Halaven

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Halaven
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Halaven
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Анти-туморни агенти,
 • Терапевтична област:
 • Неоплазмов Гърдите, Липосаркомы
 • Терапевтични показания:
 • Монотерапията с Halaven е показана за лечение на пациенти с локално напреднал или метастатичен рак на гърдата, които са напреднали след поне една химиотерапевтична схема за напреднало заболяване (вж. Точка 5. Предишната терапия трябва да включва антрациклин и таксан, освен ако пациентите не са подходящи за тези лечения. Halaven е показан за лечение на възрастни пациенти с неоперабельной липосаркома, които са получили до антрациклин-съдържаща терапия (ако негодни) за доминиращия или метастатичен заболяване (виж раздел 5.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 20

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002084
 • Дата Оторизация:
 • 16-03-2011
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002084
 • Последна актуализация:
 • 23-03-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/280152/2016

EMEA/H/C/002084

Резюме на EPAR за обществено ползванe

Halaven

eribulin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Halaven. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Halaven.

Какво представлява Halaven?

Halaven е лекарство за рак, което съдържа активното вещество ерибулин (eribulin). Предлага се

под формата на инжекционен разтвор.

За какво се използва Halaven?

Halaven се използва за лечение на локално авансирал или метастатичен рак на гърдата, който

продължава да се разпространява след поне едно друго лечение за авансирал рак. Предишното

лечение трябва да е включвало лекарства за рак от вида на антрациклините и таксаните, освен

ако пациентите са били неподходящи за този вид лечение. „Метастатичен“ означава, че

карциномът се е разпространил към други части на тялото.

Halaven се използва и за лечение на възрастни с авансирал или метастатичен липосарком (вид

рак на меките тъкани, който се развива от мастни клетки), който не може да бъде отстранен по

хирургичен път. Използва се при пациенти, които вече са лекувани с антрациклини (освен ако

това лечение не е подходящо).

Лекарственият продукт се отпуска само по лекарско предписание.

Как се използва Halaven?

Лечението с Halaven трябва да се прилага под наблюдението на лекар с опит в прилагането на

лекарства за рак.

Halaven

EMA/280152/2016

Страница 2/4

Halaven се прилага като интравенозни (във вена) инжекции в 21-дневни цикли. Дозата се

изчислява въз основа на височината и теглото на пациента. Изчислената доза се прилага

интравенозно за две до пет минути на ден 1 и 8 от всеки цикъл. Тъй като Halaven може да

причини гадене или повръщане, лекарите трябва да обмислят приложението на антиеметик

(лекарство, което предотвратява гадене и повръщане).

Дозите могат да бъдат отложени или намалени, ако пациентите имат много ниски нива на

неутрофили (вид бели кръвни клетки) и тромбоцити (частици, които спомагат за съсирването на

кръвта) в кръвта или ако имат нарушение на чернодробната или бъбречната функция. За повече

информация относно приложението на Halaven, включително препоръките за намаляване на

дозите, вижте кратката характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Halaven?

Активното вещество в Halaven, ерибулин, е подобно на противораковата съставка, наречена

халихондрин B, която се среща в морската гъба Halichondria okadai. То се свързва с протеин в

клетките, наречен „тубулин“, който е важен за образуването на вътрешния „скелет“, нужен на

клетките при делене. Като се свързва с тубулин в раковите клетки, ерибулин нарушава

изграждането на скелета, като така предотвратява деленето и разпространението на раковите

клетки.

Как е проучен Halaven?

При рак на гърдата Halaven е проучен в две основни проучвания, обхващащи общо 1 864

пациенти. В първото проучване Halaven е сравнен с други лечения при 762 жени с авансирал или

метастатичен рак на гърдата, които преди това са преминали поне две други лечения, включващи

антрациклин и таксан. Жените са лекувани с Halaven или с друго одобрено лекарство за рак,

избрано от техния лекар. Основната мярка за ефективност е общата преживяемост (колко дълго

са живели пациентите).

Във второто проучване участват 1 120 пациенти с авансирал или метастатичен рак на гърдата,

преминали едно или две предишни лечения за авансирал/метастатичен рак, включително

антрациклин и таксан. В проучването Halaven е сравнен с капецитабин (друго лекарство за рак).

Основните мерки за ефективност са общата преживяемост и преживяемостта без прогресиране на

заболяването (колко време живеят пациентите до влошаване на заболяването).

Halaven е проучен и при 143 пациенти с липосарком, които са преминали поне две други лечения,

включващи антрациклин. Halaven е сравнен с дакарбазин (друго лекарство за рак) и основната

мярка за ефективност е общата преживяемост.

Какви ползи от Halaven са установени в проучванията?

В първото проучване, при сравняване на Halaven с всички останали лечения, Halaven показва по-

голяма ефективност при удължаване на живота. Жените в групата, лекувана с Halaven, живеят

средно 13,1 месеца в сравнение с 10,6 месеца в групата, която приема друго лекарство.

Във второто проучване няма значителна разлика между средната преживяемост без прогресиране

на заболяването при Halaven (4,1 месеца), сравнено с капецитабин (4,2 месеца), или между

средната преживяемост при Halaven (15,9 месеца), сравнено с капецитабин (14,5 месеца).

Halaven

EMA/280152/2016

Страница 3/4

Третото проучване показва, че Halaven е ефективен за продължаване на живота при пациенти с

липосарком — пациентите, лекувани с Halaven, живеят средно 15,6 месеца в сравнение с 8,4

месеца при пациентите, лекувани с дакарбазин.

Какви са рисковете, свързани с Halaven?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при лечение с Halaven (наблюдавани при повече от 1

на 10 пациенти) са неутропения (ниски нива на неутрофили, вид бели кръвни клетки, които се

борят с инфекциите), левкопения (ниски нива на белите кръвни клетки), анемия (ниски нива на

червените кръвни клетки), понижен апетит, периферна невропатия (увреждане на нервите в

крайниците, което причинява изтръпване, мравучкане и бодежи), главоболие, диспнея

(затруднено дишане), кашлица, гадене (позиви за повръщане), запек, диария, повръщане,

алопеция (косопад), болки в мускулите или в гърба или крайниците, отпадналост (умора),

пирексия (повишена температура) и загуба на тегло. За пълния списък на всички нежелани

лекарствени реакции, съобщени при Halaven, вижте листовката.

Halaven не трябва да се използва при кърмещи жени. За пълния списък на ограниченията вижте

листовката.

Защо Halaven е разрешен за употреба?

CHMP отбеляза, че когато Halaven се използва като лечение от трета линия за рак на гърдата

(след поне две предишни лечения с лекарства за авансирал/метастатичен рак), той удължава

преживяемостта на пациентите, като профилът му за безопасност е в рамките на очакваното за

химиотерапевтични лекарства. При използване на Halaven като лечение на рак на гърдата от

втора линия (след поне едно предишно лечение за авансирало/метастатично раково заболяване),

Halaven е ценна възможност за лечение, подобен на капецитабин и с приемлив профил на

безопасност. В допълнение Halaven удължи преживяемостта на пациентите с липосарком, което

се счита за важно, тъй като възможностите за лечение на тези пациенти са ограничени.

Безопасността в тази популация пациенти се счита за приемлива и сходна на тази при пациентите

с рак на гърдата.

СНМР реши, че ползите от Halaven са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Halaven?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Halaven се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Halaven, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за Halaven:

На 17 март 2011 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Halaven, валидно в

Европейския съюз.

Halaven

EMA/280152/2016

Страница 4/4

Пълният текст на EPAR относно Halaven може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. За повече

информация относно лечението с Halaven прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 05-2016.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕР

ИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

HALAVEN 0,44 mg/ml инжекционен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един ml съдържа ерибулин мезилат, еквивалентен на 0,44 mg ерибулин (eribulin).

Всеки флакон от 2 ml съдържа ерибулин мезилат, еквивалентен на 0,88 mg ерибулин.

Всеки флакон от 3 ml съдържа ерибулин мезилат, еквивалентен на 1,32 mg ерибулин.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Инжекционен разтвор (инжекци

Бистър, безцветен воден разтвор

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

HALAVEN е показан за лечение на възрастни пациенти с локално авансирал или метастатичен

рак на гърдата, които са имали прогресия след поне една химиотерапевтична схема за

авансирало заболяване (вж. точка 5.1). Предхождащата терапия трябва да е включвала

антрациклин и таксан кат

о адювантно лечение или при наличие на метастази, освен ако

пациентите не са били подходящи за тези видове лечение.

HALAVEN е показан за лечение на възрастни пациенти с неоперабилен липосарком, които са

получили предварителна терапия, съдържаща антрациклин, (освен ако е неподходяща) за

авансирало или метастатично заболяване (вж. точка 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

HALAVEN трябва да се прилага само под наблюдението на квалифициран лекар с опит в

правилната употреба на цитотоксични лекарствени продукти.

Дозировка

Препоръчителната доза ерибулин като готов за употреба разтвор е 1,23 mg/m

, която трябва да

се прилага интравенозно за 2 до 5 минути на Дни 1 и 8 от всеки 21-дневен цикъл.

Моля, отбележете:

В ЕС препоръчителната доза се отнася до активното вещество като база (ерибулин).

Изчисляването на индивидуалната доза, която да се приложи на пациента, трябва да бъде въз

основа на концентрацията на готовия за у

потреба разтвор, който съдържа 0,44 mg/ml ерибулин,

и препоръчителната доза от 1,23 mg/m

. Препоръките за намаляване на дозата, дадени по-долу,

също са посочени като дозата ерибулин, която ще се приложи въз основа на концентрацията на

готовия за употреба разтвор.

В основните изпитвания, съответните публикации и някои други региони, напр. Съединените

щати и Швейцария, препоръчителната доза е въз основа на солта (ерибулин мезилат).

Пациентите могат да получат гадене или повръщане. Трябва да се обмисли антиеметична

профилактика, включително кортикостероиди.

Отлагане на дозата по време на терапията

Приложението на HALAVEN на Ден 1 или Ден 8 трябва да се отложи по всяка от следните

причини:

Абсолютен брой неутрофили (ANC) < 1 x 10

Тромбоцити < 75 x 10

степен 3 или 4 нехематологични токсични реакции.

Понижение на дозата по време на терапията

Препоръките за понижение на дозата за повторно лечение са показани на следната таблица.

Препоръки за понижение на дозата

Нежелани реакции след предхождащо приложение на

HALAVEN

Препоръчителна доза

ерибулин

Хематологични:

ANC < 0,5 x 10

/l, продължаваща повече от 7 дни

ANC < 1 x 10

/l неутропения, усложнена от фебрилитет

или инфекция

Тромбоцити < 25 x 10

/l тромбоцитопения

Тромбоцити < 50 x 10

/l тромбоцитопения, усложнена от

хеморагия или налагаща трансфузия на кръв или

тромбоцити

Нехематологични:

Всяка степен 3 или 4 в предишния цикъл

0,97 mg/m

Повторна поява на някоя хематологична или

нехематологична нежелана реакция, както е упоменато

по-горе

Независимо от намалението до 0,97 mg/m

0,62 mg/m

Независимо от намалението до 0,62 mg/m

Да се обсъди спиране

Дозата ерибулин не трябва да се повишава отново, след като е била намалена.

Пациенти с чернодробно увреждане

Увредена чернодробна функция поради метастази

Препоръчителната доза ерибулин при пациенти с леко чернодробно увреждане (клас A по

Child-Pugh) е 0,97 mg/m

, приложени интравенозно за 2 до 5 минути на Дни 1 и 8 от 21-дневен

цикъл. Препоръчителната доза ерибулин при пациенти с умерено тежко чернодробно

увреждане (клас B по Child-Pugh) е 0,62 mg/m

, прилагани интравенозно за 2 до 5 минути на

Дни 1 и 8 от 21-дневен цикъл.

Тежкото чернодробно увреждане (клас C по Child-Pugh) не е проучвано, но се очаква, че е

необходимо по-изразено понижение на дозата, ако при тези пациенти се използва ерибулин.

Увредена чернодробна функция поради цироза

Тази група пациенти не са проучвани. Дозите по-горе могат да се използват при леко и умерено

тежко ув

реждане, но се препоръчва стриктно проследяване, тъй като дозите могат да се

нуждаят от повторна корекция.

Пациенти с бъбречно увреждане

Някои пациенти с умерено или тежко увредена бъбречна функция (креатининов клирънс

<50 ml/min) могат да имат повишена експозиция на ерибулин и може да се нуждаят от

понижение на дозата. За всички пациенти с бъбречно увреждане се препоръчва предпазливост

и внимателно проследяване на безопасността. (Вж. точка 5.2).

Пациенти в старческа възраст

Не се препоръчват специални корекции на дозата въз основа на възрастта на пациента (вж.

точка 4.8).

Педиатрична по

пулация

Няма съответно приложение на HALAVEN при деца и юноши за показанието рак на гърдата.

Безопасността и ефикасността на HALAVEN при деца на възраст от раждането до 18 години

все още не са установени при сарком на меките тъкани. Липсват данни.

Начин на пр

иложение

HALAVEN е предназначен за интравенозно приложение. Дозата може да се разреди в най-

много 100 ml инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%). Не трябва да се разрежда

в инфузионен разтвор на глюкоза 5%. За указания за разреждането на лекарствения продукт

преди приложение вижте точка 6.6. Преди приложението трябва да се осигури добър

периферен или централен венозен достъп. Няма данни, че ери

булин мезилат причинява

образуване на мехури или дразнене. В случай на екстравазация лечението трябва да е

симптоматично. За информация относно работата с цитотоксични лекарствени продукти вижте

точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1

Кърмене

4.4

Спе

циални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Хематологични

Миелосупресията е дозозависима и се манифестира основно като неутропения (точка 4.8).

Проследяването на броя на кръвните клетки трябва да се извършва при всички пациенти преди

всяка доза ерибулин. Лечението с ерибулин трябва да се започва само при пациенти с брой на

неутрофилите ≥ 1,5 x 10

/l и тромбоцитите > 100 x 10

Фебрилна неутропения се развива при < 5% от пациентите, лекувани с ерибулин. Пациентите,

развили фебрилна неутропения, тежка неутропения или тромбоцитопения, трябва да се лекуват

съгласно препоръките в точка 4.2.

Пациентите с аланин аминотрансфераза (ALT) или аспартат аминотрансфераза (AST)

>3 x горната граница на нормата (ULN) са с по-висока честота на степен 4 неутропения и

фебрилна неутропения. Въпреки че данните са о

граничени, пациентите с билирубин

>1,5 x горната граница на нормата също имат по-висока честота на степен 4 неутропения и

фебрилна неутропения.

При фебрилна неутропения, неутропеничен сепсис, сепсис и септичен шок се съобщават

смъртни случаи.

Тежката неутропения може да се овладее чрез употребата на гранулоцит-колониостимулиращ

фактор (G-CSF) или еквивалент по преценка на лекаря съгласно съответните насоки (вж. точка

5.1).

Периферна невропатия

Пациентите трябва да се проследяват стриктно за признаци на периферна моторна и сензорна

невропатия. Развитието на тежка периферна невротоксичност изисква отлагане или понижение

на дозата (вж. точка 4.2).

При клиничните изпитвания пациентите с предхождаща невропатия, по-силна от степен 2, са

изключени. При пациенти с предхождаща невропатия степен 1 или 2 обаче не е имало по-

голяма вероятност за развитие на нови или влош

аване на симптомите, отколкото при тези,

които са включени в проучването без това състояние.

Удължаване на QT интер

вала

В едно неконтролирано открито ЕКГ проучване при 26 пациенти удължаване на QT интервала

се наблюдава на Ден 8, независимо от концентрацията на ерибулин, без наблюдавано

удължаване на QT интервала на Ден 1. Препоръчва се ЕКГ наблюдение, ако се започне терапия

при пациенти със застойна сърдечна недостатъчност, с брадиаритмии или едновременно

лечение с лекарствени продукти, за които се зна

е, че удължават QT интервала, включително

клас Ia и III антиаритмични средства, и с електролитни отклонения. Хипокалиемията,

хипокалциемията или хипомагнезиемията трябва да се коригират преди започване на

HALAVEN и тези електролити трябва да се наблюдават периодично по време на терапията.

Ерибулин трябва да се избягва при пациенти с вроден синдром на удължен QT интервал.

Помощни ве

щества

Този лекарствен продукт съдържа малки количества етанол (алкохол), по-малко от 100 mg на

доза.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Ерибулин се елиминира главно (до 70%) чрез билиарна екскреция. Транспортният протеин,

участващ в този процес, не е известен. Ерибулин не е субстрат на транспортера на протеина на

резистентност на рак на гърдата (BCRP), транспортера на органичните аниони (OAT1, OAT3,

OATP1B1, OATP1B3), транспортера на протеина, свързан с множествена лекарствена

резистентност (MRP2, MRP4) и на експортната помпа за жлъчни соли (BSEP).

Не се очакват лекарствени взаимодействия с инхибитори и индуктори на CYP3A4.

Експозицията на ерибулин (AUC и C

) не се повлиява от кетоконазол, който е CYP3A4 и Р

гликопротеин (Pgp) инхибитор, и рифампицин, индуктор на CYP3A4.

Ефекти на ерибулин върху фармакокинетиката на други лекарства

In vitro данните показват, че ерибулин е слаб инхибитор на важния метаболизиращ лекарствата

ензим CYP3A4. Липсват данни in vivo. Препоръчва се предпазливост и наблюдение за

нежелани събития при едновременна употреба на вещества, които имат тесен терапевтичен

прозорец и които се елиминират главно чрез CYP3A4-медииран метаболизъм (напр.

алфентанил, циклоспорин, ерготамин, фентанил, пимозид, хинидин, сиролимус, такролиму

с).

Ерибулин не инхибира CYP ензимите CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6 или 2E1 в клинично

значими концентрации.

В клинично значими концентрации ерибулин не инхибира BCRP, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3,

OATP1B1 и OATP1B3 транспортер-медиираната активност.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват данни от употребата на ерибулин при бременни жени. Ерибулин е ембриотоксичен,

фетотоксичен и тератогенен при плъхове. HALAVEN не трябва да се използва по време на

бременност, освен ако не е категорично необходимо, и след внимателна преценка на нуждите

на майката и риска за фетуса.

Жените с детероден потенциал трябва да бъдат посъветвани да избягват за

бременяване, докато

те или техният партньор получават HALAVEN, и трябва да използват ефективна контрацепция

по време на лечението и до 3 месеца след това.

Кърмене

Не е известно дали метаболитите на ерибулин се екскретират в кърмата или в млякото при

животни. Не може да се изключи риск за новородените или кърмачетата и затова HALAVEN не

трябва да се използва в периода на кърмене (вж. точка 4.3).

Фертилитет

Наблюдава се тестикуларна токсичност при плъхове и кучета (вж. точка 5.3). Мъжете пациенти

трябва да потърсят съвет за консервиране на сперма преди лечението поради вероятността за

необратим инфертилитет поради терапията с HALAVEN.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

HALAVEN може да причини нежелани реакции като умора и замаяност, които могат да

довед

ат до леко или умерено влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Пациентите трябва да бъдат посъветвани да не шофират и да не използват машини, ако се

чувстват уморени или замаяни.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на бе

зопасност

Най-често съобщаваните нежелани реакции, свързани с HALAVEN, са костно-мозъчна

супресия, проявена като неутропения, левкопения, анемия, тромбоцитопения с асоциирани

инфекции. Съобщава се също за поява на нова или влошаване на съществуваща периферна

невропатия. Сред съобщаваните нежелани лекарствени реакции са стомашно-чревна

токсичност, проявена като анорексия, гадене, повръщане, диария, запек и стоматит. Дру

ги

нежелани лекарствени реакции включват умора, алопеция, повишени чернодробни ензими,

сепсис и синдром на мускулно-скелетна болка.

Табличен сп

исък на нежеланите реакции

Освен ако не е посочено друго, следната таблица показва честотите на нежеланите реакции,

наблюдавани при пациенти с рак на гърдата и сарком на меките тъкани, които са получавали

препоръчителната доза при фаза 2 и фаза 3 проучвания.

Категориите честоти се дефинират като: много чести (≥ 1/10), чести (≥ 1/100 до < 1/10), нечести

(≥ 1/1000 до < 1/100), редки (≥ 1/10 00

0 до < 1/1000) и много редки (< 1/10 000).

Във всяка група по честота нежеланите реакции са представени по реда на намаляване на

честотата. Където възникват реакции от степен 3 и 4, са дадени действителната обща честота и

честотата на реакциите от степен 3 и 4.

Системо-органен

клас

Нежелани реакции – всички степени

Много чести

(Честота %)

Чести

(Честота %)

Нечести

(Честота %)

Редки или с

неизвестна

честота

Инфекции и

инфестации

Инфекция на

пикочните пътища

(8,5%) (G3/4: 0,7%)

Пневмония

(1,6%) (G3/4: 1,0%)

Орална кандидоза

Орален херпес

Инфекция на

горните дихателни

пътища

Назофарингит

Ринит

Херпес зостер

Сепсис (0,5%)

(G3/4: 0,5%)

Неутропеничен

сепсис (0,2%)

(G3/4: 0,2%)

Септичен шок

(0,2%) (G3/4:0,2%)

Нарушения на

кръвта и

лимфната система

Неутропения

(53,6%)

(G3/4: 46,0%)

Левкопения

(27,9%)

(G3/4: 17,0%)

Анемия (21,8%)

(G3/4: 3,0%)

Лимфопения (5,7%)

(G3/4: 2,1%)

Фебрилна

неутропения (4,5%)

(G3/4: 4,4%)

Тромбоцитопения

(4,2%) (G3/4: 0,7%)

Дисеминирана

интраваскуларна

коагулация

Нарушения на

метаболизма и

храненето

Намален апетит

(22,5%) (G3/4:

0,7%)

Хипокалиемия

(6,8%) (G3/4: 2,0%)

Хипомагнезиемия

(2,8%) (G3/4: 0,3%)

Дехидратация

(2,8 %) (G3/4:

0,5%)

Хипергликемия

Хипофосфатемия

Хипокалциемия

Психични

нарушения

Безсъние

Депресия

Нарушения на

нервната система

Периферна

невропатия

(35,9%) (G3/4:

7,3%)

Главоболие

(17,5%) (G3/4:

0,7%)

Дизгеузия

Замаяност

(9,0%) (G3/4: 0,4%)

Хипестезия

Летаргия

Невротоксичност

Нарушения на

очите

Засилено сълзене

(5,8%) (G3/4: 0,1%)

Коюнктивит

Нарушения на

ухото и лабиринта

Вертиго

Тинитус

Сърдечни

нарушения

Тахикардия

Съдови

нарушения

Горещи вълни

Пулмонална

емболия

(1,3%) (G3/4: 1,1%)

Тромбоза на

дълбоките вени

Системо-органен

клас

Нежелани реакции – всички степени

Много чести

(Честота %)

Чести

(Честота %)

Нечести

(Честота %)

Редки или с

неизвестна

честота

Респираторни,

гръдни и

медиастинални

нарушения

Диспнея

(15,2%)

(G3/4:

3,5%)

Кашлица

(15,0%)

(G3/4: 0,5%)

Орофаренгеална

болка

Епистаксис

Ринорея

Интерстициална

белодробна болест

(0,2%) (G3/4: 0,1%)

Стомашно-чревни

нарушения

Гадене (35,7%)

(G3/4: 1,1%)

Запек (22,3%)

(G3/4: 0,7%)

Диария (18,7%)

(G3/4: 0,8%)

Повръщане

(18,1%) (G3/4:

1,0%)

Коремна болка

Стоматит (11,1%)

(G3/4: 1,0%)

Сухота в устата

Диспепсия (6,5%)

(G3/4: 0,3%)

Гастроезофагеална

рефлуксна болест

Коремна дистензия

Улцерации в устата

Панкреатит

Хепатобилиарни

нарушения

Повишена

аспартат-

аминотрансфераза

(7,7%) (G3/4: 1,4%)

Повишена аланин-

аминотрансфераза

(7,6%) (G3/4: 1,9%)

Повишена гама-

глутамил

трансфераза (1,7%)

(G3/4: 0,9%)

Хипер-

билирубинемия

(1,4%) (G3/4: 0,4%)

Хепатотоксичност

(0,8%) (G3/4: 0,6%)

Нарушения на

кожата и

подкожната тъкан

Алопеция

Обрив (4,9%) (G3/4:

0,1%)

Сърбеж

(3,9%) (G3/4: 0,1%)

Нарушение на

ноктите

Нощно изпотяване

Суха кожа

Еритем

Хиперхидроза

Палмарно-

плантарна

еритродизестезия

(1,0%) (G3/4: 0,1%)

Ангиоедем

Синдром на

Stevens-Johnson /

Токсична

епидермална

некролиза

Нарушения на

мускулно-

скелетната

система и

съединителната

тъкан

Артралгия и

миалгия

(20,4%) (G3/4:

1,0%)

Болки в гърба

(12,8%) (G3/4:

1,5%)

Болки в

крайниците

(10,0%) (G3/4:

0,7%)

Болки в костите

(6,7%) (G3/4: 1,2%)

Мускулни спазми

(5,3%) (G3/4: 0,1%)

Мускулно-скелетни

болки

Мускулно-скелетни

болки в гръдния

кош

Мускулна слабост

Системо-органен

клас

Нежелани реакции – всички степени

Много чести

(Честота %)

Чести

(Честота %)

Нечести

(Честота %)

Редки или с

неизвестна

честота

Нарушения на

бъбреците и

пикочните

пътища

Дизурия

Хематурия

Протеинурия

Бъбречна

недостатъчност

Общи нарушения

и ефекти на

мястото на

приложение

Умора/Астения

(53,2%) (G3/4:

7,7%)

Пирексия

(21,8%) (G3/4:

0,7%)

Лигавично

възпаление (6,4%)

(G3/4: 0,9%)

Периферни отоци

Болка

Студени тръпки

Болки в гръдния

кош

Грипоподобно

заболяване

Изследвания

Намаляване на

теглото

(11,4%) (G3/4:

0,4%)

Включва събития от степен 5.

От спонтанни съобщения.

Включва предпочитаните термини за периферна невропатия, периферна моторна невропатия,

полиневропатия, парестезия, периферна сензорна невропатия, периферна сензорномоторна

невропатия и демиелинизираща полиневропатия.

Няма събития от степен 4

Редки

С неизвестна честота

Като цяло профилите на безопасност при популациите пациенти с рак на гърдата и със сарком

на меките тъкани са подобни.

Описание на подбрани нежелани реакции

Неутропения

Наблюдаваната неутропения е обратима и не е кумулативна, като средното време до надира е

13 дни, а средното време до възстановяването от тежката неутропения (< 0,5 x 10

/l) е 8 дни.

Брой на неутрофилите < 0,5 x 10

/l с продължителност повече от 7 дни настъпва при 13% от

пациентите с рак на гърдата, лекувани с ерибулин в проучването EMBRACE.

Неутропения се съобщава като нежелано събитие, възникващо по време на лечението (TEAE),

при 151/404 (37,4% за всички степени) в популацията със сарком, в сравнение с 902/1559

(57,9% за всички степени) в популацията с рак на гърдата. Комбинираните гру

пирани честоти

на TEAE и лабораторните отклонения на неутрофилите са съответно 307/404 (76,0%) и

1314/1559 (84,3%). Медианата на продължителността на лечението е 12,0 седмици за

пациентите със сарком и 15,9 седмици за пациентите с рак на гърдата.

При фебрилна неутропения, неутропеничен сепсис, сепсис и септичен шок се съобщават

смъртни случаи. При 1963-мата пациенти с рак на гърдата и сарком на меките тъкани, които са

полу

чавали ерибулин в препоръчителната доза в клинични изпитвания, има по едно фатално

събитие с неутропеничен сепсис (0,1%) и с фебрилна неутропения (0,1%). Освен това има

3 фатални събития със сепсис (0,2%) и едно със септичен шок (0,1%).

Тежката неутропения може да се лекува с употребата на G-CSF или еквивалент по преценка на

лекаря съг

ласно съответните препоръки. 18% и 13% от пациентите, лекувани с ерибулин,

получават G-CSF в двете проучвания фаза 3 на рак на гърдата (съответно Проучвания 305 и

301). Във проучването фаза 3 на сарком (Проучване 309) 26% от пациентите, лекувани с

ерибулин, получават G-CSF.

Неутропенията води до спиране на лечението при <1% от пациентите, получаващи ерибулин.

Дисеминирана интрав

аскуларна коагулация

Съобщават се случаи на дисеминирана интраваскуларна коагулация, обикновено във връзка с

неутропения и/или сепсис.

Периферна нев

ропатия

При 1559-мата пациенти с рак на гърдата най-честата нежелана реакция, водеща до спиране на

лечението с ерибулин, е периферна невропатия (3,4%). Медианата на времето до степен 2 е

12,6 седмици (след 4 цикъла). От 404-мата пациенти със сарком 2 пациенти прекратяват

лечението с ерибулин поради периферна невропатия. Медианата на времето до периферна

невропатия степен 2 е 18,4 седмици.

Развитието на степ

ен 3 или 4 периферна невропатия настъпва при 7,4% от пациентите с рак на

гърдата и 3.5% от пациентите със сарком. При клиничните проучвания при пациентите с

предхождаща невропатия и при тези, които са постъпили в проучването без това състояние,

съществува еднаква вероятност за развитие на нови или влошаване на симптомите.

При пациент

ите с рак на гърдата с предхождаща степен 1 или 2 периферна невропатия

честотата на свързана с лечението степен 3 периферна невропатия е 14%.

Хепатотоксичност

При някои пациенти с нормални/абнормни чернодробни ензими преди лечението с ерибулин се

съобщават повишени нива на чернодробните ензими при започване на лечение с ерибулин.

Подобни повишения възникват рано при лечението с ерибулин в цикъл 1 – 2 при мнозинството

от пациентите, като се смята, че е вероятно да са проява на адаптирането на черния др

об към

лечението с ерибулин, а не признак на значителна чернодробна токсичност при повечето

пациенти; съобщава се също и за хепатотоксичност.

Специални п

опулации

Популация в старческа възраст

От 1559-мата пациенти с рак на гърдата, лекувани с препоръчителната доза ерибулин,

283 пациенти (18,2%) са на възраст ≥ 65 години. В популацията от 404 пациенти със сарком

90 пациенти (22,3%), лекувани с ерибулин, са на възраст ≥ 65 години. Профилът на безопасност

на ерибулин при пациенти в старческа възраст (≥ 65-годишна възраст) е сходен с този на

пациентите < 65-годишна възраст с изключение на астения/умора, които показват повишаваща

се тенденция с възрастта. Не се препоръчват корекции на дозата за пациенти в старческа

възраст.

Пациенти с чернодробно увреждане

Пациентите с ALT или AST >3 x горната граница на нормата имат по-висока честота на степен

4 неутропения и фебрилна неутропения. Въпреки че данните са ограничени, пациентите с

билирубин >1,5 x горната граница на нормата имат по-висока честота на степен 4 неутропения

и фебрилна неутропения (вж. също точки 4.2 и 5.2).

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

При един случай на предозиране пациентът по невнимание е получил 7,6 mg ерибулин

(приблизително 4 пъти над планираната доза) и след това е развил реакция на

свръхчувствителност (степен 3) на Ден 3 и неутропения (степен 3) на Ден 7. И двете нежелани

реакции са отшумели с поддържащи мерки.

Няма известен антидот за предозиране на ерибулин. В случай на предозиране пациентът трябва

да се проследява стриктно. Лечението на предозирането трябва да включва поддържащи

медицински интервенции за лечение на клиничните прояви.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други антинеопластични средства, ATC код: L01XX41

Ерибулин мезилат е инхибитор на микротубулната динамика, отнасящ се към халихондриновия

клас на антинеопластичните средства. Той е структурно опростен аналог на халихондрин B,

който е естествен продукт, изолиран от морската гъба Halichondria okadai.

Ерибулин инхибира растежната фаза на микротубулите, без да повлиява фазата на скъся

ване и

секвестира тубулина в непродуктивни агрегати. Ерибулин въздейства чрез тубулин базиран

антимитотичен механизъм, водещ до G

/M блок на клетъчния цикъл, разрушаване на

митотичното вретено и в крайна сметка до апоптотична клетъчна смърт след продължително и

необратимо блокиране на митозата.

Клинична ефикасност

Рак на гърдата

Ефикасността на HALAVEN при рак на гърдата се подкрепя предимно от две рандомизирани

фаза 3 сравнителни проучвания.

762-мата пациенти в основното фаза 3 проучване EMBRACE (Проучване 305) са с локално

рецидивирал или метастатичен рак на гърдата и са получавали преди това поне две и максимум

пет химиотерапевтични схеми, включително антрациклин и таксан (освен, ако не са

противопоказани). Пациентите трябва да са имали прогресия в рамките на 6 месеца от тяхната

последн

а химиотерапевтична схема. HER2 статусът на пациентите е: 16,1% позитивен, 74,2%

негативен и 9,7% неизвестен, докато 18,9% от пациентите са тройно негативни. Те са

рандомизирани в съотношение 2:1 да получават HALAVEN или лечение по избор на лекаря

(TPC), което се състои от 97% химиотерапия (26% винорелбин, 18% гемцит

абин, 18%

капецитабин, 16% таксан, 9% антрациклин, 10% друг вид химиотерапия) или 3% хормонална

терапия.

Проучването достига първичната си крайна точка с резултат за обща преживяемост (OS), който

е статистически значимо по-добър в групата на ерибулин в сравнение с TPC при 55% от

събитията. Резултатът е бил потвърден с актуализиран анализ на общата преживяемост,

проведен при 77% от събитията.

Проучване 305 - Актуализирани данни за обща преживяемост (ITT популация)

ЧАСТ НА ЖИВИТЕ ПАЦИЕНТИ

ВРЕМЕ (месеци)

БРОЙ ПАЦИЕНТИ В РИСК

HALAVEN

Според независима оценка, медианата на преживяемост без прогресия (PFS) е 3,7 месеца за

ерибулин в сравнение с 2,2 месеца за рамото на TPC (HR 0,865, 95% CI: 0,714, 1,048, p=0,137).

При пациентите, годни за оценка на отговора, честотата на обективен отговор по критериите на

RECIST е 12,2% (95% CI: 9,4%, 15,5%) по независима оценка за рамото на ерибулин в

сравнение с 4,7% (95% CI: 2,3%, 8,4%) за рамото на TPC.

Позитивният ефект върху общата преживяемост (O

S) се наблюдава както при таксан-

рефрактерните, така и при таксан-нерефрактерни пациенти. При актуализацията на OS, HR за

ерибулин спрямо TPC е 0,90 (95% CI 0,71, 1,14) в полза на ерибулин за таксан-рефрактерните

пациенти и 0,73 (95% CI 0,56, 0,96) за пациентите, които не са таксан-рефрактерни.

Позитивният ефект върху OS се наблюдава както при нелекувани с капецитабин, така и при

лекувани преди това с к

апецитабин пациенти. Актуализираният анализ на OS показва

предимство в преживяемостта за групата на ерибулин в сравнение с TPC както при лекувани

преди това пациенти с капецитабин с HR 0,787 (95% CI 0,645, 0,961), така и при нелекувани с

капецитабин пациенти съответно с HR 0,865 (95% CI 0,606, 1,233).

Второто фаза 3 проучване на метастатичен рак на гърдата на по-ранен стадий на леч

ение,

Проучване 301, е открито, рандомизирано проучване при пациенти (n=1102) с локално

напреднал метастатичен рак на гърдата за изследване на ефикасността на монотерапия с

HALAVEN в сравнение с монотерапия с капецитабин по отношение на OS и PFS като съставна

първична крайна точка. Пациентите са получавали до три предходни схеми химиотерапия,

включващи и антрациклин, и таксан, и максиму

м две за напреднало заболяване, като процентът

пациенти, получили 0, 1 или 2 предишни лечения с химиотерапия за метастатичен рак на

гърдата, е съответно 20,0%, 52,0% или 27,2%. HER2-статуса на пациентите е: 15,3% позитивен,

68,5% негативен и 16,2% неизвестен, докато 25,8% от пациентите са тройно негативни.

Параметър за

ефикасност

HALAVEN

(n=508)

TPC

(n=254)

HALAVEN

Обща преживяемост

Брой събития

Медиана (месеци)

13,2

10,5

Лечение по избор на

лекаря(TPC)

Коефициент на риск

(95% CI)

0,805 (0,677, 0,958)

0,014

Номинална Р стойност

(log rank)

Cox анализ на пропорционални рискове

Стратифицирани по географски регион,

HER2/neu статус и предхождаща терапия

с капецитабин

Проучване 301 – Обща преживяемост (ITT популация)

ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПРЕЖИВЯЕМОСТ

Параметър за

ефикасност

OS в ITT популацията

HALAVEN

HALAVEN

(n=554)

Капецитабин

(n=548)

Брой събития

Медиана (месеци)

ВРЕМЕ (месеци)

БРОЙ ПАЦИЕНТИ В РИСК

HALAVEN

554 530 505 464 423 378 349 320 268 243 214 193 173 151 133 119 99

Капецитабин

548 513 466 426 391 352 308 277 242 214 191 175 155 135 122 108 81

Преживяемостта без прогресия, определена чрез независима оценка, е подобна между ерибулин

и капецитабин с медиани съответно 4,1 месеца спр. 4,2 месеца (HR 1,08; [95% CI: 0,932, 1,250]).

Честотата на обективен отговор, определена чрез независима оценка, също е подобна между

ерибулин и капецитабин; 11,0% (95% CI: 8,5, 13,9) в групата на ерибулин и 11,5% (95% CI: 8,9,

14,5) в групата на капецитабин.

Общата преживяемост при пациентите сред HER2 негативни и HER2 позитивни пац

иенти в

групата на ерибулин и контролната група в Проучване 305 и Проучване 301 е дадена по-долу:

Проучване 305 Актуализирани данни за

о

бща преживяемост ITT

популация

Параметър за

ефикасност

HER2 негативен

HER2 позитивен

HALAVEN

(n = 373)

TPC

(n = 192)

HALAVEN

(n = 83)

TPC

(n = 40)

Брой събития

Медиана (месеци)

13,4

10,5

11,8

Коефициент на риск

(95% CI)

0,849 (0,695, 1,036)

0,594 (0,389, 0,907)

p-стойност (log rank)

0,106

0,015

Проучване 301 Обща преживяемост ITT популация

Параметър за

ефикасност

HER2 негативен

HER2 позитивен

HALAVEN

(n = 375)

Капецитабин

(n = 380)

HALAVEN

(n = 86)

Капецитабин

(n = 83)

Брой събития

Медиана (месеци)

15,9

13,5

14,3

17,1

Коефициент на риск

(95% CI)

0,838 (0,715, 0,983)

0,965 (0,688, 1,355)

p- стойност (log rank)

0,030

0,837

Бележка: Едновременна анти -HER2 терапия не е включена в Проучване 305 и Проучване 301.

Капецитабин

15,9

14,5

Коефициент на риск

(95% CI)

0,879 (0,770, 1,003)

0,056

Р стойност (log rank)

Cox анализ на пропорционални рискове

Стратифицирани по географски регион,

HER2/neu статус

Липосарком

Ефикасността на ерибулин при липосарком се подкрепя от основното проучване на сарком фаза

3 (Проучване 309). Пациентите в това проучване (n=452) имат локално рецидивиращ,

неоперабилен и/или метастатичен сарком на меките тъкани от един от двата подвида –

лейомиосарком или липосарком. Пациентите са получили най-малко две предварителни схеми

химиотерапия, едната от които трябва да е би

ла антрациклин (освен ако не е противопоказно).

Пациентите трябва да са имали прогресия в рамките на 6 месеца от последната схема

химиотерапия. Те са рандомизирани 1:1 да получават или ерибулин 1,23 mg/m

в дни 1 и 8 от

21-дневен цикъл, или дакарбазин 850 mg/m

, 1000 mg/m

или 1200 mg/m

(дозата се определя от

изследователя преди рандомизирането) на всеки 21 дни.

В Проучване 309 при пациентите, рандомизирани да получават ерибулин, се наблюдава

статистически значимо подобрение в OS в сравнение с контролното рамо. Това означава 2-

месечно подобрение на медианата на OS (13,5 месеца за пациентите, лекувани с ерибулин,

спрямо 11,5 месеца за пациентите, лекувани с дакарбазин). Няма значима разлика в

преживяемо

стта без прогресия или общата степен на отговор между рамената на лечение в

общата популация.

Лечебните ефекти на ерибулин са ограничени до пациентите с липосарком (45%

дедифиренциран, 37% миксоиден/кръглоклетъчен и 18% плеоморфен в Проучване 309) на

базата на предварително планирани подгрупови анализи на OS и PFS. Няма разлика в

ефикасността между ерибулин и дакарбазин при п

ациентите с авансирал или метастатичен

лейомиосарком.

Проучване 309

Проучване 309

Подгрупа с

лейомиосарком

Проучване 309

Подгрупа с липосарком

ITT популация

HALAVEN

Дакарбазин

HALAVEN

Дакарбазин

HALAVEN

Дакарбазин

(n=71)

(n=72)

(n=157)

(n=152)

(n=228)

(n=224)

Обща преживяемост

Брой събития

Медиана

(месеци)

15,6

12,7

13,0

13,5

11,5

Коефициент

на риск (95%

0,511 (0,346, 0,753)

0,927 (0,714, 1,203)

0,768 (0,618, 0,954)

Номинална

р-стойност

0,0006

0,5730

0,0169

Преживяемост без прогресия

Брой събития

Медиана

(месеци)

Коефициент

на риск (95%

0,521 (0,346, 0,784)

1,072 (0,835, 1,375)

0,877 (0,710, 1,085)

Номинална

р-стойност

0,0015

0,5848

0,2287

Проучване 309 - Обща преживяемост в подгрупата с липосарком

ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПРЕЖИВЯЕМОСТ

Време (месеци)

БРОЙ ПАЦИЕНТИ В РИСК:

HALAVEN

HALAVEN

Дакарбазин

Дакарбазин

Проучване 309 – Преживяемост без прогресия в подгрупата с липосарком

ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПРЕЖИВЯЕМОСТ

Време (месеци)

БРОЙ ПАЦИЕНТИ В РИСК:

HALAVEN

Дакарбазин

HALAVEN

Дакарбазин

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на

резултатите от проучвания с ерибулин във всички подгрупи на педиатричната популация за

показанието рак на гърдата (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от

проучванията с HALAVEN в една или повече подгру

пи на педиатричната популация при

лечението на рабдомиосарком и сарком на меките тъкани, различен от рабдомиосарком. Вижте

точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията.

5.2

Фармакокинетични свойства

Разпределение

Фармакокинетиката на ерибулин се характеризира с бърза фаза на разпределение, последвана

от продължителна фаза на елиминиране със среден терминален полуживот приблизително

40 часа. Той има голям обем на разпределение (граници на средните от 43 до 114 l/m

Ерибулин се свързва слабо с плазмените протеини. Свързването на ерибулин с плазмените

протеини (100-1000 ng/ml) варира от 49% до 65% в човешката плазма.

Биотрансформация

Непромененият ерибулин е основното циркулиращо вещество в плазмата след приложение на

C-маркиран ерибулин на пациенти. Концентрациите на метаболити представляват <0,6% от

изходното вещество, което потвърждава, че няма основни метаболити на ерибулин при хората.

Елиминиране

Ерибулин има нисък клирънс (граници на средните от 1,16 до 2,42 l/час/m

). Не се наблюдава

значимо кумулиране на ерибулин при седмично приложение. Фармакокинетичните свойства не

са дозо- или времезависими в границите на дози ерибулин от 0,22 до 3,53 mg/m

Ерибулин се елиминира основно чрез билиарна екскреция. Транспортният протеин, участващ в

екскрецията, понастоящем не е известен. Предклиничните проучвания in vitro показват, че

ерибулин се транспортира чрез Pgp. Доказано е обаче, че в клинично значими концентрации

ерибулин не е инхибитор на Pgp in vitro. Освен това, in vivo, едновременното приложение на

кетоконазол, инхибитор на Pgp, няма никакво въздействие върху експозицията на ерибу

лин

(AUC и C

). In vitro проучвания показват също, че ерибулин не е субстрат на OCT1.

След приложение на

C-маркиран ерибулин на пациенти приблизително 82% от дозата се

елиминира във фецеса, а 9% в урината, което показва, че бъбречният клирънс не е значим път

на елиминиране на ерибулин.

Непромененият ерибулин представлява по-голяма част от общата радиоактивност във фецеса и

урината.

Чернодробно увреждане

Едно проучване оценява фармакокинетиката на ерибулин при пациенти с леко (клас A по Child-

Pugh; n=7) и умерено тежко (клас B по Child-Pugh; n=4) чернодробно увреждане поради

чернодробни метастази. В сравнение с пациентите с нормална чернодробна функция (n=6),

експозицията на ерибулин нараства 1,8 пъти и 3 пъти при пациенти съответно с леко и умерено

тежко чернодробно увреждане. Приложението на HALAVEN с доза 0,97 mg/m

на пациенти с

леко чернодробно увреждане и 0,62 mg/m

на пациенти с умерено тежко чернодробно

увреждане води до малко по-висока експозиция отколкото след доза от 1,23 mg/m

на пациенти

с нормална чернодробна функция. HALAVEN не е проучван при пациенти с тежко

чернодробно увреждане (клас C по Child-Pugh). Няма проучване при пациенти с чернодробно

увреждане поради цироза. Вижте точка 4.2 за препоръки за дозиране.

Бъбречно увреждане

При някои пациенти с умерено или тежко увредена бъбречна функция се наблюдава повишена

експозиция на ерибулин, с висока вариабилност между участниците. Фармакокинетиката на

ерибулин е оценена в едно проучване фаза 1, при пациенти с нормална бъбречна функция

(креатининов клирънс: ≥ 80 ml/min; n=6), умерено (30-50 ml/min; n=7) или тежко

(15-<30 ml/min; n=6) бъбречно увреждане. Креатининовият клирънс е изчислен по формулата

на Cockcroft-Gault. При пациенти с у

мерено или тежко бъбречно увреждане се наблюдава 1,5-

пъти (90% CI: 0,9-2,5) по-висока, коригирана за доза AUC

(0-inf)

. Вижте точка 4.2 за препоръки за

лечение.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Ерибулин не е мутагенен in vitro при бактериалeн тест за обратни мутации (тест на Ames).

Ерибулин е позитивен при тест за мутагенност с миши лимфом и е кластогенен при in vivo

микронуклеарен тест при плъхове.

Не са провеждани проучвания за карциногенност с ерибу

лин.

С ерибулин не е провеждано проучване върху фертилитета, но неклиничните находки при

проучвания с многократно прилагане, където тестикуларна токсичност се наблюдава както при

плъхове (хипоцелуларност на семиниферния епител с хипоспермия/аспермия), така и при

кучета, показват, че мъжкият фертилитет може да бъде компрометиран от лечение с ерибулин.

Едно проу

чване върху ембриофеталното развитие при плъхове потвърждава токсичността

върху развитието и тератогенния потенциал на ерибулин. Бременни женски плъхове са

третирани с ерибулин мезилат, еквивалентен на 0,009, 0,027, 0,088 и 0,133 mg/kg ерибулин, на

8, 10 и 12 гестационен ден. Наблюдава се дозозависимо повишение на броя на резорбциите и

понижено фетално тегло при дози ≥ 0,088 mg/kg и се документира повишена честота на

малформации (липса на дол

на челюст, език, стомах и слезка) при 0,133 mg/kg.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Етанол, безводен

Вода за инжекции

Хлороводородна киселина (за корекция на pH)

Натриев хидроксид (за корекция на pH)

6.2

Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости този лекарствен продукт не трябва да се смес

ва с

други лекарствени продукти, с изключение на посочените в точка 6.6.

6.3

Срок на годност

Неотворени флакони

5 години

Срок на годност в периода на използване

От микробиологична гледна точка, освен ако начинът на отваряне изключва риск от микробно

контаминиране, продуктът трябва да се използва незабавно. Ако не се използва незабавно,

периодът на използване и условията за съхранение преди употреба са отговорност на

потребителя.

Ако не се използва незабавно, HALAVEN под формата на неразреден разтвор в спринцовка

обикновено не трябва да се съхранява за повече от 4 часа на 25°C и стайно осветление, или за

24 часа на 2°C - 8°C.

Разредените разтвори на HALAVEN (0,018 mg/ml до 0,18 mg/ml ерибулин в натриев хлорид

9 mg/ml (0,9%)) инжекционен разтвор не трябва да се съхраняват за повече от 24 часа на

2°C - 8°C, освен ако разр

еждането е извършено при контролирани и валидирани асептични

условия.

6.4

Специални условия на съхранение

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

За условията на съхранение след първоначално отваряне или разреждане на лекарствения

продукт вижте точка 6.3.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

Флакон от 5 ml от стъкло тип I, с покрита с тефлон запу

шалка от бутилова гума, с отчупваща се

алуминиева обкатка, съдържащ 2 ml разтвор.

Флакон от 5 ml от стъкло тип I, с покрита с тефлон запушалка от бутилова гума, с отчупваща се

алуминиева обкатка, съдържащ 3 ml разтвор.

Видовете опаковки са картонени кутии с 1 или 6 флакона.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пу

снати в продажба.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

HALAVEN е цитотоксичен, противораков лекарствен продукт и, както при всички други

токсични съединения, с него трябва да се работи с повишено внимание. Препоръчва се

употребата на ръкавици, очила и защитно облекло. Ако кожата влезе в контакт с разтвора, той

трябва не

забавно да се отмие старателно с вода и сапун. Ако влезе в контакт с лигавици,

лигавиците трябва да се изплакнат обилно с вода. HALAVEN трябва да се приготвя и прилага

само от персонал с подходящо обучение за работа с цитотоксични средства. Бременни жени от

персонала не трябва да работят с HAL

AVEN.

Като се използва асептична техника, HALAVEN може да се разреди до 100 ml с инжекционен

разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%). След прилагане се препоръчва интравенозната

система да се промие с инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%), за да се

гарантира приложението на цялата доза. Той не трябва да се смесва с други лекарства и не

трябва да се разреж

да в 5%-ен инфузионен разтвор на глюкоза.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Eisai GmbH

Lyoner Straße 36

60528 Frankfurt am Main

Германия

имейл: medinfo_de@eisai.net

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/11/678/001-004

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 17 март 2011 г.

Дата на последно подновяване: 19 ноември 2015 r.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.

ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА

ПАРТИДИТЕ

Б.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

В.

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Г.

УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА

УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

A.

ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаване на партидите

Eisai Manufacturing Ltd.

European Knowledge Centre

Mosquito Way

Hatfield, Herts AL10 9SN

Обединено кралство

Или

Eisai GmbH

Lyoner Straße 36

60528 Frankfurt am Main

Германия

Печатната листовка на лекарствения продукт трябва да съдържа името и адреса на

производителя, отговорен за освобождаването на съответната партида.

Б.

УСЛ

ОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

Лекарственият продукт се отпуска по ограничено лекарско предписание (вж. Приложение I:

Кратка характеристика на продукта, точка 4.2).

В.

ДРУГИ У

СЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Периодични актуализирани доклади за безопасност

Изискванията за подаване на периодични актуализирани доклади за безопасност за този

лекарствен продукт са посочени в списъка с референтните дати на Европейския съюз (EURD

списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от Директива 2001/83/ЕО, и във всички след

ващи

актуализации, публикувани на европейския уебпортал за лекарства.

Притежателят на разрешението за употреба трябва да подаде първия периодичен актуализиран

доклад за безопасност за този продукт в срок от 6 месеца след разрешаването за употреба.

Г.

УСЛ

ОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА

НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

План за управление на риска (ПУР)

ПРУ трябва да извършва изискваните дейности и действия, свързани с проследяване на

лекарствената безопасност, посочени в одобрения ПУР, представен в Модул 1.8.2 на

разрешението за употреба, както и при всички следващи съгласувани акту

ализации на ПУР.

Актуализиран ПУР трябва да се подава:

по искане на Европейската агенция по лекарствата;

винаги, когато се изменя системата за управление на риска, особено в резултат на

получаване на нова информация, която може да доведе до значими промени в

съотношението полза/риск, или след достигане на важ

ен етап (във връзка с

проследяване на лекарствената безопасност или свеждане на риска до минимум).

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКА

A. ДАННИ ВЪРХУ ОПАКО

ВКАТА

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

Картонена опаковка на флакон от 2 ml

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

HALAVEN 0,44 mg/ml инжекционен разтвор

Ерибулин

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всеки флакон от 2 ml съдържа ерибулин мезилат, еквивалентен на 0,88 mg ерибулин

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Безводен етанол, вода за инжекции, хлороводородна киселина, натриев хидроксид

Вижте листовката за допълнителна информация

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Инжекционен разтвор

1 флакон от 2 ml

6 флакона от 2 ml

5.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Интравенозно приложение

Преди употреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

ЦИТОТОКСИЧНО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Eisai GmbH

Lyoner Straße 36

60528 Frankfurt am Main

Германия

12.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

1/11/678

/001 1 флакон

1/11/678

/002 6 флакона

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.

17.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор.

18.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ

ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

Флакон, флакон от

2 ml

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

HALAVEN 0,44 mg/ml инжекция

Ерибулин

i.v.

2.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

5.

СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

Съдържа 0,88 mg ерибулин в 2 ml.

6.

ДРУГО

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

Картонена опаковка на флакон от 3 ml

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

HALAVEN 0,44 mg/ml

инжекционен разтвор

Ерибулин

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всеки флакон от 3 ml съдържа ерибулин мезилат, еквивалентен на 1,32 mg ерибулин

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Безводен етанол, вода за инжекции, хлороводородна киселина, натриев хидроксид

Вижте листовката за допълнителна информация

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Инжекционен разтвор

1 флакон от 3 ml

6 флакона от 3 ml

5.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Интравенозно приложение

Преди употреба прочетете листовката.

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА

ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

ЦИТОТОКСИЧНО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА

ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ

ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Eisai GmbH

Lyoner Straße 36

60528 Frankfurt am Main

Германия

12.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/11/678/003 1 флакон

EU/1/11/678/004 6 флакона

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука.

17.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор.

18.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

NN:

МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ

ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

Флакон, флакон от 3 ml

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

HALAVEN 0,44 mg/ml инжекция

Ерибулин

i.v.

2.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

3.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

4.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

5.

СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

Съдържа 1,32 mg ерибулин в 3 ml

6.

ДРУГО

Б. ЛИС

ТОВКА

Листовка: информация за потребителя

HALAVEN 0,44 mg/ml инжекционен разтвор

ерибулин (еribulin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или м

едицинска

сестра.

Ако получите

някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява HALAVEN и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате HALAVEN

Как да използвате HALAVEN

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате HAL

AVEN

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява HALAVEN и за какво се използва

HALAVEN съдържа активното вещество ерибулин и е противораково лекарство, което действа

чрез спиране на растежа и разпространението на раковите клетки.

Той се използва при възрастни за локално авансирал или метастатичен рак на гърдата (рак на

гърдата, който се е разпр

остранил отвъд началния тумор), когато е бил опитан поне един вид

друго лечение, но то е изчерпало ефекта си.

Използва се също при възрастни за напреднал или метастатичен липосарком (вид рак, който се

появява от мастна тъкан), когато е опитана предходна терапия, но тя е изчерпала ефек

та си.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате HALAVEN

Не използвайте HALAVEN

ако сте алергични към ерибулин мезилат или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6)

ако кърмите

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, преди да използвате HALAVEN:

ако имате чернодробни п

роблеми

ако имате повишена температура или инфекция

ако имате усещане за скованост, мравучкане, боцкане, чувствителност при докосване или

мускулна слабост

ако имате сърдечни проблеми

Ако получите някое от тези състояния, уведомете Вашият лекар, който може да пожелае да

спре лечението или да намали дозата.

Деца и юноши

HALAVEN не се препоръчва за деца на възраст под 18 години със саркоми в детска възраст,

тъй като все още не е известно как действа при тази възрастова група.

Други лекарства и HALAVEN

Информирайте Вашия лекар, ако използвате или наскоро сте използвали или е възможно да

използвате други лекарства.

Бременнос

т, кърмене и фертилитет

HALAVEN може да причини сериозни вродени дефекти и не трябва да се използва, ако сте

бременна, освен ако не се прецени, че е категорично необходим, след обсъждане на всички

рискове за Вас и бебето. Той може да причини също постоянни бъдещи проблеми с

оплодителната способност при мъже, ако те го приемат, и те тр

ябва да обсъдят това със своя

лекар, преди да започнат лечение. Жените в детеродна възраст трябва да използват ефективна

контрацепция по време на лечението с HALAVEN и до 3 месеца след това.

HALAVEN не трябва да се използва по време на кърмене поради възможен риск за детето.

Шофира

не и работа с машини

HALAVEN може да причини нежелани реакции като умора (много често) и замаяност (често).

Не шофирайте и не използвайте машини, ако се чувствате уморени или замаяни.

HALAVEN съдържа етанол (алкохол)

Това лекарство съдържа малки количества етанол (алкохол), по-малко от 100 mg в един флакон.

3.

Как да изпо

лзвате HALAVEN

HALAVEN ще Ви бъде прилаган от Вашия лекар или медицинска сестра като инжекция във

вена за период от 2 до 5 минути. Дозата, която ще получите, се основава на Вашата телесна

повърхност (изразена в квадратни метри или m

), която се изчислява според теглото и ръста Ви.

Обичайната доза на HALAVEN е 1,23 mg/m

, но тя може да се коригира от Вашия лекар въз

основа на резултатите от Вашите кръвни изследвания или други фактори. За да се гарантира, че

е приложена цялата доза HALAVEN, се препоръчва след прилагане на HALAVEN вената да се

промие с физиологичен разтвор.

Колко често ще получавате HALAVEN?

HALAVEN обикновено се дава на Дни 1 и 8 от всеки 21-дневен цикъл. Вашият лек

ар ще

определи колко цикъла лечение трябва да получите. В зависимост от резултатите от Вашите

кръвни изследвания, лекарят може да отложи прилагането на лекарството, докато кръвните

изследвания се нормализират. Лекарят може също след това да реши да понижи дозата, която

получавате.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с у

потребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Ако получите някой от следните сериозни симптоми, спрете приема на HALAVEN и незабавно

потърсете медицинска помощ:

Повишена телесна температура със силно ускорен пулс, учестено повърхностно дишане,

студена, бледа, лепкава кожа или петна по кожата и/или обърканост. Това може да са

признаци на състояние, наречено сепсис – тежка и сериозна реакция спрямо инфекция.

Сепси

сът е нечест симптом (може да засегне до 1 на 100 души), може да бъде

животозастрашаващ и може да доведе до смърт.

Всяко затруднение на дишането или отичане на лицето, устата, езика или гърлото. Това

може да са признаци на нечеста алергична реакция (може да засегне до 1 на 100 души).

Сериозни кожни обриви с поява на мехури по кожат

а, устата, очите и половите органи.

Те могат да са признаци на заболяване, наречено синдром на Стивънс-Джонсън/токсична

епидермална некролиза. Честотата на това заболяване е неизвестна, но то може да бъде

животозастрашаващо.

Други нежелани реакции:

Много чести нежелани реакции (могат да з

асегнат повече от 1 на 10 души) са:

Намаление на броя на белите или червените кръвни клетки

Умора и слабост

Гадене, повръщане, запек, диария

Усещания за скованост, мравучкане и боцкане

Повишена телесна температура

Загуба на апетит, загуба на тегло

Затруднено дишане, кашлица

Болки в ст

авите, мускулите и гърба

Главоболие

Косопад

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души) са:

Намаление на броя на тромбоцитите (което може да доведе до насиняване или по-

продължително кървене)

Инфекция с повишена температура, пневмония, студени тръпки

Ускорена сърдечна честота, зачервяване

Световъртеж, замаяност

Повишено съл

зене, конюнктивит (зачервяване и възпаление на повърхността на окото),

кървене от носа

Дехидратация, сухота в устата, херпес на устата, орална кандидоза, нарушено

храносмилане, киселини, болки или подуване на корема

Оток на меките тъкани, болки (по-специално в гръдния кош, болки в гърба и костите),

мускулни спазми или сла

бост

Инфекции на устата, дихателните пътища и пикочните пътища, болка при уриниране

Възпалено гърло, възпален или течащ нос, грипоподобни симптоми, болка в гърлото

Отклонения във функционалните чернодробни показатели, променено ниво на захарта,

билирубина, фосфатите, калия, магнезия или калция в кръвта

Неспособност за сън, депресия, променен вкус

Обрив, сърб

еж, проблеми с ноктите, суха или зачервена кожа

Засилено потене (включително нощно изпотяване)

Шум в ушите

Кръвни съсиреци в белите дробове

Херпес зостер

Отичане на кожата и изтръпване на ръцете и ходилата

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души) са:

Кръвни съсиреци

Абнормни резултати от чернодробните функционални тестове (хепатотоксичност)

Бъбречна недостатъчност, кръв или белтък в урината

Широко разпространено възпаление на белите дробове, което може да доведе до

образуване на цикатрикси

Възпаление на панкреаса

Язви в устата

Редки нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 1000 души) са:

Сериозно нару

шение на кръвосъсирването, водещо до образуване на множество кръвни

съсиреци и вътрешно кървене.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате HALAVEN

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

флакона след „Годен до:” Срокът на годност отговаря на последния де

н от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия

а съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа HALAVEN

Активното вещество е ерибулин. Всеки флакон от 2 m

l съдържа ерибулин мезилат,

еквивалентен на 0,88 mg ерибулин. Всеки флакон от 3 ml съдържа ерибулин мезилат,

еквивалентен на 1,32 mg ерибулин.

Другите съставки са етанол и вода за инжекции като е възможно наличие на много малки

количества хлороводородна киселина и натриев хидроксид.

Как изглежда HALAVEN и какво съдържа опаковката

HALAVEN е бистър, безцветен, воден инжекционен разтвор, предлаган в ст

ъклени флакони,

съдържащи 2 ml или 3 ml от разтвора. Всяка картонена опаковка съдържа или 1, или 6 флакона.

Притежател на разрешението за употреба

Eisai GmbH

Lyoner Straße 36

60528 Frankfurt am Main

Германия

имейл: medinfo_de@eisai.net

Производител

Eisai Manufacturing Limited, European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire,

AL10 9SN, Обединено кралство.

Или

Eisai GmbH

Lyoner Straße 36

60528 Frankfurt am Main

Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Eisai SA/NV

Ewopharma AG

Tél/Tel: +32 (0)800 158 58

Tel: +370 5 248 73 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Ewopharma AG

Eisai SA/NV

Teл: +359 2 962 12 00

Tél/Tel: + 32 (0)800 158 58

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Eisai GesmbH organizační složka

Ewopharma Hungary Ltd.

Tel: +36 1 200 46 50

Tel.: + 420 242 485 839

Danmark

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Malta

Associated Drug Company Ltd.

Tel: + 356 22778000

Deutschland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Nederland

Eisai B.V.

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Ewopharma AG

Tel. +370 5 248 73 50

Norge

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Ελλάδα

Eisai Ltd.

Τηλ: + 44 (0)208 600 1400

(Ηνωµένο Βασίλειο)

Österreich

Eisai GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

España

Eisai Farmacéutica, S.A.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Polska

Ewopharma AG Sp. z o.o.

Tel.: +48 (22) 620 11 71

France

Eisai SAS

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Portugal

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

Ewopharma d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 6646 563

România

Ewopharma AG

Tel: +40 21 260 13 44

Ireland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germany)

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Tel: +386 590 848 40

Ísland

Eisai AB

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

(Svíþjóð)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizační složka

Tel.: + 420 242 485 839

(Česká republika)

Italia

Eisai S.r.l.

Tel: + 39 02 5181401

Suomi/Finland

Eisai AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ruotsi)

Κύπρος

Eisai Ltd.

Τηλ: +44 (0)208 600 1400

(Ηνωµένο Βασίλειο)

Sverige

Eisai AB

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

Latvija

Ewopharma AG

Tel: +371 677 04000

United Kingdom

Eisai Ltd.

Tel: + 44 (0)208 600 1400

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu