Tacrolimus Pergamus  1 mg capsules, hard

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
29-01-2013
Sẵn có từ:
Pergamus Pharma Limited
Mã ATC:
L04AD2
Liều dùng:
1 mg capsules, hard
Tóm tắt sản phẩm:
Tacrolimus Pergamus, 1mg capsules, hard 1 x20,x30,x50,x60,x90,x100;
Số ủy quyền:
20130039
Ngày ủy quyền:
2013-01-16

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này