Bridion

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

сугамадекс

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

V03AB35

INN (Международно Name):

sugammadex

Терапевтична група:

Всички други терапевтични продукти

Терапевтична област:

Невромускулна блокада

Терапевтични показания:

Възстановяване на нервно-мускулната блокада, предизвикана от рокурония или векурония. За населението на детски: сугаммадекс се препоръчва само за обикновените обръщане рокурония-индуцирана блокада при деца и юноши.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-07-25

Листовка

                29
Б.
ЛИСТОВКА
30
Листовка: Информация за потребителя
BRIDION 100 M
g/ml инжекционен разтвор
сугамадекс (sugammadex)
Прочетете внимателно цялата
листовка преди това лекарство да Ви
бъде приложено
,
тъй
като тя съдържа важна за Вас
информация
.
•
Запазете тази листовка. Може да
се наложи да я прочетете
отново.
•
Ако
имате някакви допълнителни въпроси,
попитайте Вашия анестезиолог
или лекар
.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции уведомете Вашия
анестезиолог или
друг лекар. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка.
Вижте
точка
4.
Какво
съдържа
тази листовка
1.
Какво представлява Bridion и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди
да Ви бъде приложен Bridion
3.
Как се прилага Bridion
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да
съхранявате
Bridion
6.
Съдържание
на опаковката и допълнителна
информация
1.
Какво представлява
B
ridion и за какво се използва
Какво представлява
BRIDION
Bridion съдържа активното вещество
сугамадекс.
Bridion се счита за средство, което
селективно се свързва с миорелаксанти
,
тъй като действа само върху
специфични мускулни
релаксанти, рокурониев бромид или
векурониев бромид
.
За
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Bridion 100
mg/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1
ml съдържа сугамадекс натрий,
еквивалентен на 100
mg
сугамадекс
(sugammadex).
Всеки флакон от
2
ml съдържа сугамадекс натрий,
еквивалентни
на 200
mg
сугамадекс.
Всеки флакон от
5
ml съдържа сугамадекс натрий,
еквивалентни
на 500
mg
сугамадекс.
Помощно вещество
с известно действие
Съдържа до
9,7 mg/ml
натрий (вж. точка
4.4).
За
пълния списък на помощните вещества
вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Бистър и безцветен до светложълт
разтвор
Нивото на pH е между 7 и 8 и
осмолалитетът е между 300 и 500
mOsm/kg.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
Възстановяване от невромускулна
блокада, индуцирана с рокуроний или
векуроний
при
възрастни
.
При педиатричната популация:
сугамадекс се препоръчва само за
рутинно възстановяване от
невромускулна блокада, индуцирана с
рокуроний, при
деца и юноши
на възраст от 2 до
17
години
.
4.2
Дозировка и начин на приложение
Дозировка
Сугамадекс трябва да се прилага само
от или под наблюдението на
анестезиолог.
Препоръчва се прилагането н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-09-2023
Листовка Листовка чешки 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-09-2023
Листовка Листовка датски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-09-2023
Листовка Листовка немски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-09-2023
Листовка Листовка естонски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-09-2023
Листовка Листовка гръцки 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-09-2023
Листовка Листовка английски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-12-2015
Листовка Листовка френски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-09-2023
Листовка Листовка италиански 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-12-2015
Листовка Листовка латвийски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-12-2015
Листовка Листовка литовски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-09-2023
Листовка Листовка унгарски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-09-2023
Листовка Листовка малтийски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-12-2015
Листовка Листовка нидерландски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-12-2015
Листовка Листовка полски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-09-2023
Листовка Листовка португалски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-12-2015
Листовка Листовка румънски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-09-2023
Листовка Листовка словашки 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-09-2023
Листовка Листовка словенски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-12-2015
Листовка Листовка фински 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-09-2023
Листовка Листовка шведски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-09-2023
Листовка Листовка норвежки 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-09-2023
Листовка Листовка исландски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-09-2023
Листовка Листовка хърватски 25-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-12-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите