Spiriva Respimat 2,5 microgram, inhalation solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
15-11-2021
Sẵn có từ:
Boehringer Ingelheim International GmbH
Mã ATC:
R03BB4
Liều dùng:
2,5 microgram, inhalation solution
Tóm tắt sản phẩm:
Spiriva Respimat, 2.5 mcg solution for inhalation x 1; x 2; x 3; x 8
Số ủy quyền:
20110382
Ngày ủy quyền:
2015-07-20

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này