Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

emtricitabine, Tenofovir дизопроксил сукцинат

Предлага се от:

KRKA, d.d., Novo mesto

АТС код:

J05AR03

INN (Международно Name):

emtricitabine, tenofovir disoproxil

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Лечение на HIV-1 infectionEmtricitabine/Tenofovir дизопроксил Крка е посочено в комбинираната антиретровирусна терапия за лечение на HIV-1 инфектирани възрастни. Emtricitabine/Tenofovir дизопроксил Крка също така е показан за лечение на HIV-1 инфектирани тийнейджъри, с съпротива НИОТ или токсичност, не допуска прилагането на първа линия за агенти, на възраст от 12 до < 18 години (виж раздел 5. 1Pre-експозиционна профилактика (OST)emtricitabine/Tenofovir дизопроксил Krka, се посочва в комбинация с по-безопасни секс за доконтактной профилактика за намаляване на риска от заразяване с HIV-1 инфекция при възрастни с висок риск от.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-12-09

Листовка

                49
Б. ЛИСТОВКА
50
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
EМТРИЦИТАБИН/TЕНОФОВИР ДИЗОПРОКСИЛ KRKA
200 MG /245 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
емтрицитабин/тенофовир дизопроксил
(emtricitabine/tenofovir disoproxil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява
Eмтрицитабин/Tенофовир дизопроксил Krka
и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Eмтрицитабин/Tенофовир
дизопроксил Krka
3.
Как да приемате Eмтрицитабин/Tенофовир
дизопроксил Krka
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Eмтрицитабин/Tенофовир дизопроксил Krka
6.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Eмтрицитабин/Tенофовир дизопроксил Krka
200 mg/245 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
емтрицитабин (emtricitabine) и 245 mg тенофовир
дизопроксил (tenofovir disoproxil)
(съответстващи на 300,7 mg тенофовир
дизопроксил сукцинат
или 136 mg тенофовир).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 80 mg
лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Eмтрицитабин/Tенофовир дизопроксил Krka
филмирани таблетки са сини, овални,
двойноизпъкнали таблетки, с размери 20
mmх 10 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Лечение на HIV-1 инфекция_
Eмтрицитабин/Tенофовир дизопроксил Krka
е показан за комбинирана
антиретровирусна
терапия за лечение на възрастни,
инфектирани с HIV-1 (вж. точка 5.1).
Eмтрицитабин/Tенофовир дизопроксил Krka
e показан и за лечение на юноши,
инфектирани с
HIV-1, с резистентност към нуклеозидни
инхибитори на обратната
транскриптаза (НИОТ) или
токсичност, изключващи възможността
за употреба на средств
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-06-2023
Листовка Листовка чешки 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-06-2023
Листовка Листовка датски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-06-2023
Листовка Листовка немски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-06-2023
Листовка Листовка естонски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-06-2023
Листовка Листовка гръцки 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-06-2023
Листовка Листовка английски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-02-2019
Листовка Листовка френски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-06-2023
Листовка Листовка италиански 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-02-2019
Листовка Листовка латвийски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-02-2019
Листовка Листовка литовски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-06-2023
Листовка Листовка унгарски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-06-2023
Листовка Листовка малтийски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-02-2019
Листовка Листовка нидерландски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-02-2019
Листовка Листовка полски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-06-2023
Листовка Листовка португалски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-02-2019
Листовка Листовка румънски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-06-2023
Листовка Листовка словашки 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-06-2023
Листовка Листовка словенски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-02-2019
Листовка Листовка фински 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-06-2023
Листовка Листовка шведски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-06-2023
Листовка Листовка норвежки 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-06-2023
Листовка Листовка исландски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-06-2023
Листовка Листовка хърватски 21-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-02-2019

Преглед на историята на документите