Vancomycin - CNP 1000 mg powder for solution for infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
03-11-2016
Sẵn có từ:
CNP Pharma GmbH
Mã ATC:
J01XA1
Liều dùng:
1000 mg powder for solution for infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Vancomycin-CNP, 1000 mg powder for solution for infusion x 1; x 5 vials;
Số ủy quyền:
20120153
Ngày ủy quyền:
2015-06-02

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này