Topotecan Cipla 1 mg lyophilisate for concentrate for solution for infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
27-12-2012
Sẵn có từ:
CIPLA (UK) LIMITED
Mã ATC:
L01XX17
Liều dùng:
1 mg lyophilisate for concentrate for solution for infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Topotecan Cipla, 1 mg lyophilisate for concentrate for solution for infusion x 1 , x 5;
Số ủy quyền:
20120505
Ngày ủy quyền:
2013-03-27

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này