Willow Viên nang mềm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

willow viên nang mềm

công ty cổ phần dược phẩm me di sun - cholin alfoscerat - viên nang mềm - 400 mg

Phong liễu Tràng vị khang Thuốc cốm-có đường Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

phong liễu tràng vị khang thuốc cốm-có đường

công ty tnhh tm dp Đông á - ngưu nhĩ phong (daphyniphyllum calycinum benth.); la liễu (polygonum hydropiper l.) - thuốc cốm-có đường - 2g; 1g

Thiên bảo giảo cổ lam viên nang Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

thiên bảo giảo cổ lam viên nang

công ty cổ phần dược phẩm trung ương mediplantex - cao khô giảo cổ lam; polyphenol - viên nang - 300mg; 150mg

Tràng hoàng vị khang Viên nén bao đường Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

tràng hoàng vị khang viên nén bao đường

công ty tnhh dược phẩm hiệp thuận thành - cao khô ngưu nhĩ phong tương đương dược liệu thô; cao khô la liễu tương đương dược liệu thô - viên nén bao đường - 4 g; 2g