Zelsiglat 100 mg capsules, hard

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
05-04-2017
Thành phần hoạt chất:
Целекоксиб
Sẵn có từ:
Sigillata Limited
Mã ATC:
M01AH1
INN (Tên quốc tế):
Celecoxib
Liều dùng:
100 mg capsules, hard
Tóm tắt sản phẩm:
Zelsiglat, 100 mg capsules, hard x 10 x 20 x 25 x 30 x 40 x 50 x 60 x 100
Số ủy quyền:
20140301
Ngày ủy quyền:
2014-10-17

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này