Rewisca 50 mg Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

rewisca 50 mg viên nang cứng

công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Âu việt - pregabalin - viên nang cứng - 50 mg

Lorista 50 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

lorista 50 viên nén bao phim

công ty tnhh thương mại nam Đồng - losartan potassium - viên nén bao phim - 50 mg

Zosivas 10mg Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

zosivas 10mg viên nén bao phim

công ty tnhh thương mại nam Đồng - simvastatin - viên nén bao phim - 10mg

Atoris 10mg Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

atoris 10mg viên nén bao phim

công ty tnhh thương mại nam Đồng - atorvastatin (dưới dạng atorvastatin calci) - viên nén bao phim - 10mg

Atoris 20mg Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

atoris 20mg viên nén bao phim

công ty tnhh thương mại nam Đồng - atorvastatin (dưới dạng atorvastatin calcium) - viên nén bao phim - 20 mg

Coryol 6,25mg Viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

coryol 6,25mg viên nén

công ty tnhh thương mại nam Đồng - carvedilol - viên nén - 6,25mg

Mirzaten 30mg Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

mirzaten 30mg viên nén bao phim

công ty tnhh thương mại nam Đồng - mirtazapine - viên nén bao phim - 30mg

Lorista H Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

lorista h viên nén bao phim

công ty tnhh thương mại nam Đồng - losartan potassium; hydrochlorothiazide - viên nén bao phim - 50 mg; 12,5 mg

Rewisca 75mg Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

rewisca 75mg viên nang cứng

công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Âu việt - pregabalin - viên nang cứng - 75 mg

Ventinat 1g Dạng hạt cốm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

ventinat 1g dạng hạt cốm

công ty tnhh thương mại nam Đồng - sucralfate - dạng hạt cốm - 1g/2g