Elaprase

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

идурсулфаза

Предлага се от:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

АТС код:

A16AB09

INN (Международно Name):

idursulfase

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Мукополизахаридоза II

Терапевтични показания:

Elaprase е показан за дългосрочно лечение на пациенти с синдром на Хънтър (мукополизахаридоза II, MPS II). Хетерозиготни жени не са изследвани в клиничните проучвания.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-01-08

Листовка

                22
Б. ЛИСТОВКА
23
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ELAPRASE 2 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
идурсулфаза (idursulfase)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Elaprase 2 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон съдържа 6 mg идурсулфаза
(idursulfase). Един ml съдържа 2 mg
идурсулфаза*.
Помощно вещество с известно действие
Един флакон съдържа 0,482 mmol натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
* идурсулфаза се произвежда чрез
рекомбинантна ДНК технология в
непрекъсната човешка
клетъчна линия.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат).
Бистър до леко опалесциращ безцветен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Elaprase е показан за продължително
лечение на пациенти със синдром на Hunter
(Мукополизахаридоза, тип II, МПЗ II).
Проведените клинични изпитвания не са
включвали хетерозиготни жени.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-12-2022
Листовка Листовка чешки 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-12-2022
Листовка Листовка датски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-12-2022
Листовка Листовка немски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-12-2022
Листовка Листовка естонски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-12-2022
Листовка Листовка гръцки 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-12-2022
Листовка Листовка английски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-10-2016
Листовка Листовка френски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-12-2022
Листовка Листовка италиански 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-10-2016
Листовка Листовка латвийски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-10-2016
Листовка Листовка литовски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-12-2022
Листовка Листовка унгарски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-12-2022
Листовка Листовка малтийски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-10-2016
Листовка Листовка нидерландски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-10-2016
Листовка Листовка полски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-12-2022
Листовка Листовка португалски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-10-2016
Листовка Листовка румънски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-12-2022
Листовка Листовка словашки 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-12-2022
Листовка Листовка словенски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-10-2016
Листовка Листовка фински 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-12-2022
Листовка Листовка шведски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-12-2022
Листовка Листовка норвежки 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-12-2022
Листовка Листовка исландски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-12-2022
Листовка Листовка хърватски 15-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-10-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите