Axumin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Fluciclovine (18F)

Предлага се от:

Blue Earth Diagnostics Ireland Ltd

АТС код:

V09IX12

INN (Международно Name):

fluciclovine (18F)

Терапевтична група:

Диагностични радиофармацевтици

Терапевтична област:

Prostatic Neoplasms; Radionuclide Imaging

Терапевтични показания:

Този лекарствен продукт е само за диагностична употреба. Axumin е показан за позитронна-емисионна томография (PET) резонанс за откриване на рецидив на рак на простатната жлеза при възрастни мъже с подозрение на рецидив, на базата на високо кръвно нива простатического специфичния антиген (psa) след първоначалното лечение.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-05-21

Листовка

                21
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
ЕТИКЕТ НА ЗАЩИТНИЯ КОНТЕЙНЕР
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Axumin 1 600 MBq/ml инжекционен разтвор
флуцикловин (
18
F)
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ)
ВЕЩЕСТВО(А)
Всеки ml от инжекционния разтвор
съдържа 1 600 MBq флуцикловин (
18
F) към датата и часа на
калибриране (ToC).
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Помощни вещества: натриев цитрат,
концентрирана хлороводородна
киселина, натриев
хидроксид и вода за инжекции. За
допълнителна информация относно
натрия, вижте
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
Инжекционен разтвор
1 флакон
Обем: {xx.x} ml
Активност: {YYYY} MBq в {xx.x} ml към
{чч:мм}{Часова зона} {ДД/MM/ГГГГ}
5.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА
ВЪВЕЖДАНЕ
Преди употреба прочетете листовката.
Интравенозно приложение
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е
НЕОБХОДИМО
радиоактивно
22
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до: {чч: мм} {Часова зона}
{ДД/MM/ГГГГ}
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
10.
СПЕЦИАЛНИ П
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
Axumin 1 600 MBq/ml инжекционен разтвор
Axumin 3 200 MBq/ml инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Axumin 1 600 MBq/ml
инжекционен разтвор
Всеки ml от разтвора съдържа 1 600
MBq флуцикловин (
fluciclovine
) (
18
F) към датата и часа на
калибриране (ToC).
Активността на флакон варира от 1 600 MBq
до 16 000 MBq към датата и ToC.
Axumin 3 200 MBq/ml
инжекционен разтвор
Всеки ml от разтвора съдържа 3 200
MBq флуцикловин (
fluciclovine
) (
18
F) към датата и ToC.
Активността на флакон варира от 3 200 MBq
до 32 000 MBq към датата и ToC.
Флуор (
18
F) се разпада до стабилен кислород (
18
O) с период на полуразпад 110 минути чрез
позитронно излъчване с максимална
енергия 634 keV, последвано от
анихилационно излъчване
на фотони с енергия 511 keV.
Помощни вещества с известно действие
Всеки ml от разтвора съдържа 7,7 mg
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Този лекарствен продукт е
предназначен само за диагностични
цели.
Axumin е показан за получаване на
изображения чрез
позитронно-емисионна томография
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-12-2022
Листовка Листовка чешки 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-12-2022
Листовка Листовка датски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-12-2022
Листовка Листовка немски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-12-2022
Листовка Листовка естонски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-12-2022
Листовка Листовка гръцки 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-12-2022
Листовка Листовка английски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-07-2017
Листовка Листовка френски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-12-2022
Листовка Листовка италиански 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-07-2017
Листовка Листовка латвийски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-07-2017
Листовка Листовка литовски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-12-2022
Листовка Листовка унгарски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-12-2022
Листовка Листовка малтийски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-07-2017
Листовка Листовка полски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-12-2022
Листовка Листовка португалски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-07-2017
Листовка Листовка румънски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-12-2022
Листовка Листовка словашки 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-12-2022
Листовка Листовка словенски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-07-2017
Листовка Листовка фински 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-12-2022
Листовка Листовка шведски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-12-2022
Листовка Листовка норвежки 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-12-2022
Листовка Листовка исландски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-12-2022
Листовка Листовка хърватски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-07-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите