Oraliton Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

oraliton viên nén bao phim

công ty cổ phần dược-vật tư y tế thanh hoá - diệp hạ châu đắng (dưới dạng cao khô diệp hạ châu đắng) - viên nén bao phim - 1,25g

Oralphaces Thuốc bột pha hỗn dịch uống Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

oralphaces thuốc bột pha hỗn dịch uống

công ty cổ phần dược phẩm hà tây - cephalexin - thuốc bột pha hỗn dịch uống - 250mg/5ml

Oralphaces Thuốc bột pha hỗn dịch uống Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

oralphaces thuốc bột pha hỗn dịch uống

công ty cổ phần dược phẩm hà tây - cephalexin - thuốc bột pha hỗn dịch uống - 125 mg/5ml

Oraliton Dung dịch uống Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

oraliton dung dịch uống

công ty cổ phần dược - vật tư y tế thanh hoá. - mỗi ống 10ml chứa: cao đặc diệp hạ châu đắng (tương đương 5g diệp hạ châu đắng) 0,5g - dung dịch uống - 0,5g

Oraliver Viên nén  bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

oraliver viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm hà tây - cao đặc hỗn hợp dược liệu ( tương ứng diệp hạ châu, bồ bồ) - viên nén bao phim - 200mg (tương ứng với diệp hạ châu 1750 mg, bồ bồ 150 mg)

Oraliton Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

oraliton

công ty cổ phần dược-vật tư y tế thanh hoá - diệp hạ châu 5g -

Oralphaces Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

oralphaces

công ty cổ phần dược phẩm hà tây. - cephalexin monohydrat tương đương 500mg cephalexin khan -

Oral Aid Gel Gel bôi miệng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

oral aid gel gel bôi miệng

diethelm & co., ltd. - choline salicylate, cetalkonium chloride - gel bôi miệng - 8,70% w/w ; 0,01% w/w

Axofen oral suspension Hỗn dịch uống Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

axofen oral suspension hỗn dịch uống

aristopharma ltd. - fexofenadin hydroclorid - hỗn dịch uống - 30mg/5ml