WELLBUTRIN XL 150mg TABLETA DE LIBERACION EXTENDIDA

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
GLAXOSMITHKLINE PERU S.A.
Dạng dược phẩm:
TABLETA DE LIBERACION EXTENDIDA
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA RETENIDA
Số ủy quyền:
E20548

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này