Vardenafil STADA 10 mg Filmdragerad tablett

Thụy Điển - Tiếng Thụy Điển - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

10-11-2021

Thành phần hoạt chất:
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Sẵn có từ:
STADA Arzneimittel AG
Mã ATC:
G04BE09
INN (Tên quốc tế):
vardenafilhydrokloridtrihydrat
Liều dùng:
10 mg
Dạng dược phẩm:
Filmdragerad tablett
Thành phần:
vardenafilhydrokloridtrihydrat 11,853 mg Aktiv substans
Loại thuốc theo toa:
Receptbelagt
Tóm tắt sản phẩm:
Förpacknings: Blister, 2 tabletter; Blister, 4 tabletter; Blister, 8 tabletter; Blister, 12 tabletter; Blister, 20 tabletter
Tình trạng ủy quyền:
Godkänd
Số ủy quyền:
55049
Ngày ủy quyền:
2017-09-01

Đọc toàn bộ tài liệu

Bipacksedel: Information till användaren

Vardenafil STADA 5 mg filmdragerade tabletter

Vardenafil STADA 10 mg filmdragerade tabletter

Vardenafil STADA 20 mg filmdragerade tabletter

vardenafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Vardenafil Stada är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Vardenafil Stada

Hur du tar Vardenafil Stada

Eventuella biverkningar

Hur Vardenafil Stada ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Vardenafil Stada är och vad det används för

Vardenafil Stada innehåller vardenafil, som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras-typ

5-hämmare. De används för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män, ett tillstånd som

innebär svårigheter med att få och behålla en erektion.

Åtminstone 1 av 10 män har någon gång problem med att få eller bibehålla erektion. Det kan finnas

fysiska orsaker eller psykologiska orsaker, eller en blandning av båda. Vad det än beror på så gör

förändringar i muskler och blodkärl att det inte stannar tillräckligt med blod kvar i penis för att göra

den styv och behålla den styv.

Vardenafil Stada verkar endast när du är sexuellt stimulerad. Vardenafil Stada minskar effekten av de

naturliga ämnena i din kropp, vilket gör att erektionen försvinner. Vardenafil Stada tillåter en erektion

att kvarstå tillräckligt länge för att du ska få en tillfredställande fullföljd sexuell aktivitet.

Vardenafil som finns i Vardenafil Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar

som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Vardenafil Stada

Ta inte Vardenafil Stada:

om du är allergisk mot vardenafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6). Tecken på en allergisk reaktion inbegriper hudutslag, klåda, svullet ansikte eller svullna

läppar och andnöd

om du tar läkemedel innehållande nitrater, såsom glyceryltrinitrat mot kärlkramp eller kväveoxid-

donatorer såsom amylnitrit. Ditt blodtryck kan allvarligt påverkas genom att ta dessa läkemedel

samtidigt med Vardenafil Stada

om du tar ritonavir eller indinavir, läkemedel som används för att behandla infektioner med

humant immunbristvirus (hiv)

om du är över 75 år och tar ketokonazol eller itrakonazol, läkemedel mot svamp

om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem

om du får njurdialys

om du nyligen har haft stroke eller hjärtinfarkt

om du har eller har haft lågt blodtryck

om det finns ärftliga ögonsjukdomar i din släkt (såsom näthinneinflammation)

om du någon gång har haft ett tillstånd som inneburit att du förlorat synen genom skada på

synnerven vilket kan orsakas av otillräcklig blodtillförsel, så kallad icke-arteritisk främre

ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION).

om du tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension

(dvs. högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs. högt

blodtryck i lungorna som följd av blodproppar). PDE5-hämmare, såsom Vardenafil Stada, har

visat sig öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du

är osäker, tala med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Vardenafil Stada.

Var särskilt försiktig med Vardenafil Stada

om du har problem med hjärtat. Det kan vara riskfyllt för dig att ha sex

om du har oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi) eller medfödd hjärtsjukdom som påverkar ditt

elektrokardiogram (EKG)

om du har något kroppsligt tillstånd som har inverkan på penisformen. Detta inkluderar tillstånd

kallade vinkling, Peyronies sjukdom och bindvävssjukdom i svällkropparna

om du har en sjukdom som kan ge erektioner som inte försvinner (priapism). Detta inbegriper

sickelcellanemi, multipelt myelom och leukemi

om du har magsår (också kallat gastriskt eller peptiskt magsår)

om du har rubbningar i blodets förmåga att koagulera (såsom hemofili)

om du använder några andra behandlingar mot erektionssvårigheter, inklusive vardenafil

munsönderfallande tabletter (se avsnittet: Andra läkemedel och Vardenafil Stada)

om du upplever plötslig synförsämring eller synförlust, sluta ta Vardenafil Stada och kontakta

omedelbart din läkare.

Barn och ungdomar

Vardenafil Stada är inte avsett för användning till barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Vardenafil Stada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Några läkemedel kan orsaka problem, särskilt dessa:

Nitrater, läkemedel mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer

,

såsom amylnitrit. Ditt blodtryck kan

allvarligt påverkas genom att ta dessa läkemedel samtidigt med Vardenafil Stada.

Läkemedel som påverkar hjärtrytmen, såsom kinidin, prokainamid, amiodaron eller sotalol.

Ritonavir eller indinavir, läkemedel mot hiv.

Ketokonazol eller itrakonazol

,

läkemedel mot svamp.

Erytromycin eller klaritromycin, makrolid antibiotika.

Alfa-receptorblockerare, en typ av läkemedel som används vid behandling mot högt blodtryck och

godartad prostataförstoring.

Riociguat.

Använd inte Vardenafil Stada filmdragerade tabletter i kombination med någon annan behandling för

erektil dysfunktion, inklusive vardenafil munsönderfallande tabletter.

Vardenafil Stada med mat, dryck och alkohol

Du kan ta Vardenafil Stada med eller utan mat – men helst inte efter en tung eller fettrik måltid

eftersom det kan försena effekten.

Drick inte grapefruktjuice när du tar Vardenafil Stada. Det kan påverka effekten av läkemedlet.

Intag av alkohol kan göra erektionssvårigheterna värre.

Graviditet och amning

Vardenafil Stada ska inte användas till kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Vardenafil Stada kan göra att en del människor känner sig yra eller påverka deras syn. Kör inte bil och

använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr, eller om din syn är påverkad efter att ha tagit

Vardenafil Stada.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vardenafil Stada innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Vardenafil Stada

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Rekommenderad dos är 10 mg.

Ta en tablett Vardenafil Stada ungefär 25 till 60 minuter före sexuell aktivitet. Med sexuell stimulering

kan du få en erektion någon gång mellan 25 minuter och upp till 4 till 5 timmar efter att ha tagit

Vardenafil Stada.

Svälj en tablett med ett glas vatten.

Ta inte Vardenafil Stada filmdragerade tabletter

med någon annan form av vardenafil.

Använd inte Vardenafil Stada

mer än en gång per dygn.

Tala om för din läkare om du tror att Vardenafil Stada är för stark eller för svag. Han eller hon kan

ordinera byte till en annan formulering av Vardenafil Stada med en annan dos, beroende på hur bra det

fungerar för dig.

Om du har tagit för stor mängd av Vardenafil Stada

Män som tar för mycket Vardenafil Stada kan uppleva fler biverkningar eller få allvarlig ryggsmärta.

Om du tar mer Vardenafil Stada än du borde ska du tala om det för din läkare.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken

samt rådgivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. De flesta biverkningarna är av mild till måttlig svårighetsgrad.

Delvis, plötslig, tillfällig eller permanent synförsämring eller synförlust på det ena eller bägge ögonen

har upplevts av patienter. Sluta ta Vardenafil Stada och kontakta läkare omedelbart. Plötslig

hörselnedsättning eller dövhet har rapporterats.

Fall av plötslig död, snabba eller förändrade hjärtslag, hjärtinfarkt, bröstsmärta och problem med

blodcirkulationen i hjärnan (inklusive tillfälligt minskat blodflöde till delar av hjärnan och

hjärnblödning) har rapporterats hos män som tar vardenafil. De flesta av de män som upplevde dessa

biverkningar hade hjärtbesvär innan de tog detta läkemedel. Det är inte möjligt att avgöra om dessa

händelser berodde på vardenafil.

Tänkbara biverkningar är redovisade i följande kategorier:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

huvudvärk.

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

yrsel

blodvallning

nästäppa eller rinnande näsa

magbesvär.

Mindre vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

svullnad av hud och slemhinnor som innefattar svullnad av ansikte, läppar och svalg

sömnbesvär

domningar och minskad känslighet för beröring

sömnighet

synpåverkan såsom röda ögon, påverkan på färgseendet, ögonsmärta och –obehag, ljuskänslighet

ringning i öronen, svindel

ökad hjärtfrekvens eller hjärtklappning

andnöd

nästäppa

sura uppstötningar, magkatarr, ont i magen, diarré, kräkning, illamående, muntorrhet

förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet

hudutslag, hudrodnad

rygg- eller muskelvärk, ökning av ett muskelenzym i blodet (kreatinfosfokinas), muskelstelhet

förlängda erektioner

sjukdomskänsla.

Sällsynta

(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

inflammation i ögat (konjunktivit)

allergisk reaktion

ångest

svimning

minnesförlust

krampanfall

ökat tryck i ögat (glaukom), ökat tårflöde

påverkan på hjärtat (såsom hjärtattack, förändrad hjärtrytm eller kärlkramp)

högt eller lågt blodtryck

näsblod

påverkan på resultaten av blodprover för att undersöka leverfunktionen

överkänslighet hos huden för solljus

smärtsamma erektioner

bröstsmärta

tillfälligt minskat blodflöde till delar av hjärnan.

Mycket sällsynta eller har rapporterats

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare eller

förekommer hos ett okänt antal användare):

blod i urinen (hematuri)

penisblödning

blod i sperman (hematospermi)

plötslig död

hjärnblödning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Vardenafil Stada ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30

Används före utgångsdatum som anges på blister eller kartong efter EXP. Utgångsdatumet är den sista

dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är vardenafil. Varje tablett innehåller 5 mg, 10 mg eller 20 mg vardenafil (som

vardenafilhydrokloridtrihydrat).

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa (E460), krospovidon typ A (E1202), vattenfri kolloidal

kiseldioxid (E551), magnesiumstearat (E470b).

Filmöverdrag: poly(vinylalkohol) (E1203), titandioxid (E171), talk (E553b), makrogol (E1521),

metakrylsyra – etylakrylatsampolymer, gul järnoxid (E172), natriumvätekarbonat (E500 (ii)),

röd järnoxid (E172)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vardenafil Stada 5 mg filmdragerade tabletter är ljusgula, diameter 6 mm, märkta med ’A719’ på ena

sidan.

Vardenafil Stada 10 mg filmdragerade tabletter är ljusgula, diameter 7 mm, märkta med ’A721’ på ena

sidan.

Vardenafil Stada 20 mg filmdragerade tabletter är ljusgula, diameter 8,5 mm, märkta med ’A723’ på

ena sidan.

PVC/Aclar-Al blister.

5 mg: 4, 12 och 20 filmdragerade tabletter.

10 mg och 20 mg: 2, 4, 8, 12 och 20 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

Övriga tillverkare

STADA Arzneimittel GmbH

Muthgasse 36/2

1190 Wien

Österrike

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark

Actavis Ltd.

BLB016 Bulebel Industrial Estate

TN3000 Zejtun

Malta

Lokal företrädare

STADA Nordic ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Danmark

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-11-10

Đọc toàn bộ tài liệu

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Vardenafil STADA 5 mg filmdragerade tabletter

Vardenafil STADA 10 mg filmdragerade tabletter

Vardenafil STADA 20 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett på 5 mg innehåller 5 mg vardenafil (som vardenafilhydrokloridtrihydrat).

Varje filmdragerad tablett på 10 mg innehåller 10 mg vardenafil (som vardenafilhydrokloridtrihydrat).

Varje filmdragerad tablett på 20 mg innehåller 20 mg vardenafil (som vardenafilhydrokloridtrihydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Ljusgula runda filmdragerade tabletter 6 mm märkta med ’A719’ på ena sidan.

Ljusgula runda filmdragerade tabletter 7 mm märkta med ’A721’ på ena sidan.

Ljusgula runda filmdragerade tabletter 8,5 mm märkta med ’A723’ på ena sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av vuxna män med erektil dysfunktion. Erektil dysfunktion är en oförmåga att få eller

bibehålla en erektion tillräcklig för en tillfredsställande sexuell aktivitet.

För att Vardenafil Stada skall vara effektivt krävs sexuell stimulering.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Användning hos vuxna män

Den rekommenderade dosen är 10 mg, att tas vid behov cirka 25 till 60 minuter före sexuell aktivitet.

Beroende på effekt och tolerans kan dosen ökas till 20 mg eller minskas till 5 mg. Rekommenderad

maximaldos är 20 mg. Högst en dos per dygn skall tas. Vardenafil Stada kan tas med eller utan föda.

Effekten kan bli fördröjd om tabletten tas i samband med en fettrik måltid (se avsnitt 5.2).

Särskilda populationer

Äldre (≥65 år)

Ingen dosjustering behövs hos äldre patienter. Ökning till den maximala dosen 20 mg bör dock

övervägas med försiktighet beroende på den individuella tolerabiliteten (se avsnitt 4.4 och 4.8).

Nedsatt leverfunktion

En startdos på 5 mg bör övervägas för patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh

A-B). Beroende på tolerans och effekt kan dosen därefter ökas. Den rekommenderade maximaldosen

till patienter med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B) är 10 mg (se avsnitt 4.3 och 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs hos patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion.

Hos patienter med svår njurinsufficiens (kreatininclearance <30 ml/min), bör en startdos på 5 mg

övervägas. Beroende på tolerans och effekt, kan dosen ökas till 10 mg och 20 mg.

Pediatrisk population

Vardenafil Stada är inte avsett för personer under 18 år. Det finns ingen relevant indikation för

användning av Vardenafil Stada till barn.

Användning hos patienter med annan medicinering

Samtidig användning med CYP3A4-hämmare

Vid användning i kombination med CYP3A4-hämmare som erytromycin eller klaritromycin bör dosen

vardenafil inte överskrida 5 mg (se avsnitt 4.5).

Administreringssätt

För oral användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidigt intag av vardenafil och nitrater eller kvävoxid-donatorer (såsom amylnitrit) i någon form är

kontraindicerat (se avsnitt 4.5 och 5.1).

Vardenafil Stada är kontraindicerat hos patienter som har förlorat synen på ett öga på grund av icke-

arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION), oavsett om denna händelse var förenad

med tidigare exponering av fosfodiesteras 5 (PDE5)–hämmare eller inte (se avsnitt 4.4).

Läkemedel för behandling av erektil dysfunktion ska i allmänhet inte användas av män för vilka

sexuell aktivitet avråds (t.ex. patienter med svår kardiovaskulär sjukdom såsom instabil angina eller

svår hjärtsvikt [New York Heart Association III eller IV]).

Säkerheten för vardenafil har inte studerats vid användning i följande grupper av patienter, och

användning är därför kontraindicerad tills ytterligare information finns tillgänglig:

gravt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh C),

terminal njursjukdom som kräver dialys,

hypotension (blodtryck <90/50 mm Hg),

nyligen genomgången stroke eller hjärtinfarkt (inom de senaste 6 månaderna),

instabil angina

känd hereditär degenerativ näthinnesjukdom såsom retinitis pigmentosa.

Samtidig användning av vardenafil och de starka CYP3A4-hämmarna ketokonazol och itrakonazol

(orala beredningsformer) är kontraindicerat till män äldre än 75 år.

Samtidig användning av vardenafil med hiv-proteashämmare såsom ritonavir och indinavir är

kontraindicerat, eftersom dessa är mycket starka hämmare av CYP3A4 (se avsnitt 4.5).

Samtidig användning av PDE5-hämmare (inklusive vardenafil) med guanylatcyklas-stimulerare

(såsom riociguat) är kontraindicerat eftersom det skulle kunna orsaka symtomatisk hypotension (se

avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Innan farmakologisk behandling övervägs, skall en anamnes upptas och en klinisk undersökning göras

för att diagnostisera erektil dysfunktion och fastställa möjliga bakomliggande orsaker.

Innan någon behandling för erektil dysfunktion inleds ska behandlande läkare bedöma patientens

kardiovaskulära status, då det finns en viss kardiell risk kopplad till sexuell aktivitet (se avsnitt 4.3).

Vardenafil har vasodilaterande egenskaper, som ger lätt och övergående blodtryckssänkning (se

avsnitt 5.1). Patienter med utflödeshinder i vänster kammare t.ex. aortastenos och idiopatisk

hypertrofisk subvalvulär aortastenos, kan vara känsliga för effekten av vasodilaterare inklusive typ 5-

fosfodiesterashämmare.

Allvarliga kardiovaskulära händelser inklusive plötslig död, takykardi, hjärtinfarkt, ventrikulär

takyarytmi, angina pectoris och cerebrovaskulära sjukdomar (inklusive transitorisk ischemisk attack

och cerebrala blödningar) har rapporterats i tidsmässig närhet till vardenafil. De flesta av patienterna

hos vilka dessa händelser rapporterats har haft kardiovaskulära riskfaktorer sedan tidigare. Det är inte

möjligt att fastställa om dessa händelser är direkt relaterade till dessa riskfaktorer, till vardenafil, till

sexuell aktivitet eller en kombination av dessa eller andra faktorer.

Läkemedel för behandling av erektil dysfunktion skall användas med försiktighet till patienter med

anatomisk deformation av penis (såsom vinkling, fibros i corpus cavernosum eller Peyronies

sjukdom), eller till patienter med tillstånd som kan predisponera för priapism (såsom sicklecellanemi,

multipelt myelom eller leukemi).

Säkerhet och effekt av kombinationer av Vardenafil Stada filmdragerade tabletter och Vardenafil

Stada munsönderfallande tabletter eller andra behandlingar mot erektil dysfunktion har inte studerats.

Därför rekommenderas inte användning av sådana kombinationer.

Den maximala dosen 20 mg kan tolereras sämre av äldre patienter (≥ 65 år) (se avsnitt 4.2 och 4.8).

Samtidig användning av alfareceptorblockerare

Samtidig användning av alfa-receptorblockerare och vardenafil kan leda till hypotension hos en del

patienter eftersom båda är vasodilaterare. Samtidig användning av vardenafil skall endast påbörjas om

patienten är välinställd i sin terapi med alfa-receptorblockerare. Hos de patienter som är stabila på

behandling med alfa-receptorblockerare bör vardenafil initieras med den lägsta rekommenderade

startdosen på 5 mg filmdragerade tabletter. Vardenafil kan administreras tillsammans med tamsulosin

eller med alfuzosin oberoende av tidpunkt. Med andra alfa-receptorblockerare bör separation av

doserna övervägas när vardenafil förskrivs samtidigt (se avsnitt 4.5). Hos de patienter som redan tar en

optimerad dos vardenafil bör terapi med alfa-receptorblockerare initieras med lägsta dos. Stegvis

ökning av dosen alfa-receptorblockerare kan leda till ytterligare sänkning av blodtrycket hos patienter

som tar vardenafil.

Samtidig användning av CYP3A4-hämmare

Samtidig användning av vardenafil och starka CYP3A4-hämmare såsom itrakonazol och ketokonazol

(orala beredningsformer) bör undvikas eftersom mycket höga plasmakoncentrationer av vardenafil har

uppnåtts när läkemedlen kombinerats (se avsnitt 4.5 och 4.3).

Dosjustering av vardenafil kan bli nödvändig om man samtidigt ger måttliga CYP3A4-hämmare som

erytromycin och klaritromycin (se avsnitt 4.5 och 4.2).

Samtidigt intag av grapefrukt eller grapefruktjuice förväntas öka plasmakoncentrationen av vardenafil.

Kombinationen bör undvikas (se avsnitt 4.5).

Effekter på QTc-intervallet

Enstaka orala doser av 10 mg och 80 mg vardenafil har visat sig förlänga QTc-intervallet med ett

medelvärde av 8 msec och 10 msec för respektive dos. Enstaka doser av 10 mg vardenafil

administrerat samtidigt med 400 mg gatifloxacin, en aktiv substans med jämförbar QT-effekt, visade

också en additiv QTc-effekt på 4 msec jämfört med respektive substans för sig. Den kliniska

betydelsen av dessa QT-fynd är inte känd (se avsnitt 5.1).

Den kliniska relevansen av denna upptäckt är oklar och kan inte generaliseras till alla patienter under

alla förhållanden, eftersom det beror på de individuella riskfaktorerna och dispositionen hos varje

patient vid varje tillfälle. Läkemedel som kan förlänga QTc-intervall, inklusive vardenafil, bör helst

undvikas till patienter med relevanta riskfaktorer, till exempel hypokalemi, kongenital QT-

förlängning, samtidig administrering av antiarytmiska läkemedel i klass 1A (till exempel kinidin,

prokainamid), eller klass III (t.ex. amiodaron, sotalol).

Effekter på synen

Synstörningar och fall av icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION) har

rapporterats i samband med användandet av Vardenafil Stada och andra PDE5-hämmare. Analyser av

observationsdata tyder på en ökad risk för akut NAION hos män med erektil dysfunktion efter

exponering för PDE5-hämmare såsom vardenafil, tadalafil och sildenafil (se avsnitt 4.8). Då detta kan

vara av relevans för alla patienter som exponeras för vardenafil ska patienten ges råd om att i händelse

av plötslig synstörning sluta ta Vardenafil Stada och rådfråga läkare omedelbart (se avsnitt 4.3).

Effekter på blödning

In vitro-

studier på humana trombocyter visar att vardenafil inte ensamt har någon

aggregationshämmande effekt, men vid höga (över terapeutiska) koncentrationer förstärker vardenafil

den aggregationshämmande effekten av kvävoxid-donatorn natriumnitroprussid. I humanstudier hade

vardenafil inte någon effekt på blödningstiden ensamt eller i kombination med acetylsalicylsyra (se

avsnitt 4.5). Det finns ingen information angående säkerhet vid administrering av vardenafil till

patienter med blödningsrubbningar eller aktivt peptiskt ulcus. Vardenafil skall därför ges till dessa

patienter först efter noggrann risk-nytta-bedömning.

Hjälpämnen

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, dvs. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Effekter av andra läkemedel på vardenafil

In vitro-studier

Vardenafil metaboliseras övervägande av leverenzymer via cytokrom P450 (CYP) isoformen 3A4

med viss medverkan från CYP3A5 och isoformer av CYP2C. Därför kan hämmare av dessa

isoenzymer minska clearance för vardenafil.

In vivo-studier

Samtidig administrering av HIV-proteashämmaren indinavir (800 mg 3 gånger dagligen), en stark

CYP3A4-hämmare, och vardenafil (10 mg filmdragerade tabletter) resulterade i en 16-faldig ökning

av AUC för vardenafil och en 7-faldig ökning i C

för vardenafil. Efter 24 timmar hade

plasmanivåerna av vardenafil sjunkit till cirka 4 % av den maximala plasmanivån (C

) av vardenafil.

Vid samtidig administrering av vardenafil 5 mg och ritonavir (600 mg två gånger dagligen) blev

resultatet, en 13-faldig ökning av C

för vardenafil och en 49-faldig ökning av AUC

0-24

för

vardenafil. Interaktionen är en konsekvens av att levermetabolismen för vardenafil blockeras av

ritonavir, en mycket stark CYP3A4-hämmare, vilken också hämmar CYP2C9. Ritonavir förlängde

signifikant halveringstiden för vardenafil till 25,7 timmar (se avsnitt 4.3).

Samtidig administrering av ketokonazol (200 mg), en stark CYP3A4-hämmare, och vardenafil (5 mg)

resulterade i en 10-faldig ökning av AUC för vardenafil och en 4-faldig ökning av C

för vardenafil

(se avsnitt 4.4).

Trots att specifika interaktionsstudier inte utförts, kan samtidig användning av andra starka CYP3A4-

hämmare (såsom itrakonazol) förväntas ge upphov till vardenafilnivåer i plasma jämförbara med de

som uppnåddes med ketokonazol. Samtidig användning av vardenafil och starka CYP3A4-hämmare

såsom itrakonazol och ketokonazol (oral användning) skall undvikas (se avsnitt 4.3 och 4.4). Hos män

äldre än 75 år är samtidig användning av vardenafil med itrakonazol eller ketokonazol kontraindicerat

(se avsnitt 4.3).

Samtidig administrering av erytromycin (500 mg 3 gånger dagligen), en CYP3A4-hämmare, och

vardenafil (5 mg) resulterade i en ökning av AUC för vardenafil med 4 gånger och en trefaldig ökning

av C

. Även om en specifik interaktionsstudie inte har genomförts, kan samtidig administrering av

klaritromycin förväntas ge likartade effekter på AUC och C

för vardenafil. Vid användning i

kombination med en måttlig CYP3A4-hämmare som erytromycin eller klaritromycin kan dosjustering

av vardenafil behövas (se avsnitt 4.2 och 4.4). Cimetidin (400 mg två gånger dagligen), en ospecifik

cytokrom P450-hämmare, hade ingen effekt på vardenafils AUC och C

vid samtidig administrering

med vardenafil (20 mg) hos friska frivilliga försökspersoner.

Grapefruktjuice som är en svag hämmare av CYP3A4-metabolismen i tarmväggen kan ge måttliga

ökningar i plasmanivåerna av vardenafil (se avsnitt 4.4).

Farmakokinetiken för vardenafil (20 mg) påverkades inte av samtidig administrering av H

antagonisten ranitidin (150 mg två gånger dagligen), digoxin, warfarin, glibenklamid, alkohol

(medelvärde av maximal koncentration av alkohol i blodet på 73 mg/dl) eller enstaka doser antacida

(magnesiumhydroxid/aluminiumhydroxid).

Även om specifika interaktionsstudier inte utförts med alla läkemedel, visade

populationsfarmakokinetiska analyser ingen påverkan på vardenafils farmakokinetik vid samtidig

medicinering med följande läkemedel: acetylsalicylsyra, ACE-hämmare, beta-receptorblockerare,

svaga CYP3A4-hämmare, diuretika och läkemedel för behandling av diabetes (sulfonureider och

metformin).

Effekter av vardenafil på andra läkemedel

Det finns inga data avseende interaktion mellan vardenafil och icke-selektiva fosfodiesterashämmare

såsom teofyllin eller dipyridamol.

In vivo-studier

Ingen förstärkning av den blodtryckssänkande effekten av sublingualt nitroglycerin (0,4 mg)

observerades när vardenafil (10 mg) gavs med varierande tidsintervall (1–24 timmar) före

nitroglycerindosen, i en studie på 18 friska manliga försökspersoner. Den blodtryckssänkande effekten

av sublinguala nitrater (0,4 mg) som togs 1 till 4 timmar efter administrering av vardenafil 20 mg

filmdragerade tabletter förstärktes hos friska medelålders försökspersoner. Inga effekter på blodtrycket

kunde ses när nitroglycerin togs 24 timmar efter administrering av en enstaka dos vardenafil 20 mg

filmdragerade tabletter. Det finns emellertid ingen information om vardenafils eventuella förstärkning

av hypotensiva effekter av nitrater hos patienter, och samtidig användning är därför kontraindicerad

(se avsnitt 4.3).

Nicorandil är en hybrid bestående av en kaliumkanalaktiverare och nitrat. På grund av

nitratkomponenten har den potential att allvarligt interagera med vardenafil.

Eftersom monoterapi av alfa-receptorblockerare kan orsaka markant sänkning av blodtrycket, speciellt

postural hypotension och synkope, utfördes interaktionsstudier med vardenafil. I två

interaktionsstudier med normotensiva friska frivilliga rapporterades, efter snabb dosökning av alfa-

receptorblockerarna tamsulosin eller terazosin till höga doser, hypotension (i vissa fall symptomatisk)

hos ett signifikant antal försökspersoner efter samtidig administrering med vardenafil. Bland

försökspersoner som behandlades med terazosin observerades hypotension oftare när vardenafil och

terazosin administrerades samtidigt, än när doserna administrerades skilda med ett tidsintervall på 6

timmar.

Baserat på resultat från interaktionsstudier utförda med vardenafil hos patienter med benign

prostatahyperplasi (BPH) som stod på stabil tamsulosin-, terazosin- eller alfuzosinterapi:

När vardenafil (filmdragerade tabletter) gavs i doserna 5, 10 eller 20 mg till patienter med stabil

terapi med tamsulosin observerades ingen symtomatisk reduktion av blodtrycket, men 3 av 21

tamsulosinbehandlade försökspersoner uppvisade ett övergående tillstånd med stående systoliskt

blodtryck på mindre än 85 mmHg.

När 5 mg vardenafil (filmdragerade tabletter) gavs samtidigt som 5 eller 10 mg terazosin,

upplevde 1 av 21 patienter symptomatisk postural hypotension. Hypotension observerades ej när 5

mg vardenafil och terazosin gavs med 6 timmars mellanrum.

När vardenafil (filmdragerade tabletter) gavs i doserna 5 eller 10 mg till patienter med stabil terapi

med alfuzosin observerades ingen symtomatisk reduktion av blodtrycket jämfört med placebo.

Därför ska samtidig behandling med vardenafil endast initieras om patientens behandling med alfa-

blockerare är stabil. Hos dessa patienter ska vardenafil initieras med den lägsta rekommenderade

startdosen på 5 mg. Vardenafil Stada kan administreras tillsammans med tamsulosin eller med

alfuzosin när som helst. När vardenafil förskrivs samtidigt med andra alfa-receptorblockerare ska

separation av doserna beaktas (se avsnitt 4.4).

Inga signifikanta interaktioner påvisades när warfarin (25 mg), som metaboliseras av CYP2C9, eller

digoxin (0,375 mg) gavs samtidigt med vardenafil (20 mg filmdragerade tabletter). Den relativa

biotillgängligheten för glibenklamid (3,5 mg) påverkades inte vid samtidig administrering av

vardenafil (20 mg). I en specifik studie, där vardenafil (20 mg) gavs samtidigt med ”slow release”-

nifedipin (30 och 60 mg) till patienter med högt blodtryck sågs en ytterligare reduktion av systoliska

blodtrycket (liggande) med 6 mm Hg och av diastoliska blodtrycket (liggande) med 5 mm Hg, följt av

en ökad hjärtfrekvens med 4 slag per minut.

När vardenafil (20 mg filmdragerade tabletter) och alkohol (medelvärde av maximal koncentration av

alkohol i blodet på 73 mg/dl) togs samtidigt, förstärkte inte vardenafil alkoholens effekter på blodtryck

och hjärtfrekvens, och vardenafils farmakokinetik påverkades ej.

Vardenafil (10 mg) förstärkte inte den av acetylsalicylsyra (2 x 81 mg) förlängda blödningstiden.

Riociguat

Prekliniska studier visade en additiv systemisk blodtryckssänkande effekt när PDE5-hämmare

kombinerades med riociguat. I kliniska studier har riociguat visats förstärka den hypotensiva effekten

av PDE5-hämmare. Det fanns inga tecken på fördelaktig klinisk effekt av kombinationen i den

population som studerades. Samtidig användning av PDE5-hämmare, inklusive vardenafil, är

kontraindicerat (se avsnitt 4.3).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Vardenafil Stada skall inte användas av kvinnor. Inga studier av vardenafil har utförts på gravida

kvinnor. Fertilitetsdata saknas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Då yrsel och synstörningar rapporterats i kliniska prövningar med vardenafil bör patienter vara

uppmärksamma på hur de reagerar på Vardenafil Stada innan de kör bil eller använder maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Biverkningarna som rapporterats i kliniska prövningar med Vardenafil Stada filmdragerade tabletter

och 10 mg munsönderfallande tabletter var generellt övergående och milda till måttliga i

svårighetsgrad. Den vanligaste rapporterade biverkningen som förekommer hos ≥10 % av patienterna

är huvudvärk.

Tabell med biverkningar

Biverkningarna listas enligt MedDRAs frekvenskonvention: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100,

<1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≤1/10 000, <1/1 000) och ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data).

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Följande biverkningar har rapporterats:

Klassificering

av

organsystem

Mycket

vanliga

(≥1/10)

Vanliga

(≥1/100,

<1/10)

Mindre

vanliga

(≥1/1 000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Ingen känd

frekvens

(kan inte

beräknas

från

tillgängliga

data)

Infektioner och

infestationer

Konjunktivit

Immunsystemet

Allergiskt

ödem och

angioödem

Allergisk

reaktion

Psykiska

störningar

Sömnproblem

Ångest

Centrala och

perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel

Somnolens

Parestesi och

dysestesi

Synkope

Krampanfall

Amnesi

Transitorisk

ischemisk

attack

Cerabral

blödning

Ögon

Synrubbningar

Okulär

hyperemi

Rubbning av

färgseendet

Smärta och

obehag i ögat

Fotofobi

Ökat

intraokulärt

tryck

Ökad

lakrimation

Icke-arteritisk

främre

ischemisk

optikusinfarkt/-

neuropati

Synstörning

Öron och

balansorgan

Tinnitus

Vertigo

Plötsligt

hörselbortfall

Hjärtat

Palpitationer

Takykardi

Hjärtinfarkt

Ventrikulära

takyarytmier

Angina

pectoris

Plötslig död

Blodkärl

Blodvallning

Hypertension

Hypotension

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Nästäppa

Dyspné

Täppta bihålor

Epistaxis

Magtarmkanal

Dyspepsi

Gastroesofagal

Klassificering

av

organsystem

Mycket

vanliga

(≥1/10)

Vanliga

(≥1/100,

<1/10)

Mindre

vanliga

(≥1/1 000,

<1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000,

<1/1 000)

Ingen känd

frekvens

(kan inte

beräknas

från

tillgängliga

data)

en

refluxsjukdom

Gastrit

Gastrointestina

l och

buksmärta

Diarré

Kräkning

Illamående

Muntorrhet

Lever och

gallvägar

Förhöjning av

transaminaser

Förhöjt

gammaglutamy

ltransferas

Hud och

subkutan

vävnad

Erytem

Utslag

Fotosensitivitet

sreaktion

Muskuloskeleta

la systemet och

bindväv

Ryggont

Förhöjt kreatin

-

fosfokinas

Myalgi

Ökad

muskeltonus

och kramper

Njurar och

urinvägar

Hematuri

Reproduktions-

organ och

bröstkörtel

Ökad erektion

Priapism

Penisblödning

Hematospermi

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administrerings-

stället

Sjukdomskänsl

Bröstsmärta

Beskrivning av utvalda biverkningar

Penisblödning, hematospermi och hematuri har rapporterats i kliniska studier och spontant efter

marknadsföring vid användning av PDE5-hämmare, inklusive vardenafil.

Vid en dos på 20 mg Vardenafil Stada filmdragerade tabletter hade äldre patienter (≥65 år) högre

frekvens av huvudvärk (16,2 % jämfört med 11,8 %) och yrsel (3,7 % jämfört med 0,7 %) än yngre

patienter (<65 år). Incidensen av biverkningar (framför allt yrsel) har generellt visat sig vara något

högre hos patienter med anamnes på hypertoni.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

I endosstudier på friska frivilliga tolererades doser upp till och med 80 mg vardenafil (filmdragerade

tabletter) per dygn utan att allvarliga biverkningar visades.

När vardenafil gavs i högre doser och oftare än rekommenderat (40 mg filmdragerade tabletter två

gånger dagligen) rapporterades fall av allvarlig ryggsmärta. Detta hade inget samband med

muskeltoxicitet eller neurologisk toxicitet.

Vid överdosering skall sedvanliga understödjande åtgärder vidtagas efter behov. Njurdialys förväntas

inte öka clearance, eftersom vardenafil i hög grad är bundet till plasmaproteiner och inte i nämnvärd

utsträckning utsöndras i urinen.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Urologiska medel, medel vid erektil dysfunktion, ATC-kod G04BE09.

Vardenafil är en peroral behandling för förbättring av erektil funktion hos män med erektil

dysfunktion. Vid naturliga förhållanden, det vill säga med sexuell stimulering, återupprättas nedsatt

erektil funktion genom att öka blodflödet till penis.

Erektion av penis är en hemodynamisk process. Vid sexuell stimulering frisätts kvävoxid. Detta

aktiverar enzymet guanylatcyklas vilket resulterar i en ökad nivå cykliskt guanosinmonofosfat

(cGMP) i corpus cavernosum. Detta ger i sin tur relaxation av glatt muskulatur, vilket tillåter ökat

inflöde av blod i penis. Nivån av cGMP regleras av synteshastigheten via guanylatcyklas och av

nedbrytningshastigheten via cGMP-hydrolyserande fosfodiesteraser (PDE-enzymer).

Vardenafil är en stark och selektiv hämmare av cGMP-specifikt fosfodiesteras typ 5 (PDE5), det mest

betydelsefulla PDE-enzymet i human corpus cavernosum. Vardenafil ökar kraftigt effekten av

endogent kvävoxid i corpus cavernosum genom att hämma PDE5. När kvävoxid frisätts som svar på

sexuell stimulering resulterar vardenafils hämning av PDE5 i ökade nivåer av cGMP i corpus

cavernosum. Sexuell stimulering krävs därför för att få fram vardenafils gynnsamma terapeutiska

effekter.

In vitro-

studier har visat att vardenafil hämmar PDE5 kraftigare än andra kända fosfodiesterasenzym

(>15 gånger i förhållande till PDE6, >130 gånger i förhållande till PDE1, >300 gånger i förhållande

till PDE11, och >1000 gånger i förhållande till PDE2, PDE3, PDE4, PDE7, PDE8, PDE9 och PDE10).

I en pletysmografistudie (RigiScan), åstadkom vardenafil 20 mg, erektioner som ansågs tillräckliga för

penetration (60 % rigiditet enligt RigiScan) hos vissa män så tidigt som 15 minuter efter dosintag.

Försökspersonernas samlade respons på vardenafil blev statistiskt signifikant jämfört med placebo 25

minuter efter dosintaget.

Vardenafil ger lätt och övergående sänkning av blodtrycket vilket i majoriteten av fallen, inte ger

några kliniska effekter. Den genomsnittliga maximala sänkningen av systoliskt blodtryck (liggande)

var jämfört med placebo -6,9 mm Hg för 20 mg och –4,3 mm Hg för 40 mg vardenafil. Dessa effekter

är förenliga med de vasodilaterande effekterna av PDE5-hämmarna och beror förmodligen på ökade

cGMP-nivåer i glatta muskelceller i blodkärlen. Enstaka och upprepade perorala doser av vardenafil

upp till 40 mg gav inte några kliniskt relevanta förändringar av EKG hos friska frivilliga manliga

försökspersoner.

En endos, dubbel-blind, cross-over, randomiserad studie på 59 friska män, jämförde effekterna på

QTintervallet av vardenafil (10 mg och 80 mg), sildenafil (50 mg och 400 mg) och placebo.

Moxifloxacin (400 mg) inkluderades som en aktiv intern kontroll. Effekter på QT-intervallet mättes 1

timme efter dosintag (genomsnittligt t

för vardenafil). Det primära målet för denna studie var att

utesluta en effekt större än 10 msec (det vill säga att visa brist på effekt) på QTc-intervall med en

enstaka oral dos av 80 mg vardenafil jämfört med placebo, uppmätt som förändring i Fridericia’s

beräkningsformel (QTcF=QT/RR1/3) vid tidpunkten 1 timme efter dosering, jämfört med

utgångsvärde. Resultaten för vardenafil visade en ökning på QTc (Fridericia) på 8 msec (90 % CI: 6–

9) och 10 msec (90 % CI: 8–11) vid 10 och 80 mg doser jämfört med placebo och en ökning av QTci

på 4 msec (90 % CI: 3–6) och 6 msec (90 % CI: 4–7) vid 10 och 80 mg doser jämfört med placebo.

Vid t

, låg endast förändringen på QTcF-medelvärdet för vardenafil utanför det studiegrundade

gränsvärdet (medel 10 msec, 90 % CI 8–11). Vid användning av den individuella korrektionsformeln,

hamnade inget av dessa värden utanför gränsvärdet.

I en separat studie efter marknadsföring på 44 friska frivilliga gavs enstaka doser av 10 mg vardenafil

eller 50 mg sildenafil samtidigt med 400 mg gatifloxacin, en substans med jämförbar QT-effekt. Både

för vardenafil och sildenafil ökade Fridericia QTc-effekten med 4 msec (vardenafil) respektive 5 msec

(sildenafil) jämfört med vardera substansen för sig. Den faktiska kliniska betydelsen av dessa QT–

förändringar är inte känd.

Ytterligare information om kliniska prövningar med vardenafil 10 mg munsönderfallande tabletter

Effekt och säkerhet hos vardenafil 10 mg munsönderfallande tabletter har påvisats separat i en bred

population i två studier som inkluderade 701 randomiserade patienter med erektil dysfunktion som

behandlades i upp till 12 veckor. Fördelningen av patienter i på förhand definierade undergrupper

omfattade äldre patienter (51 %), patienter med anamnes på diabetes mellitus (29 %), dyslipidemi (39

%) och hypertoni (40 %).

I poolade data från de två prövningarna med vardenafil10 mg munsönderfallande tabletter, var

resultaten på IIEF-EF-domänen signifikant högre för vardenafil 10 mg munsönderfallande tabletter

jämfört med placebo.

71 % av alla försök till sexuell aktivitet som rapporterades i de kliniska prövningarna gav lyckad

penetration jämfört med 44 % av alla försök i placebogruppen. Dessa resultat avspeglades också i

undergrupperna, där av alla försök till sexuell aktivitet hos äldre patienter (63 %), patienter med

diabetes mellitus i anamnesen (63 %), patienter med anamnes på dyslipidemi (66 %) och hypertoni (70

%) resulterade i lyckad penetration.

Cirka 63 % av alla rapporterade försök till sexuell aktivitet med vardenafil 10 mg munsönderfallande

tabletter var framgångsrika med avseende på bibehållen erektion jämfört med 26 % av alla försök till

sexuell aktivitet i placebokontrollen. I de på förhand definierade undergrupperna var 57 % (äldre

patienter), 56 % (patienter med diabetes mellitus i anamnesen), 59 % (patienter med anamnes på

dyslipidemi) respektive 60 % (patienter med anamnes på hypertoni) av alla rapporterade försök till

sexuell aktivitet med vardenafil 10 mg munsönderfallande tabletter lyckade med avseende på

bibehållen erektion.

Ytterligare information om kliniska prövningar

I kliniska prövningar har vardenafil givits till över 17 000 män med erektil dysfunktion (ED) i åldrarna

18–89 år, varav många hade flera andra sjukdomstillstånd. Över 2500 patienter har behandlats med

vardenafil i sex månader eller längre. Av dessa, har över 900 patienter behandlats i ett år eller längre.

Följande patientgrupper var representerade: äldre (22 %), patienter med högt blodtryck (35 %),

diabetes mellitus (29 %), ischemisk hjärtsjukdom och andra kardiovaskulära sjukdomar (7 %), kronisk

lungsjukdom (5 %), hyperlipidemi, (22 %), depression (5%), total prostatektomi (9 %). Följande

grupper var inte lika väl representerade i kliniska prövningar: äldre (>75 år 2,4 %), och patienter med

vissa kardiovaskulära tillstånd (se avsnitt 4.3). Inga kliniska prövningar har utförts på patienter med

sjukdomar i CNS (förutom ryggmärgsskada), patienter med allvarlig njur- eller

leverfunktionsnedsättning, bäckenkirurgi (undantag prostatektomi med bevarad nervfunktion) eller

patienter som genomgått trauma eller strålbehandling eller de som har nedsatt sexuell lust eller

anatomisk deformation av penis.

Genomgående i de pivotala studierna resulterade behandling med vardenafil (filmdragerade tabletter) i

en förbättring av erektil funktion jämfört med placebo. Bland de få patienter som försökte sig på

samlag upp till 4–5 timmar efter dosintag var frekvensen lyckad penetration och bibehållande av

erektionen genomgående större än för placebo.

I studier med fasta doser (filmdragerade tabletter) hos en bred population av män med erektil

dysfunktion, upplevde 68 % (5 mg), 76 % (10 mg) och 80 % (20 mg) av patienterna att penetrationen

var lyckad (SEP 2) jämfört med 49 % för placebo under en tre månaders studieperiod. Förmågan att

behålla erektionen (SEP 3) hos denna breda ED-population angavs till 53 % (5 mg), 63 % (10 mg) och

65 % (20 mg) jämfört med 29 % för placebo.

I poolade data från de större effektstudierna, var andelen patienter som fått vardenafil och för vilka

penetration lyckats följande: psykogen erektil dysfunktion (77–87 %), kombinerad erektil dysfunktion

(69–83 %), organisk erektil dysfunktion (64–75 %), äldre (52–75 %), ischemisk hjärtsjukdom (70–73

%), hyperlipidemi (62–73 %), kronisk lungsjukdom (74–78 %), depression (59–69 %), och patienter

som samtidigt behandlades med antihypertensiva medel (62–73 %).

I en klinisk prövning på patienter med diabetes mellitus, förbättrade vardenafil jämfört med placebo

signifikant poängställningen för erektil funktionsdomän, förmågan att få och bibehålla en erektion

tillräckligt länge för att genomföra samlag och styvhet i penis vid vardenafildoser på 10 och 20 mg.

Svarsfrekvensen för förmåga att få och bibehålla erektion var 61 % respektive 49 % för 10 mg, och 64

% respektive 54 % för 20 mg vardenafil jämfört med 36 % respektive 23 % för placebo för patienter

som genomförde tre månaders behandling.

I en klinisk prövning på prostatektomerade patienter förbättrade vardenafil jämfört med placebo

signifikant poängställningen för erektil funktionsdomän, förmågan att få och bibehålla en erektion

tillräckligt länge för att genomföra samlag och styvhet i penis vid vardenafildoser på 10 och 20 mg.

Svarsfrekvensen för förmåga att få och bibehålla en erektion var 47 % respektive 37 % för 10 mg, och

48 % respektive 34 % för 20 mg vardenafil jämfört med 22 % respektive 10 % för placebo för

patienter som genomförde tre månaders behandling.

I en klinisk prövning med flexibel dosering på patienter med ryggmärgsskada förbättrade vardenafil

signifikant poängställningen för erektil funktionsdomän, förmågan att få och bibehålla en erektion

tillräckligt länge för att genomföra samlag och styvhet i penis jämfört med placebo. Antalet patienter

som återgick till normal poängställning i IIEF-domänen (>26) var 53 % för vardenafil jämfört med 9

% för placebo. Svarsfrekvenserna för förmåga att få och bibehålla en erektion var 76 % och 59 % för

vardenafil jämfört med 41 % och 22 % för placebo för patienter som fullföljde tre månaders

behandling. Skillnaderna var kliniskt och statistiskt signifikanta (p <0,001).

Säkerhet och effekt av vardenafil kvarstod i långtidsstudier.

Pediatrisk population

Europeiska läkemedelsmyndigheten har beviljat undantag från kravet att skicka in studieresultat för

alla grupper av den pediatriska populationen för behandling av erektil dysfunktion. Information om

pediatrisk användning finns i avsnitt 4.2.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Bioekvivalensstudier har visat att vardenafil 10 mg munsönderfallande tabletter inte är bioekvivalenta

med vardenafil 10 mg filmdragerade tabletter. Den munsönderfallande beredningen ska därför inte

användas som ett likvärdigt alternativ till vardenafil 10 mg filmdragerade tabletter.

Absorption

Vardenafil absorberas snabbt från filmdragerade tabletter med maximala plasmakoncentrationer hos

en del män så tidigt som 15 minuter efter peroralt intag. Maximala plasmakoncentrationer uppnås

emellertid i 90 % av fallen mellan 30 och 120 minuter (median 60 minuter) efter peroralt dosintag i

fastande tillstånd. Den genomsnittliga absoluta orala biotillgängligheten är 15 %. Efter peroral

dosering med vardenafil ökar AUC och C

nästan proportionellt med dosen över det

rekommenderade dosintervallet (5–20 mg).

När vardenafil filmdragerade tabletter tas tillsammans med en fettrik måltid (57 % fettinnehåll),

reduceras absorptionshastigheten med en höjning av medianvärdet för T

med en timme och en

genomsnittlig sänkning av C

med 20 %. AUC för vardenafil påverkas inte. Efter en måltid som

innehåller 30 % fett är hastigheten och graden av absorption för vardenafil (T

och AUC)

oförändrad jämfört med administrering i fastande tillstånd.

Vardenafil absorberas snabbt efter administrering av vardenafil 10 mg munsönderfallande tabletter

utan vatten. Mediantid till C

varierade mellan 45 och 90 minuter och var likadan eller lätt fördröjd

(med 8–45 minuter) jämfört med de filmdragerade tabletterna. Genomsnittligt AUC för vardenafil

ökade som ett resultat av lokal oral absorption av en liten mängd läkemedel i munhålan med 21–29 %

(medelålders och äldre patienter med erektil dysfunktion) respektive 44 % (unga friska frivilliga) för

10 mg munsönderfallande tabletter jämfört med filmdragerade tabletter. Ingen konsekvent ändring i

genomsnittligt C

sågs mellan munsönderfallande respektive filmdragerade tabletter.

Hos individer som tog vardenafil 10 mg munsönderfallande tabletter tillsammans med en måltid med

högt fettinnehåll sågs ingen effekt på AUC och t

för vardenafil, medan C

minskade med 35 %

efter födointag. Baserat på dessa resultat kan vardenafil 10 mg munsönderfallande tabletter tas med

eller utan mat.

Om vardenafil 10 mg munsönderfallande tabletter tas tillsammans med vatten, minskar AUC med 29

%. C

förblir oförändrat och median t

förkortas med 60 minuter jämfört med intag utan vatten.

Vardenafil 10 mg munsönderfallande tabletter måste tas utan vätska.

Distribution

Den genomsnittliga distributionsvolymen vid steady state för vardenafil är 208 l, vilket tyder på

distribution ut i vävnaderna.

Vardenafil och den viktigaste cirkulerande metaboliten (M1) är i hög grad bundet till plasmaproteiner

(cirka 95 % för vardenafil eller M1). För vardenafil såväl som för M1 är proteinbindningen oberoende

av den totala läkemedelskoncentrationen.

Baserat på mätningar av vardenafil i sädesvätska från friska försökspersoner 90 minuter efter dosintag,

förekommer inte mer är 0,00012 % av given dos i sädesvätskan hos patienter.

Metabolism

Vardenafil i filmdragerade tabletter metaboliseras främst genom levermetabolism via cytokrom P450

(CYP) isoenzymet 3A4 med viss medverkan av CYP3A5 och isoenzymerna av CYP2C.

Hos människor härrör den viktigaste cirkulerande metaboliten (M1) från desetylering av vardenafil

och den metaboliseras vidare med en halveringstid i plasma på cirka 4 timmar. Delar av M1

förekommer i form av glukuronid i systemcirkulationen. Metaboliten M1 uppvisar en

selektivitetsprofil för fosfodiesteraser som liknar vardenafils och en

in vitro

styrka gentemot

fosfodiesteras 5 på cirka 28% jämfört med vardenafils, vilket ger ett effektbidrag med cirka 7 %.

Genomsnittlig terminal halveringstid för vardenafil hos patienter som fått vardenafil 10 mg

munsönderfallande tabletter låg mellan 4–6 timmar. Eliminationshalveringstiden för metaboliten M1

är mellan 3 och 5 timmar, i likhet med modersubstansen.

Eliminering

Totalt clearance för vardenafil är 56 l/timme vilket medför en terminal halveringstid på cirka 4–5

timmar. Efter peroral administrering utsöndras vardenafil som metaboliter huvudsakligen i faeces

(cirka 91–95 % av given dos) och i mindre grad i urinen (cirka 2–6 % av given dos).

Farmakokinetik hos speciella patientgrupper

Äldre

Leverclearance för vardenafil hos friska äldre försökspersoner (65 år eller över) reducerades jämfört

med friska yngre frivilliga (18–45 år). I genomsnitt hade äldre män som tog vardenafil filmdragerade

tabletter 52 % högre AUC, och 34 % högre C

än yngre män (se avsnitt 4.2).

AUC och C

för vardenafil hos äldre patienter (65 år och äldre) som tog vardenafil

munsönderfallande tabletter, ökade med 31–39 % respektive 16–21 % i jämförelse med patienter i

åldern 45 år och yngre. Vardenafil ackumulerades inte i plasma hos patienter i åldern 45 år och yngre

eller 65 år och äldre efter dosering av vardenafil 10 mg munsönderfallande tabletter en gång dagligen i

tio dagar.

Nedsatt njurfunktion

Hos frivilliga försökspersoner med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 30–80

ml/min) var farmakokinetiken för vardenafil likartad med den hos en kontrollgrupp med normal

njurfunktion. Hos frivilliga med allvarlig njurinsufficiens (kreatininclearence <30 ml/min) ökade

medelvärdet för AUC med 21 % och medelvärdet för C

minskade med 23 %, jämfört med frivilliga

utan nedsatt njurfunktion. Ingen statistiskt signifikant korrelation observerades mellan

kreatininclearance och vardenafilexponering (AUC och C

) (se avsnitt 4.2). Farmakokinetiken för

vardenafil har inte studerats hos patienter som kräver dialys (se avsnitt 4.3).

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med lätt till måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh A och B), reduceras clearance för

vardenafil i proportion till graden av leverfunktionsnedsättning. Hos patienter med lätt nedsättning av

leverfunktionen (Child-Pugh A), ökade medelvärdet för AUC och C

med 17 % respektive 22 %,

jämfört med en kontrollgrupp med friska försökspersoner. Hos patienter med måttlig nedsättning

(Child-Pugh B), ökade medelvärdet för AUC och C

med 160 % respektive 133 %, jämfört med en

kontrollgrupp med friska försökspersoner (se avsnitt 4.2). Vardenafils farmakokinetik hos patienter

med svårt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh C) har inte undersökts (se avsnitt 4.3).

Ytterligare information

In vitro

-data antyder att effekter av vardenafil på P-glykoproteinsubstrat som är känsligare än digoxin

inte kan uteslutas. Dabigatran etexilat är ett exempel på mycket känsliga tarm-P-glykoproteinsubstrat.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet,

reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Mikrokristallin cellulosa (E460)

Krospovidon typ A (E1202)

Vattenfri, kolloidal kiseldioxid (E551)

Magnesiumstearat (E470b)

Filmöverdrag:

Polyvinylalkohol (E1203)

Titandioxid (E171)

Talk (E553b)

Makrogol 400

Metakrylsyra – etylakrylatsampolymer

Gul järnoxid (E172)

Natriumvätekarbonat (E500 (ii))

Röd järnoxid (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/Aclar-Al blister.

5 mg: 4, 12 och 20 filmdragerade tabletter.

10 mg och 20 mg: 2, 4, 8, 12 och 20 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

5 mg: 55048

10 mg: 55049

20 mg: 55050

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2017-09-01

Datum för den senaste förnyelsen:

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-11-10

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này