Besponsa

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Besponsa
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Besponsa
  Европейски съюз
 • Език:
 • нидерландски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Antineoplastische middelen,
 • Терапевтична област:
 • Precursorcel Lymfoblastische leukemie-lymfoom
 • Терапевтични показания:
 • Besponsa is geïndiceerd als monotherapie voor de behandeling van volwassenen met recidiverende of refractaire CD22-positieve B-cel precursor acute lymfoblastische leukemie (ALL). Volwassen patiënten met Philadelphia chromosoompositieve (Ph +) recidiverende of refractaire B-cel precursor ALL hadden een mislukte behandeling met ten minste 1 tyrosinekinaseremmer (TKI) moeten hebben.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 5

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Erkende
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/004119
 • Дата Оторизация:
 • 27-06-2017
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/004119
 • Последна актуализация:
 • 25-12-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/269417/2017

EMEA/H/C/004119

EPAR-samenvatting voor het publiek

Besponsa

inotuzumab ozogamicine

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor

Besponsa. Het geeft uitleg over de wijze waarop het Geneesmiddelenbureau het geneesmiddel met het

oog op vergunningverlening in de EU en vaststelling van de gebruiksvoorwaarden heeft beoordeeld.

Het is niet bedoeld als praktisch advies voor het gebruik van Besponsa.

Lees de bijsluiter of neem contact op met uw arts of apotheker voor praktische informatie over het

gebruik van Besponsa.

Wat is Besponsa en wanneer wordt het voorgeschreven?

Besponsa is een geneesmiddel tegen kanker dat wordt gebruikt voor de behandeling van een type

bloedkanker dat B-cellen (een type witte bloedcellen) aantast en precursor-B-cel acute lymfoblastische

leukemie (ALL) wordt genoemd. Besponsa wordt op zichzelf gebruikt bij volwassenen van wie de

kanker is teruggekomen of niet heeft gereageerd op eerdere behandeling.

Besponsa wordt alleen gebruikt bij patiënten met ‘CD22-positieve precursor-B-cel ALL’. Dit betekent

dat deze patiënten een specifiek eiwit (CD22) op het oppervlak van hun witte bloedcellen hebben. Bij

patiënten die een type chromosoom met de naam Philadelphia-chromosoom hebben, moet behandeling

met een 'tyrosinekinaseremmer' genoemd geneesmiddel tegen kanker zijn geprobeerd voordat met

Besponsa wordt begonnen.

Aangezien het aantal patiënten met precursor-B-cel ALL klein is, wordt de ziekte als ‘zeldzaam’

beschouwd, en werd Besponsa op 7 juni 2013 aangewezen als ‘weesgeneesmiddel’ (een geneesmiddel

voor zeldzame ziekten).

Besponsa bevat de werkzame stof inotuzumab ozogamicine.

Besponsa

EMA/269417/2017

Blz. 2/3

Hoe wordt Besponsa gebruikt?

Besponsa wordt gedurende ten minste één uur toegediend via infusie (indruppeling) in een ader. De

infusen worden toegediend op dag 1, 8 en 15 van een 3 of 4 weken durende behandelingscyclus. De

arts kan de behandeling onderbreken of de dosis verlagen als bij de patiënt bepaalde ernstige

bijwerkingen optreden.

Patiënten bij wie Besponsa goed werkt, moeten 2 of 3 cycli krijgen, waarna ze een

stamceltransplantatie kunnen ondergaan om hun beenmerg te vervangen (de enige curatieve

behandeling). Patiënten van wie de behandeling goed werkt, maar die geen stamceltransplantatie

zullen ondergaan, kunnen maximaal 6 behandelingscycli krijgen. Bij patiënten die niet op de

behandeling reageren, moet Besponsa na 3 cycli worden stopgezet.

Besponsa is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en de behandeling moet plaatsvinden onder

toezicht van een arts met ervaring in het uitvoeren van kankerbehandelingen.

Zie de bijsluiter voor meer informatie.

Hoe werkt Besponsa?

De werkzame stof in Besponsa, inotuzumab ozogamicine, is een monoklonaal antilichaam (een soort

eiwit) dat is gekoppeld aan een klein molecuul, N-acetyl-gamma-calicheamicinedimethylhydrazide. Het

monoklonale antilichaam is ontwikkeld om CD22 op de door kanker aangetaste B-cellen te herkennen

en zich hieraan te hechten. Na hechting wordt het geneesmiddel door de cel opgenomen, waarbij

calicheamicine actief wordt, wat breuken in het DNA van de cel veroorzaakt en daardoor de kankercel

doodt.

Welke voordelen bleek Besponsa tijdens de studies te hebben?

In één hoofdstudie onder 326 volwassenen met CD22-positieve precursor-B-cel ALL die was

teruggekomen of die niet op eerdere behandeling had gereageerd, bleek Besponsa werkzamer te zijn

dan andere chemotherapie (geneesmiddelen voor het behandelen van kanker). De belangrijkste

maatstaf van de werkzaamheid was de respons op de behandeling. Patiënten werden geacht te hebben

gereageerd als ze na behandeling geen door kanker aangetaste B-cellen in hun bloed en beenmerg

meer hadden.

Uit een analyse van de eerste 218 behandelde patiënten bleek dat na ten minste 2 behandelingscycli

81% van de patiënten (88 van de 109) die Besponsa kregen op de behandeling reageerde, vergeleken

met 29% van de patiënten (32 van de 109) die andere chemotherapie kregen. Bij patiënten die op de

behandeling reageerden, kon worden overgegaan tot een stamceltransplantatie.

Welke risico’s houdt het gebruik van Besponsa in?

De meest voorkomende bijwerkingen van Besponsa (die bij meer dan 1 op de 5 personen kunnen

optreden) zijn trombocytopenie (laag aantal bloedplaatjes), neutropenie en leukopenie (laag aantal

witte bloedcellen), infectie, bloedarmoede (laag aantal rode bloedcellen), vermoeidheid, bloedingen,

koorts, misselijkheid, hoofdpijn, neutropenie (laag aantal witte bloedcellen met koorts), buikpijn

(maagpijn), verhoogde concentratie leverenzymen met de naam transaminasen en gamma-

glutamyltransferase, en hyperbilirubinemie (hoge bloedconcentratie bilirubine, een afbraakproduct van

rode bloedcellen).

Besponsa

EMA/269417/2017

Blz. 3/3

De ernstigste bijwerkingen zijn infectie, febriele neutropenie, hemorragie, buikpijn, koorts,

vermoeidheid en veno-occlusieve ziekte/sinusoïdaalobstructiesyndroom (VOD/SOS, een ernstige

leverziekte).

Besponsa mag niet worden gebruikt bij patiënten die VOD/SOS hebben, die ernstige VOD/SOS hebben

gehad of die andere ernstige leverziekten hebben.

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van en beperkingen

voor Besponsa.

Waarom is Besponsa goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Geneesmiddelenbureau heeft

geconcludeerd dat de voordelen van Besponsa groter zijn dan de risico's en heeft geadviseerd dit

middel voor gebruik in de EU goed te keuren.

Het CHMP was van oordeel dat, hoewel er bij de behandeling van precursor-B-cel ALL recent

vorderingen zijn gemaakt, de behandelingsopties voor patiënten nog steeds beperkt zijn. Uit de

hoofdstudie bleek dat Besponsa beter dan andere vaak gebruikte chemotherapeutische

geneesmiddelen een respons bij patiënten induceerde en ze beter in staat stelde om een curatieve

stamceltransplantatie te ondergaan.

Wat betreft de veiligheid zijn de bijwerkingen van Besponsa vergelijkbaar met die van andere

chemotherapeutische geneesmiddelen en kunnen ze doorgaans worden behandeld door verlaging van

de dosis of onderbreking van de behandeling.

Welke maatregelen worden er genomen om een veilig en doeltreffend

gebruik van Besponsa te waarborgen?

Aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en patiënten in acht moeten

nemen voor een veilig en doeltreffend gebruik van Besponsa, zijn opgenomen in de samenvatting van

de productkenmerken en de bijsluiter.

Overige informatie over Besponsa

Het volledige EPAR en de samenvatting van het risicobeheerplan voor Besponsa zijn te vinden op de

website van het Europees Geneesmiddelenbureau:

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports. Lees de bijsluiter (ook onderdeel van het EPAR) of

neem contact op met uw arts of apotheker voor meer informatie over de behandeling met Besponsa.

De samenvatting van het advies van het Comité voor weesgeneesmiddelen over Besponsa is te vinden

op de website van het Geneesmiddelenbureau:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare

disease designation.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. BIJSLUITER

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

BESPONSA 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

inotuzumab ozogamicine

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe

veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle

bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

informatie in voor u.

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die

niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

Wat is BESPONSA en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Hoe wordt dit middel toegediend?

Mogelijke bijwerkingen

Hoe bewaart u dit middel?

Inhoud van de verpakking en overige informatie

1.

Wat is BESPONSA en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De werkzame stof in BESPONSA is inotuzumab ozogamicine. Inotuzumab ozogamicine behoort tot

een groep geneesmiddelen die zich tegen kankercellen richten. Deze geneesmiddelen worden

antineoplastische middelen genoemd.

BESPONSA wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met acute lymfoblastische

leukemie. Acute lymfoblastische leukemie is een vorm van bloedkanker waarbij u te veel witte

bloedcellen heeft. BESPONSA is bestemd voor de behandeling van acute lymfoblastische leukemie

voor volwassen patiënten die eerder andere behandelingen hebben geprobeerd en bij wie die

behandelingen niet aangeslagen zijn.

BESPONSA werkt door zich aan cellen te hechten die het zogenoemde eiwit CD22 bevatten.

Lymfoblastische leukemiecellen bevatten dit eiwit. Als het geneesmiddel zich aan de lymfoblastische

leukemiecellen heeft gehecht, geeft het een stof af in de cellen die ingrijpt op het DNA van de cellen

en ze uiteindelijk doodt.

2.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in

rubriek 6.

U heeft eerder ernstige veno-occlusieve ziekte gehad (een aandoening waarbij de bloedvaten

in de lever beschadigd zijn en geblokkeerd worden door bloedklonters) die door een arts is

vastgesteld of u heeft aanhoudende veno-occlusieve ziekte.

U heeft een ernstige aanhoudende leverziekte, bijvoorbeeld cirrose (een aandoening waarbij

de lever niet goed werkt door langetermijnschade), nodulaire regeneratieve hyperplasie (een

aandoening met verschijnselen en symptomen van portale hypertensie, mogelijk veroorzaakt

door langdurig medicijngebruik) of actieve hepatitis (leverontsteking).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt als u:

een voorgeschiedenis heeft van leverproblemen of leverziekten of als u verschijnselen en

symptomen heeft van een ernstige aandoening die veno-occlusieve leverziekte wordt

genoemd, waarbij de bloedvaten in de lever beschadigd zijn en geblokkeerd worden door

bloedklonters. Veno-occlusieve ziekte kan fataal zijn en gaat gepaard met snelle

gewichtstoename, pijn in de rechterbovenbuik, een toename in de omvang van de lever,

ophoping van vocht waardoor de buik opzwelt en stijgingen in bilirubine en/of leverenzymen

(die kunnen leiden tot het geel kleuren van huid of ogen). Deze aandoening kan optreden

tijdens de behandeling met BESPONSA of na de daaropvolgende behandeling met een

stamceltransplantatie. Een stamceltransplantatie is een ingreep waarbij stamcellen (cellen die

uitgroeien tot nieuwe bloedcellen) van iemand anders in uw bloedbaan worden

getransplanteerd. Deze ingreep kan plaatsvinden als uw ziekte volledig op de behandeling

reageert.

verschijnselen of symptomen heeft van een laag aantal bloedcellen die neutrofielen worden

genoemd (soms gepaard gaand met koorts), rode bloedcellen, witte bloedcellen, lymfocyten of

een laag aantal bloeddeeltjes die bloedplaatjes worden genoemd; deze verschijnselen en

symptomen omvatten het ontwikkelen van een infectie of koorts of gemakkelijk blauwe

plekken krijgen of vaak een bloedneus krijgen.

verschijnselen en symptomen heeft van een infusiegerelateerde reactie, zoals koorts en koude

rillingen of ademhalingsproblemen tijdens of kort na de infusie van BESPONSA.

verschijnselen en symptomen heeft van tumorlysissyndroom, wat kan samengaan met

verschijnselen in de maag en darmen (bijv. misselijkheid, braken, diarree), het hart (bijv.

veranderingen in het ritme), de nieren (bijv. minder urine, bloed in de urine) en de zenuwen en

de spieren (bijvoorbeeld spierspasmen, spierzwakte of spierkrampen) tijdens of kort na de

infusie van BESPONSA.

een voorgeschiedenis heeft van of vatbaar bent voor verlenging van het QT-interval (een

verandering van de elektrische activiteit van het hart waardoor ernstige onregelmatige

hartritmes kunnen ontstaan), geneesmiddelen gebruikt waarvan bekend is dat ze het QT-

interval verlengen en/of afwijkende elektrolytengehaltes (bijv. calcium, magnesium of kalium)

heeft.

verhoogde gehaltes van de enzymen amylase of lipase heeft, wat kan wijzen op problemen

met uw alvleesklier of lever en galblaas of galwegen.

Vertel het uw arts, apotheker of verpleegkundige onmiddellijk als u zwanger wordt in de periode

waarin u met BESPONSA wordt behandeld en tot 8 maanden na beëindiging van de behandeling.

Uw arts zal regelmatig bloedonderzoek laten uitvoeren om uw bloedceltellingen tijdens uw

behandeling met BESPONSA te controleren.

Tijdens de behandeling, vooral in de eerste paar dagen na aanvang van de behandeling, kan uw aantal

witte bloedcellen zeer laag zijn (neutropenie), wat gepaard kan gaan met koorts (febriele neutropenie).

Tijdens de behandeling, vooral in de eerste paar dagen na aanvang van de behandeling, kunnen uw

leverenzymgehaltes verhoogd zijn. Uw arts zal regelmatig bloedonderzoek laten uitvoeren om uw

leverenzymen tijdens uw behandeling met BESPONSA te controleren.

Behandeling met BESPONSA kan het QT-interval verlengen (een verandering van de elektrische

activiteit van het hart waardoor ernstige onregelmatige hartritmes kunnen ontstaan). Uw arts zal een

elektrocardiogram (ECG) afnemen en bloedtesten doen om elektrolyten te bepalen (bijv. calcium,

magnesium, kalium) vóór de eerste dosis BESPONSA en deze testen herhalen tijdens de behandeling.

Zie ook rubriek 4.

Uw arts zal ook op verschijnselen en symptomen van tumorlysissyndroom controleren nadat u

BESPONSA heeft gekregen. Zie ook rubriek 4.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

BESPONSA mag niet worden gebruikt bij kinderen en jongeren tot 18 jaar omdat er voor deze groep

geen gegevens beschikbaar zijn.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast BESPONSA nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat

de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw

arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en

kruidengeneesmiddelen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan

contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Anticonceptie

U moet vermijden dat u zwanger wordt of een kind verwekt. Vrouwen moeten effectieve anticonceptie

gebruiken tijdens de behandeling en gedurende ten minste 8 maanden na de laatste dosis van de

behandeling. Mannen moeten effectieve anticonceptie gebruiken tijdens de behandeling en gedurende

ten minste 5 maanden na de laatste dosis van de behandeling.

Zwangerschap

De effecten van BESPONSA bij zwangere vrouwen zijn niet bekend, maar op basis van het

werkingsmechanisme kan BESPONSA schade bij uw ongeboren baby veroorzaken. U mag

BESPONSA niet gebruiken tijdens de zwangerschap, tenzij uw arts van mening is dat dit het beste

geneesmiddel voor u is.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u of uw partner zwanger wordt in de periode waarin u

met dit geneesmiddel wordt behandeld.

Vruchtbaarheid

Mannen en vrouwen moeten vóór de behandeling advies inwinnen over behoud van de vruchtbaarheid.

Borstvoeding

Indien u met BESPONSA behandeld moet worden, moet u stoppen met het geven van borstvoeding

tijdens de behandeling en gedurende ten minste 2 maanden na de behandeling. Overleg met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u zich ongewoon vermoeid voelt (dit is een zeer vaak voorkomende bijwerking van BESPONSA),

mag u geen voertuigen besturen of machines bedienen.

3.

Hoe wordt dit middel toegediend?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft

verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of

verpleegkundige.

Hoe wordt BESPONSA toegediend?

Uw arts zal de juiste dosis bepalen.

Een arts of verpleegkundige zal u BESPONSA toedienen via een druppelinfuus in uw ader

(intraveneuze infusie) dat gedurende 1 uur zal lopen.

Elke dosis wordt wekelijks gegeven en elke behandelingscyclus bestaat uit 3 doses.

Als het geneesmiddel goed werkt en u een stamceltransplantatie krijgt (zie rubriek 2), kunt u 2

of maximaal 3 behandelingscycli krijgen.

Als het geneesmiddel goed werkt, maar u geen stamceltransplantatie krijgt (zie rubriek 2),

kunt u maximaal 6 behandelingscycli krijgen.

Als u binnen 3 cycli niet op het geneesmiddel reageert, wordt uw behandeling stopgezet.

Als u bepaalde bijwerkingen krijgt, kan uw arts uw dosis BESPONSA veranderen, uw

behandeling onderbreken of volledig stopzetten.

Uw arts kan uw dosis verlagen, op basis van uw respons op de behandeling.

Tijdens de behandeling zal uw arts bloedonderzoek uitvoeren om te controleren op

bijwerkingen en de respons op de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts,

apotheker of verpleegkundige.

Geneesmiddelen die u krijgt vóór de behandeling met BESPONSA

Vóór uw behandeling met BESPONSA krijgt u andere geneesmiddelen (premedicatie) om

infusiereacties en andere mogelijke bijwerkingen te helpen verminderen. Dit kunnen corticosteroïden

(bijnierschorshormonen, bijv. dexamethason), antipyretica (geneesmiddelen om koorts tegen te gaan)

en antihistaminica (geneesmiddelen om allergische reacties tegen te gaan) zijn.

Vóór uw behandeling met BESPONSA krijgt u mogelijk geneesmiddelen en vocht toegediend om te

voorkomen dat tumorlysissyndroom optreedt. Tumorlysissyndroom gaat gepaard met verschillende

verschijnselen in de maag en darmen (bijv. misselijkheid, braken, diarree), het hart (bijv.

veranderingen in het ritme), de nieren (bijv. minder urine, bloed in de urine) en de zenuwen en de

spieren (bijv. spierspasmen, spierzwakte of spierkrampen).

4.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen

daarmee te maken. Sommige van deze bijwerkingen kunnen ernstig zijn.

Vertel het uw arts onmiddellijk als u verschijnselen en symptomen van een van de volgende ernstige

bijwerkingen krijgt:

infusiegerelateerde reactie (zie rubriek 2); verschijnselen en symptomen zijn onder andere

koorts en koude rillingen of ademhalingsproblemen tijdens of kort na de infusie van

BESPONSA.

veno-occlusieve leverziekte (zie rubriek 2); verschijnselen en symptomen zijn onder andere

snelle gewichtstoename, pijn in de rechterbovenbuik, een toename in de omvang van de lever,

ophoping van vocht waardoor de buik opzwelt en stijgingen in bilirubine en/of leverenzymen

(die kunnen leiden tot het geel worden van huid of ogen).

laag aantal bloedcellen die neutrofielen worden genoemd (soms gepaard gaand met koorts),

rode bloedcellen, witte bloedcellen, lymfocyten of een laag aantal bloeddeeltjes die

bloedplaatjes worden genoemd (zie rubriek 2); verschijnselen en symptomen zijn onder andere

het ontwikkelen van een infectie of koorts of gemakkelijk blauwe plekken krijgen of vaak een

bloedneus krijgen .

tumorlysissyndroom (zie rubriek 2); dit kan samengaan met verschillende verschijnselen in de

maag en darmen (bijv. misselijkheid, braken, diarree), het hart (bijv. veranderingen in het

ritme), de nieren (bijv. minder urine, bloed in de urine) en de zenuwen en de spieren (bijv.

spierspasmen, spierzwakte of spierkrampen).

verlenging van het QT-interval (zie rubriek 2); verschijnselen en symptomen omvatten een

verandering van de elektrische activiteit van het hart waardoor ernstige onregelmatige

hartritmes kunnen ontstaan. Vertel het uw arts als u symptomen heeft zoals duizeligheid, licht

gevoel in het hoofd of flauwvallen.

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

Infecties

Afgenomen aantal witte bloedcellen, wat kan leiden tot algemene zwakte en een neiging om

infecties te ontwikkelen

Afgenomen aantal lymfocyten (een type witte bloedcel), wat kan leiden tot een neiging om

infecties te ontwikkelen

Afgenomen aantal rode bloedcellen, wat kan leiden tot vermoeidheid en kortademigheid

Verminderde eetlust

Hoofdpijn

Bloeding

Buikpijn

Braken

Diarree

Misselijkheid

Ontsteking in de mond

Verstopping (obstipatie)

Gestegen bilirubinegehalte, wat kan leiden tot geelverkleuring van de huid, ogen en andere

weefsels

Koorts

Koude rillingen

Vermoeidheid

Hoge gehaltes leverenzymen in het bloed (kunnen een aanwijzing voor leverletsel zijn)

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

Afname in het aantal van verschillende soorten bloedcellen

Te veel urinezuur in het bloed

Overmatige ophoping van vocht in de buik

Zwelling van de buik

Veranderingen in het hartritme (kan te zien zijn op een elektrocardiogram)

Abnormaal hoge gehaltes amylase (een enzym dat nodig is voor de vertering en omzetting van

zetmeel in suikers) in het bloed

Abnormaal hoge gehaltes lipase (een enzym dat nodig is voor de verwerking van

voedingsvetten) in het bloed

Overgevoeligheid

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit

geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook

rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen

te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket

van de injectieflacon en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die

maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Ongeopende injectieflacon

Bewaren in de koelkast (2 °C-8 °C).

Bewaren in de oorspronkelijke doos ter bescherming tegen licht.

Niet in de vriezer bewaren.

Gereconstitueerde oplossing

Onmiddellijk gebruiken of maximaal 4 uur bewaren in de koelkast (2 °C-8 °C).

Bescherm tegen licht.

Niet in de vriezer bewaren.

Verdunde oplossing

Onmiddellijk gebruiken of bewaren op kamertemperatuur (20 °C-25 °C) of in de koelkast

(2 °C-8 °C). De maximale tijd van reconstitutie tot het einde van de toediening moet ≤ 8 uur zijn,

met ≤ 4 uur tussen reconstitutie en verdunning.

Bescherm tegen licht.

Niet in de vriezer bewaren.

Dit geneesmiddel moet vóór toediening visueel worden geïnspecteerd op deeltjes en verkleuring.

Gebruik dit geneesmiddel niet in geval van zichtbare deeltjes of verkleuring.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw arts

wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde

manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is inotuzumab ozogamicine. Elke injectieflacon bevat 1 mg

inotuzumab ozogamicine. Na reconstitutie bevat 1 ml oplossing 0,25 mg inotuzumab

ozogamicine.

De andere stoffen in dit middel zijn sucrose, polysorbaat 80, natriumchloride en

tromethamine.

Hoe ziet BESPONSA eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

BESPONSA is een poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie.

Elke verpakking BESPONSA bevat:

1 glazen injectieflacon met een witte tot gebroken witte, gevriesdroogde koek of poeder.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Brussel

België

Fabrikant

Pfizer Ireland Pharmaceuticals

Grange Castle Business Park

Clondalkin

Dublin 22

Ierland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale

vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Belgique/België/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон

България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer PFE, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36-1-488-37-00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055 51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer Norge AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τηλ: +30 210 6785 800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tel: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: + 421 2 3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer Innovations AB

Tel: +46 (0)8 550-520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: + 371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Andere informatiebronnen

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees

Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu. Hier vindt u ook verwijzingen naar andere

websites over zeldzame ziektes en hun behandelingen.

Deze bijsluiter is beschikbaar in alle EU/EER-talen op de website van het Europees

Geneesmiddelenbureau.

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Voor

volledige informatie over dosering en dosisaanpassingen wordt verwezen naar de Samenvatting van de

productkenmerken.

Wijze van toediening

BESPONSA is bestemd voor intraveneus gebruik. De infusie dient te worden toegediend over een

periode van 1 uur.

Dien BESPONSA niet toe als snelle intraveneuze injectie of intraveneuze bolus.

BESPONSA dient vóór de toediening te worden gereconstitueerd en verdund.

BESPONSA dient te worden toegediend in cycli van 3 tot 4 weken.

Bij patiënten bij wie wordt overgegaan tot een hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) is de

aanbevolen behandelduur 2 cycli. Een derde cyclus kan worden overwogen bij patiënten die na 2 cycli

geen CR/ CRi en MRD-negativiteit bereiken. Bij patiënten bij wie niet wordt overgegaan tot HSCT

kunnen maximaal 6 cycli worden toegediend. Alle patiënten die binnen 3 cycli geen CR/CRi bereiken,

dienen met de behandeling te stoppen (zie Samenvatting van de productkenmerken, rubriek 4.2).

De onderstaande tabel geeft de aanbevolen doseringsschema’s weer.

Voor de eerste cyclus bedraagt de aanbevolen totale dosis voor alle patiënten 1,8 mg/m

per cyclus,

toegediend als 3 doses verdeeld over dag 1 (0,8 mg/m

), dag 8 (0,5 mg/m

) en dag 15 (0,5 mg/m

). De

duur van cyclus 1 bedraagt 3 weken, maar kan worden verlengd tot 4 weken als de patiënt een CR of

CRi bereikt en/of om de patiënt de gelegenheid te geven om te herstellen van toxiciteit.

Voor de volgende cycli bedraagt de aanbevolen totale dosis 1,5 mg/m

per cyclus, toegediend als

3 doses verdeeld over dag 1 (0,5 mg/m

), dag 8 (0,5 mg/m

) en dag 15 (0,5 mg/m

) voor patiënten die

een CR/CRi bereiken of 1,8 mg/m

per cyclus gegeven als 3 doses verdeeld over dag 1 (0,8 mg/m

dag 8 (0,5 mg/m

) en dag 15 (0,5 mg/m

) voor patiënten die geen CR/CRi bereiken. De volgende cycli

hebben een duur van 4 weken.

Doseringsschema voor cyclus 1 en daaropvolgende cycli, afhankelijk van de respons op de

behandeling

Dag 1

Dag 8

Dag 15

Doseringsschema voor cyclus 1

Alle patiënten:

Dosis (mg/m

Duur van de cyclus

21 dagen

Doseringsschema voor volgende cycli, afhankelijk van de respons op de behandeling

Patiënten die een CR

c

of CRi

d

hebben bereikt:

Dosis (mg/m

Duur van de cyclus

28 dagen

Patiënten die geen CR

c

of CRi

d

hebben bereikt:

Dosis (mg/m

Duur van de cyclus

28 dagen

Afkortingen: ANC = absolute neutrophil count (absoluut neutrofielenaantal); CR = complete remissie; CRi =

complete remissie met incompleet hematologisch herstel.

+/- 2 dagen (houd minimaal 6 dagen tussen de doses aan).

Voor patiënten die een CR/CRi bereiken, en/of om de patiënt de gelegenheid te geven om te herstellen van

toxiciteit, kan de duur van de cyclus worden verlengd tot maximaal 28 dagen (d.w.z. een behandelingsvrij

interval van 7 dagen dat begint op dag 21).

CR wordt gedefinieerd als < 5% blasten in het beenmerg en afwezigheid van leukemische blasten in

perifeer bloed, volledig herstel van perifere bloedceltellingen (bloedplaatjes ≥ 100 × 10

/l en ANC

≥ 1 × 10

/l) en verdwijnen van enige extramedullaire ziekte.

CRi wordt gedefinieerd als < 5% blasten in het beenmerg en afwezigheid van leukemische blasten in

perifeer bloed, gedeeltelijk herstel van perifere bloedceltellingen (bloedplaatjes < 100 × 10

/l en/of ANC

< 1 × 10

/l) en verdwijnen van enige extramedullaire ziekte

Behandelingsvrij interval van 7 dagen dat begint op dag 21.

Instructies voor reconstitutie, verdunning en toediening

Gebruik een geschikte aseptische techniek voor de reconstitutie- en verdunningsprocedure.

Inotuzumab ozogamicine (dat een dichtheid heeft van 1,02 g/ml bij 20 °C/68 °F) is lichtgevoelig en

dient tijdens de reconstitutie, verdunning en toediening te worden beschermd tegen ultraviolet licht.

De maximale tijd van reconstitutie tot het einde van de toediening dient ≤ 8 uur te zijn, met ≤ 4 uur

tussen reconstitutie en verdunning.

Reconstitutie:

Bereken de dosis (mg) en het aantal benodigde injectieflacons BESPONSA.

Reconstitueer elke injectieflacon van 1 mg met 4 ml water voor injectie, om een oplossing van

0,25 mg/ml BESPONSA voor eenmalig gebruik te verkrijgen.

Draai de injectieflacon voorzichtig rond om het uiteenvallen te bevorderen. Niet schudden.

Inspecteer de gereconstitueerde oplossing op deeltjes en verkleuring. De gereconstitueerde

oplossing dient helder tot licht troebel te zijn, kleurloos en in wezen vrij van zichtbare

vreemde deeltjes. Gebruik de oplossing niet indien deeltjes of verkleuring opgemerkt worden.

BESPONSA bevat geen bacteriostatische conserveringsmiddelen. De gereconstitueerde

oplossing dient onmiddellijk te worden gebruikt. Indien de gereconstitueerde oplossing niet

onmiddellijk gebruikt kan worden, kan deze gedurende maximaal 4 uur in de koelkast

(2 °C-8 °C) worden bewaard. Bescherm tegen licht en niet in de vriezer bewaren.

Verdunning:

Bereken het benodigde volume van de gereconstitueerde oplossing dat nodig is om de juiste

dosis in overeenstemming met de lichaamsoppervlakte van de patiënt te verkrijgen. Trek deze

hoeveelheid op uit de injectieflacon(s) met een injectiespuit. Bescherm tegen licht. Voer

ongebruikte, in de injectieflacon achtergebleven gereconstitueerde oplossing af.

Voeg de gereconstitueerde oplossing toe aan een infusiecontainer met 9 mg/ml (0,9%)

natriumchloride-oplossing voor injectie, tot een totaal nominaal volume van 50 ml. De

eindconcentratie dient tussen 0,01 en 0,1 mg/ml te zijn. Bescherm tegen licht. Een

infusiecontainer gemaakt van polyvinylchloride (PVC) (bis(2-ethylhexyl)ftalaat [DEHP]- of

niet-DEHP-houdend), polyolefin (polypropyleen en/of polyethyleen) of ethyleenvinylacetaat

(EVA) wordt aanbevolen.

Keer de infusiecontainer voorzichtig om, om de verdunde oplossing te mengen. Niet

schudden.

De verdunde oplossing dient onmiddellijk te worden gebruikt, te worden bewaard op

kamertemperatuur (20 °C-25 °C) of in de koelkast (2 °C-8 °C). De maximale tijd van

reconstitutie tot het einde van de toediening dient ≤ 8 uur te zijn, met ≤ 4 uur tussen

reconstitutie en verdunning. Bescherm tegen licht en niet in de vriezer bewaren.

Toediening:

Indien de verdunde oplossing wordt bewaard in de koelkast (2 °C-8 °C), dient de oplossing

gedurende ongeveer 1 uur vóór de toediening de gelegenheid te krijgen om te equilibreren op

kamertemperatuur (20 °C-25 °C).

Filteren van de verdunde oplossing is niet nodig. Als de verdunde oplossing toch wordt

gefilterd, worden filters van polyethersulfon (PES), polyvinylideenfluoride (PVDF) of

hydrofiel polysulfon (HPS) aanbevolen. Gebruik geen filters van nylon of gemengde

cellulose-ester (MCE).

Bescherm de intraveneuze zak tijdens de infusie tegen licht met behulp van een ultraviolet

licht blokkerende hoes (bijv. amberkleurige, donkerbruine of groene zakken of

aluminiumfolie). De infuuslijn hoeft niet beschermd te worden tegen licht.

Infundeer de verdunde oplossing over een periode van 1 uur met een snelheid van 50 ml/u bij

kamertemperatuur (20 °C-25 °C). Bescherm tegen licht. Infuuslijnen gemaakt van PVC

(DEHP- of niet-DEHP-houdend), polyolefin (polypropyleen en/of polyethyleen) of

polybutadieen worden aanbevolen.

Meng BESPONSA niet en dien BESPONSA niet toe als infusie met andere geneesmiddelen.

De bewaartijden en -condities voor reconstitutie, verdunning en toediening van BESPONSA worden

hieronder weergegeven.

Bewaartijden en -condities voor gereconstitueerde en verdunde BESPONSA-oplossing

Maximale tijd van reconstitutie tot het einde van de toediening ≤ 8 uur

a

Gereconstitueerde

oplossing

Verdunde oplossing

Na aanvang van de verdunning

Toediening

Gebruik de

gereconstitueerde

oplossing onmiddellijk

of nadat de oplossing

gedurende maximaal

4 uur in de koelkast

(2 °C-8 °C) bewaard is

geweest. Bescherm

tegen licht. Niet in de

vriezer bewaren.

Gebruik de verdunde oplossing

onmiddellijk of nadat de oplossing

op kamertemperatuur (20 °C-25 °C)

of in de koelkast (2 °C-8 °C)

bewaard is geweest. De maximale

tijd van reconstitutie tot het einde

van de toediening dient ≤ 8 uur te

zijn, met ≤ 4 uur tussen

reconstitutie en verdunning.

Bescherm tegen licht. Niet in de

vriezer bewaren.

Indien de verdunde oplossing

wordt bewaard in de koelkast

(2 °C-8 °C), breng de oplossing

dan gedurende ongeveer 1 uur

vóór de toediening op

kamertemperatuur

(20 °C-25 °C). Dien de

verdunde oplossing toe als

infusie over een periode van

1 uur met een snelheid van

50 ml/u op kamertemperatuur

(20 °C-25 °C). Bescherm tegen

licht.

Met 4 uur tussen reconstitutie en verdunning.

Bewaarcondities en houdbaarheid

Ongeopende injectieflacons

5 jaar

Gereconstitueerde oplossing

BESPONSA bevat geen bacteriostatische conserveringsmiddelen. De gereconstitueerde oplossing

dient onmiddellijk te worden gebruikt. Indien de gereconstitueerde oplossing niet onmiddellijk

gebruikt kan worden, kan deze maximaal 4 uur in de koelkast (2 °C-8 °C) worden bewaard. Bescherm

tegen licht en niet in de vriezer bewaren.

Verdunde oplossing

De verdunde oplossing dient onmiddellijk te worden gebruikt of te worden bewaard op

kamertemperatuur (20 °C-25 °C) of in de koelkast (2 °C-8 °C). De maximale tijd van reconstitutie tot

het einde van de toediening dient ≤ 8 uur te zijn, met ≤ 4 uur tussen reconstitutie en verdunning.

Bescherm tegen licht en niet in de vriezer bewaren.