Dazonay 75 mg/18,75 mg/200 mg Filmdragerad tablett

Швеция - шведски - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Листовка Листовка (PIL)

15-01-2021

Активна съставка:
entakapon; karbidopa (monohydrat); levodopa
Предлага се от:
Sandoz A/S,
АТС код:
N04BA03
INN (Международно Name):
entacapone; carbidopa (monohydrate); levodopa
дозиране:
75 mg/18,75 mg/200 mg
Лекарствена форма:
Filmdragerad tablett
Композиция:
levodopa 75 mg Aktiv substans; entakapon 200 mg Aktiv substans; karbidopa (monohydrat) 20,24 mg Aktiv substans; laktosmonohydrat Hjälpämne; glycerol Hjälpämne
Вид предписание :
Receptbelagt
Каталог на резюме:
Förpacknings: Blister, 30 tabletter; Blister, 100 tabletter; Burk, 30 tabletter; Burk, 130 tabletter; Burk, 100 tabletter
Статус Оторизация:
Godkänd
Номер на разрешението:
52457
Дата Оторизация:
2016-01-28

Прочетете целия документ

Bipacksedel: Information till patienten

Dazonay 75 mg/18,75 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Dazonay 100 mg/25 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Dazonay 125 mg/31,25 mg/200 mg filmdragerade tabletter

levodopa/karbidopa/entakapon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Dazonay är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Dazonay

Hur du tar Dazonay

Eventuella biverkningar

Hur Dazonay ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Dazonay är och vad det används för

Dazonay innehåller tre aktiva substanser (levodopa, karbidopa och entakapon) i en filmdragerad

tablett. Dazonay används för behandling av Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom beror på låga nivåer av ämnet dopamin i hjärnan. Levodopa ökar mängden

dopamin och lindrar därför symtomen av Parkinsons sjukdom. Karbidopa och entakapon förbättrar

den effekt levodopa har på Parkinsons sjukdom.

Levodopa, karbidopa och entakapon som finns i Dazonay kan också vara godkända för att behandla

andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan

hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Dazonay

Ta inte Dazonay om du:

är allergisk mot levodopa, karbidopa eller entakapon eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6)

har trångvinkelglaukom (en ögonsjukdom)

har tumör i binjuren

tar vissa läkemedel för behandling av depression (kombinationer av selektiva MAO-A- och

MAO-B- hämmare, eller icke-selektiva MAO-hämmare)

tidigare haft neuroleptiskt malignt syndrom (NMS - detta är en sällsynt reaktion mot läkemedel

som används för att behandla allvarlig mental sjukdom)

tidigare haft icke-traumatisk rabdomyolys (en sällsynt muskelsjukdom)

har en allvarlig leversjukdom.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Dazonay om du har eller har haft:

en hjärtattack eller någon annan hjärtsjukdom inklusive arytmier, eller blodkärlssjukdom

astma eller annan lungsjukdom

leverproblem, din dos kan då behöva justeras

njursjukdom eller hormonrelaterad sjukdom

magsår eller krampanfall

om du upplever långvarig diarré, kontakta läkare då detta kan vara ett tecken på

tjocktarmsinflammation

någon form av allvarlig mental sjukdom, till exempel psykos

kroniskt vidvinkelglaukom. Din dos kan då behöva justeras och ditt ögontryck kan behöva

kontrolleras.

Rådfråga din läkare om du tar:

antipsykotika (läkemedel för behandling av psykos)

läkemedel som kan orsaka lågt blodtryck när du reser dig från en stol eller säng. Du bör vara

medveten om att Dazonay kan förvärra denna effekt.

Rådfråga din läkare om du under behandlingen med Dazonay:

upplever att dina muskler blir stela eller rycker kraftigt, eller om du lider av skakningar,

upphetsning, förvirring, feber, snabb puls eller kraftiga blodtryckssvängningar. Om något av

detta händer,

kontakta genast din läkare

känner dig deprimerad, har självmordstankar, eller märker att ditt beteende förändras

plötsligt faller i sömn, eller känner dig mycket sömnig. Om det händer ska du inte köra bil eller

använda maskiner (se även avsnittet ”Körförmåga och användning av maskiner”).

får ofrivilliga rörelser eller om de förvärrats efter start av Dazonay -behandling. Om detta händer

kan din läkare behöva ändra din dosering av läkemedel mot Parkinsons sjukdom.

får diarré: din vikt kan behöva övervakas för att undvika en eventuell kraftig viktminskning

upplever aptitlöshet som förvärras över tid, orkeslöshet (svaghet, utmattning) och viktminskning

inom en kort tidsperiod. Om detta händer bör en allmän läkarundersökning inklusive

leverfunktionstest övervägas.

känner att du vill sluta använda Dazonay, se avsnittet ”Om du slutar att ta Dazonay”.

Berätta för din läkare om du eller din familj/omhändertagare upptäcker att du utvecklar drifter eller

begär att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller du inte kan motstå impulsen, driften eller

frestelsen att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv eller andra. Detta beteende kallas

impulskontrollstörning och kan inkludera tvångsmässigt spelande, överdrivet matintag eller

spenderande, en onormalt hög sexualdrift eller en upptagenhet med ökning i sexuella tankar eller

känslor. Din läkare kan behöva se över din behandling.

Din läkare kan behöva ta regelbundna prover på dig under långtidsbehandling med Dazonay.

Tala om för din läkare om du eller din familj/vårdgivare märker att du utvecklar beroendelika

symtom som leder till ett begär efter större doser av Dazonay och andra läkemedel som

används för att behandla Parkinsons sjukdom.

Om du behöver opereras ska du tala om för din läkare att du tar Dazonay.

Dazonay rekommenderas inte för behandling av extrapyramidala symtom (till exempel ofrivilliga

rörelser, skakningar, muskelstelhet och muskelsammandragningar) orsakade av andra mediciner.

Barn och ungdomar

Erfarenhet av behandling av patienter under 18 år med Dazonay är begränsad. Dazonay

rekommenderas därför inte för behandling av barn.

Andra läkemedel och Dazonay

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Ta inte Dazonay om du tar vissa läkemedel för behandling av depression (kombinationer av selektiva

MAO-A- och MAO-B-hämmare, eller icke-selektiva MAO-hämmare).

Dazonay kan förstärka effekten och biverkningarna av vissa läkemedel. Detta inkluderar:

läkemedel för behandling av depression såsom moklobemid, amitriptylin, desipramin, maprotilin,

venlafaxin och paroxetin

rimiterol och isoprenalin, som används för att behandla sjukdomar i luftvägarna

adrenalin, som används vid svåra allergiska reaktioner

noradrenalin, dopamin och dobutamin, som används för att behandla hjärtsjukdomar och lågt

blodtryck

alfa-metyldopa, används för att behandla högt blodtryck

apomorfin, som används för att behandla Parkinsons sjukdom.

Vissa läkemedel kan försvaga effekten av Dazonay. Dessa är:

dopaminantagonister som används för att behandla mental sjukdom, illamående och kräkningar

fenytoin som används för att förhindra krampryckningar

papaverin som används för muskelavslappning.

Dazonay kan försämra upptaget av järn. Ta därför inte Dazonay och järntillskott samtidigt utan med

minst 2-3 timmars mellanrum.

Dazonay med mat och dryck

Dazonay kan tas med eller utan mat. Hos vissa patienter kan Dazonay upptas sämre om det tas

samtidigt med eller kort efter att man ätit proteinrik föda (som kött, fisk, mjölkprodukter, frön och

nötter). Kontakta din läkare om du tror det gäller dig.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du bör inte amma när du behandlas med Dazonay.

Körförmåga och användning av maskiner

Dazonay kan sänka ditt blodtryck, vilket kan orsaka att du känner dig virrig eller yr. Var därför

särskilt försiktig om du kör bil eller använder verktyg eller maskiner.

Om du känner dig mycket dåsig eller om du ibland plötsligt somnar, vänta tills du känner dig fullt

vaken innan du kör bil eller gör något annat som kräver att du är uppmärksam. Annars kan du utsätta

dig själv eller andra för skada eller död.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dazonay innehåller laktos och natrium

Detta läkemedel innehåller mjölksocker (laktos). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din

läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Dazonay

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

För vuxna och äldre:

Din läkare informerar dig om exakt hur många tabletter Dazonay du ska ta varje dag.

Det är inte meningen att tabletterna ska delas eller brytas i småbitar.

Du ska bara ta en tablett varje gång.

Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren föreslå en höjning eller sänkning av

dosen.

Om du tar Dazonay 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg eller 125 mg/31,25 mg/200

mg, ta inte mer än 10 tabletter per dag.

Om du upplever att effekten av Dazonay är för stark eller för svag eller om du upplever eventuella

biverkningar vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Dazonay

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. I händelse av en överdosering kan du känna dig förvirrad eller upprörd, din hjärtfrekvens

kan vara långsammare eller snabbare än normalt eller så kan huden, tungan, ögonen eller urinen få

färgförändringar.

Om du har glömt att ta Dazonay

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om det är mer än 1 timme till nästa dos:

Ta en tablett så snart du kommer ihåg, och ta nästa tablett vid ordinarie tidpunkt.

Om det är mindre än 1 timme till nästa dos:

Ta en tablett så snart du kommer ihåg, vänta 1 timme och ta sedan ytterligare en tablett. Efter det kan

du fortsätta som vanligt.

Se alltid till att det är minst en timme mellan Dazonay-doserna, för att undvika eventuella

biverkningar.

Om du slutar att ta Dazonay

Sluta inte ta Dazonay annat än på uppmaning av din läkare. I ett sådant fall kan din läkare behöva

ändra din övriga antiparkinsonmedicinering, speciellt levodopa, för att behålla tillräcklig

symtomkontroll. Om du plötsligt slutar ta Dazonay och andra antiparkinsonmedel kan det leda till

oönskade biverkningar.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever något av dessa biverkningar.

Många biverkningar kan mildras genom att justera dosen.

Om du vid behandling med Dazonay upplever följande symtom,

kontakta genast din läkare:

Dina muskler blir stela eller rycker kraftigt, du lider av skakningar, upphetsning, förvirring,

feber, snabb puls eller kraftiga blodtryckssvängningar. Dessa kan vara symtom på malignt

neuroleptikasyndrom (NMS, en sällsynt svår reaktion på läkemedel som används för att

behandla sjukdomar i det centrala nervsystemet) eller rabdomyolys (en sällsynt svår

muskelsjukdom).

Allergisk reaktion, symtomen kan innefatta nässelfeber, klåda, hudutslag, svullnad av ansikte,

läppar, tunga eller svalg. Detta kan orsaka svårigheter att andas eller att svälja.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

ofrivilliga rörelser (dyskinesier)

illamående

rödbrun missfärgning av urinen (ofarlig)

muskelsmärta

diarré.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

yrsel eller svimningskänsla p.g.a. lågt blodtryck, högt blodtryck

förvärrade symtom på Parkinsons sjukdom, yrsel, dåsighet

kräkningar, buksmärta och obehagskänslor, halsbränna, muntorrhet, förstoppning

sömnsvårigheter, hallucinationer, förvirring, onormala drömmar (inklusive mardrömmar),

trötthet

mentala förändringar – inklusive minnesstörningar, oro och depression (eventuellt med

självmordstankar)

hjärt- eller artärsjukdom (t.ex. bröstsmärtor), oregelbunden hjärtfrekvens eller rytm

ökad tendens att falla

andfåddhet

ökad svettning, utslag

muskelkramper, svullnad av benen

dimsyn

blodbrist

minskad aptit, viktminskning

huvudvärk, ledsmärta

urinvägsinfektion.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

hjärtattack

tarmblödning

förändrat antal blodkroppar (vilket kan leda till blödning), onormala leverfunktionsvärden

krampanfall

upprördhetskänslor

psykotiska symtom

kolit (inflammation i tjocktarmen)

missfärgning av annat än urin (t ex hud, naglar, hår, svett)

svårighet att svälja

oförmåga att urinera.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

begär efter högre doser av Dazonay som är större än det som krävs för att kontrollera

motoriska system, känt som dopaminergt dysregleringssyndrom. Vissa patienter upplever svåra

onormala ofrivilliga rörelser (dyskinesier), humörsvängningar eller andra biverkningar efter att

ha tagit större doser av Dazonay.

Följande biverkningar har också rapporterats:

hepatit (inflammation i levern)

klåda.

Du kan uppleva följande biverkningar:

Oförmåga att stå emot impulsen att utföra en handling som kan vara skadlig, vilket kan

inkludera:

stark impuls att spela extremt mycket trots allvarliga personliga eller familjära konsekvenser

förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende som berör dig eller andra betydligt, till

exempel en ökad sexlust

okontrollerad överdriven shopping eller spenderande;

hetsätning (äta stora mängder mat under en kort period) eller tvångsmässigt matintag (äta

mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att tillfredsställa din hunger).

Berätta för din läkare om du upplever något av dessa symptom; man kommer diskutera hur man ska

hantera eller reducera dessa symptom.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedlets säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Dazonay ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blister, burken eller kartongen efter EXP. Utgångsdatumet

är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Blister: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

HDPE-burkar: Förvaringsanvisningar efter första öppnande av burken: Förvaras i

originalförpackningen. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

Hållbarhet efter första öppnandet:

Burkar: 3 månader.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är levodopa, karbidopa och entakapon.

Varje Dazonay 75 mg/18,75 mg/200 mg tablett innehåller 75 mg levodopa, 18,75 mg vattenfri

karbidopa (som 20,24 mg karbidopamonohydrat) och 200 mg entakapon.

Varje Dazonay 100 mg/25 mg/200 mg tablett innehåller 100 mg levodopa, 25 mg vattenfri

karbidopa (som 27 mg karbidopamonohydrat) och 200 mg entakapon.

Varje Dazonay 125 mg/31,25 mg/200 mg tablett innehåller 125 mg levodopa, 31,25 mg vattenfri

karbidopa (som 33,74 mg karbidopamonohydrat) och 200 mg entakapon.

100 mg/25 mg/200 mg filmdragerade tabletter:

Övriga innehållsämnen är kroskarmellosnatrium (E 468), mikrokristallin cellulosa (E 460),

poloxamer 188, hydroxipropylcellulosa (E 463), laktosmonohydrat,

magnesiumstearat (E 470b) i

tablettkärnan och hypromellos typ 2910, titandioxid (E 171), glycerol (E 422), röd järnoxid (E

172), gul järnoxid (E 172), magnesiumstearat (E 470b), polysorbat 80 (E 433),

hydroxipropylcellulosa (E 463) i filmdrageringen.

75 mg/18,75 mg/200 mg; 125 mg/31,25 mg/200 mg filmdragerade tabletter:

Övriga innehållsämnen är kroskarmellosnatrium (E 468), mikrokristallin cellulosa (E 460), poloxamer

188, hydroxipropylcellulosa (E 463), laktosmonohydrat, magnesiumstearat (E 470b) i tablettkärnan

och hypromellos typ 2910, titandioxid (E 171), glycerol (E 422), röd järnoxid (E 172),

magnesiumstearat (E 470b), polysorbat 80 (E 433), hydroxipropylcellulosa (E 463) i filmdrageringen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Dazonay 75 mg/18,75 mg/200 mg filmdragerade tabletter: ljust brunröda, ovala, bikonvexa

filmdragerade tabletter märkta med ”75” på ena sidan och släta på den andra sidan.

Dazonay 100 mg/25 mg/200 mg filmdragerade tabletter: brunröda, ovala, bikonvexa filmdragerade

tabletter märkta med ”100” på ena sidan och släta på den andra sidan.

Dazonay 125 mg/31,25 mg/200 mg filmdragerade tabletter: ljust brunröda, ovala, bikonvexa

filmdragerade tabletter märkta med ”125” på ena sidan och släta på den andra sidan.

De filmdragerade tabletterna är förpackade i OPA/Al/PVC/Al blister eller förpackade i en HDPE-burk

med induktionsförsegling i aluminium och torkmedelsbehållare innehållande kiselgel (som en lös

komponent) i burken och placerade i en kartong.

Förpackningsstorlekar

Blister: 30 eller 100 filmdragerade tabletter.

Burkar: 30, 100 eller 130 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7°, RO-540472 Targu-Mures, Rumänien

eller

LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-01-15

Прочетете целия документ

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Dazonay 75 mg/18,75 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Dazonay 100 mg/25 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Dazonay 125 mg/31,25 mg/200 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Dazonay 75 mg/18,75 mg/200 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg levodopa, 18,75 mg

vattenfri karbidopa (som 20,24 mg karbidopamonohydrat) och 200 mg entakapon.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje filmdragerad tablett innehållande 75 mg levodopa/18,75 mg vattenfri karbidopa/200 mg

entakapon innehåller 124 mg laktos (som monohydrat).

Dazonay 100 mg/25 mg/200 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg levodopa, 25 mg

vattenfri karbidopa (som 27 mg karbidopamonohydrat) och 200 mg entakapon.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje filmdragerad tablett innehållande 100 mg levodopa/25 mg vattenfri karbidopa/200 mg

entakapon innehåller 139 mg laktos (som monohydrat).

Dazonay 125 mg/31,25 mg/200 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 125 mg levodopa, 31,25 mg

vattenfri karbidopa (som 33,74 mg karbidopamonohydrat) och 200 mg entakapon.

Hjälpämne med känd effekt:

Varje filmdragerad tablett innehållande 125 mg levodopa/31,25 mg vattenfri karbidopa/200 mg

entakapon innehåller 152 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett

Dazonay 75 mg/18,75 mg/200 mg filmdragerade tabletter

: ljust brunröda, ovala, bikonvexa

filmdragerade tabletter märkta med ”75” på ena sidan och slät på den andra sidan. Storlek: 14,1 mm x

8,2 mm.

Dazonay 100 mg/25 mg/200 mg filmdragerade tabletter

: brunröda, ovala, bikonvexa filmdragerade

tabletter märkta med ”100” på ena sidan och slät på den andra sidan. Storlek: 16,6 mm x 7,8 mm.

Dazonay 125 mg/31,25 mg/200 mg filmdragerade tabletter

: ljust brunröda, ovala, bikonvexa

filmdragerade tabletter märkta med ”125” på ena sidan och slät på den andra sidan. Storlek: 14,3 mm

x 9,4 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Dazonay är indicerat för behandling av vuxna patienter med Parkinsons sjukdom och motoriska end-

of-dose-fluktuationer, som inte stabiliserats med levodopa/dopadekarboxylas (DDC)-hämmare.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Den optimala dagsdosen måste bestämmas individuellt och efter noggrann titrering av levodopadosen

för varje enskild patient. Den dagliga dosen bör företrädesvis optimeras genom att använda en av tre

tillgängliga tablettstyrkor (75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg eller

125 mg/31,25 mg/200 mg levodopa/karbidopa/entakapon).

Patienten bör instrueras att ta endast en Dazonay-tablett vid varje doseringstillfälle. Patienter som får

mindre än 70-100 mg karbidopa per dag kan oftare uppleva illamående och kräkningar. Erfarenheten

av dygnsdoser över 200 mg karbidopa är begränsad, och den maximala rekommenderade dosen av

entakapon är 2000 mg per dag och därför är den maximala dygnsdosen 10 tabletter för Dazonay-

styrkorna 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg och 125 mg/31,25 mg/200 mg.

Vanligen ska Dazonay användas för behandling av patienter som behandlas med motsvarande doser

av standardberedningar av levodopa/DDC-hämmare och entakapon.

Hur man överför patienter som står på levopdopa/DDC-hämmare (karbidopa eller benserazid)-

preparat och entakapontabletter till Dazonay-behandling.

a.

Patienter som behandlas med entakapon och standardberedning av levodopa/karbidopa i doser

jämförbara med befintliga styrkor av Dazonay kan direkt övergå till motsvarande Dazonay-tabletter.

En patient som till exempel tar en tablett 75 mg/18,75 mg levodopa/karbidopa och en tablett

entakapon 200 mg fyra gånger dagligen kan ta en tablett 75 mg/18,75 mg/200 mg Dazonay fyra

gånger dagligen istället för de vanliga levodopa/karbidopa- och entakapondoserna.

b.

Vid start av Dazonay-behandling till patienter som redan behandlas med entakapon och

levodopa/karbidopa i doser som inte motsvarar Dazonay 75 mg/18,75 mg/200 mg (eller 100 mg/25

mg/200 mg eller 125 mg/31,25 mg/200 mg) tabletter, bör doseringen med Dazonay titreras noggrant

för optimal klinisk respons. Vid behandlingsstart bör Dazonay justeras till att så nära som möjligt

motsvara den dagliga dos levodopa som redan brukas.

c.

Vid start av Dazonay-behandling till patienter som redan behandlas med entakapon och

levodopa/benserazid i standardberedning, ska behandling med levodopa/benserazid stoppas kvällen

före och behandling med Dazonay startas morgonen efter. Startdosen av Dazonay ska antingen tillföra

samma mängd av levodopa eller något (5-10 %) mer.

Hur man överför patienter som inte står på entakapon till Dazonay-behandling

Vid Parkinsons sjukdom och motoriska end-of-dose-fluktuationer som inte är stabiliserade under

pågående behandling med standardberedning av levodopa/DDC-hämmare kan start av Dazonay-

behandling med motsvarande levodopadoser som vid pågående behandling övervägas. En direkt

överföring från levodopa/DDC-hämmare till Dazonay rekommenderas dock inte för patienter som har

dyskinesier eller vars dagliga levodopados är över 800 mg. Hos sådana patienter är det lämpligt att

påbörja behandling med entakapon separat (entakapontabletter) och justera levodopadosen vid behov,

innan man går över till Dazonay-behandling.

Entakapon förstärker effekten av levodopa. Det kan därför vara nödvändigt att reducera

levodopadosen med 10-30 % de första dagarna eller veckorna efter behandlingsstart med Dazonay,

speciellt till patienter med dyskinesi. Den dagliga dosen av levodopa kan reduceras genom att öka

doseringsintervallet och/eller genom att reducera levodopamängden per dos, beroende på patientens

kliniska tillstånd.

Justering av dosen under behandling

Vid ökat behov av levodopa, ska en ökning av doseringsfrekvensen och/eller användning av en annan

styrka av Dazonay övervägas, inom dosrekommendationerna.

När lägre levodopados behövs, ska den totala dagliga dosen av Dazonay reduceras antingen genom att

reducera doseringsfrekvensen genom att öka tiden mellan doserna, eller genom att reducera Dazonay-

styrkan vid något doseringstillfälle.

Om annan levodopaprodukt används samtidigt med Dazonay tabletter, bör den maximala

dosrekommendationen följas.

Att avbryta Dazonay-behandling:

Om behandling med Dazonay (levodopa/karbidopa/entakapon)

avbryts och patienten överförs till behandling med levodopa/DDC-hämmare utan entakapon, är det

nödvändigt att justera doseringen av andra läkemedel mot Parkinsons sjukdom, speciellt levodopa, för

att uppnå tillräcklig kontroll av parkinsonsymtom.

Pediatrisk population:

Säkerhet och effekt av Dazonay till barn under 18 år har inte fastställts. Ingen

data finns tillgänglig.

Äldre:

Det krävs ingen dosjustering av Dazonay hos äldre personer

Nedsatt leverfunktion:

Dazonay-behandling till patienter med milt till måttligt nedsatt

leverfunktion bör ske med försiktighet. Dosreducering kan vara nödvändig (se avsnitt 5.2).

Vid svårt nedsatt leverfunktion, se avsnitt 4.3.

Nedsatt njurfunktion:

Nedsatt njurfunktion påverkar inte entakapons farmakokinetik.

Specifika farmakokinetiska studier av levodopa och karbidopa saknas hos patienter med nedsatt

njurfunktion. Behandling med Dazonay bör därför ske med försiktighet till patienter med svår

njurfunktionsnedsättning inklusive de patienter som får dialysbehandling (se avsnitt 5.2).

Administreringssätt

Varje tablett ska ges oralt med eller utan föda (se avsnitt 5.2). En tablett innehåller en behandlingsdos

och ska sväljas hel.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Svår leverfunktionsnedsättning.

Trångvinkelglaukom.

Feokromocytom.

Samtidig administrering av Dazonay och icke-selektiva monoaminoxidas (MAO-A och MAO-B)-

hämmare (t.ex. fenelzin, tranylcypromin).

Samtidig administrering av en selektiv MAO-A-hämmare och en selektiv MAO-B-hämmare (se

avsnitt 4.5).

Tidigare förekomst av neuroleptiskt malignt syndrom (NMS) och/eller icke traumatisk

rabdomyolys.

4.4

Varningar och försiktighet

Dazonay rekommenderas inte för behandling av läkemedelsinducerade extrapyramidala

reaktioner.

Dazonay bör administreras med försiktighet till patienter med ischemisk hjärtsjukdom, allvarlig

kardiovaskulär sjukdom, lungsjukdom, bronkialastma, njursjukdomar eller endokrina

sjukdomar, tidigare magsår eller tidigare kramper.

Hos patienter med tidigare hjärtinfarkt som har kvarstående nodal förmaksarytmi eller

ventrikelarytmi, bör hjärtfunktionen monitoreras framför allt under initial dosjustering.

Alla patienter som behandlas Dazonay bör övervakas noga med hänsyn till utveckling av

mentala förändringar, depressioner med självmordstendenser eller annat allvarligt asocialt

beteende. Patienter med tidigare eller aktuella psykoser bör behandlas med försiktighet.

Samtidig administrering av antipsykotiska läkemedel med dopaminreceptorblockerande

egenskaper, speciellt D2-receptorantagonister, bör ske med försiktighet, och patienten bör

observeras noga avseende avtagande antiparkinsoneffekt eller förvärrade parkinsonsymtom.

Patienter med kroniskt vidvinkelglaukom kan behandlas med Dazonay, under förutsättning att

försiktighet iakttas och att det intraokulära trycket är välkontrollerat och att patienten övervakas

noga med hänsyn till förändringar i det intraokulära trycket.

Dazonay kan inducera ortostatisk hypotension. Dazonay bör därför ges med försiktighet till

patienter som använder andra läkemedel som kan ge ortostatisk hypotension.

Entakapon tillsammans med levodopa har associerats med somnolens och plötsligt uppträdande

sömnattacker hos patienter med Parkinsons sjukdom och försiktighet ska därför iakttas vid

bilkörning eller användning av maskiner (se avsnitt 4.7).

I kliniska prövningar var dopaminerga biverkningar, t.ex. dyskinesi, vanligare bland patienter

som fick entakapon och dopaminagonister (såsom bromokriptin), selegilin eller amantadin,

jämfört med de som erhöll placebo med denna kombination. Doseringen av andra läkemedel för

behandling av Parkinsons sjukdom kan behöva justeras när Dazonay-behandling inleds hos en

patient som inte behandlas med entakapon.

Rabdomyolys, sekundärt efter svåra dyskinesier eller neuroleptiskt malignt syndrom (NMS) har

vid enstaka tillfällen observerats hos patienter med Parkinsons sjukdom. Därför bör abrupt

dosreducering eller utsättning av levodopa övervakas noga, särskilt hos patienter som också

använder neuroleptika. NMS, inklusive rabdomyolys och hypertermi kännetecknas av motoriska

symtom (rigiditet, myokloni, tremor), förändringar av mental status (t.ex. agitation, förvirring,

koma), hypertermi, autonom dysfunktion (takykardi, instabilt blodtryck) och förhöjt

serumkreatininfosfokinas. I individuella fall förekommer endast en del av dessa symtom

och/eller fynd. Tidig diagnos är viktig för lämplig behandling av NMS. Ett syndrom som liknar

NMS inkluderande rigiditet, förhöjd kroppstemperatur, mentala förändringar och förhöjt

serumkreatininfosfokinas har rapporterats vid abrupt utsättning av läkemedel för behandling av

Parkinsons sjukdom. Varken NMS eller rabdomyolys har rapporterats i samband med

entakaponbehandling i kontrollerade prövningar med abrupt utsättning av entakapon. Sedan

marknadsintroduktionen av entakapon har enskilda fall av NMS rapporterats, speciellt efter

abrupt reducering eller utsättning av entakapon och andra samtida dopaminerga läkemedel. Då

det anses motiverat, bör byte från Dazonay till levodopa och DDC-hämmare utan entakapon, eller

annan dopaminerg behandling, ske långsamt och en höjning av levodopadosen kan bli

nödvändig.

Vid behov av generell anestesi kan behandlingen med Dazonay fortsätta så länge patienten får

inta vätska och läkemedel peroralt. Om behandlingen måste stoppas tillfälligt, kan Dazonay-

behandlingen återupptas med samma dagliga dos som tidigare så snart perorala läkemedel kan

tas.

Periodisk utvärdering av leverfunktion, blodbildning, kardiovaskulära funktioner och njurfunktion

rekommenderas vid längre tids behandling med Dazonay.

För patienter med diarré rekommenderas uppföljning av vikt för att undvika en potentiellt

kraftig viktminskning. Långvarig eller ihållande diarré som uppkommer under användning av

entakapon kan vara ett tecken på kolit. Vid långvarig eller ihållande diarré ska läkemedlet sättas

ut och lämplig medicinsk behandling och utredning övervägas.

Patienter bör regelbundet monitoreras för utvecklingen av impulskontrollstörningar. Patienter

och omhändertagare ska göras uppmärksamma på att beteendesymtom på

impulskontrollstörningar inklusive patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet,

tvångsmässigt spenderande eller köpande, hetsätning och tvångsmässigt ätande kan förekomma

hos patienter behandlade med dopaminagonister och/eller andra dopaminerga behandlingar som

innehåller levodopa inklusive Dazonay. Översyn av behandlingen rekommenderas om sådana

symtom uppstår.

Dopaminergt dysregleringssyndrom (DDS) är en beroendeframkallande sjukdom som leder till en

överdriven användning av läkemedlet hos vissa patienter som behandlas med karbidopa/levodopa.

Innan behandling påbörjas ska patienter och vårdgivare varnas för den potentiella risken att

utveckla DDS (se även avsnitt 4.8).

För patienter som upplever progressiv anorexi, asteni och viktminskning inom en relativt kort tid

bör det övervägas att utföra en medicinsk utvärdering inklusive undersökning av leverfunktionen.

Levodopa/karbidopa kan förorsaka falskt positiva resultat när teststickor används för kontroll av

ketoner i urinen, denna reaktion ändras inte när man kokar urinprovet. Användning av

glukosoxidasmetoder kan ge falskt negativa resultat för glykosuri.

Dazonay innehåller laktos och natrium

Patienter med sällsynta ärftliga problem med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-

galaktosmalabsorption bör inte använda detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Andra läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom:

Hittills finns inga indikationer på

interaktioner som skulle kunna hindra samtidig användning av standardläkemedel vid behandling av

Parkinsons sjukdom och levodopa/karbidopa/entakapon. Höga doser av entakapon kan påverka

absorptionen av karbidopa. Inga interaktioner har dock observerats vid den rekommenderade

doseringen (200 mg entakapon upp till 10 gånger dagligen). Inga interaktioner observerades mellan

entakapon och selegilin vid studier med upprepad tillförsel till parkinsonpatienter som behandlades

med levodopa/DDC-hämmare. När Dazonay används med selegilin bör den dagliga selegilindosen

inte överskrida 10 mg.

Försiktighet bör iakttas när följande läkemedel administreras samtidigt med levodopabehandling.

Antihypertensiva:

Symtomatisk postural hypotoni kan inträffa när patienter som redan behandlas med

antihypertensiva läkemedel får levodopa som tillägg. Dosjustering av det antihypertensiva läkemedlet

kan behövas.

Antidepressiva:

Reaktioner såsom hypertoni och dyskinesi har i sällsynta fall rapporterats vid

samtidig användning av tricykliskt antidepressiva läkemedel och levodopa/karbidopa. I

enkeldosstudier med friska frivilliga iakttogs inga farmakodynamiska interaktioner mellan entakapon

och imipramin eller mellan entakapon och moklobemid. Ett signifikant antal patienter med Parkinsons

sjukdom har behandlats med kombinationen levodopa, karbidopa och entakapon tillsammans med

åtskilliga aktiva läkemedel, inkluderande MAO-A-hämmare, tricykliskt antidepressiva,

noradrenalinåterupptagshämmare såsom desipramin, maprotilin och venlafaxin och läkemedel som

metaboliseras av katekol-O-metyltransferas (COMT) (t.ex. föreningar med katekolstruktur, paroxetin).

Inga farmakodynamiska interaktioner har observerats. Försiktighet bör emellertid iakttas när dessa

läkemedel används samtidigt med Dazonay (se avsnitt 4.3 och avsnitt 4.4).

Andra aktiva substanser:

Dopaminreceptorantagonister (t.ex. vissa antipsykotika och antiemetika),

fenytoin och papaverin kan reducera den terapeutiska effekten av levodopa. Patienter som tar dessa

läkemedel tillsammans med Dazonay bör observeras noga beträffande förlust av terapeutiskt svar.

På grund av entakapons affinitet till cytokrom P450 2C9

in vitro

(se avsnitt 5.2), kan Dazonay

eventuellt påverka läkemedel vars metabolism är beroende av detta isoenzym, såsom S-warfarin. I en

interaktionsstudie med friska frivilliga, förändrade dock entakapon inte plasmanivåerna av S-warfarin,

medan AUC för R-warfarin ökade i genomsnitt med 18 % (konfidensintervall

11-26 %). INRvärdena

ökade i genomsnitt med 13 % (konfidensintervall

6-19 %). Kontroll av INR rekommenderas därför

då behandling med Dazonay inleds hos patienter som får warfarin.

Andra former av interaktioner:

Då levodopa konkurrerar med vissa aminosyror kan absorptionen av

Dazonay försämras hos patienter med högproteindiet.

Levodopa och entakapon kan kelatbinda järn i magtarmkanalen. Därför bör Dazonay och järnpreparat

tas med minst 2-3 timmars mellanrum (se avsnitt 4.8).

In vitro-data:

Entakapon binds till humanalbumins bindningsställe II, som även binder flera andra

läkemedel, såsom diazepam och ibuprofen. Enligt

in vitro

-studier förväntas ingen signifikant

undanträngning ske vid terapeutiska koncentrationer av dessa läkemedel. Följaktligen finns det idag

inga indikationer på sådana interaktioner.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga adekvata data från användning av levodopa/karbidopa/entakapon-kombinationen till

gravida kvinnor. Djurstudier på de enskilda föreningarna har visat reproduktionstoxicitet (se avsnitt

5.3). Potentiell risk för människa är okänd. Dazonay bör inte ges under graviditet om inte fördelarna

för modern överväger eventuella risker för fostret.

Amning

Levodopa utsöndras i bröstmjölk hos människa. Det har visats att laktationen hämmas under

levodopabehandling. Karbidopa och entakapon utsöndrades i mjölk hos djur, men det är inte känt om

de utsöndras i bröstmjölk hos människa. Säkerheten beträffande levodopa, karbidopa eller entakapon

är inte känd hos barn. Amning bör undvikas vid behandling med Dazonay.

Fertilitet

I prekliniska studier med enbart entakapon, karbidopa eller levodopa sågs inga biverkningar med

avseende på fertilitet. Fertilitetsstudier på djur har inte utförts med kombinationen entakapon,

levodopa och karbidopa.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Dazonay kan ha påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Levodopa,

karbidopa och entakapon kan tillsammans orsaka yrsel och symtomatisk ortostatism. Försiktighet bör

iakttas vid bilkörning eller användning av maskiner.

Patienter som behandlas med Dazonay och uppvisar somnolens och/eller plötsligt inträdande

sömnepisoder ska instrueras att avstå från bilkörning eller deltagande i aktiviteter där nedsatt

uppmärksamhet kan utsätta dem själva eller andra för risk för allvarlig skada eller död (t.ex.

användning av maskiner) tills sådana återkommande episoder har upphört (se avsnitt 4.4).

4.8

Biverkningar

a. Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste rapporterade biverkningarna med levodopa/karbidopa/entakapon är dyskinesier som

drabbar cirka 19 % av patienterna; gastrointestinala symtom inklusive illamående och diarré förekom

hos ca 15 % respektive 12 % av patienterna, muskulär smärta, muskuloskeletal smärta och

bindvävssmärta förekommer hos cirka 12 % av patienterna, och ofarlig rödbrun missfärgning av

urinen (kromaturi) förekommer hos cirka 10 % av patienterna. Allvarlig gastrointestinal blödning

(mindre vanligt) och angioödem (sällsynt) har identifierats från kliniska prövningar med

levodopa/karbidopa/entakapon eller entakapon i kombination med levodopa / DDC-hämmare.

Allvarlig hepatit med huvudsakligen kolestatiska drag, rabdomyolys och neuroleptiskt malignt

syndrom kan förekomma med levodopa/karbidopa/entakapon trots att inget fall har identifierats från

kliniska prövningar.

b. Lista med biverkningar i tabellform

Följande biverkningar, angivna i tabell 1, har sammanställts både från poolade data från elva

dubbelblinda kliniska prövningar bestående av 3230 patienter (1810 behandlas med

levodopa/karbidopa/entakapon eller entakapon i kombination med levodopa / DDC-hämmare, och

1420 behandlades med placebo i kombination med levodopa / DDC-hämmare eller kabergolin i

kombination med levodopa / DDC-hämmare), och från data erhållet efter

marknadsföringsgodkännande sedan entakapon i kombination tillsammans med levodopa / DDC-

hämmare introducerades till marknaden.

Biverkningarna är ordnade under rubriker efter frekvens, med de mest frekventa först, enligt följande

konvention: Mycket vanliga (≥ 1 / 10), vanliga (≥1 / 100 till <1 / 10), mindre vanliga (≥ 1 / 1 000 till

<1 / 100), sällsynta (≥ 1 / 10 000 till <1 / 1 000), mycket sällsynta (<1 / 10 000), frekvens okänd (kan

inte beräknas från tillgängliga data, eftersom ingen god uppskattning kan härledas från kliniska

prövningar eller epidemiologiska studier) .

Tabell 1

. Biverkningar

Blodet och lymfsystemet

Vanliga:

Anemi

Mindre vanliga:

Trombocytopeni

Metabolism och nutrition

Vanliga:

Viktminskning*, minskad aptit*

Psykiska störningar

Vanliga:

Depression, hallucinationer, förvirringstillstånd*, onormala drömmar*,

ångest, sömnlöshet

Mindre vanliga:

Psykos, agitation*

Frekvens okänd:

Självmordsbeteenden, dopaminergt dysreguleringssyndrom

Centrala och perifera nervsystemet

Mycket vanliga:

Dyskinesi*

Vanliga:

Parkinsonism förvärras (t.ex. bradykinesi)*, tremor, on-off- fenomen, dystoni,

psykisk försämring (t.ex. minne njurfunktion, demens), sömnighet, yrsel*,

huvudvärk

Frekvens okänd:

Malignt neuroleptikasyndrom *

Ögon

Vanliga:

Dimsyn

Hjärtat

Vanliga:

Ischemisk hjärtsjukdom, andra än hjärtinfarkt (t.ex. angina pectoris)**,

oregelbunden hjärtrytm

Mindre vanliga:

Hjärtinfarkt**

Blodkärl:

Vanliga:

Ortostatisk hypotension, hypertension

Mindre vanliga:

Gastrointestinal blödning

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga: Dyspné

Magtarmkanalen

Mycket vanliga:

Diarré*, illamående*

Vanliga:

Förstoppning*, kräkningar*, dyspepsi, buksmärta och obehag*, muntorrhet*

Mindre vanliga:

Kolit *, dysfagi

Lever och gallvägar

Mindre vanliga:

Onormal leverfunktion*

Frekvens okänd:

Hepatit med i huvudsak kolestatisk funktioner (se avsnitt 4.4)*

Hud och subkutan vävnad

Vanliga:

Utslag*, hyperhidros

Mindre vanliga:

Missfärgningar av annat än urin (t.ex. hud, naglar, hår, svett)*

Sällsynta:

Angioödem

Frekvens okänd:

Urtikaria*

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Mycket vanliga:

Smärta i muskler, muskuloskeletala systemet och bindväv smärta*

Vanliga:

Muskelkramper, artralgi

Frekvens okänd:

Rabdomyolys*

Njurar och urinvägar

Mycket vanliga:

Kromaturi*

Vanliga:

Urinvägsinfektion

Mindre vanliga:

Urinretention

Allmänna symtom och / eller symtom vid administreringsstället

Vanliga:

Bröstsmärta, perifert ödem, fall, gångrubbning, asteni, trötthet

Mindre vanliga:

Sjukdomskänsla

* Biverkningar som hänför sig huvudsakligen till entakapon eller oftare (av frekvensen skillnad på

minst 1 % i de kliniska prövningarna) med entakapon än levodopa / DDC-hämmare ensam. Se avsnitt

** Incidensen av hjärtinfarkt och andra händelser av ischemiska hjärtsjukdomar (0,43 % och 1,54 %

respektive) härrör från en analys av 13 dubbel-blinda studier på 2082 patienter med "end-of-dose

motoriska fluktuationer som fick entakapon.

c. Beskrivning av utvalda biverkningar

Biverkningar som främst hänför sig till entakapon eller är vanligare med entakapon än levodopa /

DDC-hämmare ensam är markerade med en asterisk i tabell 1, avsnitt 4.8b. Vissa av dessa

biverkningar är relaterade till ökad dopaminerg aktivitet (t.ex. dyskinesi, illamående och kräkningar)

och uppträder vanligtvis i början av behandlingen. Minskning av levodopadosen minskar

svårighetsgrad och frekvens av dessa dopaminerga reaktioner. Få biverkningar är kända för att direkt

hänföras till den aktiva substansen entakapon inklusive diarré och rödbrun missfärgning av urinen.

Entakapon kan i vissa fall även orsaka missfärgning av t.ex. hud, naglar, hår och svett. Andra

biverkningar med en asterisk i tabell 1, i avsnitt 4.8b baseras antingen på att de är mer frekvent

förekommande (av frekvensen skillnad på minst 1 %) i de kliniska prövningarna med entakapon än

levodopa / DDCI ensamt eller enskilda säkerheterapporter som mottagits efter introduktion av

entakapon på marknaden.

Krampanfall har förekommit i enstaka fall vid behandling med levodopa/karbidopa, ett

orsakssamband med levodopa/karbidopa-behandling har emellertid inte fastställts.

Impulskontrollstörningar: Patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, tvångsmässigt

spenderande eller köpande, hetsätning och tvångsmässigt ätande kan förekomma hos patienter

behandlade med dopaminagonister och/eller andra dopaminerga behandlingar som innehåller

levodopa inklusive Dazonay (se avsnitt 4.4).

Dopaminergt dysregleringssyndrom (DDS) är en beroendeframkallande sjukdom som ses hos

vissa patienter vilka behandlas med karbidopa/levodopa. Berörda patienter uppvisar ett

mönster av dopaminergt läkemedelsmissbruk med doser högre än det som krävs för att

kontrollera motoriska symptom, vilket i vissa fall kan resultera i svåra dyskinesier (se även

avsnitt 4.4).

Entakapon tillsammans med levodopa har associerats med enskilda fall av uttalad somnolens dagtid

och plötsliga sömnattacker.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera misstänkta biverkningar (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Data efter marknadsintroduktionen inkluderar enstaka fall av överdosering där den högsta

rapporterade dagsdosen levodopa och entakapon har varit minst 10 000 mg respektive 40 000 mg.

Akuta symtom och tecken i dessa fall inkluderade agitation, förvirring, koma, bradykardi, ventrikulär

takykardi, Cheyne-Stokes andning, missfärgning av hud, tunga och konjunktiva samt missfärgad urin.

Behandling av akut överdosering med Dazonay är densamma som för akut överdos med levodopa.

Pyridoxin kan emellertid inte motverka effekterna av Dazonay. Sjukhusvård förordas och generella

åtgärder ska utföras med omedelbar ventrikeltömning och upprepad kolbehandling en tid. Detta kan

framför allt öka eliminationen av entakapon genom att reducera dess upptag/återupptag från

magtarmkanalen. Tillräcklig respiratorisk, cirkulatorisk och renal funktion bör övervakas noga och

lämpliga stödåtgärder ges. EKG-övervakning bör ske och patienten bör följas noggrant för eventuell

utveckling av arytmi. Behandling med antiarytmiläkemedel bör ges vid behov. Möjligheten att

patienten har tagit ytterligare andra läkemedel förutom Dazonay bör beaktas. Värdet av

dialysbehandling vid överdosering är inte känt.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: medel vid parkinsonism, dopa, inklusive kombinationer med

dekarboxylashämmare. ATC-kod: N04B A03

Enligt nuvarande kunskap är symtomen vid Parkinsons sjukdom relaterade till brist på dopamin i

corpus striatum. Dopamin passerar inte blod-hjärnbarriären. Levodopa, som är prodrug till dopamin,

passerar blod-hjärnbarriären och lindrar sjukdomssymtomen. Då levodopa till största delen

metaboliseras perifert når därför bara en liten del av den givna dosen det centrala nervsystemet när

levodopa ges utan metaboliska enzymhämmare.

Karbidopa och benserazid är perifera DDC-hämmare, vilka reducerar den perifera metabolismen av

levodopa till dopamin och följaktligen blir mer levodopa tillgängligt för hjärnan. När

dekarboxyleringen av levodopa reduceras av den samtidiga administreringen av DDC-hämmare, kan

en lägre dos av levodopa ges och frekvensen av biverkningar som t.ex. illamående reduceras.

Med hämning av dekarboxylas med en DDC-hämmare blir katekol-O-metyltransferas (COMT) perifer

huvudmetaboliseringsväg för levodopa. COMT katalyserar omvandlingen av levodopa till 3-O-

metyldopa (3-OMD), en potentiellt skadlig metabolit av levodopa. Entakapon är en reversibel,

specifik och huvudsakligen perifert verkande COMT-hämmare som är framtagen för samtidig

administrering med levodopapreparat. Entakapon reducerar clearance av levodopa från blodet och

detta leder till en ökning av ytan under kurvan (AUC) i den farmakokinetiska profilen för levodopa.

Därigenom förstärks och förlängs det kliniska svaret av varje levodopados.

Den terapeutiska effekten av levodopa/karbidopa/entakapon är visad i två dubbelblinda fas III-studier

där 376 patienter med Parkinsons sjukdom och motoriska end-of-dose-fluktuationer behandlades

antingen med entakapon eller placebo till varje dos av levodopa/DDC-hämmare. Patienterna noterade

i dagböcker daglig ”ontid” med eller utan entakapon. I den första studien ökade entakapon

genomsnittlig daglig ”on-tid” med 1 timme och 20 minuter (konfidensintervall 95% 45 minuter, 1

timme 56 minuter) från baslinjen. Detta motsvarade en 8,3 %-ig ökning i andelen daglig ”on-tid”.

Motsvarande reduktion i daglig ”off-tid” var 24 % i entakapongruppen och 0 % i placebogruppen. I

den andra studien, ökade den genomsnittliga andelen ”on-tid” med 4,5 % (konfidensintervall 95%

0,93 %, 7,97 %) från baslinjen. Detta kan överföras till en genomsnittlig ökning av 35 minuter i daglig

”on-tid”. Motsvarande daglig ”off-tid” reducerades med 18 % med entakapon och med 5 % med

placebo. Eftersom effekterna av levodopa/karbidopa/entakapon tabletter är ekvivalent med entakapon

200 mg tabletter administrerade samtidigt med kommersiellt tillgängliga standardformulerade

karbidopa/levodopa-preparat i motsvarande doser, kan dessa resultat också användas för att beskriva

effekten av levodopa/karbidopa/entakapon.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Allmänna egenskaper hos den aktiva substansen

Absorption/distribution:

Det föreligger påtagliga inter- och intraindividuella variationer i absorption

av levodopa, karbidopa och entakapon. Både levodopa och entakapon absorberas och elimineras

snabbt. Karbidopa absorberas och elimineras något långsammare jämfört med levodopa.

Biotillgängligheten för levodopa är 15-33 %, för karbidopa 40-70 % och för entakapon 35 % efter en

200 mg peroral dos, när de ges var för sig utan de två andra substanserna. Måltider rika på stora

neutrala aminosyror kan fördröja och reducera absorptionen av levodopa. Föda påverkar inte

absorptionen av entakapon signifikant. Distributionsvolymerna för både levodopa (Vd 0,36–1,6 l/kg)

och entakapon (Vd

0,27 l/kg) är relativt små. För karbidopa finns inga tillgängliga data.

Levodopa är bara i liten grad, cirka 10-30 %, bundet till plasmaproteiner, karbidopa är bundet cirka

36 %, medan entakapon i hög grad är bundet till plasmaproteiner (cirka 98 %) främst albumin. Vid

terapeutiska koncentrationer tränger inte entakapon bort andra höggradigt proteinbundna läkemedel

(t.ex. warfarin, salicylsyra, fenylbutazon eller diazepam) från bindningsställena. Entakapon trängs

heller inte i någon signifikant grad bort av något av dessa läkemedel vid terapeutiska eller högre

koncentrationer.

Metabolism och eliminering:

Levodopa metaboliseras i hög grad till olika metaboliter, där

dekarboxylering med dopadekarboxylas (DDC) och O-metylering med katekol-O-metyltransferas

(COMT) är de viktigaste metaboliseringsvägarna.

Karbidopa metaboliseras till två huvudmetaboliter vilka utsöndras i urinen som glukuronider och

okonjugerade föreningar. Oförändrad karbidopa utgör 30 % av den totala utsöndringen i urinen.

Entakapon metaboliseras nästan fullständigt före utsöndring via urinen (10-20 %) och via galla/faeces

(80-90 %). Huvudmetabolismvägen är glukuronidering av entakapon och dess aktiva metabolit, cis-

isomeren, som utgör cirka 5 % av totala plasmamängden.

Totala clearance för levodopa ligger i området 0,55–1,38 l/kg/tim och för entakapon i området

0,70 l/kg/tim. Halveringstiden för eliminering (t

) är 0,6–1,3 timmar för levodopa, 2-3 timmar för

karbidopa och 0,4–0,7 timmar för entakapon, när de ges var för sig.

P.g.a. korta elimineringshalveringstider, uppstår ingen verklig ackumulering av levodopa eller

entakapon vid upprepad administrering.

Data från

in vitro

-studier med humana levermikrosomberedningar indikerar att entakapon hämmar

cytokrom P450 2C9 (IC50~4 μM). Entakapon visade låg eller ingen hämning av andra typer av P450-

isoenzymer (CYP1A2, CYP2A6, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A och CYP2C19), se avsnitt 4.5.

Egenskaper hos patienter

Äldre personer:

Absorptionen av levodopa, när det administreras utan karbidopa och entakapon, är

större och eliminationen långsammare hos äldre personer än hos yngre personer. Emellertid är

absorptionen av levodopa lika för äldre personer och yngre personer när levodopa kombineras med

karbidopa, men AUC är fortfarande 1,5 gånger större hos äldre personer p.g.a. reducerad DDC-

aktivitet och lägre clearance vid åldrandet. Det är ingen signifikant skillnad i AUC för karbidopa eller

entakapon mellan yngre (45–64 år) och äldre personer (65–75 år).

Kön:

Levodopas biotillgänglighet är signifikant högre hos kvinnor än hos män. I farmakokinetiska

studier med levodopa/karbidopa/entakapon var levodopas biotillgänglighet högre för kvinnor än för

män, huvudsakligen beroende på skillnaden i kroppsvikt, medan det inte var några könsskillnader för

karbidopa och entakapon.

Nedsatt leverfunktion:

Entakapons metabolism är långsammare hos patienter med milt till måttligt

nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass A och B), vilket medför förhöjd plasmakoncentration av

entakapon i både absorptions- och elimineringsfaserna (se avsnitt 4.2 och 4.3). Inga särskilda

farmakokinetiska studier finns rapporterade för karbidopa och levodopa beträffande patienter med

nedsatt leverfunktion, men det är tillrådligt att Dazonay bör ges med försiktighet till patienter med

milt eller måttligt nedsatt leverfunktion.

Nedsatt njurfunkton:

Nedsatt njurfunktion påverkar inte entakapons farmakokinetik. Inga särskilda

farmakokinetiska studier finns rapporterade för levodopa och karbidopa hos patienter med nedsatt

njurfunktion. Ett längre doseringsintervall med Dazonay bör emellertid övervägas för patienter som

genomgår dialysbehandling (se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska studier på levodopa, karbidopa och entakapon testade ensamma eller i kombination tyder

inte på några särskilda risker för människa, baserat på gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi,

allmäntoxiska effekter vid upprepad dosering, genotoxicitet och karcinogenicitet. I toxicitetsstudier

med upprepad dosering av entakapon har anemi observerats, förmodligen beroende på entakapons

förmåga att kelatbinda järn. Beträffande reproduktionstoxicitet av entakapon har minskad fostervikt

och en något fördröjd skelettutveckling observerats hos kaniner vid systemexponering inom det

terapeutiska intervallet. Både levodopa och kombinationen karbidopa och levodopa har orsakat

visceral- och skelettdeformationer hos kaniner.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Kroskarmellosnatrium (E468)

Magnesiumstearat (E470b)

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Poloxamer 188

Hydroxipropylcellulosa (E463)

Laktosmonohydrat

Filmdragering:

100 mg/25 mg/200 mg filmdragerade tabletter:

Hypromellos, typ 2910

Titandioxid (E171)

Glycerol (E422)

Röd järnoxid (E172)

Gul järnoxid (E172)

Magnesiumstearat (E470b)

Polysorbat 80 (E433)

Hydroxipropylcellulosa (E463)

75 mg/18,75 mg/200 mg; 125 mg/31,25 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Hypromellos, typ 2910

Titandioxid (E171)

Glycerol (E422)

Röd järnoxid (E172)

Magnesiumstearat (E470b)

Polysorbat 80 (E433)

Hydroxipropylcellulosa (E463)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

30 månader

Hållbarhet efter första öppnandet:

Burkar:

3 månader

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.

Blister:

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

HDPE-burk:

Förvaringsanvisningar efter första öppnande av burken: Förvaras i

originalförpackningen. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

De filmdragerade tabletterna är förpackade i OPA/Al/PVC/Al blister eller förpackade i en HDPE-burk

med induktionsförsegling i aluminium och torkmedelsbehållare innehållande kiselgel (som en lös

komponent) i burken och placerade i en kartong eller förpackade i HDPE-burkar med

induktionsförsegling i aluminium och torkmedelsbehållare innehållande kiselgel (som en lös

komponent) i burken.

Förpackningsstorlekar:

Blister: 30 eller 100 filmdragerade tabletter

Burk: 30, 100 eller 130 filmdragerade tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

75 mg/18,75 mg/200 mg:

52457

100 mg/25 mg/200 mg: 52458

125 mg/31,25 mg/200 mg:

52459

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2016-01-28

Datum för den senaste förnyelsen: 2020-12-03

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-01-15

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация