Zemplar 1 mikrogram Kapsel, mjuk

السويد - السويدية - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

خصائص المنتج خصائص المنتج (SPC)

19-12-2019

العنصر النشط:
parikalcitol
متاح من:
Orifarm AB
ATC رمز:
H05BX02
INN (الاسم الدولي):
paricalcitol
جرعة:
1 mikrogram
الشكل الصيدلاني:
Kapsel, mjuk
تركيب:
glycerol Hjälpämne; propylenglykol Hjälpämne; etanol, vattenfri Hjälpämne; butylhydroxitoluen Hjälpämne; parikalcitol 1 mikrog Aktiv substans
نوع الوصفة الطبية :
Receptbelagt
الوضع إذن:
Avregistrerad
تخويل:
52011
تاريخ الترخيص:
2015-10-14

اقرأ الوثيقة كاملة

Bipacksedel: Information till användaren

Zemplar 1 mikrogram, kapsel, mjuk

Zemplar 2 mikrogram, kapsel, mjuk

parikalcitol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Zemplar är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Zemplar

Hur du tar Zemplar

Eventuella biverkningar

Hur Zemplar ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Zemplar är och vad det används för

Zemplar innehåller den aktiva substansen parikalcitol, som är en syntetisk form av aktivt vitamin D.

Aktivt vitamin D behövs för att många av kroppens vävnader, däribland bisköldkörtel och skelett, ska

fungera normalt. Hos personer som har normal njurfunktion, produceras denna aktiva form av vitamin

D på naturlig väg i njuren, men vid njursvikt är produktionen av aktivt vitamin D markant minskad.

Zemplar tillför därför aktivt vitamin D, när kroppen inte kan producera tillräckligt mycket. Zemplar

hjälper till att förebygga följderna av låga vitamin D-nivåer, nämligen höga nivåer av

bisköldkörtelhormon, som kan orsaka skelettproblem. Zemplar används av vuxna patienter med

njursjukdom Stadie 3, 4 och 5 och av barn från 10 till 16 års ålder med njursjukdom Stadie 3 och 4.

Parikalcitol som finns i Zemplar kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte

nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal

om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Zemplar

Ta inte Zemplar

om du är allergisk mot parikalcitol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

om du har mycket höga kalcium- eller vitamin D-nivåer i blodet.

Din läkare kan berätta om detta gäller för dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Zemplar.

innan behandlingen påbörjas är det viktigt att minska mängden fosfor i din diet.

fosfatbindande läkemedel kan behövas för att kontrollera fosfornivåerna. Om du tar

kalciumbaserade fosfatbindare, kan din läkare behöva justera doseringen.

din läkare kommer att behöva ta blodprover för att kontrollera din behandling.

hos vissa patienter med kronisk njursjukdom Stadie 3 och 4 har en ökning av en substans som

kallas kreatinin setts i blodet. Denna ökning betyder dock inte att njurfunktionen försämrats.

Andra läkemedel och Zemplar

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka effekten av detta läkemedel eller öka risken för biverkningar. Det är

särskilt viktigt att tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

läkemedel mot svampinfektioner som candidainfektion eller muntorsk (t ex ketokonazol)

läkemedel för hjärta eller blodtryck (t ex digoxin och diuretika eller urindrivande läkemedel)

läkemedel som innehåller en fosfatkälla (t ex läkemedel för att sänka kalciumhalten i blodet)

läkemedel som innehller kalcium eller D-vitamin, inklusive kosttillskott och multivitaminer

som kan köpas utan recept

läkemedel som innehåller magnesium eller aluminium (t ex vissa typer av läkemedel mot sur

mage så kallade antacida) och fosfatbindare

läkemedel för att behandla förhöjda kolesterolnivåer (t ex kolestyramin)

Zemplar med mat och dryck

Zemplar kapslar kan tas med eller utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Tillräckliga data från behandling av gravida kvinnor med parikalcitol saknas. Risken för människa är

okänd och därför ska parikalcitol användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Det är inte känt om parikalcitol passerar över till modersmjölk. Tala med din läkare innan du ammar

om du tar Zemplar.

Körförmåga och användning av maskiner

Zemplar bör inte påverka din körförmåga eller möjlighet att använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zemplar innehåller etanol (alkohol)

Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per kapsel, vilket kan

minska eller öka effekten av andra läkemedel och vara skadligt för personer som har leversjukdom,

alkoholmissbruk, epilepsi, hjärnskada eller –sjukdom. Det kan även vara skadligt för gravida eller

ammande kvinnor och barn.

3.

Hur du tar Zemplar

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Kronisk njursjukdom Stadie 3 och 4

Vanlig initial dos hos vuxna patienter är en kapsel om dagen, antingen varje dag eller varannan dag tre

gånger i veckan. Din läkare kommer med hjälp av resultaten från dina laboratorieprover bestämma

vad som är rätt dos för dig. I början av behandlingen med Zemplar kan dosen behöva anpassas efter

hur du svarar på behandlingen. Din läkare kommer att bestämma vad som är rätt dos för dig.

Kronisk njursjukdom Stadie 5

Vanlig initial dos hos vuxna patienter är en kapsel varannan dag tre gånger i veckan. Din läkare

kommer med hjälp av resultaten från dina laboratorieprover bestämma vad som är rätt dos för dig. I

början av behandlingen med Zemplar kan dosen behöva anpassas efter hur du svarar på behandlingen.

Din läkare kommer att hjälpa till och bestämma vad som är rätt dos för dig.

Leversjukdom

Om du har mild eller måttlig leversjukdom, kommer din dos inte behöva ändras. Det finns inte någon

erfarenhet av behandling av allvarlig leversjukdom.

Njurtransplanterade patienter

Vanlig dos är en kapsel om dagen, antingen varje dag eller varannan dag tre gånger i veckan.

Din läkare kommer att använda resultaten av dina laboratorieprover för att avgöra den korrekta dosen

för just dig. När behandling med Zemplar har startat är det sannolikt att dosen kommer att behöva

ändras, beroende på hur du svarar på behandlingen. Din läkare kommer att avgöra vilken dos av

Zemplar som är rätt för dig.

Användning för barn och ungdomar

Till barn i åldrarna 10 till 16 år med kronisk njursjukdom Stadie 3 eller 4 är den vanliga initiala dosen

en kapsel varannan dag upp till tre gånger i veckan. Din läkare kommer med hjälp av resultaten från

dina laboratorieprover bestämma vad som är rätt dos för dig. När behandlingen med Zemplar har

startats kan dosen behöva anpassas efter hur du svarar på behandlingen. Din läkare kommer att hjälpa

till att bestämma vad som är rätt dos för dig.

Effekten av Zemplar hos barn med kronisk njursjukdom Stadie 5 har inte fastställts.

Det finns ingen information om användning av Zemplar till barn under 10 års ålder.

Användning för äldre

Det finns begränsad erfarenhet av användning av Zemplar till patienter 65 år och äldre.

I allmänhet fanns ingen skillnad vad gäller säkerhet och effekt vid behandling av äldre patienter (65 år

och äldre) och yngre patienter.

Om du har tagit för stor mängd av Zemplar

För mycket Zemplar kan orsaka onormalt höga nivåer av kalcium i blodet, vilket kan vara skadligt.

Symtom som kan uppkomma efter intag av för mycket Zemplar kan vara svaghetskänsla och/eller

sömnighet, huvudvärk, illamående, kräkningar, muntorrhet, förstoppning, muskel- eller skelettsmärta

och metallsmak i munnen.

Symtom som kan uppkomma om man tagit för mycket Zemplar under en längre period kan vara

aptitlöshet, sömnighet, viktminskning, ont i ögonen, rinnande näsa, hudklåda, feberkänsla, impotens,

och svår magsmärta (på grund av inflammerad bukspottkörtel) och njursten. Ditt blodtryck kan

påverkas och oregelbundna hjärtslag (hjärtklappning) kan förekomma. Resultat av blod- och

urinprover kan visa höga värden för kolesterol, urinämne, kväve och leverenzymer. Zemplar kan i

sällsynta fall orsaka mentala förändringar inklusive förvirring, sömnighet, sömnlöshet och nervositet.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Zemplar

Om du glömt att ta en dos ta den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa kapsel, ta

inte den kapsel du glömt utan fortsätt behandlingen enligt läkarens ordination.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Zemplar

Om inte din läkare säger att du ska avbryta behandlingen är det viktigt att du fortsätter att ta Zemplar

enligt läkarens ordination.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Viktigt: Kontakta omedelbart din läkare om du får någon av följande biverkningar:

allergiska reaktioner (t ex andnöd, rosslingar, utslag, klåda eller svullnad i ansikte och läppar)

Tala om för din läkare eller sjuksköterska om du upplever något av följande biverkningar:

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

förhöjd halt i blodet av en substans som kallas kalcium, samt mängden av kalcium i

förhållande till en annan substans i blodet som kallas fosfat (hos patienter med allvarlig

kronisk njursjukdom)

fosfatnivån i blodet kan också öka

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

lunginflammation

sänkta nivåer av bisköldkörtelhormon

aptitlöshet

minskade halter av kalcium

yrsel

smakförändringar

huvudvärk

oregelbunden hjärtrytm

magbesvär eller magsmärta

förstoppning

diarré

muntorrhet

halsbränna (reflux eller matsmältningsbesvär)

illamående

kräkningar

akne

klåda

utslag

nässelutslag

muskelkramper

muskelsmärta

ömma bröst

svaghetskänsla

trötthet, känsla av obehag

svullnad av benen

smärta

ökade halter av kreatinin

förändringar av leverfunktionsresultat

Kontakta omedelbart din läkare om du får en allergisk reaktion.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Zemplar ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i

angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Zemplar 1 mikrogram kapslar

Den aktiva substansen är parikalcitol. Varje mjuk kapsel innehåller 1 mikrogram parikalcitol

Övriga innehållsämnen är: medellånga triglyceridkedjor, etanol, butylhydroxytoluen

Kapselns skal innehåller: gelatin, glycerol, vatten, titandioxid (E 171), svart järnoxid (E 172)

Svart bläck innehåller: propylenglykol, svart järnoxid (E 172), polyvinylacetatftalat, makrogol

400, ammoniumhydroxid.

Zemplar 2 mikrogram kapslar

Den aktiva substansen är parikalcitol. Varje mjuk kapsel innehåller 2 mikrogram parikalcitol

Övriga innehållsämnen är: medellånga triglyceridkedjor, etanol, butylhydroxytoluen

Kapselns skal innehåller: gelatin, glycerol, vatten, titandioxid (E 171), röd järnoxid (E 172),

gul järnoxid (E 172)

Svart bläck innehåller: propylenglykol, svart järnoxid (E 172), polyvinylacetatftalat, makrogol

400, ammoniumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zemplar 1 mikrogram kapslar

Zemplar 1 mikrogram kapslar är en oval, grå mjuk kapsel märkt med ZA

Varje ytterförpackning innehåller 1 eller 4 blisterförpackningar. Varje blister innehåller 7 kapslar.

Zemplar 2 mikrogram kapslar

Zemplar 2 mikrogram kapslar är en oval, orange-brun mjuk kapsel märkt med ZF

Varje ytterförpackning innehåller 1 eller 4 blisterförpackningar. Varje blister innehåller 7 kapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning

AbbVie AB

Box 1523

171 29 Solna

Tillverkare

Tjoapack Netherlands, B.V, Nieuwe Donk 9, ETTEN-LEUR, 4879AC,

Nederländerna

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, Tyskland

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Estland:

Zemplar, 1 mikrogramm pehmekapslid, Zemplar, 2 mikrogrammi pehmekapslid

Finland:

Zemplar 1 mikrogramma, pehmeät kapselit, Zemplar 2 mikrogrammaa, pehmeät kapselit

Grekland:

Zemplar 1 μικρογραμμάριο καψάκια, μαλακά, Zemplar 2 μικρογραμμάρια καψάκια,

μαλακά

Irland:

Zemplar 1 microgram capsules, soft, Zemplar 2 micrograms capsules, soft

Italien:

Zemplar 1 microgrammo capsule molli, Zemplar 2 microgrammi capsule molli

Nederländerna:

Zemplar 1 microgram capsules, zacht

Norge:

Zemplar 1 mikrogram kapsler, myke, Zemplar 2 mikrogram kapsler, myke

Portugal:

Zemplar 1 micrograma cápsulas moles, Zemplar 2 microgramas cápsulas moles

Rumänien:

Zemplar 1 microgram, capsule moi, Zemplar 2 micrograme, capsule moi

Slovakien:

Zemplar 1 mikrogram mäkké kapsuly, Zemplar 2 mikrogramy mäkké kapsuly

Slovenien:

Zemplar 1 mikrogram mehke kapsule, Zemplar 2 mikrograma mehke kapsule

Spanien:

Zemplar 1 microgramo cápsulas blandas, Zemplar 2 microgramos cápsulas blandas

Storbritannien:

Zemplar 1 microgram capsules, soft, Zemplar 2 micrograms capsules, soft

Sverige:

Zemplar 1 mikrogram kapsel, mjuk, Zemplar 2 mikrogram kapsel, mjuk

Tjeckien:

Zemplar

Tyskland:

Zemplar 1 Mikrogramm Weichkapseln, Zemplar 2 Mikrogramm Weichkapseln

Ungern:

Zemplar 1 mikrogramm lágy kapszula, Zemplar 2 mikrogramm lágy kapszula

Denna bipacksedel ändrades senast:

2021-03-24

Ytterligare information

För att lyssna på eller begära en kopia av denna bipacksedel i förstorad text eller få texten uppläst,

kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

اقرأ الوثيقة كاملة

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Zemplar 1 mikrogram kapsel, mjuk

Zemplar 2 mikrogram kapsel, mjuk

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje kapsel av Zemplar 1 mikrogram innehåller 1 mikrogram parikalcitol

Varje kapsel av Zemplar 2 mikrogram innehåller 2 mikrogram parikalcitol

Hjälpämnen med känd effekt:

Varje kapsel av Zemplar 1 mikrogram innehåller 0,71 mg etanol.

Varje kapsel av Zemplar 2 mikrogram innehåller 1,42 mg etanol.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Kapsel, mjuk

1 mikrogram kapsel: oval, grå mjuk kapsel märkt med ZA

2 mikrogram kapsel: oval, orange-brun mjuk kapsel märkt med ZF

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Zemplar är indicerat som profylax och behandling av sekundär hyperparatyreoidism hos vuxna och

barn från 10 till 16 års ålder med kronisk njursjukdom Stadie 3 och 4.

Zemplar är indicerat som profylax och behandling av sekundär hyperparatyreoidism hos vuxna med

kronisk njursjukdom Stadie 5 som behandlas med hemodialys eller peritonealdialys.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Kronisk njursjukdom (CKD*) Stadie 3 och 4

*CKD, Chronic kidney disease

Zemplar ska administreras en gång om dagen, antingen varje dag eller varannan dag tre gånger

i veckan.

Initial dos

Den initiala dosen beräknas utifrån basvärden för nivåer av intakt paratyreoideahormon (iPTH).

Tabell 1.

Initial dos

Basvärde iPTH-nivå

Dygnsdos

Dos tre gånger per vecka

*

≤ 500 pg/ml (56 pmol/l)

1 mikrogram

2 mikrogram

> 500 pg/ml (56 pmol/l)

2 mikrogram

4 mikrogram

Administreras inte oftare än varannan dag

Dostitrering

Doseringen måste vara individuellt baserad på serum eller plasma iPTH-nivåer, med monitorering av

serumkalcium och serumfosfat. Tabell 2 visar ett förslag till dostitrering.

Tabell 2.

Dostitrering

Dosjustering i 2 till 4 veckors

intervall

iPTH-nivå relaterad till

basvärde

Dygnsdos

Dos tre gånger

per vecka

1

Oförändrad eller ökad

Sänkt med < 30%

Öka

1 mikrogram

Öka

2 mikrogram

Sänkt med ≥30%, ≤60%

Bibehåll

Bibehåll

Sänkt med > 60%

iPTH < 60 pg/ml (7 pmol/l)

Sänk

1 mikrogram

Sänk

2 mikrogram

1

Administreras inte oftare än varannan dag.

2

Om en patient tar lägsta dagliga dos (eller lägsta dos tre gånger i veckan) och behöver dosreduktion kan dosfrekvensen minskas.

Serumkalciumnivåer ska övervakas noga efter påbörjad behandling och under dostitreringsperioder.

Om hyperkalcemi eller en bestående förhöjd kalciumfosfatprodukt över 55 mg

(4,4 mmol

iakttas ska dosen av kalciumbaserade fosfatbindare reduceras eller behandlingen avbrytas. Alternativt

kan doseringen med Zemplar reduceras eller göra ett tillfälligt uppehåll i behandlingen. Vid uppehåll

ska behandlingen återupptas med en lägre dos, när serumkalcium och kalciumfosfatprodukten

normaliserats.

Kronisk njursjukdom (CKD) Stadie 5

Zemplar ska administreras tre gånger i veckan och inte oftare än varannan dag.

Initial dos

Den initiala dosen av Zemplar i mikrogram beräknas utifrån basvärden för iPTH-nivå (pg/ml)/60,

[(pmol/l)/7] upp till en initial maxdos på 32 mikrogram.

Dostitrering

Efterföljande dosering ska individualiseras och baseras på iPTH, serumkalcium och fosfatnivåer.

Förslag till dostitrering av Zemplar kapslar baseras på följande formel:

Titreringsdos (mikrogram) = senaste iPTH-nivå (pg/ml)

eller

Titreringsdos (mikrogram) = senaste iPTH-nivå (pmol/l)

Serumkalcium och fosfatnivåer ska övervakas noga efter påbörjad behandling, under

dostitreringsperioder och vid samtidig administrering av starka P450 3A-hämmare. Om förhöjd

serumkalcium eller förhöjd Ca x P iakttas och om patienten behandlas med kalciumbaserad

fosfatbindare, kan doseringen av fosfatbindare sänkas eller tillfälligt avbrytas, eller så kan patienten

överföras till behandling med icke-kalciumbaserad fosfatbindare.

Vid serumkalcium > 11,0 mg/dl (2,8 mmol/l) eller Ca x P > 70 mg

(5,6 mmol

), eller iPTH

150 pg/ml ska dosen sänkas med 2 till 4 mikrogram i förhållande till den som beräknades vid senaste

iPTH/60 (pg/ml), [iPTH/7 (pmol/l)]. Om ytterligare justering erfordras, ska doseringen med Zemplar

kapslar reduceras eller uppehåll i behandlingen göras tills dessa parametrar har normaliserats.

Då iPTH närmar sig målvärdet (150-300 pg/ml), kan små, individualiserade dosjusteringar erfordras

för att uppnå stabilt iPTH. I situationer där övervakning av iPTH, Ca eller P utförs mindre ofta än en

gång i veckan, kan lägre initial dos och lägre titreringsdos erfordras.

Särskilda patientgrupper

Leverinsufficiens

Dosjustering erfordras inte för patienter med mild till moderat leverinsufficiens.

Det finns ingen erfarenhet från patienter med allvarlig leverinsufficiens (se avsnitt 5.2).

Njurtransplanterade patienter

Njurtransplanterade patienter med kronisk njurinsufficiens Stadie 3 och 4 och sekundär

hyperparatyreos har inte studerats i kliniska Fas 3-studier. Enligt publicerad litteratur kan samma

algoritm för initial dosering och dostitrering användas för patienter med kronisk njurinsufficiens

Stadie 3 och 4 och sekundär hyperparatyreos oavsett om de genomgått njurtransplantation eller inte.

Efter initiering, under dostitrering och vid samtidig administrering av starka cytokrom P450 3A-

hämmare bör serumnivåerna av kalcium och fosfor monitoreras noga.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för barn under 10 år har ännu inte fastställts.

CKD Stadie 3 och 4 (åldrarna 10 till 16 år)

Initial dos

Den rekommenderade startdosen av parikalcitol kapslar är 1 mikrogram administrerat tre gånger i

veckan, inte oftare än varannan dag.

Dostitrering

Efterföljande dosering ska individualiseras och baseras på iPTH, serumkalcium och fosfatnivåer för

att upprätthålla en iPTH-nivå mellan 35 och 69 pg/ml (Stadie 3) eller 70 och 110pg/ml (Stadie 4).

Dosen av parikalcitol kan höjas i steg om 1 mikrogram var fjärde vecka, varvid regim med dosering

tre gånger i veckan upprätthålls. Dosen kan när som helst minskas i steg om 1 mikrogram eller kvarstå

om patienten redan får en 1 mikrogram-dos. Om en patient som får 1 mikrogram tre gånger i veckan

behöver en sänkning av dosen kan behandlingen avbrytas och återupptas när det är lämpligt

.

administrerade maxdosen i kliniska studier var 7 mikrogram per dos.

CKD Stadie 5

Effekten av Zemplar för barn med CKD Stadie 5 har ännu inte fastställts.

Äldre

Ingen skillnad vad gäller säkerhet och effekt mellan behandling av äldre (65-75 år) och yngre patienter

har observerats, men större känslighet hos vissa äldre personer kan inte uteslutas.

Administreringssätt

Zemplar kan tas med eller utan mat.

4.3

Kontraindikationer

Parikalcitol ska inte ges till patienter som drabbats av vitamin D-toxicitet, hyperkalcemi, eller

överkänslighet mot parikalcitol, eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

För stor hämning av paratyreoideahormon kan resultera i förhöjda serumkalciumnivåer och kan leda

till metabolisk bensjukdom. Patientmonitorering och individuell dostitrering erfordras för att uppnå

eftersträvade fysiologiska slutnivåer.

Om klinisk signifikant hyperkalcemi uppstår och patienten får en kalciumbaserad fosfatbindare, ska

doseringen av kalciumbaserad fosfatbindare reduceras eller behandlingen avbrytas.

Kronisk hyperkalcemi kan vara associerad med generell förkalkning av kärlen och andra mjukdelar.

Fosfat eller vitamin D-relaterade läkemedel skall inte tas tillsammans med parikalcitol på grund av

ökad risk för hyperkalcemi och förhöjd Ca x P-produkt (se avsnitt 4.5).

Digitalistoxicitet potentieras av alla typer av hyperkalcemi, därför ska försiktighet iakttas när digitalis

förskrivs tillsammans med parikalcitol (se avsnitt 4.5).

Hos predialyspatienter kan parikalcitol, liksom andra D-vitamin receptoraktiverare, öka

serumkreatinin (och därmed sänka beräknat GFR[eGFR]) utan att ändra den verkliga

glomerulusfiltrationen (GFR).

Försiktighet ska iakttas om Zemplar administreras tillsammans med ketokonazol (se avsnitt 4.5).

Varning som gäller hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per kapsel (oavsett

mängd parikalcitol) vilket kan vara skadligt för personer som lider av alkoholism (se avsnitt 2 och

4.2). Etanolinnehållet bör beaktas vid behandling av gravida eller ammande kvinnor, barn och

högriskpatienter såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Ketokonazol

Det är känt att ketokonazol är en ickespecifik hämmare av flera cytokrom P450-enzymer. Tillgängliga

in vivo-

in vitro-

data tyder på att

ketokonazol kan interagera med enzymer som är ansvariga för

parikalcitols och andra vitamin D-analogers metabolism. Försiktighet ska iakttas när parikalcitol

administreras tillsammans med ketokonazol. Effekten av multipla doser av ketokonazol (administrerat

i doser om 200 mg två gånger dagligen under 5 dagar) på parikalcitol kapslars farmakokinetik har

studerats hos friska frivilliga. C

av parikalcitol påverkas minimalt, men AUC

0-∞

blev approximativt

fördubblad i närvaro av ketokonazol. Halveringstiden var i genomsnitt 17,0 timmar i närvaro av

ketokonazol jämfört med 9,8 timmar när endast parikalcitol administrerades (se avsnitt 4.4 Varningar

och försiktighet). Resultatet av denna studie tyder på att efter antingen oral eller intravenös

administrering av parikalcitol är maximal ökning av parikalcitol AUC

på grund av

läkemedelsinteraktion med ketokonazol sannolikt inte mer än tvåfaldig.

Inga specifika interaktionsstudier har utförts. Digitalistoxicitet potentieras av alla typer av

hyperkalcemi, därför ska försiktighet iakttas när digitalis förskrivs tillsammans med parikalcitol.

Fosfat - eller vitamin D-relaterade läkemedel ska inte tas tillsammans med parikalcitol på grund av

ökad risk för hyperkalcemi och förhöjd Ca x P-produkt (se avsnitt 4.4).

Höga doser av kalciuminnehållande läkemedel eller tiaziddiuretika kan öka risken för hyperkalcemi.

Magnesiuminnehållande läkemedel (t ex antacida) ska inte tas tillsammans med vitamin D-läkemedel,

därför att hypermagnesemi kan uppstå.

Aluminiuminnehållande läkemedel (t ex antacida/aluminiumbaserade fosfatbindare) ska inte

administreras kontinuerligt tillsammans med vitamin D-läkemedel, eftersom det kan resultera i höjda

blodnivåer av aluminium och aluminiumorsakad bentoxicitet.

Läkemedel som försämrar tarmabsorption av fettlösliga vitaminer, t ex kolestyramin, kan störa

absorptionen av Zemplar kapslar.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med parikalcitol saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd och därför ska

parikalcitol användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Amning

Uppgift saknas om parikalcitol passerar över i modersmjölk. Djurstudier har visat att parikalcitol eller

dess metaboliter utsöndras i små mängder i bröstmjölk. Vid beslut om fortsatt eller avbruten amning

eller fortsatt eller avbruten behandling med Zemplar ska hänsyn tas till nyttan av amning för barnet

och nyttan av behandlingen med Zemplar för modern.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Zemplar har försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

Parikalcitolkapslars säkerhet har utvärderats i tre 24-veckors dubbelblinda, placebokontrollerade,

multicenterstudier involverande 220 vuxna patienter med CKD i Stadie 3 och 4 samt i en 12-veckors

dubbelblind, placebokontrollerad, multicenterstudie med 88 vuxna patienter med CKD i Stadie 5. Det

finns dessutom uppföljning efter godkännandet med parikalcitol kapslar från tre studier, och

pediatrisk erfarenhet från två studier. De vanligaste biverkningarna som rapporterats för patienter som

behandlats med parikalcitol var hyperkalcemi och stegring av kalciumfosfatprodukt.

I Stadie 3/4 och Stadie 5 i de kliniska studierna, var incidensen av hyperkalcemi för Zemplar (3/167, 2

%) jämfört med placebo (0/137, 0 %) och förhöjt kalciumfosfat för Zemplar (19/167, 11 %) jämfört

med placebo (8/137, 6 %).

Sammanfattning av biverkningar i tabellform

Alla biverkningar relaterade till Zemplar kapslar är sammanställda i Tabell 3

enligt MedDRA

klassificering av organsystem och frekvens.

Följande frekvenskategorier används:

Mycket vanlig (

1/10); vanlig (

1/100 till <1/10); mindre vanlig (

1/1 000 till <1/100), sällsynt

1/10 000 till <1/10 00) mycket sällsynt (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

tillgängliga data).

Tabell 3. Biverkningar rapporterade för Zemplar kapslar i kliniska studier och efter godkännandet

Organsystem

Frekvens

*

Biverkningar

Infektioner och infestationer

Mindre vanlig

Pneumoni

Mindre vanlig

Hypersensitivitet

Immunsystemet

Ingen känd

frekvens

*

Angioödem, laryngealt ödem

Endokrina systemet

Mindre vanlig

Hypoparatyroidism

Vanlig

Hyperkalcemi, hyperfosfatemi

Metabolism och nutrition

Mindre vanlig

Minskad aptit, hypokalcemi

Centrala och perifera nervsystemet

Mindre vanlig

Yrsel, smakförändring, huvudvärk

Hjärtat

Mindre vanlig

Hjärtklappning

Magtarmkanalen

Mindre vanlig

Magbesvär, smärta i övre buken,

förstoppning, diarré, muntorrhet,

gastroesofagal reflux, illamående,

kräkningar

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanlig

Acne, pruritus, utslag, urtikaria

Muskeloskeletala systemet och

bindväv

Mindre vanlig

Muskelryckningar, myalgi

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Mindre vanlig

Ömmande bröst

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Mindre vanlig

Asteni, sjukdomskänsla, perifert

ödem, smärta

Vanlig

Förhöjd kalciumfosfatprodukt

Undersökningar

Mindre vanlig

Ökning av kreatinin i blodet

abnormala leverenzym

*

Frekvenser för biverkningar efter godkännande för försäljning kan inte beräknas och har rapporterats

som ”

Ingen känd frekvens”.

Denna biverkan har observerats hos predialyspatienter (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Säkerhetsprofilen hos barn, 10 år och äldre, är lik den som ses hos vuxna. Biverkningar hos patienter

behandlade med parikalcitol var hyperkalcemi (4/47, 9 %), hyperfosfatemi (2/47, 4 %), huvudvärk

(1/47, 2 %) och illamående (1/47, 2 %).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Överdosering av Zemplar kapslar kan resultera i hyperkalcemi, hyperkalciuri, hyperfosfatemi och

översuppression av parathormon. Stora doser av kalcium och fosfat samtidigt med Zemplar kapslar

kan resultera i motsvarande abnormiteter.

Behandling av patienter med klinisk signifikant hyperkalcemi innefattar omedelbar dosreduktion eller

uppehåll i parikalcitolbehandling. Vidare inkluderar behandlingen diet med lågt kalciuminnehåll,

utsättande av kalciumtillskott, patientmobilisering, kontroll av vätske- och elektrolytbalans), analys av

elektrokardiografiska abnormaliteter (kritiskt för patienter som får digitalis) och hemodialys eller

peritonealdialys mot kalciumfritt dialysat.

Tecken och symptom på vitamin D-intoxikation associerad med hyperkalcemi innefattar:

Tidig:

Svaghet, huvudvärk, trötthet, illamående, kräkningar, muntorrhet, förstoppning, muskelsmärta,

skelettsmärta och metallsmak.

Sen:

Anorexi, viktminskning, konjunktivit (förkalkning), pankreatit, fotofobi, rinorré, klåda,

värmekänslighet, minskad libido, förhöjt BUN, hyperkolesterolemi, förhöjt ASAT och ALAT,

ektopisk förkalkning, hypertension, hjärtarrytmier, trötthet, död och mycket ovanligt, öppen

psykos.

Serumkalciumnivåer ska monitoreras frekvent till dess normokalcemi uppnås.

Parikalcitol avlägsnas inte i klinisk signifikant omfattning vid dialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga antiparatyreoideamedel, ATC-kod: H05BX02

Verkningsmekanism

Parikalcitol är en syntetisk, biologiskt aktiv vitamin D-analog till kalcitriol med modifieringar i

sidokedjan (D

) och A-ringen (19-nor). Till skillnad från kalcitriol är parikalcitol en selektiv vitamin

D-receptor (VDR) aktiverare. Parikalcitol uppreglerar selektivt VDR i bisköldkörteln utan att öka

VDR i tarmen och är mindre aktiv vid benresorption. Parikalcitol uppreglerar också

kalciumavkännande receptorer i bisköldkörteln. Detta resulterar i att parikalcitol reducerar

paratyreoideahormon (PTH)-nivåerna genom att hämma proliferation av paratyreoidea och minska

PTH-syntes och sekretion, med minimal inverkan på kalcium- och fosfatnivåer. Parikalcitol verkar

också direkt på bencellerna för att bibehålla benvolym och förbättra mineraliseringen. Korrektion av

abnorma PTH-nivåer, med normalisering av kalcium- och fosfathemostas, kan förebygga eller

behandla metabolisk bensjukdom associerad med kronisk njursjukdom.

Klinisk effekt

Kronisk njurinsufficiens (CKD) Stadie 3 och 4

Pivotala studier på vuxna

Primär effektvariabel

,

reduktion från basvärdet iPTH med

30 % vid minst två konsekutiva tillfällen,

uppnåddes av 91 % av patienter behandlade med parikalcitol kapslar och 13 % av patienter, som fick

placebo (p

0,001). Benspecifikt serumalkalisktfosfatas och serumostiokalcin var signifikant sänkta

0,001) hos patienter behandlade med parikalcitolkapslar i jämförelse med placebo, vilket

associeras med korrektion av hög benomsättning på grund av sekundär hyperparatyreoidism. Ingen

försämring av njurfunktionsparametrarna för beräknad glomerulusfiltrationshastighet (med MDRD*-

formel) och serumkreatinin för patienter behandlade med parikalcitol kapslar i förhållande till

placebobehandlade patienter kunde uppmätas. Signifikant fler patienter behandlade med parikalcitol

kapslar fick reduktion av proteinuri, mätt med semikvantitativ teststicka, i jämförelse med

placebobehandlade patienter.

* MDRD, Modification of Diet in Renal Disease

Pediatrisk studie

Säkerheten och effekten av parikalcitolkapslar utvärderades i en 12-veckors, dubbelblind,

placebokontrollerad, randomiserad, multicenterstudie hos barn i åldern 10-16 år med CKD Stadie 3

och 4. Totalt 18 patienter fick parikalcitolkapslar och 18 patienter fick placebo under den blindade

fasen av studien. Medelåldern hos patienterna var 13,6 år, 69 % var män, 86 % var av kaukasiskt

ursprung och 8 % var asiater. 72 % av de parikalcitolbehandlade patienterna och 89 % av

placebopatienterna avslutade den 12 veckors blinda behandlingstiden.

Den initiala dosen av parikalcitolkapslar var 1 mikrogram tre gånger i veckan. iPTH-, kalcium- och

fosfornivåerna övervakades med 2-4 veckor mellanrum med målet att bibehålla nivåer inom riktlinjer

för KDOQI (Kidney Disease Outcome Qualiy Initiative) för CKD Stadie 3 och 4. Från och med

behandlingsvecka 4 kunde doser höjas i steg om 1 mikrogram var fjärde vecka baserat på

säkerhetsobservationer och utvärderingar av blodprover. Dosen kunde när som helst minskas med 1

mikrogram eller kvarstå om patienten redan fått en 1 mikrogram-dos. Den tillåtna maxdosen var 3

mikrogram tre gånger i veckan.

Den 12 veckors blindade fasen följdes av en öppen fas under vilken 13 parikalcitolpatienter och 16

placebopatienter behandlades med parikalcitolkapslar. Även om den tillåtna maxdosen var 16

mikrogram tre gånger i veckan, var den högsta administrerade dosen 7 mikrogram tre gånger i veckan.

Primär effektvariabel var andelen av Stadie 3 och 4 patienter som uppnådde reduktion från basvärdet

iPTH med ≥ 30% vid minst två konsekutiva tillfällen. Slutlig iPTH inom riktlinjerna för KDOQI

utvärderades också. Resultaten visas i tabell 4.

Tabell 4. Förändringar i iPTH från basvärdet i CKD Stadie 3 och 4 pediatrisk studie

Fas/Behandling

Två på varandra följande ≥

30% reduktioner från

basvärdet i iPTH nivåer

Slutlig iPTH inom

riktlinjerna för

KDOQI*

Blindad fas

Placebo

0/18 (0 %)

2/18 (11,1 %)

Parikalcitol

5/18 (27,8 %)**

6/18 (33,3 %)***

Öppen fas

Placebo jämfört med Parikalcitol

7/16 (43,8 %)

6/16 (37,5 %)

Parikalcitol jämfört med Parikalcitol

5/13 (38,5 %)

2/13 (15,4 %)

*

CKD Stadie 3: 35 till 69 pg/ml; CKD Stadie 4: 70 till 110 pg/ml.

** p < 0,05 jämfört med placebo

*** p = 0,128 jämfört med placebo

Under den blindade fasen var skillnaden i medelvärde mellan grupperna av basvärdet iPTH och post-

basvärdet iPTH statistiskt signifikant (p <0,05) vid varje besök. I överensstämmelse med detta var

skillnaden i medelvärde i procent mellan grupperna avseende basvärdet i förhållande till varje post-

basvärde statistiskt signifikant (p <0,05). Ingen av de andra sekundära effektanalyserna hade en

statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna.

Kronisk njursvikt (CKD) Stadie 5

Pivotala studier på vuxna

Primär effektvariabel

,

reduktion från basvärdet iPTH med

30% vid minst två konsekutiva tillfällen

uppnåddes av 88% av patienter behandlade med parikalcitolkapslar och 13% av patienter, som fick

placebo (p

0,001).

Kliniska data vid behandling av barn med Zemplar, injektionsvätska

Zemplars säkerhet och effekt undersöktes i en 12-veckors randomiserad, dubbelblind,

placebokontrollerad studie av 29 patienter, i åldern 5-19 år, med ESRD (

end-stage renal disease

) som

behandlades med hemodialys. De sex yngsta Zemplar-behandlade patienterna i studien var 5-12 år.

Vid basvärde för iPTH-nivå mindre än 500 pikogram per ml var den initiala Zemplar-dosen

0,04 mikrogram per kg tre gånger i veckan och vid basvärde för iPTH-nivå ≥ 500 pikogram per ml var

den initiala Zemplar-dosen 0,08 mikrogram per kg tre gånger i veckan. Zemplar-dosen justerades med

0,04 mikrogram per kg baserat på iPTH-nivåer i serum, kalcium och Ca x P. 67 % av de Zemplar-

behandlade patienterna och 14 % av de placebobehandlade patienterna fullföljde studien. 60% av

patienterna i Zemplar-gruppen och 21 % av patienterna i placebogruppen hade två på varandra

följande 30 %-iga sänkningar av iPTH relaterat till basvärde. 71 % av patienterna i placebogruppen

fick utgå ur studien till följd av stora stegringar av iPTH-nivåer. Inga patienter i vare sig Zemplar-

gruppen eller placebogruppen utvecklade hyperkalcemi. Det finns inga data över patienter under 5 år.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Parikalcitol absorberas väl. Hos friska vuxna frivilliga är absolut

biotillgänglighet i medeltal

approximativt 72 % efter oral administration av parikalcitol 0,24 mikrogram/kg; maximal

plasmakoncentration (C

) var 0,630 ng/ml (1,512 pmol/ml) efter tre timmar, ytan under

koncentrations-tidkurvan (AUC

) var 5,25 ng

h/ml (12,60 pmolh/ml). Absolut

biotillgänglighet för

parikalcitol i medeltal

hos hemodialys- och peritonealdialyspatienter är 79 % respektive 86% med

övre gräns för 95 % konfidensintervall på 93 % respektive 112%. En studie av påverkan av födointag

tyder på att C

och AUC

0-∞

var oförändrade hos friska frivilliga när parikalcitol administrerades

tillsammans med fettrik måltid i jämförelse med fasta. Därför kan Zemplar kapslar tas oberoende av

födointag.

Hos friska frivilliga steg C

och AUC

0-∞

för parikalcitol proportionellt över dosintervallet från 0,06

till 0,48 mikrogram/kg. Efter multipel dosering, antingen dagligen eller tre gånger i veckan uppnåddes

steady-state

inom sju dagar hos friska frivilliga.

Distribution

Parikalcitol är i stor utsträckning bunden till plasmaproteiner (> 99 %). Förhållandet mellan

koncentrationen av parikalcitol i blod och i plasma som i genomsnitt 0,54 över

koncentrationsintervallet 0,01 till 10 ng/ml (0,024 till 24 pmol/ml) tyder på att mycket lite av

läkemedlet är bundet till blodkroppar. Medeldistributionsvolymen efter en dos av 0,24 mikrogram/kg

parikalcitol till friska vuxna frivilliga var 34 liter.

Metabolism

Efter oral administration av en dos på 0,48 mikrogram/kg av

H-parikalcitol metaboliserades

modersubstansen i stor utsträckning med endast omkring 2 % av dosen eliminerad oförändrad i feces

och inte någon modersubstans återfunnen i urinen. Approximativt 70 % av radioaktiviteten

eliminerades via feces och

18 % återfanns i urinen. Merparten av systemexponeringen kom från

modersubstansen. Två, i förhållande till parikalcitol, mindre metaboliter detekterades i human plasma.

En metabolit identifierades vara 24(R)-hydroxi parikalcitol, medan den andra metaboliten var

oidentifierad. 24(R)-hydroxi parikalcitol är mindre aktiv än parikalcitol i en

in vivo

råttmodell för

PTH suppression.

In vitro

data tyder på att parikalcitol metaboliseras av många leverenzym och icke-leverenzym

inkluderande mitokondriell CYP24 såväl som CYP3A4 och UGT1A4. Identifierade metaboliter

inkluderar produkt från 24(R)-hydroxylering såväl som 24,26- och 24,28-dihydroxylering och direkt

glukuronidering.

Eliminering

Parikalcitol elimineras primärt via hepatobiliär utsöndring.

Hos friska frivilliga var parikalcitols medeleliminationshalveringstid fem till sju timmar för

dosintervallet 0,06 till 0,48 mikrogram/kg. Graden av ackumulering överensstämde med halveringstid

och doseringsfrekvens. Hemodialys har väsentligen inte någon effekt på elimineringen av parikalcitol.

Särskilda populationer

Äldre

Parikalcitols farmakokinetik har inte studerats hos patienter över 65 år.

Barn

Farmakokinetiken av en singeldos på 3 mikrogram av parikalcitol karaktäriserades i CKD-Stadie 3

(n=6) och Stadie 4 (n=6) hos pediatriska patienter 10 till 16 år. Hos pediatriska patienter med CKD

Stadie 3 var C

0,12 ± 0,06 ng/ml och AUC

2,63 ± 0,76 ng

h/ml. Hos pediatriska patienter med

CKD Stadie 4 var C

0,14 ± 0,05 ng/ml och AUC

3,12 ± 0,91 ng

h/ml. Halveringstiden (t

) av

parikalcitol hos pediatriska patienter med CKD Stadie 3 och 4 var 13,3 ± 4,3 timmar respektive 15,2 ±

4,4 timmar.

Parikalcitolvärdet för C

, AUC och t

1 / 2

var lika mellan CKD Stadie 3 och Stadie 4 pediatriska

patienter 10-16 år.

Kön

Parikalcitols farmakokinetik efter enstaka doser mellan 0,06 till 0,48 mikrogram/kg var

könsoberoende.

Leverinsufficiens

I en studie genomförd med Zemplar för intravenöst bruk jämfördes dispositionen av parikalcitol

(0,24 mikrogram/kg) hos patienter med mild (n=5) och moderat (n=5) leverinsufficiens (enligt Child-

Pugh-metod) med patienter med normal leverfunktion (n=10). Farmakokinetiken för obunden

parikalcitol i denna studie var likartad oberoende av grad av leverfunktion, som utvärderades. Någon

dosjustering erfordras inte för patienter med mild till moderat leverinsufficiens. Hur svår

leverinsufficiens påverkar parikalcitols farmakokinetik har ej studerats.

Njurinsufficiens

Parikalcitols farmakokinetik efter endosadministrering fastställs för patienter med CKD Stadie 3 eller

moderat njurinsufficiens (n=15, GFR=36,9 till 59,1 ml/min/1,73 m

), CKD Stadie 4 eller allvarlig

njurinsufficiens (n=14, GFR=13,1 till 29,4 ml/min/1.73 m

) och CKD 5 eller njursvikt i slutstadium [n

= 14 i hemodialys (HD) och n = 8 i peritonealdialys (PD)]. I likhet med endogent 1,25(OH)

påverkades farmakokinetiken för parikalcitol vid oral administration signifikant av njurinsufficiens, se

Tabell 5.

I jämförelse med friska personer, visade patienter med CKD Stadie 3, 4 och 5 sänkt CL/F

och ökad halveringstid.

Tabell 5.

Jämförelse mellan farmakokinetiska parametrar (Medelvärde ± SD) hos patienter

med olika stadier av njurinsufficiens och friska frivilliga

CKD Stadie 5

Farmakokinetisk

parameter

Friska

frivilliga

CKD

Stadie 3

CKD

Stadie 4

HD

PD

(mikrogram/kg)

0,240

0,047

0,036

0,240

0,240

CL/F (l/h)

3,6 ± 1,0

1,8 ± 0,5

1,5 ± 0,4

1,8 ± 0,8

1,8 ± 0,8

5,9 ± 2,8

16,8 ± 2,6

19,7 ± 7,2

13,9 ± 5,1

17,7 ± 9,6

0,06 ± 0,01

0,06 ± 0,01

0,07 ± 0,02

0,09 ± 0,04

0,13 ± 0,08

* Mätt vid 15 nM parikalcitolkoncentration

Parikalcitols farmakokinetiska profil vid kronisk njursjukdom, CKD Stadie 3 till 5 var jämförbar vid

oral administrering av Zemplar kapslar. Därför erfordras inte någon dosjustering utöver vad som

rekommenderas (se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Påtagliga effekter vid toxicitetsstudier med upprepad dos till gnagare och hund kunde i allmänhet

relateras till parikalcitols kalcemiska aktivitet. Effekter som inte är relaterade till hyperkalcemi

inkluderar minskat antal vita blodkroppar och tymusatrofi hos hund och ändrade APTT-värden (ökade

hos hund och sänkta hos råtta). Förändringar av vita blodkroppar observerades inte vid kliniska

prövningar av parikalcitol.

Parikalcitol påverkade ej fertilitet hos råtta och det fanns inga tecken på teratogen effekt hos råtta och

kanin. Höga doser av andra vitamin D-preparat som givits till dräktiga djur resulterade i

teratogenicitet. Parikalcitol visades påverka fetal livskraft samt bidra till en signifikant ökning av peri-

och postnatal mortalitet hos råtta, när det gavs i toxiska doser till modern.

Parikalcitol visade inte genotoxisk potential vid ett antal genotoxicitetstester

in vitro

in vivo.

Karcinogenicitetsstudier av gnagare indikerade ej specifika risker för humant bruk.

Administrerade doser och/eller systemisk exponering av parikalcitol var något högre än terapeutiska

doser/systemisk exponering.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Kapselns innehåll

Medellånga triglyceridkedjor

Etanol

Butylhydroxitoluen

Kapselns skal

1 mikrogram

2 mikrogram

Gelatin

Gelatin

Glycerol

Glycerol

Vatten

Vatten

Titandioxid (E171)

Titandioxid (E171)

Järnoxid, svart (E172)

Järnoxid, röd (E172)

Järnoxid, gul (E172)

Svart bläck

Propylenglykol

Järnoxid, svart (E172)

Polyvinylacetatftalat

Makrogol 400

Ammoniumhydroxid

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3

Hållbarhet

2 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Högdensitetspolyetylen (HDPE)-burk med barnsäkert skruvlock av polypropen. Varje burk innehåller

30 kapslar.

PVC/fluorpolymer blisterkartor innehållande 7 kapslar. Varje kartong innehåller 1 eller 4

blisterkartor. Packade i ytterkartonger innehållande antingen 7 eller 28 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

AbbVie AB

Box 1523

171 29 SOLNA

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

25671 (1 mikrogram), 25672 (2 mikrogram)

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för första godkännande:2007-12-14

Datum för förnyat godkännande: 2012-12-20

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-12-12

منتجات مماثلة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات