NA Neurocard Plus Viên nang mềm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

na neurocard plus viên nang mềm

công ty cp Ứng dụng và phát triển công nghệ y học sao việt - eicosapentaenoic acid ; docosahexaenoic acid ; magie ; canxi ; extractum herba bacopa monnieri - viên nang mềm - 45mg; 95mg; 75mg; 50mg; 50mg

PM Eye Tonic Viên nang mềm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

pm eye tonic viên nang mềm

công ty tnhh thương mại dược phẩm phương linh - cao khô quả việt quất vaccinium myrtillus fructus extractum tương đương quả tươi 2g (2000mg) ; dầu cá tự nhiên (cá ngừ) (tương đương docosahexaenoic acid 65mg và eicosapentaenoic acid 15mg) ; dầu cá tự nhiên (tương đương eicosapentaenoic acid 45mg và docosahexaenoic acid 30mg); retinyl palmitate; thiamin hydrochlorid; riboflavin - viên nang mềm - 20mg; 250mg; 250mg ; 2500 iu; 20mg ; 5mg

Orieso 40 mg Viên nang chứa vi hạt bao tan trong ruột Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

orieso 40 mg viên nang chứa vi hạt bao tan trong ruột

công ty cổ phần sản xuất - thương mại dược phẩm Đông nam - esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesi dihydrat, dạng vi hạt tan trong ruột) - viên nang chứa vi hạt bao tan trong ruột - 40 mg

Canditral Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

canditral viên nang cứng

glenmark pharmaceuticals ltd. - itraconazole - viên nang cứng - 100mg

Eszol Tablet Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

eszol tablet viên nén bao phim

apc pharmaceuticals & chemical ltd. - itraconazole - viên nén bao phim - 100mg

Etethic Viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

etethic viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột

il hwa co., ltd. - esomeprazol - viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột - 40mg

Ezdixum Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

ezdixum viên nang cứng

công ty cổ phần dược phẩm me di sun - esomeprazol - viên nang cứng - 40 mg

Goldesome Viên nén bao tan trong ruột Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

goldesome viên nén bao tan trong ruột

công ty tnhh lamda - esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesium dihydrat) - viên nén bao tan trong ruột - 40mg

Goldesome Viên nén bao tan trong ruột Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

goldesome viên nén bao tan trong ruột

công ty tnhh lamda - esomeprazol (dưới dạng esomeprazol magnesium dihydrat) - viên nén bao tan trong ruột - 20mg

Herculpide Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

herculpide viên nang cứng

wuhan grand pharmaceutical group co., ltd. - omeprazole - viên nang cứng - 20mg