Bortezomib Sun

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

бортезомиб

Предлага се от:

SUN Pharmaceutical Industries (Europe) B.V.

АТС код:

L01XG01

INN (Международно Name):

bortezomib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Множествена миелома

Терапевтични показания:

Слънцето бортезомиб като монотерапии или в комбинация с пегилированным липосомальным доксорубицином и дексаметазоном е показан за лечение на възрастни пациенти с прогресиращо множествена миеломой, които са получили най-малко 1 преди началото на лечението и които вече са преминали или не са подходящи за системи за трансплантация на кръвотворните стволови клетки . Бортезомиб слънце в комбинация с мелфаланом и преднизолоном е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, които не могат да се високи дози химиотерапия с трансплантацией стволови клетки кроветворной . Слънцето бортезомиб в комбинация с дексаметазоном, или с дексаметазона и талидомида, предназначени за индукционно лечение на възрастни пациенти с по-рано нелекувана множествена миеломой, които имат право на высокодозная химиотерапия с трансплантацией стволови клетки кроветворной . Бортезомиб слънце в съчетание с технология на органичния синтез, циклофосфамид, доксорубицин и преднизолон е показан за лечение на възрастни пациенти с по-рано непреработена лимфомой от клетки), които са негодни за трансплантация на хемопоетични стволови клетки .

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-07-22

Листовка

                49
Б. ЛИСТОВКА
50
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
БОРТЕЗОМИБ SUN 3,5 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
бортезомиб (bortezomib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Бортезомиб SUN и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Бортезомиб SUN
3.
Как да използвате Бортезомиб SUN
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Бортезомиб SUN
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БОРТЕЗОМИБ SUN И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Бортезомиб SUN съдържа активното
вещество бортезомиб, наричан още
„протеазомен
инхибитор“. Протеазомите играят
важна роля за контрола на клетъчната
функция и растеж.
Бортезомиб може да унищожи туморнит
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Бортезомиб SUN 3,5 mg прах за инжекционен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 3,5 mg бортезомиб
(bortezomib) (като манитол боронов естер).
След разтваряне 1 ml от инжекционния
разтвор за подкожно приложение
съдържа 2,5 mg
бортезомиб.
След разтваряне 1 ml от инжекционния
разтвор за интравенозно приложение
съдържа 1 mg
бортезомиб.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор
Бял до почти бял лиофилизиран прах или
компактна маса.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Бортезомиб SUN като монотерапия или в
комбинация с пегилиран липозомен
доксорубицин
или дексаметазон е показан за лечение
на прогресиращ мултиплен миелом при
възрастни
пациенти, които са получили поне един
вид предишно лечение и вече са били
подложени или
са неподходящи за трансплантация на
хемопоетични стволови клетки.
Бортезомиб SUN в комбинация с мелфалан
и преднизон е показан за лечение на
възрастни
пациенти с нелекуван мултиплен
миелом, които са неподходящи за
високодозова
химиотерапия с 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-09-2021
Листовка Листовка чешки 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-09-2021
Листовка Листовка датски 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-09-2021
Листовка Листовка немски 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-09-2021
Листовка Листовка естонски 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-09-2021
Листовка Листовка гръцки 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-09-2021
Листовка Листовка английски 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-08-2016
Листовка Листовка френски 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-09-2021
Листовка Листовка италиански 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-08-2016
Листовка Листовка латвийски 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-08-2016
Листовка Листовка литовски 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-09-2021
Листовка Листовка унгарски 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-09-2021
Листовка Листовка малтийски 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-08-2016
Листовка Листовка нидерландски 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-08-2016
Листовка Листовка полски 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-09-2021
Листовка Листовка португалски 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-08-2016
Листовка Листовка румънски 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-09-2021
Листовка Листовка словашки 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-09-2021
Листовка Листовка словенски 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-08-2016
Листовка Листовка фински 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-09-2021
Листовка Листовка шведски 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-09-2021
Листовка Листовка норвежки 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-09-2021
Листовка Листовка исландски 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-09-2021
Листовка Листовка хърватски 09-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-08-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите