Septofort Strong 5 mg/ 5mg compressed lozenges

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
27-11-2015
Sẵn có từ:
Walmark a.s.
Mã ATC:
R02AA5
Liều dùng:
5 mg/ 5mg compressed lozenges
Tóm tắt sản phẩm:
Septofort Strong, 5 mg/ 5mg compressed lozenges x 12 x 24
Số ủy quyền:
20130359
Ngày ủy quyền:
2015-11-05

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này