Vivactra  5 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

05-05-2016

Thành phần hoạt chất:
Олмесартана medoxomil
Sẵn có từ:
Actavis Group PTC ehf
Mã ATC:
C09CA8
INN (Tên quốc tế):
Olmesartan medoxomil
Liều dùng:
5 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Vivactra, 5 mg film - coated tablets x 7; x 10; x 14; x 28; x 30; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98; x 100
Số ủy quyền:
20130413
Ngày ủy quyền:
2015-05-20

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này