ECOBRITE POWER COLOR

Krajina: Slovensko

Jazyk: slovenčina

Zdroj: Ecolab

Kúpte ho teraz

Bezpečnostný list Bezpečnostný list (SDS)
27-01-2022

Dostupné z:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bezpečnostný list

                KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č.
1907/2006
ECOBRITE POWER COLOR
112286E
1 / 15
ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1 Identifikátor produktu
Názov výrobku
:
ECOBRITE POWER COLOR
UFI
:
VPHR-XF4K-900P-NKX2
Kód výrobku
:
112286E
Použitie látky/zmesi
:
Prací prostriedok
Druh látky
:
Zmes
Len na odborné použitie.
Informácie o riedení produktu
:
Informácie o roztoku nie sú k dispozícii.
1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
Identifikované použitia
:
Pomocný prací prostriedok (neuvoľňujúci plyn). Automatizované
použitie.
Odporúčané obmedzenia z
hľadiska používania
:
Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.
1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Spoločnosť
:
Držiteľ registrácie: Ecolab s.r.o.
Čajakova 18
811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16
objednavky@ecolab.com
Distribútor: Ecolab s.r.o
Voctářova 2449/5,
180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040
office.prague@ecolab.com
1.4 Núdzové telefónne číslo
Núdzové telefónne číslo
:
+421233006502
+32-(0)3-575-5555 Trans-Európsky
Telefónne číslo
toxikologického centra
:
02 54774166 (24/7)
+420 (224) 919-293 / 915-402 (24H)
Dátum zostavenia/revízie
:
22.11.2021
Verzia
:
5.0
ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006
ECOBRITE POWER COLOR
112286E
2 / 15
Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Akútna toxicita, Kategória 4 H302
Vážne poškodenie očí, Kategória 1 H318
Krátkodobá (akútna) nebezpečnosť pre vodné prostredie,
Kategória 1 H400
Dlhodobá (chronická) nebezpečnosť pre vodné prostredie,
Kategória 3 H412
2.2 Prvky označovania
Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)
Výstražné piktogramy
:
Výstražné slovo
:
Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenie
:
H302
Škodlivý po požití.
H318
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H400
Ve
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Bezpečnostný list Bezpečnostný list bulharčina 24-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list španielčina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list čeština 25-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list dánčina 25-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nemčina 24-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list gréčtina 26-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list angličtina 26-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list francúzština 24-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list taliančina 26-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list maďarčina 26-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list holandčina 24-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list poľština 27-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list portugalčina 27-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list rumunčina 19-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list slovinčina 20-09-2021
Bezpečnostný list Bezpečnostný list fínčina 25-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list švédčina 25-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list ruština 27-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list nórčina 26-01-2022
Bezpečnostný list Bezpečnostný list chorvátčina 25-01-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom