Dutrebis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

lamivudine, ралтегравир калий

Предлага се от:

Merck Sharp Dohme Limited

АТС код:

J05AR16

INN (Международно Name):

lamivudine, raltegravir potassium

Терапевтична група:

Antivirals for systemic use, Antivirals for treatment of HIV infections, combinations

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Dutrebis е показан в комбинация с други anti‑retroviral лекарствени продукти за лечение на инфекция на човешкия имунодефицитен вирус (HIV‑1) при възрастни, юноши и деца на възраст от 6 години и с тегло поне 30 кг без сегашно или минало доказателства за вирусна резистентност към антивирусни агенти на InSTI (интеграза направление прехвърляне инхибитор) и NRTI (класа на нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза инхибитор) класове (виж раздели 4. 2, 4. 4 и 5.

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2015-03-26

Листовка

                41
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
42
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DUTREBIS 150 MG/300 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ламивудин/ралтегравир (lamivudine/raltegravir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
АКО СТЕ РОДИТЕЛ НА ДЕТЕ, КОЕТО ПРИЕМА
DUTREBIS, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ
ВНИМАТЕЛНО С ДЕТЕТО СИ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на
Вас или на Вашето дете. Не го
преотстъпвайте на
други хора. То може да им навреди,
независимо че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява DUTREBIS и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете DUTREBIS
3.
Как да приемате DUTREBIS
4.
Възможни н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
DUTREBIS 150 mg/300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
ламивудин (lamivudine) и 300 mg ралтегравир
(raltegravir) (като калиева сол).
Помощно вещество с известно действие:
всяка таблетка съдържа 39,70 mg лактоза
(като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Зелена таблетка с овална форма, с
надпис „144“ от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
DUTREBIS е показан в комбинация с други
антиретровирусни лекарствени
продукти за
лечение на инфекция с човешки
имунодефицитен вирус (HIV-1) при
възрастни, юноши и деца
на възраст над 6 години и с телесно
тегло най-малко 30 kg, без минала или
настояща
документирана вирусна резистентност
към антивирусни средства от класовете
инхибитори на
трансфера на интегразната верига
(ИТИВ) и нуклеозидни инхибитори на
обратната
транскриптаза (НИОТ) (вж. точки 4.2, 4.4 и
5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лек
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-04-2017
Листовка Листовка чешки 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-04-2017
Листовка Листовка датски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-04-2017
Листовка Листовка немски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-04-2017
Листовка Листовка естонски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-04-2017
Листовка Листовка гръцки 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-04-2017
Листовка Листовка английски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-04-2017
Листовка Листовка френски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-04-2017
Листовка Листовка италиански 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-04-2017
Листовка Листовка латвийски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-04-2017
Листовка Листовка литовски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-04-2017
Листовка Листовка унгарски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-04-2017
Листовка Листовка малтийски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-04-2017
Листовка Листовка нидерландски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-04-2017
Листовка Листовка полски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-04-2017
Листовка Листовка португалски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-04-2017
Листовка Листовка румънски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-04-2017
Листовка Листовка словашки 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-04-2017
Листовка Листовка словенски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-04-2017
Листовка Листовка фински 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-04-2017
Листовка Листовка шведски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-04-2017
Листовка Листовка норвежки 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-04-2017
Листовка Листовка исландски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-04-2017
Листовка Листовка хърватски 27-04-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-04-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-04-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите