Halaven

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Эрибулин

Предлага се от:

Eisai GmbH

АТС код:

L01XX41

INN (Международно Name):

eribulin

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Breast Neoplasms; Liposarcoma

Терапевтични показания:

Монотерапията с Halaven е показана за лечение на пациенти с локално напреднал или метастатичен рак на гърдата, които са напреднали след поне една химиотерапевтична схема за напреднало заболяване (вж. Точка 5. Предишната терапия трябва да включва антрациклин и таксан, освен ако пациентите не са подходящи за тези лечения. Halaven е показан за лечение на възрастни пациенти с неоперабельной липосаркома, които са получили до антрациклин-съдържаща терапия (ако негодни) за доминиращия или метастатичен заболяване (виж раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 29

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-03-17

Листовка

                28
Б. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
HALAVEN 0,44 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
ерибулин (
_еribulin_
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите
някакви нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява HALAVEN и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате HALAVEN
3.
Как да използвате HALAVEN
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате HALAVEN
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА HALAVEN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
HALAVEN съдържа активното вещество
ерибулин и е противораково лекарство,
което действа
чрез спиране на растежа и
разпространението на раковите клетки.
Той се използва при възрастни за
локално авансирал или метастатичен
рак на гърдата (рак на
гърдата, кой
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
HALAVEN 0,44 mg/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml съдържа ерибулин мезилат,
еквивалентен на 0,44 mg ерибулин (
_eribulin_
).
Всеки флакон от 2 ml съдържа ерибулин
мезилат, еквивалентен на 0,88 mg
ерибулин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър, безцветен воден разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
HALAVEN е показан за лечение на възрастни
пациенти с локално авансирал или
метастатичен
рак на гърдата, които са имали
прогресия след поне една
химиотерапевтична схема за
авансирало заболяване (вж. точка 5.1).
Предхождащата терапия трябва да е
включвала
антрациклин и таксан като адювантно
лечение или при наличие на метастази,
освен ако
пациентите не са били подходящи за
тези видове лечение.
HALAVEN е показан за лечение на възрастни
пациенти с неоперабилен липосарком,
които са
получили предварителна терапия,
съдържаща антрациклин, (освен ако е
неподходяща) за
авансирало или метастатично
заболяване (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
HALA
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-11-2022
Листовка Листовка чешки 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-11-2022
Листовка Листовка датски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-11-2022
Листовка Листовка немски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-11-2022
Листовка Листовка естонски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-11-2022
Листовка Листовка гръцки 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-11-2022
Листовка Листовка английски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-06-2016
Листовка Листовка френски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-11-2022
Листовка Листовка италиански 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-06-2016
Листовка Листовка латвийски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-06-2016
Листовка Листовка литовски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-11-2022
Листовка Листовка унгарски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-11-2022
Листовка Листовка малтийски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-06-2016
Листовка Листовка нидерландски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-06-2016
Листовка Листовка полски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-11-2022
Листовка Листовка португалски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-06-2016
Листовка Листовка румънски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-11-2022
Листовка Листовка словашки 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-11-2022
Листовка Листовка словенски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-06-2016
Листовка Листовка фински 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-11-2022
Листовка Листовка шведски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-11-2022
Листовка Листовка норвежки 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-11-2022
Листовка Листовка исландски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-11-2022
Листовка Листовка хърватски 14-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-06-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите