SUMIGRAN 25mg tab.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
SIGMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
Liều dùng:
25 mg
Dạng dược phẩm:
tablet
Các đơn vị trong gói:
2 tablets
Sản xuất bởi:
SIGMA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
Số ủy quyền:
24079
Ngày ủy quyền:
2005-08-16

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này