Tritace Combo 10 mg/5 mg hard capsules

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
22-05-2023

Sẵn có từ:

Zentiva k.s.

Mã ATC:

C09BB7

Liều dùng:

10 mg/5 mg hard capsules

Tóm tắt sản phẩm:

Ramipril/Amlodipin Zentiva, 10mg/5 mg capsules, hard x 28, x 30, x 32, x 56, x 60, x 90, x 91, x 96, x 98, x 100;

Ngày ủy quyền:

2015-06-09

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này