Walzera 40 mg film - coated tablets 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
17-06-2019
Sẵn có từ:
Alkaloid-INT d.o.o.
Mã ATC:
C09CA3
Liều dùng:
40 mg film - coated tablets 
Tóm tắt sản phẩm:
Walzera, 40 mg film - coated tablets x1,x7,x10,x14x20,x28,x30,x50,x56,x60,x90,x98,x100;
Số ủy quyền:
20120305
Ngày ủy quyền:
2015-02-10

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này