SOLID POWER XL

Quốc gia: Kazakhstan

Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

Nguồn: Ecolab

Sẵn có từ:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bảng dữ liệu an toàn

                SOLID POWER XL
916743-01
1 / 9
:
SOLID POWER XL
:
:
:
:
0.06 % - 0.15 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
23.08.2017
:
1A
:
GHS
SOLID POWER XL
916743-01
2 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
1310-73-2
60 - 100
:
:
15
SOLID POWER XL
916743-01
3 / 9
:
:
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
SOLID POWER XL
916743-01
4 / 9
:
:
:
:
:
-10 °C
50 °C
:
8
:
1310-73-2
STEL OEL-RL
2 mg/m3
1310-73-2
CLV
2 mg/m3
BH OEL
1310-73-2
Ceiling limit
2 mg/m3
ARE OEL
:
:
:
:
:
:
SOLID POWER XL
916743-01
5 / 9
:
:
:
:
:
:
Cast Solid
:
:
:
12.5 - 12.8
1 %
10.11 - 10.91
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
SOLID POWER XL
916743-01
6 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
SOLID POWER XL
916743-01
7 / 9
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
48 h :
EC50
40 mg/l :
SOLID POWER XL
916743-01
8 / 9
:
:
:
: (ADR/ADN/RID)
:
1823
:
SODIUM HYDROXIDE, SOLID
:
8
:
II
:
:
)
(
:
1823
:
Sodium hydroxide, solid
:
8
:
II
:
)
/
(
:
1823
:
SODIUM HYDROXIDE, SOLID
:
8
:
II
:
SOLID POWER XL
916743-01
9 / 9
:
23.08.2017
:
1.2
:
Regulatory Affairs
                
                Đọc toàn bộ tài liệu
                
              

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Tây Ban Nha 23-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Anh 23-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Pháp 24-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Bồ Đào Nha 23-11-2017

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu