Enyglid

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Enyglid
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Enyglid
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Лекарства, прилагани при диабет,
 • Терапевтична област:
 • Захарен диабет тип 2
 • Терапевтични показания:
 • Repaglinide е показан при пациенти с диабет тип 2 (не-инсулинозависим диабет диабет (NIDDM)), чиято хипергликемия вече може да се контролира задоволително от диета, намаляване на телесното тегло и упражнения. Репаглинид е показан също така в комбинация с метформин при пациенти с диабет тип 2, които не са задоволително контролирани само с метформин. Лечението трябва да се започне като допълнение към диета и физически упражнения за понижаване на кръвната захар във връзка с храненията.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 6

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/001065
 • Дата Оторизация:
 • 12-10-2009
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/001065
 • Последна актуализация:
 • 31-03-2019

Доклад обществена оценка

EMA/439864/2014

EMEA/H/C/00165

Резюме на EPAR за обществено ползване

Enyglid

repaglinide

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) зa

Enyglid. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Enyglid.

Какво представлява Enyglid?

Enyglid е лекарство за диабет, което съдържа активното вещество репаглинид (repaglinide).

Предлага се под формата на таблетки (0,5, 1 и 2 mg).

Enyglid е „генерично лекарство“. Това означава, че Enyglid е подобно на „референтното лекарство“

NovoNorm, което вече е разрешено в Европейския съюз (ЕС). За повече информация относно

генеричните лекарства вижте документа тип „въпроси и отговори“ тук.

За какво се използва Enyglid?

Enyglid се използва за лечение на възрастни с диабет тип 2. Прилага се в комбинация с диета и

физически упражнения за понижаване на кръвната захар при пациенти, при които

хипергликемията (високи нива на кръвната захар) не може да се контролира подходящо с диета,

намаляване на теглото и физически упражнения. Enyglid може да се използва и в комбинация с

метформин (друго лекарство за диабет) при пациенти с диабет тип 2, при които самостоятелното

приложение на метформин не осигурява задоволителен контрол.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Enyglid?

Enyglid се приема преди хранене, обикновено до 15 минути преди всяко основно хранене. Дозата

се коригира до постигане на оптимален контрол. Кръвната захар на пациента трябва да се

изследва редовно от лекар, за да се установи най-ниската ефективна доза. Enyglid може да се

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

използва и при пациенти с диабет тип 2, чиито нива на кръвна захар обикновено се контролират

добре с диета, но които изпитват временна загуба на контрол върху кръвната захар.

Препоръчителната начална доза е 0,5 mg. След една или две седмици може да се наложи

увеличаване на тази доза.

Ако пациентите преминават от друго лекарство за диабет, препоръчителната начална доза е 1 mg.

Как действа Enyglid?

Диабет тип 2 е заболяване, при което панкреасът не произвежда достатъчно инсулин, за да се

контролират нивата на кръвната захар, или организмът не може да използва инсулина ефективно.

Enyglid помага на панкреаса да произвежда повече инсулин по време на хранене и се използва за

контролиране на диабет тип 2.

Как е проучен Enyglid?

Тъй като Enyglid е генерично лекарство, направените проучвания при хора целят да покажат

единствено, че продуктът е биоеквивалентен на референтното лекарство NovoNorm. Две лекарства

се считат за биоеквивалентни, когато произвеждат едни и същи нива на активното вещество в

организма.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Enyglid?

Тъй като Enyglid е генерично лекарство и биоеквивалент на референтното лекарство, приема се,

че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Защо Enyglid е разрешен за употреба?

CHMP заключи, че в съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Enyglid е със сравнимо

качество и представлява биоеквивалент на NovoNorm. Следователно CHMP счита, че както при

NovoNorm, ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръча на Enyglid да се

издаде разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Enyglid:

На 14 октомври 2009 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Enyglid, валидно

в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Enyglid може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Enyglid прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 08-2014.

Enyglid

EMA/439864/2014

Страница 2/2

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: Информация за пациента

Enyglid 0,5 mg талетки

Enyglid 1 mg таблетки

Enyglid 2 mg таблетки

Репаглинид (Repaglinide)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други

хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите

както Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Виж точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Enyglid и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Enyglid

Как да приемате Enyglid

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Enyglid

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Enyglid и за какво се използва

Enyglid е перорално антидиабетно лекарство, съдържащо репаглинид, което помага на

панкреаса да произвежда повече инсулин и по този начин намалява нивото на захар (глюкоза) в

кръвта.

Диабет тип 2 е заболяване, при което Вашият панкреас не произвежда достатъчно инсулин,

който да контролира захарта в кръвта Ви или Вашият огранизъм не реагира обичайно на

инсулина, който той произвежда.

Enyglid се използва за контролиране на диабет тип 2 при възрастни, като допълнение към

диетата и физическата активност: лечението обикновено започва, когато само с диета,

физическа активност и намаляване на теглото не може да се постигне контрол (или

понижаване) на кръвната Ви захар.

Enyglid може също да се дава в комбинация с метформин, друго лекарство за лечение на

диабет.

Доказано е, че Enyglid намалява кръвната захар, което спомага за предотвратяване на

усложненията от диабета.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Enyglid

Не приемайте Enyglid

ако сте алергични към репаглинид или към някоя от другите съставки в това лекарство

(изброени в точка 6)

ако имате тип 1 диабет

ако нивото на киселинност в кръвта Ви е повишено (диабетна кетоацидоза)

ако страдате от тежко чернодробно заболяване

ако приемате гемфиброзил (лекарство за понижаване на нивата на липидите в кръвта).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете Enyglid:

ако имате проблеми с черния дроб. Enyglid не се препоръчва при пациенти с умерено

чернодробно заболяване. Enyglid не трябва да се приема при тежко чернодробно

заболяване (вижте Не приемайте Enyglid)

ако имате проблеми с бъбреците. Enyglid трябва да се приема с повишено внимание

ако Ви предстои голяма хирургична операция или скоро сте прекарали тежко

заболяване или инфекция. В такива случаи е възможно контролът на диабета да се

влоши

ако сте под 18 или над 75 години. Enyglid не се препоръчва. Той не е проучен при тези

възрастови групи.

Информирайте Вашия лекар, ако някое от изброените по-горе състояния се отнася за Вас.

Enyglid може да не е подходящ за Вас. Вашият лекар ще Ви посъветва.

Деца и юноши

Не приемайте това лекарство, ако сте под 18-годишна възраст.

Ако получите хипогликемия (ниска кръвна захар)

Може да получите хипогликемия, ако кръвната Ви захар стане твърде ниска. Това може да се

случи:

ако сте приели твърде много Enyglid

при по-голямо от обичайното физическо натоварване

ако приемате други лекарства или страдате от чернодробни или бъбречни проблеми

(вижте другите точки на 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Enyglid).

Предупредителните признаци на хипогликемията могат да се появят внезапно и да

включват: студена пот, хладна бледа кожа, главоболие, ускорено биене на сърцето, чувство за

гадене, чувство на силен глад, временни зрителни смущения, сънливост, необичайна умора и

слабост, нервност или разтреперване, чувство на безпокойство, обърканост, трудно

съсредоточаване.

Ако кръвната Ви захар е ниска или почувствате, че получавате хипогликемия приемете

захарни таблетки, богата на захар закуска или напитка и направете почивка.

Когато симптомите на хипогликемия изчезнат или когато нивото на кръвната захар се

стабилизира, продължете лечението с репаглинид.

Предупредете околните, че имате диабет и, че ако припаднете (изпаднете в безсъзнание)

поради хипогликемия, те трябва да Ви обърнат настрани и незабавно да повикат медицинска

помощ. Не трябва да Ви дават нищо за ядене или пиене. Това би могло да Ви задуши.

Ако тежката хипогликемия не се лекува, може да предизвика мозъчно

увреждане (временно или трайно) и дори смърт.

Ако имате хипогликемия, водеща до безсъзнание или повтарящи се

хипогликемии, консултирайте се с Вашия лекар. Количеството Enyglid, храната

или физическото натоварване, може да се нуждаят от коригиране.

Ако кръвната Ви захар стане твърде висока

Кръвната Ви захар може да стане твърде висока (хипергликемия). Това може да се случи:

ако приемате твърде малко Enyglid

ако имате инфекция или висока температура

ако се храните повече от обичайното

при по-малко от обичайното физическо натоварване.

Предупредителните симптоми на прекалено високата кръвна захар се появяват

постепенно. Те включват: често уриниране, жажда, суха кожа, сухота в устата. Консултирайте

се с Вашия лекар. Количеството Enyglid, храната или физическото натоварване, може да се

нуждаят от коригиране.

Други лекарства и Enyglid

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

Може да приемате Enyglid в комбинация с метформин, друг антидиабетен лекарствен продукт.

Ако приемате гемфиброзил (използван за понижаване на повишени нива на липидите в кръвта),

не трябва да приемате Enyglid.

Отговорът на Вашия организъм към Enyglid може да се промени, ако приемате други лекарства,

особено тези:

Инхибитори на моноаминооксидазата (МАО-инхибитори) (използват се за лечение на

депресия).

Бета-блокери (използвани за лечение на високо кръвно налягане или на сърдечни

заболявания).

АСЕ-инхибитори (използвани за лечение на сърдечни заболявания).

Салицилати (напр. аспирин).

Октреотид (използван за лечение на рак).

Нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) (вид обезболяващи).

Стероиди (анаболни стероиди и кортикостероиди – използвани при лечение на анемия

или възпаление).

Перорални контрацептиви (противозачатъчни средства).

Тиазиди (диуретици или отводняващи таблетки).

Даназол (използван за лечение на кисти на гърдите и ендометриоза).

Хормони на щитовидната жлеза (използвани за лечение на ниски нива на хормони на

щитовидната жлеза).

Симпатикомиметици (използвани за лечение на астма).

Кларитромицин, триметоприм, рифампицин (антибиотични лекарства).

Итраконазол, кетоконазол (противогъбични лекарства).

Гемфиброзил (използван за лечение на високи нива на липидите в кръвта).

Циклоспорин (използван за потискане на имунната система).

Деферазирокс (използван за намаляване на хроничното натрупване на желязо)

Клопидогрел (предотвратява образуването на кръвни съсиреци)

Фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал (използвани за лечение на епилепсия)

Жълт кантарион (растителен лекарствен продукт).

Enyglid с алкохол

Алкохолът може да промени способността на Enyglid да намалява кръвната захар. Следете за

признаци на хипогликемия.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата това лекарство.

Не трябва да приемате Enyglid, ако сте бременна или планирате бременност.

Не трябва да приемате Enyglid, ако кърмите.

Шофиране и работа с машини

Способността Ви да шофирате или да използвате машини може да бъде нарушена, ако кръвната

Ви захар е ниска или висока. Имайте предвид, че можете да изложите себе си или други хора на

опасност. Моля, попитайте Вашия лекар дали може да шофирате, ако:

получавате чести хипогликемии

получавате някакви или не получавате никакви предупредителни признаци за

хипогликемия.

3.

Как да приемате Enyglid

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар.

Вашият лекар ще определи Вашата доза.

Обичайната начална доза е 0,5 mg, приета преди всяко основно хранене. Поглъщайте

таблетките с чаша вода непосредствено преди или до 30 минути преди всяко основно

хранене.

Дозата може да бъде коригирана от Вашия лекар с до 4 mg, които да се приемат

непосредствено преди или до 30 минути преди всяко основно хранене. Максималната

препоръчвана дневна доза е 16 mg.

Не приемайте повече Enyglid, отколкото Ви е препоръчал Вашият лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Enyglid

Ако приемете твърде много таблетки, кръвната Ви захар може да се понижи много, което води

до хипогликемия. Моля, вижте Ако получите хипогликемия относно какво представлява

хипогликемията и как да се лекува.

Ако сте пропуснали да приемете Enyglid

Ако сте пропуснали доза, приемете следващата доза както обикновено.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако спрете да приемате Enyglid

Имайте предвид, че ако спрете да приемате Enyglid, желаният ефект няма да бъде постигнат.

Диабетът Ви може да се влоши. Ако се налага някаква промяна във Вашето лечение, много е

важно първо да се свържете с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Хипогликемия

Най-често срещаната нежелана реакция е хипогликемията, която може да засегне до 1 на 10

човека(вижте Ако получите хипогликемия в точка 2). Реакциите на хипогликемия обикновено са

леки/умерени, но понякога могат да доведат до хипогликемичен припадък или кома. Ако това

се случи, незабавно се нуждаете от медицинска помощ.

Алергия

Алергията е много рядка (може да засегне до 1 на 10 000 човека). Симптоми като подуване,

затруднено дишане, ускорено биене на сърцето, замайване и изпотяване могат да бъдат

признаци на анафилактична реакция. Незабавно се свържете с лекар

Други нежелани реакции

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 човека):

Стомашна болка

Диария

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 човека):

Остър коронарен синдром (може и да не се дължи на лекарството).

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 човека):

Повръщане

Запек

Зрителни нарушения

Тежки чернодробни проблеми (нарушена чернодробна функция, като увеличени

чернодробни ензими в кръвта).

Неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка за честотата)

Свръхчувствителност (като обрив, сърбеж, зачервяване, подуване на кожата)

Повдигане (гадене)

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в Приложение

5.

Как да съхранявате Enyglid

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера или

картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка за да се предпази от светлина.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Enyglid

Активното вещество е: репаглинид. Всяка таблетка съдържа 0,5 mg, 1 mg или 2 mg

репаглинид.

Другите съставки са: микрокристална целулоза (E460); калциев хидрогенфосфат,

безводен; кроскармелоза натрий; повидон K25; глицерол; магнезиев стеарат; меглумин;

полоксамер; жълт железен оксид (E172) - само в таблетките от 1 mg и червен железен

оксид (E172) - само в таблетките от 2 mg.

Как изглежда Enyglid и какво съдържа опаковката

Таблетките от 0,5 mg са бели, кръгли и двойно изпъкнали със скосени ръбове.

Таблетките от 1 mg са бледокафяво-жълти, кръгли, двойно изпъкнали със скосени ръбове и с

възможни по-тъмни петънца.

Таблетките от 2 mg са розови, мозаечни, кръгли, двойно изпъкнали със скосени ръбове и с

възможни по-тъмни петънца.

Предлагат се кутии с 30, 60, 90, 120, 180, 270 или 360 таблетки в блистери.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

Производител

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Германия

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Хърватия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091

Lietuva

UAB KRKA Lietuva

Tel: + 370 5 236 27 40

България

КРКА България ЕООД

Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 489 304 091 (BE)

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 361 (0) 355 8490

Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E.J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 855

Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 6060

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 489 304 091 (BE)

Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0)6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Ελλάδα

QUALIA PHARMA S.A.

Τηλ: + 30 (0) 210 2832941

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien

Tel: + 43 (0)1 66 24 300

España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 81

Polska

KRKA-POLSKA Sp.z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 573 7500

France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

KRKA – FARMA d.o.o.

Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest

Tel: + 4 021 310 66 05

Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 293 91 80

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100

Ísland

KRKA Sverige AB

Sími: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Slovenská republika

KRKA Slovensko, s.r.o.,

Tel: + 421 (0) 2 571 04 501

Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 754 5330

Κύπρος

Kipa Pharmacal Ltd.

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Latvija

KRKA Latvija SIA

Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom

Consilient Health (UK) Ltd.

Tel: + 44 (0)203 751 1888

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.