Welland Aura Plus soft convex ileostomy bag with filter, maxi plus

Quốc gia: Vương quốc Anh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nguồn: MHRA (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency)

Buy It Now

Sẵn có từ:

Welland Medical Ltd

Lớp học:

No Controlled Drug Status

Loại thuốc theo toa:

Never Valid To Prescribe As A VMP

Tóm tắt sản phẩm:

BNF: ; GTIN: 05024310991877

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này