SEROQUEL 100mg tab.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
ASTRA ZENECA SWEDEN
Liều dùng:
100 mg
Dạng dược phẩm:
tablet
Các đơn vị trong gói:
10 tablets
Sản xuất bởi:
ASTRA ZENECA-EGYPT
Số ủy quyền:
23035
Ngày ủy quyền:
2003-11-05

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này