Simdax 2,5 mg/ml concentrate for solution for infusion

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
18-04-2022
Thành phần hoạt chất:
Levosimendan
Sẵn có từ:
Orion Corporation
Mã ATC:
C01CX8
INN (Tên quốc tế):
Levosimendan
Liều dùng:
2,5 mg/ml concentrate for solution for infusion
Tóm tắt sản phẩm:
Simdax, 2,5 mg/ml concentrate for solution for infusion - 5ml x 1
Số ủy quyền:
20040028
Ngày ủy quyền:
2015-04-03

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này