Smbiclav 625 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

smbiclav 625 viên nén bao phim

lupin limited - amoxicilin; acid clavulanic - viên nén bao phim - 500mg; 125mg

Upetal Viên nang Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

upetal viên nang

công ty tnhh dược phẩm do ha - fluconazol - viên nang - 150 mg

Efeladin Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

efeladin viên nén bao phim

công ty cổ phần spm - lamivudin ; nevirapin ; zidovudin - viên nén bao phim - 150mg; 200mg; 300mg

Tezacef Bột pha tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

tezacef bột pha tiêm

công ty tnhh dược phẩm shinpoong daewoo - ceftezol (dưới dạng ceftezol natri) - bột pha tiêm - 1g

Vương thảo bài thạch Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

vương thảo bài thạch viên nang cứng

công ty cổ phần bv pharma - kim tiền thảo ; nhân trần; hoàng cầm ; uất kim ; binh lang ; chỉ thực ; hậu phác ; bạch mao căn ; mộc hương ; Đại hoàng - viên nang cứng - 1000mg; 250mg; 150mg; 250mg; 100mg; 100mg; 500mg; 100mg; 50mg

Amphotret Bột đông khô pha tiêm tĩnh mạch Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

amphotret bột đông khô pha tiêm tĩnh mạch

bharat serums and vaccines ltd - amphotericin b - bột đông khô pha tiêm tĩnh mạch - 50 mg

Canditral Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

canditral viên nang cứng

glenmark pharmaceuticals ltd. - itraconazole - viên nang cứng - 100mg

Folsadron-150 Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

folsadron-150 viên nang cứng

công ty tnhh tm dp Đông phương - fluconazole - viên nang cứng - 150mg

Fucothepharm Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

fucothepharm viên nang cứng

công ty cổ phần dược-vật tư y tế thanh hoá - fluconazole - viên nang cứng - 150 mg

Fuzolsel Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

fuzolsel viên nang cứng

công ty roussel việt nam - fluconazol - viên nang cứng - 150 mg