Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

емтрицитабин, тенофовир дизопроксил фосфат

Предлага се от:

Zentiva k.s.

АТС код:

J05AR03

INN (Международно Name):

emtricitabine, tenofovir disoproxil

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Лечение на HIV-1 infectionEmtricitabine/Tenofovir дизопроксил Зентива е посочено в комбинираната антиретровирусна терапия за лечение на HIV-1 инфектирани възрастни. Emtricitabine/Tenofovir дизопроксил Зентива също така е показан за лечение на HIV-1 инфектирани тийнейджъри, с НИОТ съпротива или токсичност, не допуска прилагането на първия агенти на линия . Предэкспозиционная профилактика (ПрЭП)emtricitabine/Tenofovir дизопроксил Зентива се посочва в комбинация с по-безопасни секс за доконтактной профилактика за намаляване на риска от заразяване са били заразени с HIV-1 инфекция при възрастни и юноши с висок риск.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-11-09

Листовка

                54
Б. ЛИСТОВКА
55
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЕМТРИЦИТАБИН/ТЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛ
ZENTIVA 200 MG/245 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
емтрицитабин/тенофовир дизопроксил
(emtricitabine/tenofovir disoproxil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Zentiva и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Емтрицитабин/Тенофовир
дизопроксил Zentiva
3.
Как да приемате
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Zentiva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Емтрицитабин/Тенофов
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Zentiva 200 mg/245 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
емтрицитабин (emtricitabine) и 245 mg тенофовир
дизопроксил (tenofovir disoproxil)
(еквивалентни на 291,5 mg тенофовир
дизопроксил фосфат или
136 mg тенофовир).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Синя, елипсовидна, двойноизпъкнала
филмирана таблетка без делителна
черта, с размери
приблизително 19,35 x 9,75 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на HIV-1 инфекция
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Zentiva е показан в комбинирана
антиретровирусна
терапия за лечение на възрастни,
инфектирани с HIV-1 (вж. точка 5.1).
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Zentiva е показан и за лечение на юноши,
инфектирани с
HIV-1, с резистентност към нуклеозидни
инхибитори на обратната
транскриптаза (НИОТ) или
токсичност, изключващи възможността
за употреба на средства от първа линия
(вж. точки 4.2,
4.4 и 5.1).
Предекспозиционна профилактика (ПрЕП)
Емтрицитабин/Тенофовир дизопроксил
Zentiva 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-05-2023
Листовка Листовка чешки 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-05-2023
Листовка Листовка датски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-05-2023
Листовка Листовка немски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-05-2023
Листовка Листовка естонски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-05-2023
Листовка Листовка гръцки 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-05-2023
Листовка Листовка английски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-10-2019
Листовка Листовка френски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-05-2023
Листовка Листовка италиански 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-10-2019
Листовка Листовка латвийски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-10-2019
Листовка Листовка литовски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-05-2023
Листовка Листовка унгарски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-05-2023
Листовка Листовка малтийски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-10-2019
Листовка Листовка нидерландски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-10-2019
Листовка Листовка полски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-05-2023
Листовка Листовка португалски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-10-2019
Листовка Листовка румънски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-05-2023
Листовка Листовка словашки 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-05-2023
Листовка Листовка словенски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-10-2019
Листовка Листовка фински 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-05-2023
Листовка Листовка шведски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-05-2023
Листовка Листовка норвежки 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-05-2023
Листовка Листовка исландски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-05-2023
Листовка Листовка хърватски 30-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 03-10-2019

Преглед на историята на документите