Walzera 40 mg film - coated tablets 

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
17-06-2019

Sẵn có từ:

Alkaloid-INT d.o.o.

Mã ATC:

C09CA3

Liều dùng:

40 mg film - coated tablets 

Tóm tắt sản phẩm:

Walzera, 40 mg film - coated tablets x1,x7,x10,x14x20,x28,x30,x50,x56,x60,x90,x98,x100;

Ngày ủy quyền:

2015-02-10

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này