Tacrolimus Pergamus  1 mg capsules, hard

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
29-01-2013

Sẵn có từ:

Pergamus Pharma Limited

Mã ATC:

L04AD2

Liều dùng:

1 mg capsules, hard

Tóm tắt sản phẩm:

Tacrolimus Pergamus, 1mg capsules, hard 1 x20,x30,x50,x60,x90,x100;

Ngày ủy quyền:

2013-01-16

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này