OLYMPUS ENDOACT

国家: 罗马尼亚

语言: 罗马尼亚文

来源: Ecolab

现在购买

下载 安全数据表 (SDS)
29-04-2022

可用日期:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

安全数据表

                FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Regulamentul
UE nr. 1907/2006
OLYMPUS ENDOACT
910519
1 / 14
SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A
SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII
1.1 ELEMENT DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI
Denumirea produsului
:
OLYMPUS ENDOACT
UFI
:
FN40-G8P4-H001-UPWA
Codul produsului
:
3056690 (ECOLAB): WD00212A (OLYMPUS)
Utilizarea
substanţei/amestecului
:
Aditiv
Tipul substanţei
:
Amestec
NUMAI PENTRU UTILIZARE PROFESIONALĂ.
Informații privind diluarea
produsului.
:
Nu sunt furnizate informații despre diluții.
1.2 UTILIZĂRI RELEVANTE IDENTIFICATE ALE SUBSTANȚEI SAU ALE
AMESTECULUI ȘI UTILIZĂRI CONTRAINDICATE
Utilizări identificate
:
Dispozitive medicale. Proces semi-automat
Restricţii recomandate în
timpul utilizării
:
Rezervat utilizărilor industriale şi profesionale.
1.3 DETALII PRIVIND FURNIZORUL FIŞEI CU DATE DE SECURITATE
Societatea
:
Tehno Electro Medical Company SRL
Str. Calusei nr. 69A,
Sector 2
021353 Bucuresti, Tel. +40 21 252 46 50
Fabricant: Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein, Germania +49 (0)2173 599 0
OfficeService.DEDUS@ecolab.com
1.4 NUMĂR DE TELEFON CARE POATE FI APELAT ÎN CAZ DE URGENŢĂ
Număr de telefon care poate
fi apelat în caz de urgenţă
:
+4037-6300058
+32-(0)3-575-5555 Transeuropean
Numărul de telefon de la
Biroul pentru Regulamentul
sanitar internaţional şi
informare toxicologică
:
021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00)
Data redactării/revizuirii
:
02.04.2021
Versiune
:
1.6
SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1 CLASIFICAREA SUBSTANŢEI SAU A AMESTECULUI
FIŞA CU DATE DE SECURITATE
în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1907/2006
OLYMPUS ENDOACT
910519
2 / 14
CLASIFICARE (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Corodarea pielii, Subcategoria 1B
H314
Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1
H318
2.2 ELEMENTE PENTRU ETICHETĂ
ETICHETARE (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)
Pictograme de pericol
:
Cuvânt de semnalizare
(avertizare)
:
Pericol
Fraze descriptive pentru tipul
de pericol

                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

安全数据表 安全数据表 保加利亚文 27-04-2022
安全数据表 安全数据表 西班牙文 29-04-2022
安全数据表 安全数据表 捷克文 27-04-2022
安全数据表 安全数据表 丹麦文 27-04-2022
安全数据表 安全数据表 德文 26-04-2022
安全数据表 安全数据表 爱沙尼亚文 27-04-2022
安全数据表 安全数据表 希腊文 28-04-2022
安全数据表 安全数据表 英文 28-04-2022
安全数据表 安全数据表 法文 26-04-2022
安全数据表 安全数据表 意大利文 28-04-2022
安全数据表 安全数据表 拉脱维亚文 18-09-2021
安全数据表 安全数据表 立陶宛文 28-04-2022
安全数据表 安全数据表 匈牙利文 28-04-2022
安全数据表 安全数据表 荷兰文 26-04-2022
安全数据表 安全数据表 葡萄牙文 29-04-2022
安全数据表 安全数据表 斯洛伐克文 29-04-2022
安全数据表 安全数据表 斯洛文尼亚文 29-04-2022
安全数据表 安全数据表 芬兰文 27-04-2022
安全数据表 安全数据表 瑞典文 27-04-2022
安全数据表 安全数据表 俄文 29-04-2022
安全数据表 安全数据表 挪威文 28-04-2022
安全数据表 安全数据表 乌克兰文 30-04-2022
安全数据表 安全数据表 克罗地亚文 27-04-2022
安全数据表 安全数据表 塞尔维亚文 29-04-2022

搜索与此产品相关的警报