SODIUM LACTATE (1/6 MOLAR) I.V.infusion B.P 2004

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
EL NASR
Liều dùng:
1.85 gm
Dạng dược phẩm:
infusion
Các đơn vị trong gói:
500 ml
Sản xuất bởi:
EL NASR
Số ủy quyền:
516
Ngày ủy quyền:
2006-08-23

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này