Daklinza

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дакаласвир дихидрохлорид

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

J05AP07

INN (Международно Name):

daclatasvir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит C, хроничен

Терапевтични показания:

Daklinza е показан в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на инфекция с хроничен хепатит С (HCV) при възрастни (вж. Точки 4. 2, 4. 4 и 5. За специфична активност генотип на HCV, виж раздели 4. 4 и 5.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2014-08-22

Листовка

                49
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
50
Листовка: информация за пациента
Daklinza 30 mg филмирани таблетки
Daklinza 60 mg филмирани таблетки
Даклатасвир (Daclatasvir)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
Прочетете внимателно цялата листовка,
преди да започнете да приемате това
лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас
информация.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
Какво съдържа таз
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Daklinza 30 mg филмирани таблетки
Daklinza 60 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Daklinza 30 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
даклатасвир дихидрохлорид (daclatasvir
dihydrochloride),
еквивалентен на 30 mg даклатасвир.
Daklinza 60 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа
даклатасвир дихидрохлорид (daclatasvir
dihydrochloride),
еквивалентен на 60 mg даклатасвир.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка 30 mg филмирана таблетка съдържа 58
mg лактоза (безводна).
Всяка 60 mg филмирана таблетка съдържа
116 mg лактоза (безводна).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Daklinza 30 mg филмирани таблетки
Зелена, двойноизпъкнала, петоъгъл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-08-2019
Листовка Листовка чешки 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-08-2019
Листовка Листовка датски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-08-2019
Листовка Листовка немски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-08-2019
Листовка Листовка естонски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-08-2019
Листовка Листовка гръцки 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-08-2019
Листовка Листовка английски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-02-2018
Листовка Листовка френски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-08-2019
Листовка Листовка италиански 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-02-2018
Листовка Листовка латвийски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-02-2018
Листовка Листовка литовски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-08-2019
Листовка Листовка унгарски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-08-2019
Листовка Листовка малтийски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-02-2018
Листовка Листовка нидерландски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-02-2018
Листовка Листовка полски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-08-2019
Листовка Листовка португалски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-02-2018
Листовка Листовка румънски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-08-2019
Листовка Листовка словашки 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-08-2019
Листовка Листовка словенски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-02-2018
Листовка Листовка фински 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-08-2019
Листовка Листовка шведски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-08-2019
Листовка Листовка норвежки 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-08-2019
Листовка Листовка исландски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-08-2019
Листовка Листовка хърватски 22-08-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-08-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-02-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите