Bleomycin Bidiphar Bột đông khô pha tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

bleomycin bidiphar bột đông khô pha tiêm

công ty cổ phần dược-ttbyt bình Định (bidiphar) - bleomycin (dưới dạng bleomycin sulfat) - bột đông khô pha tiêm - 15u

Kaleorid Viên bao phim giải phóng chậm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

kaleorid viên bao phim giải phóng chậm

zuellig pharma pte., ltd. - kali chlorid - viên bao phim giải phóng chậm - 600mg

Nucleo CMP forte Bột đông khô và dung môi pha tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

nucleo cmp forte bột đông khô và dung môi pha tiêm

tedis - cytidine-5'-monophosphate disodium (cmp, muối dinatri) ; uridine-5'-triphosphate trisodium (utp, muối natri)+ uridine-5'-diphosphate disodium (udp, muối natri) + uridine-5'-monophosphate disodium (ump, muối natri) - bột đông khô và dung môi pha tiêm - 10mg ; 6mg

Cao đặc cà gai leo Cao đặc Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

cao đặc cà gai leo cao đặc

công ty cổ phần hóa dược việt nam - cà gai leo - cao đặc - 3.5kg/(0.5kg)

Cao khô Cà gai leo (1:20) Nguyên liệu làm thuốc Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

cao khô cà gai leo (1:20) nguyên liệu làm thuốc

công ty cổ phần bv pharma - mỗi 1g cao tương đương cà gai leo 20 g - nguyên liệu làm thuốc - 20 g

Daivobet (Đóng gói: Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S, Denmark) Thuốc mỡ Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

daivobet (Đóng gói: leo pharmaceutical products ltd. a/s, denmark) thuốc mỡ

zuellig pharma pte., ltd. - calcipotriol; betamethasone dipropionate - thuốc mỡ - mỗi gam chứa: calcipotriol 50mcg; betamethason 0,5mg

Blenamax Bột pha dung dịch tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

blenamax bột pha dung dịch tiêm

công ty tnhh dịch vụ thương mại dược phẩm chánh Đức - bleomycin sulfate - bột pha dung dịch tiêm - 15u (usp) bleomycin

Bleocip Bột đông khô pha tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

bleocip bột đông khô pha tiêm

cipla ltd. - bleomycin (dưới dạng bleomycin sulphate) - bột đông khô pha tiêm - 15 units

Bleocin Bột đông khô để pha tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

bleocin bột đông khô để pha tiêm

công ty cổ phần thương mại y dược sao Đỏ - bleomycin hydroclorid 15mg ; - bột đông khô để pha tiêm - 15mg hoạt lực

Kupbloicin Bột đông khô pha tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

kupbloicin bột đông khô pha tiêm

korea united pharm. inc. - bleomycin (dưới dạng bleomycin sulfat) 15iu - bột đông khô pha tiêm