Solcogyn  vaginal solution 

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
10-12-2018

Thành phần hoạt chất:

Други gynecologicals

Sẵn có từ:

Meda Pharma GmbH & Co. KG

Mã ATC:

G02CX0

INN (Tên quốc tế):

Other gynecologicals

Liều dùng:

vaginal solution 

Tóm tắt sản phẩm:

Solcogyn, vaginal solution - 2 vials x 0,5 ml

Ngày ủy quyền:

2014-11-12

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này