Anoro Ellipta (previously Anoro)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

бромид umeclidinium, vilanterol trifenatate

Предлага се от:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

АТС код:

R03AL03

INN (Международно Name):

umeclidinium bromide, vilanterol

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Anoro Ellipta посочва като поддържаща терапия с бронходилататор за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронична обструктивна болест на белия дроб (хронична обструктивна белодробна болест).

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-05-08

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ANORO ELLIPTA 55 МИКРОГРАМА/22 МИКРОГРАМА ПРАХ
ЗА ИНХАЛАЦИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛНО
ДОЗИРАН
умеклидиниум/вилантерол
(umeclidinium/vilanterol)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ANORO ELLIPTA 55 микрограма/22 микрограма прах
за инхалация, предварително дозиран
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка единична инхалация доставя една
освободена доза (доза, която се
освобождава от
мундщука) 65 микрограма умеклидиниев
бромид (umeclidinium bromide), еквивалентно на
55 микрограма умеклидиниум и 22
микрограма вилантерол (vilanterol) (като
трифенатат). Това
съответства на предварително
дозирана доза от 74,2 микрограма
умеклидиниев бромид,
еквивалентно на 62,5 микрограма
умеклидиниум и 25 микрограма
вилантерол (като
трифенатат).
Помощно вещество с известно действие
Всяка доставена доза съдържа
приблизително 25 mg лактоза (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, предварително
дозиран (п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-11-2022
Листовка Листовка чешки 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-11-2022
Листовка Листовка датски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-11-2022
Листовка Листовка немски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-11-2022
Листовка Листовка естонски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-11-2022
Листовка Листовка гръцки 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-11-2022
Листовка Листовка английски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-10-2018
Листовка Листовка френски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-11-2022
Листовка Листовка италиански 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-10-2018
Листовка Листовка латвийски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-10-2018
Листовка Листовка литовски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-11-2022
Листовка Листовка унгарски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-11-2022
Листовка Листовка малтийски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-10-2018
Листовка Листовка нидерландски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-10-2018
Листовка Листовка полски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-11-2022
Листовка Листовка португалски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-10-2018
Листовка Листовка румънски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-11-2022
Листовка Листовка словашки 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-11-2022
Листовка Листовка словенски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-10-2018
Листовка Листовка фински 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-11-2022
Листовка Листовка шведски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-11-2022
Листовка Листовка норвежки 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-11-2022
Листовка Листовка исландски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-11-2022
Листовка Листовка хърватски 22-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-10-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите