ECOBRITE POWER COLOR

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • ECOBRITE POWER COLOR
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • ECOBRITE POWER COLOR
  Словакия
 • Език:
 • словашки

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 112286E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č.

1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

1 / 15

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Názov výrobku

ECOBRITE POWER COLOR

Kód výrobku

112286E

Použitie látky/zmesi

Prací prostriedok

Druh látky

Zmes

Len na odborné použitie.

Informácie o riedení produktu

Informácie o roztoku nie sú k dispozícii.

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitia

Pomocný prací prostriedok (neuvoľňujúci plyn). Automatizované

použitie.

Odporúčané obmedzenia z

hľadiska používania

Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť

Ecolab s.r.o.

Čajakova 18

811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16

objednavky@ecolab.com

1.4 Núdzové telefónne číslo

Núdzové telefónne číslo

02 57204914 (dodávateľ, pracovné dni 8-16 hod.)

Telefónne číslo

toxikologického centra

02 54774166 (24/7)

Dátum zostavenia/revízie

05.10.2016

Verzia

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Akútna toxicita, Kategória 4

H302

Dráždivosť kože, Kategória 2

H315

Podráždenie očí, Kategória 2

H319

Akútna vodná toxicita, Kategória 1

H400

Klasifikácia produktu je založená jeho toxikologickom hodnotení.

2.2 Prvky označovania

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

2 / 15

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Výstražné piktogramy

Výstražné slovo

Pozor

Výstražné upozornenie

H302

Škodlivý po požití.

H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenie

Prevencia:

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/

ochranu tváre.

Nebezpečné zložky ktoré musia byť uvedené na štítku:

C13-15-alkylalkoholy, rozvetvené a lineárne, etoxylované

2.3 Iná nebezpečnosť

Nie sú známe.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi

Nebezpečné zložky

Chemický názov

Č. CAS

Č.EK

č. REACH

KlasifikáciaNARIADENIE (ES) č.

1272/2008

Koncentrácia:

C13-15-alkylalkoholy,

rozvetvené a lineárne,

etoxylované

157627-86-6

Akútna toxicita Kategória 4; H302

Dráždivosť kože Kategória 2; H315

Vážne poškodenie očí Kategória 1;

H318

Akútna vodná toxicita Kategória 1; H400

>= 50 - <= 100

propán-2-ol

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

Horľavé kvapaliny Kategória 2; H225

Podráždenie očí Kategória 2; H319

Toxicita pre špecifický cieľový orgán -

jednorazová expozícia Kategória 3;

H336

>= 1 - < 2.5

Látky s limitnými hodnotami expozície na pracovisku :

(metoxymetyl)etoxy]propa

34590-94-8

252-104-2

01-2119450011-60

Neklasifikováno;

>= 10 - < 20

Úplné znenie H-upozornení uvedených v tomto oddiele, viď oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

3 / 15

Pri kontakte s očami

Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody i pod viečkami

najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to

možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte

lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou

Okamžite umývajte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15

minút. Použite jemné mydlo, ak je k dispozícii. Ak sa vyvíja a

pretrváva dráždenie, zaobstarajte lekársku opateru.

Pri požití

Vypláchnite si ústa. Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske

ošetrenie.

Pri vdýchnutí

Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrenie.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Podrobnejšie informácie týkajúce sa symptómov a vplyvu na zdravie sú uvedené v oddiele č. 11.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Zaobchádzanie

Liečte symptomaticky.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

Použite spôsob hasenia požiaru zodpovedajúci miestnej situácii a

okoliu.

Nevhodné hasiace

prostriedky

Nie sú známe.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Zvláštne nebezpečenstvá pri

hasení požiaru

Nebezpečenstvo požiaru

Uchovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia.

Možnosť spätného výšľahu plameňov do značnej vzdialenosti.

Nebezpečné produkty

spaľovania

Produkty rozkladu môžu obsahovať nasledujúce látky:

Oxidy uhlíka

Oxidy dusíka (NOx)

Oxidy síry

Oxidy fosforu

5.3 Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné

prostriedky pre požiarnikov

: Použite prostriedky osobnej ochrany.

Ďalšie informácie

: Zberajte kontaminovanú vodu použitú na hasenie oddelene. Táto

sa nesmie vypúšťať do kanalizácie. Zvyšky po požiari a

kontaminovaná voda použitá na hasenie musia byť zneškodnené

v súlade s miestnymi predpismi. Pri požiari a/alebo výbuchu

nevdychujte dym.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

4 / 15

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Rada pre iný ako

pohotovostný personál

Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Zaistite, aby cistenie bolo

vykonávané iba vyškoleným personálom. Informujte sa o

ochranných opatreniach uvedených v oddieloch 7 a 8.

Rada pre pohotovostný

personál

Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si

informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre

životné prostredie

Zabráňte kontaktu s pôdou, povrchovými alebo spodnými vodami.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Spôsoby čistenia

Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia.Zastavte

únik, ak je to bezpečné.Zadržte rozliate množstvo a potom

pozberajte pomocou nehorľavých absorbčných materiálov (napr.

piesku, zeminy, kremeliny, vermikulitu) a vložte do nádoby na

zneškodnenie podľa miestnych/národných smerníc (viď oddiel

13).Stopy látky spláchnite vodou.Pri rozsiahlom úniku, ohraničte

uvoľnený materiál tak, aby ste zabránili jeho rozptýleniu a

odtečeniu do vodných tokov.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pozri bod 1 - Informácie o núdzovom kontakte.

Ochrana osôb je uvedená v oddieli 8.

Pozri oddiel 13 - Ďalšie informácie o nakladaní s odpadmi.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pokyny pre bezpečnú

manipuláciu

Nepožívajte. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Používajte

len v dostatočne vetranom priestore. Uchovávajte mimo dosahu

zdrojov zapálenia, iskier a horúcich povrchov. Urobte nevyhnutné

opatrenia proti výbojom statickej elektriny (ktoré môžu byť príčinou

vznietenia organických výparov). Po manipulácii s produktom si

dôkladne umyte ruky.

Hygienické opatrenia

Dodržujte zásady správneho zaobchádzania s chemikáliami a

bezpečnosti práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte

znečistený odev a vyperte. Po manipulácii s produktom si

dôkladne umyte ruky, tvár a odkryté miesta pokožky.

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie

plochy a zásobníky

Uchovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Uchovávajte

mimo dosahu oxidačných činidiel. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodne

oznacených kontajneroch.

Skladovacia teplota

0 °C do 40 °C

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

5 / 15

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Osobitné použitia

Pomocný prací prostriedok (neuvoľňujúci plyn). Automatizované

použitie.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Najvyššie prípustné expozičné limity

Chemická látka

Č. CAS

Typ hodnoty

(Forma expozície)

Kontrolné parametre

Právny predpis

(metoxymetyl)etoxy]p

ropanol

34590-94-8

NPEL priemerný

50 ppm

308 mg/m3

SK OEL

Ďalšie informácie

Znamená, ze faktor môže byt' l'ahko absorbovaný kožou. Niektoré faktory,

ktoré l'ahko prenikajú kožou, môžu spôsobovat' až smrtel'né otravy, éasto bez

varovných príznakov (napr. anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri

látkach s významným prienikom cez kožu, éi už v podobe kvapalín alebo pár,

je osobitne dôležité zabránit' kožnému kontaktu.

propán-2-ol

67-63-0

NPEL priemerný

200 ppm

500 mg/m3

SK OEL

NPEL krátkodobý

400 ppm

1,000 mg/m3

SK OEL

DNEL

propán-2-ol

Finálne použite: Pracovníci

Spôsoby expozície: Kožný

Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky

Hodnota: 888 mg/cm2

Finálne použite: Pracovníci

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky

Hodnota: 500 mg/m3

Finálne použite: Spotrebitelia

Spôsoby expozície: Kožný

Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky

Hodnota: 319 mg/cm2

Finálne použite: Spotrebitelia

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky

Hodnota: 89 mg/m3

Finálne použite: Spotrebitelia

Spôsoby expozície: Požitie

Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky

Hodnota: 26 ppm

PNEC

propán-2-ol

Sladká voda

Hodnota: 140.9 mg/l

Morská voda

Hodnota: 140.9 mg/l

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

6 / 15

Prerušované používanie/uvoľnenie

Hodnota: 140.9 mg/l

Sladká voda

Hodnota: 552 mg/kg

Mořský sediment

Hodnota: 552 mg/kg

Pôda

Hodnota: 28 mg/kg

Čistička odpadových vôd

Hodnota: 2251 mg/l

Orálne

Hodnota: 160 mg/kg

8.2 Kontroly expozície

Primerané technické zabezpečenie

Technické opatrenia

Účinný odsávací systém vetrania. Udržujte koncentráciu vo

vzduchu pod štandardnou hodnotou expozície na pracovisku.

Individuálne ochranné opatrenia

Hygienické opatrenia

Dodržujte zásady správneho zaobchádzania s chemikáliami a

bezpečnosti práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte

znečistený odev a vyperte. Po manipulácii s produktom si

dôkladne umyte ruky, tvár a odkryté miesta pokožky.

Ochrana očí / tváre (EN 166)

Ochranné okuliare s bočnými krytmi

Ochrana rúk (EN 374)

Odporúčaná preventívna ochrana pokožky

Rukavice

Nitrilkaučuk

butylkaučuk

Doba odolnosti materiálu voči prieniku: 1 - 4 hodiny

Minimálna požadovaná hrúbka rukavíc z butylkaučuku je 0.3 mm,

z nitrilkaučuku alebo ekvivalentného materiálu je 0.2 mm

(podrobné informácie Vám poskytne výrobca/ distribútor

ochranných rukavíc).

Rukavice by sa mali pri známkach znehodnotenia alebo

chemického prieniku vyradiť a nahradiť novými.

Ochrana pokožky a tela (EN

14605)

Nevyžaduje sa použitie špeciálnych osobných ochranných

pomôcok.

Ochrana dýchacích ciest

(EN 143, 14387)

Nevyžaduje sa, ak sa koncentrácia vo vzduchu udržiava pod

limitom expozície uvedeným v príslušnom predpise (nariadenie

vlády). Používajte certifikované prostriedky na ochranu dýchacích

ciest, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ (89/656/EHS, 89/686/EHS)

alebo ekvivalentné, v prípade ak sa nedá zabrániť alebo

dostatočne obmedziť respiračné riziko technickými prostriedkami

kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi

organizácie práce.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

7 / 15

Kontroly environmentálnej expozície

Všeobecné odporúčania

: Zvážte zabezpecenie odpadu v okolí skladovacích nádob.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad

: kvapalina

Farba

: Bezfarebný

Zápach

: bez zápachu

8.0 - 8.6, 100 %

Teplota vzplanutia

80 °C uzatvorený téglik

Prahová hodnota zápachu

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Teplota topenia/tuhnutia

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Počiatočná teplota varu a

destilačný rozsah

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Rýchlosť odparovania

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Horľavosť (tuhá látka, plyn)

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Horný limit výbušnosti

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Dolný limit výbušnosti

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Tlak pár

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Relatívna hustota pár

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Relatívna hustota

0.96 - 0.98

Rozpustnosť vo vode

rozpustný

Rozpustnosť v iných

rozpúšťadlách

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Rozdeľovací koeficient: n-

oktanol/voda

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Teplota samovznietenia

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Teplota rozkladu

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Viskozita, kinematická

51.639 mm2/s (40 °C)

Výbušné vlastnosti

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Oxidačné vlastnosti

Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako oxidujúce.

9.2 Iné informácie

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

8 / 15

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

10.2 Chemická stabilita

Stabilný za normálnych podmienok.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Teplo, plamene a iskry.

10.5 Nekompatibilné materiály

Nie sú známe.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Produkty rozkladu môžu obsahovať nasledujúce látky:

Oxidy uhlíka

Oxidy dusíka (NOx)

Oxidy síry

Oxidy fosforu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Informácie o

pravdepodobných spôsoboch

expozície

Vdychovanie, Kontakt s očami, Kontakt s pokožkou

Výrobok

Akútna orálna toxicita

: Akútna inhalačná toxicita : 1,802 mg/kg

Akútna toxicita pri vdýchnutí

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Odhad akútnej toxicity

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Poleptanie kože/podráždenie

kože

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Vážne poškodenie

očí/podráždenie očí

: Podráždenie očí

Respiračná alebo kožná

senzibilizácia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Karcinogenita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Účinky na reprodukčnú

schopnosť

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Mutagenita zárodočných

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

9 / 15

buniek

Teratogenita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický

cieľový orgán (STOT) –

jednorazová expozícia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický

cieľový orgán (STOT) –

opakovaná expozícia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Aspiračná toxicita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Chemická látka

Akútna orálna toxicita

: C13-15-alkylalkoholy, rozvetvené a lineárne, etoxylované

LD50 Potkan: 1,250 mg/kg

propán-2-ol

LD50 Potkan: 5,840 mg/kg

[2-(metoxymetyl)etoxy]propanol

LD50 Potkan: 5,135 mg/kg

Chemická látka

Akútna toxicita pri vdýchnutí

: propán-2-ol

4 h LC50 Potkan: > 30 mg/l

Chemická látka

Odhad akútnej toxicity

: C13-15-alkylalkoholy, rozvetvené a lineárne, etoxylované

LD50 Potkan: > 2,000 mg/kg

propán-2-ol

LD50 Králik: 12,870 mg/kg

[2-(metoxymetyl)etoxy]propanol

LD50 Králik: 9,510 mg/kg

Možné účinky na zdravie

Oči

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Koža

Spôsobuje dráždenie kože.

Požitie

Škodlivý po požití.

Vdychovanie

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Chronická expozícia

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Skúsenosti s vystavením človeka danému vplyvu

Kontakt s očami

Sčervenanie, Bolesť, Dráždenie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

10 / 15

Kontakt s pokožkou

Sčervenanie, Dráždenie

Požitie

Nie sú dostupné žiadne údaje.

Vdychovanie

Žiadne symptómy nie sú známe ani očakaváne.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Ekotoxicita

Účinky na životné prostredie

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Výrobok

Toxicita pre ryby

: Údaje sú nedostupné

Toxicita pre dafnie a ostatné

vodné nestavovce.

: Údaje sú nedostupné

Toxicita pre riasy

: Údaje sú nedostupné

Chemická látka

Toxicita pre ryby

: propán-2-ol

96 h LC50 Pimephales promelas (Ryba rodu): 9,640 mg/l

[2-(metoxymetyl)etoxy]propanol

96 h LC50 Ryba: > 1,000 mg/l

Chemická látka

Toxicita pre dafnie a ostatné

vodné nestavovce.

: C13-15-alkylalkoholy, rozvetvené a lineárne, etoxylované

48 h EC50 Daphnia magna (perloočka velká): 0.317 mg/l

propán-2-ol

LC50 Daphnia magna (perloočka velká): > 10,000 mg/l

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Výrobok

Biologická odbúrateľnosť

: Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v produkte sú biologicky

odbúrateľné podľa požiadaviek Nariadenia o detergentoch

č.648/2004/ES.

Chemická látka

Biologická odbúrateľnosť

C13-15-alkylalkoholy, rozvetvené a lineárne, etoxylované

Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

propán-2-ol

Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

[2-(metoxymetyl)etoxy]propanol

Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

12.3 Bioakumulačný potenciál

Údaje sú nedostupné

12.4 Mobilita v pôde

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

11 / 15

Údaje sú nedostupné

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Výrobok

Hodnotenie

Táto látka / zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sú považované

za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo veľmi

perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) na úrovni 0.1%

alebo vyššej.

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Údaje sú nedostupné

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch.Kódy

odpadov by mal prideliť užívateľ a to najlepšie po prejednaní s úradmi zodpovednými za

zneškodňovanie odpadov.

13.1 Metódy spracovania odpadu

Výrobok

: Výrobok sa nemá vypúšťať do kanalizácie, vodných tokov alebo

pôdy. Všade, kde je to možné, dajte prednosť recyklácii pred

uložením na skládku alebo spálením. Ak nie je recyklácia

uskutočniteľná, zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi.

Zneškodnenie odpadov na schválenej skládke odpadov.

Znečistené obaly

: Zneškodnite ako nespotrebovaný výrobok. Prázdne nádoby by sa

mali odovzdať firme s oprávnením manipulovať s odpadmi na

recykláciu alebo zneškodnenie. Prázdne obaly znovu

nepoužívajte. Likvidujte v súlade s miestnymi, štátnymi a

federálnymi nariadeniami.

Pokyny pre pridelenie kódu

odpadu

: Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky. Ak je tento

materiál spracovávaný ďalšími procesmi, musí konečný užívateľ

tento materiál opäť kategorizovať a priradiť mu najvhodnejší kód

podľa platného Katalógu odpadov. Je zodpovednosťou pôvodcu

odpadu určiť toxicitu a fyzikálne vlastnosti daného materiálu za

účelom jeho správnej identifikácie a stanovenia spôsobu jeho

zneškodňovania v súlade s platnými európskymi (Smernica

Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES) a národnými

predpismi.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Odosielateľ je zodpovedný zabezpečiť, aby balenie, označovanie a značenie boli v súlade so

zvoleným spôsobom dopravy.

Pozemná preprava (ADR/ADN/RID)

14.1 Číslo OSN

3082

14.2 Správne expedičné

označenie OSN

LÁTKY OHROZUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KVAPALNÉ, I.

(etoxylovaný alkohol)

14.3 Trieda, resp. triedy

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

12 / 15

nebezpečnosti pre dopravu

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnosť pre

životné prostredie

Áno

14.6 Osobitné bezpečnostné

opatrenia pre užívateľa

Žiadny

Letecká doprava (IATA)

14.1 Číslo OSN

3082

14.2 Správne expedičné

označenie OSN

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(etoxylovaný alkohol)

14.3 Trieda, resp. triedy

nebezpečnosti pre dopravu

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnosť pre

životné prostredie

Áno

14.6 Osobitné bezpečnostné

opatrenia pre užívateľa

Žiadny

Doprava po mori

(IMDG/IMO)

14.1 Číslo OSN

3082

14.2 Správne expedičné

označenie OSN

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S.

(etoxylovaný alkohol)

14.3 Trieda, resp. triedy

nebezpečnosti pre dopravu

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnosť pre

životné prostredie

Áno

14.6 Osobitné bezpečnostné

opatrenia pre užívateľa

Žiadny

14.7 Doprava hromadného

nákladu podľa prílohy II k

dohovoru MARPOL 73/78

a Kódexu IBC

Neaplikované.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia

a životného prostredia

Podľa Nariadenia ES č.

648/2004 o detergentoch

30 % a viac: Neiónové povrchovo aktívne látky

Vnútroštátne nariadenie

Berte do úvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mládeže v zamestnaní.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Tento produkt obsahuje látky, pre ktoré je ešte potrebné vypracovať hodnotenie chemickej

bezpečnosti.

ODDIEL 16: Iné informácie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

13 / 15

Metóda použitá na určenie klasifikácie podľa

NARIADENIE (ES) č. 1272/2008

Klasifikácia

Zdôvodnenie

Akútna toxicita 4, H302

Výpočetní metoda

Dráždivosť kože 2, H315

Výpočetní metoda

Podráždenie očí 2, H319

Na základe skúšobných údajov.

Akútna vodná toxicita 1, H400

Výpočetní metoda

Úplné znenie H-upozornení

H225

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H302

Škodlivý po požití.

H315

Dráždi kožu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Úplné znenie iných skratiek

Európska

Dohoda

Medzinárodnej

preprave

Nebezpečných

látok

vnútrozemskými

vodnými

tokmi;

Európska

Dohoda

Medzinárodnej

preprave

Nebezpečných

látok

vnútrozemskými

cestnými

trasami;

AICS

Austrálsky

zoznam

chemických

látok;

ASTM

Americká Spoločnosť pre Testovanie Materiálov; bw - Telesná hmotnosť; CLP - Nariadenie o

klasifikácií, označovaní a balení látok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna látka,

mutagénna látka alebo látka toxická pre reprodukciu; DIN - Štandard Nemeckého Inštitútu pre

Štandardizáciu; DSL - Národný zoznam chemických látok (Kanada); ECHA - Európska agentúra

pre chemikálie; EC-Number - Číslo Európskeho Spoločenstva; ECx - Koncentrácia spojená s x %

reakciou; ELx - Rýchlosť zmeny zaťaženia spojená s x % reakciou; EmS - Núdzový plán; ENCS -

Existujúce a nové chemické látky (Japonsko); ErCx - Koncentrácia spojená s x % rýchlosťou

rastu; GHS - Globálny harmonizovaný systém; GLP

- Dobrá laboratórna praktika; IARC

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny; IATA - Medzinárodná spoločnosť pre leteckú

prepravu;

Medzinárodný

kód

konštruovanie

vybavenie

lodí

prepravujúcich

nebezpečné

chemikálie;

IC50

Polovica

maximálnej

koncentrácie

inhibítora;

ICAO

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujúcich chemických látok v

Číne; IMDG

- Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok; IMO

Medzinárodná

námorná organizácia; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Japonsko); ISO -

Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu; KECI - Kórejský zoznam existujúcich chemikálií;

LC50 - Letálna koncentrácia pre 50 % testovanej populácie; LD50 - Letálna dávka pre 50 %

testovanej populácie (stredná letálna dávka); MARPOL - Medzinárodná dohoda pre prevenciu

znečisťovania z lodí; n.o.s. - Nie je inak špecifikované; NO(A)EC - Nepozorovaný (nepriaznivý)

účinok koncentrácie; NO(A)EL - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok hodnoty; NOELR - Nebol

pozorovaný

žiadny

vplyv

rýchlosť

zmeny

zaťaženia;

NZIoC

Novozélandský

zoznam

chemických látok; OECD - Organizácia pre Ekonomickú Spoluprácu a Rozvoj; OPPTS - Úrad

Chemickej

Bezpečnosti

Prevencie

Pred

Znečistením;

Odolná,

bioakumulatívna

jedovatá

látka;

PICCS

Filipínsky

zoznam

chemikálií

chemických

látok;

(Q)SAR

(Kvantitatívny) Vzťah štruktúrnej aktivity; REACH

- Nariadenie (EK) 1907/2006 Európskeho

Parlamentu a Rady o Registrácií, Vyhodnotení, Schvaľovaní a Obmedzení Chemických látok;

RID - Nariadenia o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok železničnou prepravou; SADT -

Teplota

urýchľujúca

samovoľný

rozklad;

Karta

bezpečnostných

údajov;

TCSI

Tchajwanský zoznam chemických látok; TRGS - Technické pravidlá pre nebezpečné látky; TSCA

- Zákon o kontrole jedovatých látok (Spojené Štáty Americké); UN - Organizácia Spojených

Národov; vPvB - Veľmi odolné a veľmi bioakumulatívne

Pripravil

Regulatory Affairs

Čísla uvedené v karte bezpečnostných údajov sú vo formáte: 1,000,000 = 1 milión a 1,000 = 1

tisíc. 0.1 = 1 desatina a 0.001 = 1 tisícina.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

14 / 15

NOVELIZOVANÉ INFORMÁCIE: Výrazné zmeny informácií v tejto novele, ktoré sa týkajú

bezpečnostných a zdravotných predpisov, sú označené čiarou na ľavom okraji KBÚ.

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú súčasnému stavu našich

poznatkov, ako aj informáciám a presvedčeniu v okamžiku jej vydania. Uvedené informácie slúžia

na bezpečnú manipuláciu, používanie, skladovanie, prepravu, zneškodnenie a uvoľnenie do

predaja a nemôžu byť považované za záruku a špecifikáciu akosti. Informácie sa vzťahujú iba na

menovaný špecifický materiál a môžu stratiť platnosť, ak bude použitý v kombinácií s akýmikoľvek

inými materiálmi alebo v akýchkoľvek procesoch, ak tak nebude konkrétne uvedené v texte.

PRÍLOHA: EXPOZIČNÉ SCENÁRE

DPD + Látky

:

Uvedené látky sú hlavnými zložkami ktoré prispievajú k expozičnému scenáru zmesi podľa DPD +

Rule:

Trasa

Látka

Č. CAS

Č: EINECS

Požitie

C13-15-alkylalkoholy, rozvetvené a

lineárne, etoxylované

157627-86-6

Vdychovanie

propán-2-ol

67-63-0

200-661-7

Kožný

C13-15-alkylalkoholy, rozvetvené a

lineárne, etoxylované

157627-86-6

Oči

C13-15-alkylalkoholy, rozvetvené a

lineárne, etoxylované

157627-86-6

vodná zložka životného

prostredia

C13-15-alkylalkoholy, rozvetvené a

lineárne, etoxylované

157627-86-6

Fyzikálne vlastnosti DPD + Látky:

Látka

Tlak pár

Rozpustnosť vo

vode

Pow

Molárna hmotnosť

propán-2-ol

6,020 Pa

60.10 g/mol

Na nižšie uvedenej webovej stránke, prosím, vypočítajte váš rizikový faktor, aby ste ako

následný užívateľ mohli posúdiť, či vaše pracovné podmienky a vami prijaté opatrenia na

zníženie rizika zaručujú dostatočnú bezpečnosť:

www.ecetoc.org/tra

Krátky názov expozičného

scenára

Pomocný prací prostriedok (neuvoľňujúci plyn).

Automatizované použitie.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

ECOBRITE POWER COLOR

112286E

15 / 15

Deskriptory použitia

Hlavné skupiny používateľov

Priemyselné použitia: Použitia látok ako takých alebo v

prípravkoch v priemyselných podnikoch

Sektory konečného použitia

SU3: Priemyselné použitia: Použitia látok ako takých alebo v

prípravkoch v priemyselných podnikoch

Kategória procesu

PROC2: Použitie v uzavretom nepretržitom procese s

príležitostnou kontrolovanou expozíciou

PROC8b: Presun látky alebo prípravku (plnenie/ vypúšťanie) do/ z

nádob/ veľkých kontajnerov v určených zariadeniach

Kategórie chemických

produktov

PC35: Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na

základe rozpúšťadiel)

Kategórie uvoľňovania do

životného prostredia

ERC4: Priemyselné použitie pomôcok pri spracovaní v procesoch

a produktoch, ktoré sa nestanú súčasťou výrobkov