Voluven 10% solution for infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
14-09-2016
Sẵn có từ:
Фрезениус Каби България ЕООД
Mã ATC:
B05AA7
Liều dùng:
10% solution for infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Voluven, 10 % solution for infusion x 1 x 500 ml; x 10 x 500 ml; x 20 x 500 ml;
Số ủy quyền:
20120381
Ngày ủy quyền:
2015-02-27

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này