приложена в Ден
1 като инфузия, в продължение на 20
-
30
минути, въведена приблизително 30
минути преди химиотерапия (вж. точка
6.6). IVEMEND
трябва да се прилага заедно с
кортикостероиди и
5-HT
3
антагонист, както
е показано в
таблиците по
-
долу.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-03-2024
Листовка Листовка чешки 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-03-2024
Листовка Листовка датски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-03-2024
Листовка Листовка немски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-03-2024
Листовка Листовка естонски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-03-2024
Листовка Листовка гръцки 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-03-2024
Листовка Листовка английски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-05-2018
Листовка Листовка френски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-03-2024
Листовка Листовка италиански 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-05-2018
Листовка Листовка латвийски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-05-2018
Листовка Листовка литовски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-03-2024
Листовка Листовка унгарски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-03-2024
Листовка Листовка малтийски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-05-2018
Листовка Листовка нидерландски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-05-2018
Листовка Листовка полски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-03-2024
Листовка Листовка португалски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-05-2018
Листовка Листовка румънски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-03-2024
Листовка Листовка словашки 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-03-2024
Листовка Листовка словенски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-05-2018
Листовка Листовка фински 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-03-2024
Листовка Листовка шведски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-03-2024
Листовка Листовка норвежки 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-03-2024
Листовка Листовка исландски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-03-2024
Листовка Листовка хърватски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-05-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите