أزينيل ٢٠٠ ملغ/٥ ملل معلق

إسرائيل - العربية - Ministry of Health

اشتر الآن

العنصر النشط:
AZITHROMYCIN AS DIHYDRATE 200 MG / 5 ML
متاح من:
PFIZER PHARMACEUTICALS ISRAEL LTD
ATC رمز:
J01FA10
الشكل الصيدلاني:
POWDER FOR SUSPENSION
طريقة التعاطي:
PER OS
المصنعة من قبل:
HAUPT PHARMA LATINA S.R.L, ITALY
المجموعة العلاجية:
AZITHROMYCIN
الخصائص العلاجية:
Infections caused by susceptible organisms in lower respiratory tract including bronchitis and pneumonia, skin and soft tissue infections, otitis media, upper respiratory tract infections including sinusitis and pharyngitis, tonsilitis, also in the treatment of uncomplicated genital infections due to chlamydia trachomatis.
تخويل:
118262982800
تاريخ الترخيص:
2010-03-01

مستندات بلغات أخرى

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - الإنجليزية

14-07-2019

خصائص المنتج خصائص المنتج - الإنجليزية

14-07-2019

تقرير التقييم الجمهور تقرير التقييم الجمهور - الإنجليزية

14-07-2019

نشرة المعلومات نشرة المعلومات - العبرية

14-07-2019

1986 - )تارضحتسم( ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وسي تلاوسبك

لينيزأ قلعم للم 5/غلم 200

لينيزأ :ىلع ةلوسبك لك يوتحت غلم 250 )تارديهيد لكش ىلع( نيسيمورتيزأ

Azithromycin (as Dihydrate) 250 mg

:ىلع قلعملا نم للم 5 لك يوتحت غلم 200 )تارديهيد لكش ىلع( نيسيمورتيزأ

Azithromycin (as Dihydrate) 200 mg

6 ةرقفلا رظنأ - رضحتسملا يف ةيساسحلا تادلومو ةلاعفلا ريغ داوملا ةمئاقل ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ .يلديصلا وأ بيبطلا عجار ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ادب ولو ىتح مهرضي دق وهف ،نيرخلآل هيطعت لا .كلجأ نم جلاعلل ءاودلا اذه فص

.كتلاحل ةهباشم ةيبطلا مهتلاح نأ كل .رهشأ 6 رمع نم لافطلأ صصخم قلعم للم 5/غلم 200

لينيزأ .غلك 45 نم رثكأ نونزي لافطلأ صصخم تلاوسبك

لينيزأ ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ )1 باهتلإ( ةيسفنتلا قرطلا يف رضحتسملل ةساسح ميثارج نع ةمجانلا تاثولتلا جلاعل باهتلإو ةرجنحلا باهتلإ ،ةيفنلأا بويجلا باهتلإ ،نيتئرلا باهتلإ ،ةيئاوهلا تابصقلا ةمجانلا ةيلسانتلا ءاضعلأا يف تاثولتلاو ،نينذلأا ،ةوخرلا ةجسنلأاو دلجلا ،)نيتزوللا

chlamydia trachomatis

( ةيرثحلا ةرثدتملا نع .تاديلوركاملا ةليصف نم يويح داضم :ةيجلاعلا ةليصفلا ءاودلا لامعتسإ لبق )2 :اذإ ءاودلا لامعتسإ زوجي لا تابكرملا نم دحاو لكل وأ )نيسيمورتيزأ( ةلاعفلا ةداملل )يجريلأ(

اساسح تنك x 6 ةرقفلا يف رهظت يتلا ءاودلا اهيوتحي يتلا ةيفاضلإا داضمل وأ نيسيمورتيريلإ وأ رضحتسملل يسسحت لعف درل ةقباس كيدل تدجو x .تاديلوتيكلا وأ تاديلوركاملا ةليصف نم رخآ يويح

cholestatic

( دبكلا يف ءارفصلا قفدت دادسنإ ةجيتن ناقري نم يضاملا يف تيناع x .نيسيمورتيزأ لامعتسإ ءارج ترهظ يتلا دبكلل يفيظولا ءادلأا يف للخ نم وأ )

jaundice

ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت :تنك اذإ جلاعلا ءدب لبق بيبطلا ةراشتسإ نودب ءاودلا لامعتسإ زوجي لا .نيتئرلا يف باهتلإ نم يناعت .يسيكلا فيلتلا نم يناعت

.مدلا يف يموثرج ثولت كيدل نأب كش كلانه وأ يناعت

.ىلكلا وأ دبكلا ءادأ يف لكاشم نم يناعت

عطقم ةلاطإ« ىمست ةلكشم نم ةصاخ ،مظتنم ريغ ضبن نم يناعت

.)ليبولا يلضعلا نهولا( يلضع فعض ىلإ يدؤي يذلا ضرم نم يناعت

.ىرخأ ةيبط لكاشم نم يناعت ةرقف يرظنأ ـ عاضرلإا وأ لمح لوصحل نيططخت ،ةعاضرلا وأ لمحلا ةرتف يف .»عاضرلإاو لمحلا« نودب ةيودأ كلذ يف امب ىرخأ ةيودأ ،

ً

ارخؤم تلوانت اذإ وأ ،لوانتت تنك اذإ .كلذ نع يلديصلا وأ بيبطلل كحإ ،ةيئاذغ تافاضإو ةيبط ةفصو :لوانتت تنك اذإ صخلأاب يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي .مدلا يف نيسيمورتيزلأا بسن نم عفرت دق ةكراشملا نلأ )زديلإا جلاعل( ريڤانيفلن

ةبقارمو ةعباتمل عوضخلا بجي ـ )نيرافراو لثم( رثختلل ةداضم تارضحتسم .رثختلا تارشؤمل .نيسكوچيد نيسيشلوك .نيئوتينيف .مويزينغم وأ موينمولأ ىلع ةيواحلا ةضومحلل ةداضم تارضحتسم ماعطلاو ءاودلا لامعتسإ .ماعط نودب وأ عم لوانتلا ناكملإاب ـ قلعملا .ماعطلا دعب نيتعاس وأ لبق ةعاس لوانتلا بجي ـ تلاوسبكلا عاضرلإاو لمحلا ةرتف يف تنك اذإ كلذو جلاعلا ءدب لبق بيبطلا ةراشتسإ نودب ءاودلا لامعتسإ زوجي لا .كنينجب ررضلا قحليس

لينيزأ ناك اذإ اميف فرع

ي لا .لمح لوصحل نيططخت وأ لمحلا ةرتف يف تنك اذإ كلذو جلاعلا ءدب لبق بيبطلا ةراشتسإ نودب ءاودلا لامعتسإ زوجي لا يريشتسإ .ملأا بيلح ىلإ لقتني

لينيزأ نأب غل

ب .عاضرلإل نيططخت وأ ةعاضرلا

لينيزأ ـب جلاعلا ةرتف للاخ كعيضر ماعطلإ لضفلأا ةقيرطلا صوصخب بيبطلا ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم لمحت مدع كيدل نأب بيبطلا لبق نم كل ليق اذإ ـ زوتكل ىلع ةلوسبكلا يوتحت .ءاودلا لوانت لبق بيبطلل هجوتف ،ةنيعم تايركسل لمحت مدع كيدل نأب بيبطلا لبق نم كل ليق اذإ ـ زوركس ىلع قلعملا يوتحي

لامعتسلإا دنع رذحلا يخوت بجي .ءاودلا لوانت لبق بيبطلل هجوت ،ةنيعم تايركسل .يركسلا ىضرم ىدل ؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك )3 وأ بيبطلا نم حاضيتسلإا كيلع !بيبطلا تاميلعت بسح رضحتسملا لامعتسإ بجي

امئاد .رضحتسملاب جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملا صوصخب

اقثاو نكت مل اذإ يلديصلا نم .طقف بيبطلا لبق نم ناددحي جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملا ىوتحم ةرثعبو حتف زوجي لا .لماكلا اهلكشب ةلوسبكلا لوانت بجي :تلاوسبكلا .صحف

ي مل ةقيرطلا هذهب ءاطعلإا ريثأت نلأ ،ةلوسبكلا .غلك 45 نم لقأ نونزي لافطلأ ةلوسبك ءاطعإ زوجي لا لكشب فوصوملا يئاودلا رادقملا سايق بجي ،غلك 15 نم لقأ نونزي لافطلأ :قلعملا .لامعتسإ لك لبق

اديج قلعملا ضخ بجي .ناكملإا ردق قيقد !هب ىصوملا يئاودلا رادقملا زواجت زوجي لا

لااح هجوت ،ءاودلا نم أطخلاب لفط علب اذإ وأ

ً

اطرفم

ً

ايئاود

ً

ارادقم تلوانت اذإ .ءاودلا ةبلع كعم رضحأو ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغل وأ بيبطلا ىلإ كركذت لاح يئاود رادقم لوانتف ،صصخملا تقولا يف ءاودلا اذه لوانت تيسن اذإ يسنملا يئاودلا رادقملا تيوفت بجيف ،مداقلا يئاودلا رادقملا دعوم ناح اذإ نكل .كلذب رادقم لوانت لاوحلأا نم لاح يأب زوجي لا .داتعملاك يلاتلا يئاودلا رادقملا لوانتو !يسنملا يئاودلا رادقملا نع

اضوع فعاضم يئاود .بيبطلا ةيصوت بسح جلاعلا ىلع ةبظاوملا بجي نسحت أرط ولو ىتح بيبطلا ةراشتسإ نودب ءاودلاب جلاعلا نع فقوتلا زوجي لا .ةيحصلا كتلاح ىلع ولو ىتح ،ءاودلا لوانت نع فقوتلا وأ

لينيزأ نم يئاود رادقم تيوفت زوجي لا در نم اهيف يناعت يتلا تلااح ادع ،جلاعلا لمك

ت نأ ىلإ ،لضفأ لكشب رعشت تأدب 4 ةرقفلا رظنأ( ءاودلا لوانت نع فقوتلاب كاصوأ بيبطلا نأ وأ ريطخ يسسحت لعف جلاعلا ةفاك لمكتست مل اذإ وأ ةيئاود ريداقم لوانت ت

ّ

وف اذإ .)»ةيبناجلا ضارعلأا« ةجلاعم رثكأ بعصلا نم نوكي فوسو ،يغبني امك رثؤي لا دق جلاعلا نإف ، لينيزأ ـب

لينيزأ ـل ةمواقم ميثارجلا روط

ت نأ ةروطخ نم للقي جلاعلا ةفاك مامتإ نإ

كيدل ثولتلا :זוטקל ליכמ תוסומכ ™לינזא .זוטקל ג״מ 151.55 הליכמ הסומכ לכ :זורכוס ליכמ ףיחרת ™לינזא .זורכוס םרג 3.87 םיליכמ ףיחרת ל״מ 5 לכ .ןרתנ םיליכמ ףיחרת ™לינזאו תוסומכ ™לינזא :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ״PFIZER״ םילימה םע ןבל עבצב הסומכ :תוסומכ ™לינזא

.רוחש וידב תוספדומ ״ZTM 250״ -ו קרזמ הליכמ הזירא לכ .טיוופוא-ןבל עבצב הקבא :ףיחרת ™לינזא .תיסוכו ל״מ 5 חפנב תיפכ ,ל״מ 10 חפנב הדידמ :םירשואמ הזירא ילדג תוסומכ 6 :תוסומכ ™לינזא :ףיחרת ל״מ 5/ג״מ 200 ™לינזא תנכהל )ג״מ 600( הקבא הליכמה הזירא :תוזירא ילדג 2 םימייק תנכהל )ג״מ 900( הקבא הליכמה הזירא ,ל״מ 15 לש חפנב ףיחרת .ל״מ 22.5 לש חפנב ףיחרת .םיקוושמ הזיראה ילדג לכ אלו ןכתי ,9 רקנש ,מ״עב לארשי הקיטבצמרפ יא ףא יפ רזייפ :םושירה לעב .46725 חותיפ הילצרה .הילטיא ,S.r.

. הניטל המראפ טפוה :ןרציה םש :תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

117.66.29827

:תוסומכ ™לינזא

118.26.29828

:ףיחרת ™לינזא ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל .םינימה ינש ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז 2018 טסוגוא ךיראתב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע .2019 ינוי ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו

AZEN CAPS SUS PL SH 130319

הרימחמ יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא .אפורה םע ץעייתהל הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ אצמנש ״יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד״ רושיקה לע הנפמה )www.health.gov.il( תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב :רושיקל הסינכ י״ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 הרוטרפמטב )לוהימה ינפל הקבא( ףיחרתהו תוסומכה תא רומשל שי .25°C -ל תחתמ תחתמ הרוטרפמטב )לוהימה ירחא( ןכומה ףיחרתה תא רומשל שי .םימי 5 ךות וב שמתשהלו 25°C -ל רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי לש םתייאר חווטו םדי גשיהל ץוחמ .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת לע עיפומה

exp. date( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה ךיראת .הזיראה יבג ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ :תוסומכ

Anhydrous Lactose, Maize Starch, Magnesium Stearate,

Sodium Lauryl Sulphate, Gelatin, Titanium dioxide.

:ףיחרת

Sucrose, Sodium Phosphate Tribasic Anhydrous,

Hydroxypropyl Cellulose, Xanthan Gum, Artificial Flavors:

Cherry, Crème de Vanilla and Banana.

دق ىرخأ ةيويح تاداضمو

لينيزأ نإف ،

لينيزأ ـل ةمواقم ميثارجلا تروط اذإ .لبقتسملا يف ةعجان نوكت لا رادقملا نم دكأتلاو ءاودلا عباط صيخشت بجي !ةمتعلا يف ةيودأ لوانت زوجي لا .كلذ رملأا مزل اذإ ةيبطلا تاراظنلا عض .ءاود اهيف لوانتت ةرم لك يف يئاودلا .يلديصلا وأ بيبطلا رشتسإ ،ءاودلا اذه لامعتسإ لوح ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت اذإ ةيبناجلا ضارعلأا )4 .نيلمعتسملا ضعب دنع ةيبناج

اضارعأ ببسي دق

لينيزأ لامعتسإ نإ ،ءاود لكب امك .اهنم

ايأ يناعت لاأ زئاجلا نم ،ةيبناجلا ضارعلأا ةمئاق نم شهدنت لا ةريطخ ةيبناج ضارعأ :ثودح لاح يف بيبطلا ىلإ

ً

لااح هجوتلاو لامعتسلإا نع فقوتلا بجي ،نيسيمورتيزأ لوانت دعب ةيسسحت لعف دودر ثدحت دق .ةريطخ ةيسسحت لعف دودر فقوت .طقف دحاو يئاود رادقم لوانت دعب ىتح ،

لينيزأ اهيوتحي يتلا ةلاعفلا ةداملا :ةيلاتلا ضارعلأا نم رثكأ وأ دحاوب ترعش اذإ بيبطلا ىلإ

لااح هجوتو جلاعلا نع علبلا يف تابوعص وأ سفنتلا يف تابوعص -

هجولا يف وأ ناسللا يف ،نيتفشلا يف خافتنإ -

ةحب ،ةرجنحلا يف قيضت -

عيرس ضبن -

ءامغإ -

)ىرش( يدلج حفط -

ةيوافميللا ددغلا يف خافتنإو ةنوخسل ديدج روهظ -

هجوتلاو يدلج حفطل ىلولأا ةملاعلا روهظ عم

لينيزأ لامعتسإ نع فقوتلا بجي

لينيزأ ـل ةروطخ رثكأ لعف درل ةملاع نوكي دق حفطلا نإ .بيبطلا ىلإ

لااح يف بيبطلل

لااح هجوتو ءاودلا لامعتسإ نع فقوت .)يدبك ررضت( يدبك ررض ،تاؤيقت وأ نايثغ ،نكاد نولب لوب ،نينيعلا ضايب رارفصإ وأ دلجلا رارفصإ لاح ةيهشلا ةلق ،ذاش قاهرإ ،ةكح ،ماع فعض ،ةنوخس ،نطبلا سمل دنع ةيساسح وأ ملأ

لينيزأ ـل ريطخ لعف درل تاملاع كلت نوكت دق .زاربلا نول يف تاريغت ،ماعطلل .)يدبك ررضت( :ثودح لاح يف بيبطلا ىلإ

ً

لااح هجوتلا بجي بارطضإ ـ تناوپ يد داسروتو

عطقم ةلاطإ( بلقلا مظن يف ةريطخ تاريغت عيرس( ضبنلا يف ريغت كيدل ثدح اذإ بيبطلل

لااح هجوت .)بلقلا مظن يف ينيطب ةردان ةلكشم

لينيزأ ببسي دق .راودبو ماع فعضب ترعش اذإ وأ ،)مظتنم ريغ وأ ةملاس مدع ىلإ ةلاحلا هذه يدؤت دق .

عطقم ةلاطإب فرعت يتلاو بلقلا يف ،نينسملا ىدل كلذ ثودحل ربكأ ةروطخلا نوكت .

ادج ةريطخ نوكت دقو ضبنلا ةبسن مهيدل نيجلاعتم ىدل

عطقم ةلاطلإ ةيلئاع ةقباس مهيدل نيجلاعتم ىدل ةرطيسلل ةنيعم ةيودأ نولوانتي نيجلاعتم ىدل ،مدلا يف مويساتوپلا نم ةضفخنم .)مظنلا تابارطضإ تاداضم( بلقلا مظن ىلع تاداضم مقاف

ت دق .)يلضع فعض ىلإ يدؤي ضرم( ليبولا يلضعلا نهولا مقافت

فعض كلذ يف امب ،ليبولا يلضعلا نهولا ضرم ضارعأ

لينيزأ لثم ةيويح .سفنتلا يف لكاشمو يلضع دق .ةنوخسو تاصلقت نم يساقت دق .زاربلا يف مد وأ رمتسم لاهسإ ،يئام لاهسإ

لينيزأ ـب جلاعلا نم كئاهتنإ دعب كلت رهظت ةعئاش ةيبناج ضارعأ :يه

لينيزأ ـل

اعويش رثكلأا ةيبناجلا ضارعلأا تابوعص ؛حفط ؛لبهملا يف باهتلإ ؛تاؤيقت ؛نطبلا يف ملاآ ؛نايثغ ؛لاهسإ وأ نيل زارب .عادص ؛ةيمضه :ةيفاضإ ةيبناج ضارعأ ثولت ،ىلكلا يف باهتلإ ،ناقري ،دوسأ زارب ،ةخفن ،ةعيرس بلق تابرض ،ردصلا يف ملأ ،دلجلا تحت خافتنإ ،ءوضلل ةيساسح ،ةكح ،قاهرإ ،مونلل ليم ،وغيتريڤ ،راود ،يرطف ايلاخ ددع يف ضافخنإ ،مد رقف ،ةدعملا يف باهتلإ ،ةقيقدلا ءاعملأا باهتلإ ،مهق ،كاسمإ روعشلا ،هجولا يف ةمذو ،ةنوخس ،قرأ ،ةيبصع ،ءوده ةلق ،)

leukocyte

( ءاضيبلا مدلا .نيعلا يف باهتلإ ،قرعت ،اميزكإ ،حشر ،ةرجنحلا باهتلإ ،لاعس ،ملأ ،ةماع ةكعوب يناعت امدنع وأ ةيبناجلا ضارعلأا ىدحإ تمقافت اذإ ،يبناج ضرع رهظ اذإ .بيبطلا ةراشتسإ كيلع ،ةرشنلا هذه يف ركذي مل يبناج ضرع نم طبارلا ىلع طغضلا ةطساوب ةحصلا ةرازول ةيبناج ضارعأ نع غيلبتلا ناكملإاب عقومل ةيسيئرلا ةحفصلا ىلع دوجوملا »يئاود جلاع بقع ةيبناج ضارعأ نع غيلبت« غيلبتلل رشابملا جذومنلا ىلإ كهجوي يذلا )

www.health.gov.il

( ةحصلا ةرازو :طبارلا حفصت قيرط نع وأ ،ةيبناج ضارعأ نع

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

؟ءاودلا نيزخت ةيفيك )5 .ةيوئم ةجرد 25 نود ةرارح ةجردب )طلخلا لبق قوحسم( قلعملاو تلاوسبكلا ظفح بجي هلامعتسإو ةيوئم ةجرد 25 نود ةرارح ةجردب )طلخلا دعب( زهاجلا قلعملا ظفح بجي .مايأ 5 للاخ لوانتم نع

اديعب قلغم ناكم يف رخآ ءاود لكو ءاودلا اذه ظفح بجي !ممستلا بنجت ببست لا .ممستلاب مهتباصإ يدافتل كلذو ،عضرلا وأ/و لافطلأا ةيؤر لاجمو يديأ .بيبطلا نم ةحيرص تاميلعت نودب ؤيقتلا ىلع رهظي يذلا )

exp. date

( ةيحلاصلا خيرات ءاضقنإ دعب ءاودلا لامعتسإ زوجي لا .رهشلا سفن نم ريخلأا مويلا ىلإ ةيحلاصلا خيرات ريشي .ةبلعلا رهظ ةيفاضإ تامولعم )6

اضيأ ةلاعفلا ةداملل ةفاضلإاب ءاودلا يوتحي :تلاوسبك

Anhydrous Lactose, Maize Starch, Magnesium Stearate, Sodium

Lauryl Sulphate, Gelatin, Titanium dioxide.

:قلعم

Sucrose, Sodium Phosphate Tribasic Anhydrous, Hydroxypropyl

Cellulose, Xanthan Gum, Artificial Flavors: Cherry, Crème de

Vanilla and Banana.

:زوتكل ىلع تلاوسبك

لينيزأ يوتحي .زوتكل غلم 151٫55 ىلع ةلوسبك لك يوتحت :زوركس ىلع قلعم

لينيزأ يوتحي .زوركس مارغ 3٫87 ىلع يوتحت قلعملا نم للم 5 لك .مويدوص ىلع نايوتحي قلعم

لينيزأ و تلاوسبك

لينيزأ :ةبلعلا ىوتحم وه امو ءاودلا ودبي فيك

ZTM 250

« ـو »

PFIZER

« تاملكلا عم ضيبأ نولب ةلوسبك :تلاوسبك

لينيزأ .دوسلأا ربحلاب ةعوبطم سايق ةنقحم ىلع ةبلع لك يوتحت .تياو فوأ ـ ضيبأ نولب قوحسم :قلعم

لينيزأ .ةريغص سأكو للم 5 مجحب ةريغص ةقعلم ،للم 10 مجحب :اهيلع قداصملا بلعلا ماجحأ تلاوسبك 6 :تلاوسبك

لينيزأ قوحسم ىلع يوتحت ةوبع :تاوبعلا نم نيمجح رفوتي :قلعم للم 5/غلم 200

لينيزأ )غلم 900( قوحسم ىلع يوتحت ةوبع ،للم 15 مجحب قلعم ريضحتل )غلم 600( .للم 22٫5 مجحب قلعم ريضحتل .بلعلا ماجحأ ةفاك قوست لاأ زئاجلا نم ،9 ركنش عراش ،.ض.م ليئارسإ اكيتپسامراف يإ فإ يپ رزياف :زايتملإا بحاص 46725 حاووتيپ ايلستره .ايلاطيإ ،

S.r.l.

انيتلا امراف تفوه :جتنملا مسإ :ةحصلا ةرازو يف يموكحلا ةيودلأا لجس يف ءاودلا لجس مقر 117-66-29827 :تلاوسبك

لينيزأ 118-26-29828 :قلعم

لينيزأ مغرلا ىلع .ركذملا ةغيصب ةرشنلا هذه ةغايص تمت ،ةءارقلا نيوهتو ةلوهس لجأ نم .نيسنجلا لاكل صصخم ءاودلا نإف ،كلذ نم 2018 بآ خيراتب صخ

رو صح

ف اهاوتحمو ةرشنلا هذه ةغيص ةحصلا ةرازو ترقأ 2019 ناريزح خيراتب ةحصلا ةرازو تاميلعت بجومب اهثيدحت متو

Side effects can be reported to the Ministry of Health by clicking on

the link ״Report side effects of drug treatment״ found on the Ministry

of Health homepage (www.health.gov.il), that directs you to the online

form for reporting side effects, or by entering the link:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?form

Type=AdversEffectMedic@moh.gov.il

5.

HOW SHOULD THE MEDICINE BE STORED?

Store the capsules and the suspension (powder before reconstitution)

at a temperature below 25°C.

Store the prepared suspension (after reconstitution) at a temperature

below 25°C and use within 5 days.

Avoid poisoning! This medicine and any other medicine must be kept

in a safe place out of the reach and sight of children and/or infants

in order to avoid poisoning. Do not induce vomiting unless explicitly

instructed to do so by the doctor.

Do not use the medicine after the expiry date (exp. date) that appears

on the package. The expiry date refers to the last day of that month.

6.

fURTHER INfORMATION

In addition to the active ingredient, the medicine also contains:

Capsules:

Anhydrous Lactose, Maize Starch, Magnesium Stearate, Sodium

Lauryl Sulphate, Gelatin, Titanium dioxide.

Suspension:

Sucrose, Sodium Phosphate Tribasic Anhydrous, Hydroxypropyl

Cellulose, Xanthan Gum, Artificial Flavors: Cherry, Crème de Vanilla

and Banana.

Azenil

®

Capsules contain lactose:

Each capsule contains 151.55 mg lactose.

Azenil

®

Suspension contains sucrose:

Each 5 ml of suspension contains 3.87 g sucrose.

Azenil

®

Capsules and Azenil

®

Suspension contain sodium.

What the medicine looks like and the contents of the package:

Azenil

Capsules: White-colored capsule with ״PFIZER״ and ״ZTM 250״ printed in black ink.

Azenil

Suspension: White to off-white-colored powder. Each package

contains a 10-ml measuring syringe, a 5-ml teaspoon and a cup.

Approved package sizes:

Azenil

Capsules: 6 capsules

Azenil

200 mg/5 ml suspension:

There are two package sizes: A package containing powder (600 mg)

to prepare a 15 ml suspension, a package containing powder (900 mg)

to prepare a 22.5 ml suspension.

Not all package sizes may be marketed.

Registration holder: Pfizer PFE Pharmaceuticals Israel Ltd.,

9 Shenkar Street, Herzeliya Pituach 46725.

Manufacturer: Haupt Pharma Latina S.r.l., Italy.

Registration number of the medicine in the National Drug Registry of

the Ministry of Health:

Azenil

Capsules:

117.66.29827

Azenil

Suspension:

118.26.29828

This leaflet was checked and approved by the Ministry of Health in

August 2018 and was updated in accordance with the Ministry of

Health guidelines in June 2019.

منتجات مماثلة

تنبيهات البحث المتعلقة بهذا المنتج

عرض محفوظات المستندات

شارك هذه المعلومات