Vellofent 267 micrograms sublingual tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
11-07-2022

Sẵn có từ:

Анджелини Фарма България ЕООД

Mã ATC:

N02AB3

Liều dùng:

267 micrograms sublingual tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Vellofent, 267 micrograms sublingual tablets x 3,x 4, x 15, x 30;

Ngày ủy quyền:

2015-08-12

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này