Zaprinel 10 mg film - coated tablets 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
07-09-2021
Thành phần hoạt chất:
Периндоприл
Sẵn có từ:
Тева Фармасютикълс България ЕООД
Mã ATC:
C09AA4
INN (Tên quốc tế):
Perindopril
Liều dùng:
10 mg film - coated tablets 
Tóm tắt sản phẩm:
Zaprinel, 10 mg film-coated tablets1 x 30; x 60; x 90; x 90 (3x30); 100
Số ủy quyền:
20130070
Ngày ủy quyền:
2015-09-02

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này