Soolantra   10 mg/g cream

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

09-09-2019

Sẵn có từ:
GALDERMA INTERNATIONAL
Mã ATC:
D11AX22
Liều dùng:
10 mg/g cream
Tóm tắt sản phẩm:
Soolantra, cream 10 mg/g x 2g x 15g ; x 30 g; x 45 g; x 60 g
Số ủy quyền:
20150192
Ngày ủy quyền:
2015-06-10

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này